Làm th? nào đ? l?y l?i và thi?t l?p máy in m?c đ?nh trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 246772 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? truy xu?t ho?c thi?t l?p máy in m?c đ?nh b?ng cách s? d?ng phương pháp khác nhau, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows mà b?n s? d?ng.

THÔNG TIN THÊM

V?i Windows NT 4.0 (và các phiên b?n trư?c đó), b?n không th? s? d?ng:
 • M?t trong hai SetPrinter ho?c SetDefaultPrinter đ? thi?t l?p máy in m?c đ?nh.
 • M?t trong hai EnumPrinters ho?c GetDefaultPrinter đ? có đư?c máy in m?c đ?nh.
V?i Windows NT 4.0, b?n có th? s? d?ng:
 • GetProfileString đ? có đư?c máy in m?c đ?nh.
 • WriteProfileString đ? thi?t l?p máy in m?c đ?nh.
Giá tr? thi?t b? mà b?n nh?n đư?c, ho?c thi?t l?p ch?a ba y?u t? đó đư?c phân cách b?ng d?u ph?y, như sau:
   printer name,driver name,port
				
Ví dụ:
   My Printer,HPPCL5MS,lpt1:
				
Lưu ? sau đây:
 • Khi b?n s? d?ng phương pháp này, b?n ph?i xác đ?nh m?t máy in h?p l?, tr?nh đi?u khi?n, và c?ng. N?u b?n không làm như th?, các API s? không th?t b?i và có th? gây ra các chương tr?nh khác đ? thi?t l?p máy in quay l?i máy in h?p l? trư?c ho?c tr? nên b?i r?i.

  Đ? l?y l?i tên máy in, tên tr?nh đi?u khi?n và tên c?ng c?a t?t c? máy in có s?n, s? d?ng các EnumPrinters API.
 • Windows NT đ? h?u h?t rules.ini t?p tài li?u tham kh?o đ? đăng k?. Do đó, GetProfileStringWriteProfileString v?n ho?t đ?ng như n?u h? đ? ch?y dư?i Windows 16-bit (Microsoft Windows và Windows cho nhóm làm vi?c).
 • Sau khi b?n thi?t l?p máy in m?c đ?nh v?i m?t trong hai GetPrinter, GetDefaultPrinter, ho?c WriteProfileString, thông báo cho t?t c? các chương tr?nh m? c?a c?a s? thay đ?i c?a phát thanh truy?n h?nh tin nh?n WM_SETTINGCHANGE. Ch? nh?ng chương tr?nh x? l? thông đi?p này nh?n ra s? thay đ?i.

  WM_SETTINGCHANGE và WM_WININICHANGE đ?u gi?ng nhau; s? d?ng WM_SETTINGCHANGE cho Win32 các chương tr?nh.

M?u m?

M?u m? sau đây cho th?y làm th? nào đ? l?y l?i (máy in m?c đ?nhDPGetDefaultPrinter) và thi?t l?p máy in m?c đ?nh (DPSetDefaultPrinter).
// You are explicitly linking to GetDefaultPrinter because linking 
// implicitly on Windows 95/98 or NT4 results in a runtime error.
// This block specifies which text version you explicitly link to.
#ifdef UNICODE
 #define GETDEFAULTPRINTER "GetDefaultPrinterW"
#else
 #define GETDEFAULTPRINTER "GetDefaultPrinterA"
#endif

// Size of internal buffer used to hold "printername,drivername,portname"
// string. You may have to increase this for huge strings.
#define MAXBUFFERSIZE 250

/*----------------------------------------------------------------*/ 
/* DPGetDefaultPrinter                      */ 
/*                                */ 
/* Parameters:                          */ 
/*  pPrinterName: Buffer alloc'd by caller to hold printer name. */ 
/*  pdwBufferSize: On input, ptr to size of pPrinterName.    */ 
/*     On output, min required size of pPrinterName.     */ 
/*                                */ 
/* NOTE: You must include enough space for the NULL terminator!  */ 
/*                                */ 
/* Returns: TRUE for success, FALSE for failure.         */ 
/*----------------------------------------------------------------*/ 
BOOL DPGetDefaultPrinter(LPTSTR pPrinterName, LPDWORD pdwBufferSize)
{
 BOOL bFlag;
 OSVERSIONINFO osv;
 TCHAR cBuffer[MAXBUFFERSIZE];
 PRINTER_INFO_2 *ppi2 = NULL;
 DWORD dwNeeded = 0;
 DWORD dwReturned = 0;
 HMODULE hWinSpool = NULL;
 PROC fnGetDefaultPrinter = NULL;
 
 // What version of Windows are you running?
 osv.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
 GetVersionEx(&osv);
 
 // If Windows 95 or 98, use EnumPrinters.
 if (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS)
 {
  // The first EnumPrinters() tells you how big our buffer must
  // be to hold ALL of PRINTER_INFO_2. Note that this will
  // typically return FALSE. This only means that the buffer (the 4th
  // parameter) was not filled in. You do not want it filled in here.
  SetLastError(0);
  bFlag = EnumPrinters(PRINTER_ENUM_DEFAULT, NULL, 2, NULL, 0, &dwNeeded, &dwReturned);
  {
   if ((GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) || (dwNeeded == 0))
    return FALSE;
  }
  
  // Allocate enough space for PRINTER_INFO_2.
  ppi2 = (PRINTER_INFO_2 *)GlobalAlloc(GPTR, dwNeeded);
  if (!ppi2)
   return FALSE;
  
  // The second EnumPrinters() will fill in all the current information.
  bFlag = EnumPrinters(PRINTER_ENUM_DEFAULT, NULL, 2, (LPBYTE)ppi2, dwNeeded, &dwNeeded, &dwReturned);
  if (!bFlag)
  {
   GlobalFree(ppi2);
   return FALSE;
  }
  
  // If specified buffer is too small, set required size and fail.
  if ((DWORD)lstrlen(ppi2->pPrinterName) >= *pdwBufferSize)
  {
   *pdwBufferSize = (DWORD)lstrlen(ppi2->pPrinterName) + 1;
   GlobalFree(ppi2);
   return FALSE;
  }
  
  // Copy printer name into passed-in buffer.
  lstrcpy(pPrinterName, ppi2->pPrinterName);
  
  // Set buffer size parameter to minimum required buffer size.
  *pdwBufferSize = (DWORD)lstrlen(ppi2->pPrinterName) + 1;
 }
 
 // If Windows NT, use the GetDefaultPrinter API for Windows 2000,
 // or GetProfileString for version 4.0 and earlier.
 else if (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
 {
  if (osv.dwMajorVersion >= 5) // Windows 2000 or later (use explicit call)
  {
   hWinSpool = LoadLibrary("winspool.drv");
   if (!hWinSpool)
    return FALSE;
   fnGetDefaultPrinter = GetProcAddress(hWinSpool, GETDEFAULTPRINTER);
   if (!fnGetDefaultPrinter)
   {
    FreeLibrary(hWinSpool);
    return FALSE;
   }

   bFlag = fnGetDefaultPrinter(pPrinterName, pdwBufferSize);
    FreeLibrary(hWinSpool);
   if (!bFlag)
    return FALSE;
  }
  
  else // NT4.0 or earlier
  {
   // Retrieve the default string from Win.ini (the registry).
   // String will be in form "printername,drivername,portname".
   if (GetProfileString("windows", "device", ",,,", cBuffer, MAXBUFFERSIZE) <= 0)
    return FALSE;
   
   // Printer name precedes first "," character.
   strtok(cBuffer, ",");
   
   // If specified buffer is too small, set required size and fail.
   if ((DWORD)lstrlen(cBuffer) >= *pdwBufferSize)
   {
    *pdwBufferSize = (DWORD)lstrlen(cBuffer) + 1;
    return FALSE;
   }
   
   // Copy printer name into passed-in buffer.
   lstrcpy(pPrinterName, cBuffer);
   
   // Set buffer size parameter to minimum required buffer size.
   *pdwBufferSize = (DWORD)lstrlen(cBuffer) + 1;
  }
 }
 
 // Clean up.
 if (ppi2)
  GlobalFree(ppi2);
 
 return TRUE;
}
#undef MAXBUFFERSIZE
#undef GETDEFAULTPRINTER


// You are explicitly linking to SetDefaultPrinter because implicitly
// linking on Windows 95/98 or NT4 results in a runtime error.
// This block specifies which text version you explicitly link to.
#ifdef UNICODE
 #define SETDEFAULTPRINTER "SetDefaultPrinterW"
#else
 #define SETDEFAULTPRINTER "SetDefaultPrinterA"
#endif

/*-----------------------------------------------------------------*/ 
/* DPSetDefaultPrinter                       */ 
/*                                 */ 
/* Parameters:                           */ 
/*  pPrinterName: Valid name of existing printer to make default. */ 
/*                                 */ 
/* Returns: TRUE for success, FALSE for failure.          */ 
/*-----------------------------------------------------------------*/ 
BOOL DPSetDefaultPrinter(LPTSTR pPrinterName)

{
 BOOL bFlag;
 OSVERSIONINFO osv;
 DWORD dwNeeded = 0;
 HANDLE hPrinter = NULL;
 PRINTER_INFO_2 *ppi2 = NULL;
 LPTSTR pBuffer = NULL;
 LONG lResult;
 HMODULE hWinSpool = NULL;
 PROC fnSetDefaultPrinter = NULL;
 
 // What version of Windows are you running?
 osv.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
 GetVersionEx(&osv);
 
 if (!pPrinterName)
  return FALSE;
 
 // If Windows 95 or 98, use SetPrinter.
 if (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS)
 {
  // Open this printer so you can get information about it.
  bFlag = OpenPrinter(pPrinterName, &hPrinter, NULL);
  if (!bFlag || !hPrinter)
   return FALSE;
  
  // The first GetPrinter() tells you how big our buffer must
  // be to hold ALL of PRINTER_INFO_2. Note that this will
  // typically return FALSE. This only means that the buffer (the 3rd
  // parameter) was not filled in. You do not want it filled in here.
  SetLastError(0);
  bFlag = GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, &dwNeeded);
  if (!bFlag)
  {
   if ((GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) || (dwNeeded == 0))
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    return FALSE;
   }
  }
  
  // Allocate enough space for PRINTER_INFO_2.
  ppi2 = (PRINTER_INFO_2 *)GlobalAlloc(GPTR, dwNeeded);
  if (!ppi2)
  {
   ClosePrinter(hPrinter);
   return FALSE;
  }
  
  // The second GetPrinter() will fill in all the current information
  // so that all you have to do is modify what you are interested in.
  bFlag = GetPrinter(hPrinter, 2, (LPBYTE)ppi2, dwNeeded, &dwNeeded);
  if (!bFlag)
  {
   ClosePrinter(hPrinter);
   GlobalFree(ppi2);
   return FALSE;
  }
  
  // Set default printer attribute for this printer.
  ppi2->Attributes |= PRINTER_ATTRIBUTE_DEFAULT;
  bFlag = SetPrinter(hPrinter, 2, (LPBYTE)ppi2, 0);
  if (!bFlag)
  {
   ClosePrinter(hPrinter);
   GlobalFree(ppi2);
   return FALSE;
  }
  
  // Tell all open programs that this change occurred. 
  // Allow each program 1 second to handle this message.
  lResult = SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0L,
   (LPARAM)(LPCTSTR)"windows", SMTO_NORMAL, 1000, NULL);
 }
 
 // If Windows NT, use the SetDefaultPrinter API for Windows 2000,
 // or WriteProfileString for version 4.0 and earlier.
 else if (osv.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
 {
  if (osv.dwMajorVersion >= 5) // Windows 2000 or later (use explicit call)
  {
   hWinSpool = LoadLibrary("winspool.drv");
   if (!hWinSpool)
    return FALSE;
   fnSetDefaultPrinter = GetProcAddress(hWinSpool, SETDEFAULTPRINTER);
   if (!fnSetDefaultPrinter)
   {
    FreeLibrary(hWinSpool);
    return FALSE;
   }

   bFlag = fnSetDefaultPrinter(pPrinterName);
   FreeLibrary(hWinSpool);
   if (!bFlag)
    return FALSE;
  }

  else // NT4.0 or earlier
  {
   // Open this printer so you can get information about it.
   bFlag = OpenPrinter(pPrinterName, &hPrinter, NULL);
   if (!bFlag || !hPrinter)
    return FALSE;
   
   // The first GetPrinter() tells you how big our buffer must
   // be to hold ALL of PRINTER_INFO_2. Note that this will
   // typically return FALSE. This only means that the buffer (the 3rd
   // parameter) was not filled in. You do not want it filled in here.
   SetLastError(0);
   bFlag = GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, &dwNeeded);
   if (!bFlag)
   {
    if ((GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) || (dwNeeded == 0))
    {
     ClosePrinter(hPrinter);
     return FALSE;
    }
   }
   
   // Allocate enough space for PRINTER_INFO_2.
   ppi2 = (PRINTER_INFO_2 *)GlobalAlloc(GPTR, dwNeeded);
   if (!ppi2)
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    return FALSE;
   }
   
   // The second GetPrinter() fills in all the current<BR/>
   // information.
   bFlag = GetPrinter(hPrinter, 2, (LPBYTE)ppi2, dwNeeded, &dwNeeded);
   if ((!bFlag) || (!ppi2->pDriverName) || (!ppi2->pPortName))
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    GlobalFree(ppi2);
    return FALSE;
   }
   
   // Allocate buffer big enough for concatenated string.
   // String will be in form "printername,drivername,portname".
   pBuffer = (LPTSTR)GlobalAlloc(GPTR,
    lstrlen(pPrinterName) +
    lstrlen(ppi2->pDriverName) +
    lstrlen(ppi2->pPortName) + 3);
   if (!pBuffer)
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    GlobalFree(ppi2);
    return FALSE;
   }
   
   // Build string in form "printername,drivername,portname".
   lstrcpy(pBuffer, pPrinterName); lstrcat(pBuffer, ",");
   lstrcat(pBuffer, ppi2->pDriverName); lstrcat(pBuffer, ",");
   lstrcat(pBuffer, ppi2->pPortName);
   
   // Set the default printer in Win.ini and registry.
   bFlag = WriteProfileString("windows", "device", pBuffer);
   if (!bFlag)
   {
    ClosePrinter(hPrinter);
    GlobalFree(ppi2);
    GlobalFree(pBuffer);
    return FALSE;
   }
  }
  
  // Tell all open programs that this change occurred. 
  // Allow each app 1 second to handle this message.
  lResult = SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0L, 0L,
   SMTO_NORMAL, 1000, NULL);
 }
 
 // Clean up.
 if (hPrinter)
  ClosePrinter(hPrinter);
 if (ppi2)
  GlobalFree(ppi2);
 if (pBuffer)
  GlobalFree(pBuffer);
 
 return TRUE;
}
#undef SETDEFAULTPRINTER
				
M? dư?ng như không làm vi?c trong m?t s? trư?ng h?p:
 • N?u b?n b? ra các SendMessageTimeout cu?c g?i, không có chương tr?nh khác công nh?n s? thay đ?i cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i chương tr?nh.
 • N?u m?t chương tr?nh 32-bit khác không x? l? thư WM_SETTINGCHANGE, chương tr?nh khác không nh?n ra r?ng máy in m?c đ?nh đ? đư?c thay đ?i. B?n ph?i thoát và kh?i đ?ng l?i chương tr?nh đ? ép bu?c nó đ? nh?n ra s? thay đ?i.
 • MAXBUFFERSIZE là quá nh? đ? ch?a chu?i sau đây:
  printername,portname,drivername
  					
 • Khi b?n s? d?ng các WriteProfileString API t? m?u m? này (mà b?n ph?i ch? s? d?ng cho Windows NT 4.0 và phiên b?n trư?c đó), h?y nh? r?ng b?n l?y tên c?ng đư?c thông qua WriteProfileString b?ng cách s? d?ng API 32-bit GetPrinter.

  M?c dù tên c?ng này là h?p l?, chương tr?nh 16-bit không th? đ?c nó và có th? g?p v?n đ?. N?u b?n s? d?ng phương pháp này v?i Windows NT (Phiên b?n 4.0 và trư?c đó) và chương tr?nh 16-bit c?n ph?i hi?u tên c?ng m?i, b?n ph?i s? d?ng bí danh 16-bit cho c?ng tên)NE0xtrong đó x là s? m?t). B?n có th? t?m th?y ánh x? gi?a 32-bit c?ng tên và bi?t hi?u 16-bit c?a h? trong s? đăng k?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
266767 HOWTO: Đ?t mà máy in là máy in m?c đ?nh h? th?ng
140560 HOWTO: Đ?t máy in m?c đ?nh l?p tr?nh trong Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me

Thu?c tính

ID c?a bài: 246772 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbdswgdi2003swept kbgdi kbhowto kbprint kbmt KB246772 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:246772

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com