Làm th? nào đ? enable hay disable C?p Nh?t DNS trong Windows 2000 và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 246804 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows 2000 h? tr? b?n c?p nh?t h? th?ng tên mi?n (DNS) cho m?i RFC 2136. Theo m?c đ?nh, hành vi này đư?c kích ho?t cho Windows 2000 DNS khách hàng.

Tùy thu?c vào c?u h?nh và các d?ch v? đang ch?y trên m?t máy tính c? th?, các thành ph?n khác nhau th?c hi?n C?p Nh?t DNS. There's no t?p trung way, ch?ng h?n như m?t công c? ho?c đăng k? phím, đ? qu?n l? các DNS C?p nh?t các hành vi c?a t?t c? các thành ph?n. Bài vi?t này mô t? m?i thành ph?n và làm th? nào đ? thay đ?i hành vi c?a thành ph?n c? th? đó.

Bài báo c?ng th?o lu?n v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá b?n C?p Nh?t DNS trong Microsoft Windows Server 2003. Theo m?c đ?nh, khách hàng máy tính đang ch?y Windows Server 2003 có C?p Nh?t DNS đư?c kích ho?t.

GI?I THI?U


Các thành ph?n sau đây th?c hi?n C?p Nh?t DNS:
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) khách hàng d?ch v?
  Các b?n C?p Nh?t áp d?ng cho t?t c? Windows 2000 d?a trên máy tính.
 • D?ch v? DNS Server
  Các b?n C?p Nh?t áp d?ng cho các máy ch? Windows 2000 d?a trên DNS ch?.
 • D?ch v? đăng nh?p m?ng
  B?n c?p nh?t này áp d?ng cho b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên ch?.
 • Khách hàng truy c?p t? xa
  Các b?n C?p Nh?t áp d?ng cho Windows 2000 d?a trên truy c?p t? xa khách hàng ch?.
Chú ý Sau khi b?n thay đ?i m?t trong các thành ph?n này b?ng cách s?a đ?i các khóa registry đư?c li?t kê trong bài vi?t này, b?n ph?i d?ng l?i và kh?i đ?ng l?i d?ch v? b? ?nh hư?ng. Đôi khi, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính. Nh?ng trư?ng h?p đư?c ghi chú.

D?ch v? DHCP Client

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


D?ch v? DHCP Client th?c hi?n C?p Nh?t DNS cho m?ng adaptor b?t k? cho dù v? đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng DHCP ho?c b?ng cách s? d?ng phương pháp th? công ho?c t?nh. Ph?n này mô t? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng và vô hi?u hóa vi?c đăng k? tra c?u sau đây:
 • Chuy?n ti?p và đ?o ngư?c cho t?t c? các adaptor
 • Đ?o ngư?c cho t?t c? các adaptor
 • Thu?c tính TCP/IP nâng cao đi?u khi?n cho m?i v?
 • Chuy?n ti?p và đ?o ngư?c cho m?i v?
 • Đ?o ngư?c cho m?i v?
 • Các thi?t đ?t khác

Chuy?n ti?p và đ?o ngư?c cho t?t c? các adaptor

Đ? vô hi?u hóa c? hai phía trư?c (m?t b?n ghi tài nguyên) và đ?o ngư?c vi?c đăng k? (b?n ghi tài nguyên PTR) là th?c hi?n cho t?t c? các adaptor b?ng d?ch v? DHCP Client, s? d?ng sau đây registry subkey:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableDynamicUpdate


T?m bay: 0 - 1
M?c đ?nh giá tr?: 0

Chú ý Khi giá tr? đăng k? này đư?c thi?t l?p đ? 1, các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS ki?m tra h?p đó là n?m trên các DNS tab c?a m?i giao di?n m?ng TCP/IP thu?c tính chuyên sâu, s? không b? ?nh hư?ng. N?u h?p ki?m đ? đư?c ki?m tra trư?c khi các chính sách đ? đư?c kích ho?t, nó s? v?n đư?c ki?m tra sau khi các chính sách đư?c kích ho?t. Thi?t đ?t đăng k? đư?c th?c hi?n b?i các chính sách là m?t thi?t l?p toàn c?u có ?nh hư?ng đ?n t?t c? giao di?n, không ph?i là m?t thi?t l?p t? c? th?. Thi?t đ?t toàn c?u này không đư?c ti?t l? trong ki?u d? li?u REG_DWORD.

Phím này vô hi?u hóa các C?p Nh?t DNS đăng k? cho t?t c? các adaptor trên máy tính này. V?i C?p Nh?t DNS, DNS máy tính khách hàng t? đ?ng đăng k? và c?p nh?t các b?n ghi tài nguyên b?t c? khi nào thay đ?i đ?a ch? x?y ra.
  Value Meaning

  -------------------------------------------

  0   Enables DNS update registration

  1   Disables DNS update registration
Chú ý DNS b?n c?p nh?t đ? ho?t đ?ng trên b?t k? adaptor, C?p Nh?t DNS ph?i có hi?u l?c ? m?c đ? h? th?ng và m?c t?. Đ? vô hi?u hoá DNS C?p Nh?t cho m?t v? c? th?, thêm giá tr? DisableDynamicUpdate vào m?t giao di?n tên registry subkey và thi?t l?p giá tr? c?a nó đ? 1. Đ? vô hi?u hoá DNS C?p Nh?t v? t?t c? các adaptor trong m?t máy tính, thêm giá tr? DisableDynamicUpdate đ? các sau subkey, và sau đó thi?t l?p giá tr? c?a nó đ? 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


Chú ý Khi giá tr? đăng k? này đư?c thi?t l?p đ? 1, các Đăng k? đây Đ?a ch? c?a k?t n?i trong DNS ki?m tra h?p s? ph?n ánh nh?ng thay đ?i th?c hi?n đ? s?a khóa s? đăng k?. (H?p ki?m này n?m ? các DNS tab c?a m?i giao di?n m?ng TCP/IP nâng cao thu?c tính.) N?u h?p ki?m đ? đư?c ch?n trư?c khi s? thay đ?i đăng k?, nó s? ? l?i đư?c l?a ch?n sau khi thay đ?i đăng k? này. Thi?t đ?t đăng k? này không ph?i là m?t thi?t l?p t? c? th?, nhưng m?t thi?t l?p toàn c?u có ?nh hư?ng đ?n t?t c? các giao di?n. Thi?t đ?t toàn c?u này không đư?c ti?t l? trong giao di?n ngư?i dùng.

Windows 2000 thêm m?c này vào s? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh mà s?a registry.

Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i đ? giá tr? này có hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows 2000.

Đ?o ngư?c cho t?t c? các adaptor

Khi b?n mu?n chuy?n ti?p tra c?u (m?t b?n ghi tài nguyên) đăng, nhưng đăng k? không đ?o ngư?c tra c?u (b?n ghi tài nguyên PTR), s? d?ng sau đây registry subkey đ? vô hi?u hóa vi?c đăng k? các PTR tài nguyên h? sơ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableReverseAddressRegistrations


Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0 - 1
M?c đ?nh giá tr?: 0

Phím này vô hi?u hóa đăng k? C?p Nh?t DNS c?a PTR b?n ghi tài nguyên b?i đi?u này khách hàng DNS. PTR b?n ghi tài nguyên liên k?t m?t IP Đ?a ch? v?i m?t tên máy tính. M?c nh?p này đư?c thi?t k? cho các doanh nghi?p nơi các h? ph?c v? DNS chính đó là đ?c quy?n cho khu v?c đ?o ngư?c tra c?u không th?, ho?c đư?c c?u h?nh không, th?c hi?n C?p Nh?t DNS. Nó làm gi?m không c?n thi?t m?ng lư?i giao thông và ngăn ng?a l?i s? ki?n Nh?t k? ghi l?i c? g?ng không thành công đ? đăng k? các b?n ghi tài nguyên PTR.
  Value Meaning

  ----------------------------------

  0   Register PTR resource records

  1   Do not register PTR resource records
Chú ý Windows 2000 không thêm m?c này vào s? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh so?n th?o các s? đăng k?.

Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i giá tr? này có hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows 2000.

Thu?c tính TCP/IP nâng cao đi?u khi?n cho m?i v?

Đăng k? tên DNS đư?c th?c hi?n b?i m?i v? có th? đư?c thay đ?i b?i b?ng cách s? d?ng adaptor sau, c? th? cài đ?t TCP/IP nâng cao trên các DNS th?:
 • H?u t? DNS cho k?t n?i này
 • Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS
 • S? d?ng h?u t? DNS c?a k?t n?i này trong DNS đăng k?

Các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS thi?t l?p m?c đ?nh đăng k? a và PTR tài nguyên h? sơ cho đ?a ch? IP đ?u tiên đư?c c?u h?nh trên đi?u này adaptor. R? ràng đây h?p ki?m đ? gi? cho các d?ch v? DHCP Client t? đăng k? c? hai a và PTR b?n ghi tài nguyên cho đi?u này adaptor.

Theo m?c đ?nh, các S? d?ng h?u t? DNS c?a k?t n?i này trong đăng k? DNS thi?t l?p s? b? xóa. M?i máy tính có m?t h?u t? DNS chính. S? d?ng các ipconfig/all l?nh đ? xem h?u t? này.

Ngoài ra, m?i v? c?ng có th? có m?t h?u t? DNS riêng bi?t đư?c c?u h?nh cho chính nó. M?t h?u t? DNS t? c? th? có th? đư?c c?u h?nh b?ng tay ho?c b?ng cách s? d?ng tùy ch?n DHCP 15 như là m?t ph?n c?a quá tr?nh cho thuê DHCP.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DNS tùy ch?n, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
121005Tùy ch?n DHCP đư?c h? tr? b?i khách hàng


Ch?n h?p ki?m này đ? b?t DHCP D?ch v? khách hàng đ? đăng k? tài nguyên a và PTR h? sơ cho các PrimaryDnsSuffix tên máy ch? và đ?i v?i các chi ti?t đ?y đ? tên mi?n ??t tiêu chu?n (FQDN):
tên máy ch?.dns_suffix_for_this_adaptor

Chuy?n ti?p và đ?o ngư?c cho m?i v?

Đ? vô hi?u hóa đăng k? a và PTR tài nguyên b?n ghi tên đư?c th?c hi?n cho m?t v? c? th? b?ng d?ch v? DHCP Client, s? d?ng sau đây registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<interface name="">\DisableDynamicUpdate</interface>


Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0 - 1
M?c đ?nh giá tr?: 0

Đi?u này vô hi?u hóa DNS C?p Nh?t đăng k? vào đi?u này adaptor. V?i C?p Nh?t DNS, DNS máy tính khách hàng t? đ?ng đăng k? và c?p nh?t các b?n ghi tài nguyên b?t c? khi nào thay đ?i đ?a ch? x?y ra.
  Value  Meaning

  --------------------------------------------

  0    Enables DNS update registration

  1    Disables DNS update registration
Chú ý DNS b?n c?p nh?t đ? ho?t đ?ng trên b?t k? adaptor, nó ph?i đư?c b?t lúc h? th?ng c?p và m?c t?. Đ? vô hi?u hoá b?n C?p Nh?t DNS cho m?t t? c? th?, thêm giá tr? DisableDynamicUpdate vào m?t giao di?n tên registry subkey, và sau đó thi?t l?p giá tr? c?a nó đ? 1. Đ? vô hi?u hoá DNS C?p Nh?t v? t?t c? các adaptor trong m?t máy tính, thêm giá tr? DisableDynamicUpdate vào registry subkey sau đây, và sau đó thi?t l?p giá tr? c?a nó đ? 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


Windows 2000 không thêm m?c này đ? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh mà so?n th?o registry.

T?o ra thay đ?i các giá tr? này có hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows 2000.

Đ?o ngư?c cho m?i v?

Có là không có cơ ch? đ? vô hi?u hoá PTR tài nguyên h? sơ đăng k? trên m?t cơ s? cho m?i v?.

Các thi?t đ?t khác

Ph?n này li?t kê các thông s? khác đư?c s? d?ng b?i DHCP Khách hàng d?ch v? v? chúng liên quan đ?n thông tin C?p Nh?t DNS.

Theo m?c đ?nh, DNS h? sơ đang re-registered năng đ?ng và đ?nh k? m?i 24 gi? Windows 2000 Professional và m?i gi? b?i Windows 2000 Server và b?i Windows 2000 Advanced Server. B?n có th? s? d?ng registry subkey sau đây đ? S?a đ?i th?i kho?ng C?p Nh?t:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DefaultRegistrationRefreshInterval
Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0x0 - 0xFFFFFFFF giây
M?c đ?nh giá tr?: 0x15180 (86.400 giây = 24 gi?) cho Windows 2000 Professional
M?c đ?nh giá tr?: 0xE10 (3.600 giây = 1 gi?) cho Windows 2000 Server và Windows Server nâng cao
Ph?m vi: ?nh hư?ng đ?n t?t c? adaptor

Đi?u này xác đ?nh kho?ng th?i gian gi?a các b?n C?p Nh?t DNS đăng k? thông tin C?p Nh?t. Theo m?c đ?nh, trên m?t computer đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003, các
DefaultRegistrationRefreshInterval
giá tr? Key là 1 ngày. Đi?u này là đúng b?t k? cho dù máy tính là m?t khách hàng ho?c m?t máy ch?.

Windows 2000 không thêm c?m t? này đ? các s? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh mà ch?nh s?a registry.

T?o ra thay đ?i các giá tr? này có hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows 2000.

Giá tr? th?i gian đ? s?ng (TTL) m?c đ?nh đư?c s? d?ng cho năng đ?ng đăng k? là 20 phút. B?n có th? s? d?ng registry sau subkey đ? s?a đ?i các giá tr? TTL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DefaultRegistrationTTL


Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0x0 - 0xFFFFFFFF giây
M?c đ?nh giá tr?: 0x4B0 (1.200 giây = 20 phút)
Phạm vi: ?nh hư?ng đ?n t?t c? các adaptor

Đi?u này xác đ?nh TTL DNS đăng k?.

Windows 2000 không thêm m?c này vào s? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh so?n th?o các s? đăng k?.

Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i giá tr? này có hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows 2000.

Theo m?c đ?nh, ch? đ?a ch? IP đ?u tiên là t? đ?ng đăng k?. B?n có th? s? d?ng khóa registry sau đây đ? s?a đ?i các s? lư?ng các đ?a ch? IP t? đ?ng đăng k? cho m?t v? là c?u h?nh v?i nhi?u hơn m?t đ?a ch? IP, ho?c là m?t cách h?p l? multihomed:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Adapters\<interface name="">\MaxNumberOfAddressesToRegister<b00></b00></interface>


Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0x0 - 0xFFFFFFFF
M?c đ?nh giá tr?: 0x1
Phạm vi: ?nh hư?ng đ?n đi?u này adaptor ch?

Thi?t đ?t này xác đ?nh s? lư?ng t?i đa Đ?a ch? IP có th? đư?c đăng k? trong DNS cho đi?u này adaptor.

Nếu giá tr? c?a c?m t? này là 0, đ?a ch? IP không th? đư?c đăng k? cho đi?u này adaptor.

Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i giá tr? này có hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows năm 2000.

Theo m?c đ?nh, không an toàn DNS đăng k? đ? c? g?ng. B?n có th? s? d?ng registry subkey sau đây đ? thay đ?i đi?u này hành vi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UpdateSecurityLevel


Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0x0 | 0x10 | 0x100
M?c đ?nh giá tr?: 0x0
Ph?m vi: ?nh hư?ng đ?n t?t c? các adaptor

Đi?u này xác đ?nh li?u DNS khách hàng s? d?ng C?p Nh?t đ?ng an toàn ho?c tiêu chu?n C?p Nh?t đ?ng. Windows 2000 h? tr? c? b?n C?p Nh?t năng đ?ng và năng đ?ng an toàn b?n C?p Nh?t. V?i b?n C?p Nh?t năng đ?ng an toàn, các máy ch? có th?m quy?n tên ch?p nh?n C?p Nh?t ch? t? ?y quy?n khách hàng và máy ch?.
  Value    Meaning 

  -------------------------------------------------------------

   0 (0x0)  Send secure dynamic updates only when non-secure 
        dynamic updates are refused.

  16 (0x10)  Send only non-secure dynamic updates.

  256 (0x100) Send only secure dynamic updates.
Windows 2000 không thêm m?c này vào s? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh so?n th?o registry.

Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i giá tr? này có hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows năm 2000.

Theo m?c đ?nh, khách hàng DNS c? g?ng thay th? b?n g?c đăng k? v?i m?t h? sơ k?t h?p tên DNS đ? đ?a ch? IP c?a riêng nó. B?n có th? s? d?ng registry subkey sau đây đ? thay đ?i hành vi này:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableReplaceAddressesInConflicts


Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0 - 1
M?c đ?nh giá tr?: 0
Ph?m vi: ?nh hư?ng đ?n t?t c? các adaptor

Đi?u này ngăn c?n DNS khách hàng t? ghi đè m?t b?n ghi tài nguyên hi?n có khi nó phát hi?n ra m?t gi?i quy?t xung đ?t trong C?p Nh?t đ?ng. M?t cu?c xung đ?t đ?a ch? x?y ra khi DNS khách hàng phát hi?n ra r?ng m?t hi?n có m?t b?n ghi tài nguyên k?t h?p tên DNS v?i đ?a ch? IP c?a m?t máy tính khác nhau.

Theo m?c đ?nh, DNS khách hàng c? g?ng đ? thay th? vi?c đăng k? ban đ?u v?i m?t b?n ghi k?t h?p tên DNS đ? đ?a ch? IP c?a riêng nó. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng c?m t? này đ? ch? đ?o DNS tr? l?i ra kh?i quá tr?nh đăng k?. Không ph?i là m?t l?i trong tr?nh xem s? ki?n đăng nh?p.

M?c nh?p này đư?c thi?t k? cho vùng mà không s? d?ng an toàn C?p Nh?t đ?ng. Nó ngăn ngư?i dùng không đư?c phép thay đ?i đ?a ch? IP đăng k? c?a m?t máy tính khách hàng.
  Value Meaning 

  ---------------------------------------------------------------

  0   The DNS client overwrites the existing A resource record with an A 
     resource record for its own IP address.

  1   The DNS client backs out of the registration process. 
     No error is written to the Event Viewer log.
Windows 2000 không thêm m?c này vào s? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh so?n th?o các s? đăng k?.

Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i giá tr? này có hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows 2000.

D?ch v? DNS Server

Đăng k? d?ch v? DNS Server máy ch? lưu tr? tên a ghi tài nguyên cho t?t c? các adaptor d?ch v? l?ng nghe trên n?u d?ch v? này có th?m quy?n (SOA) cho m?t tên c? th?.

Khi m?t máy ch? đang ch?y các d?ch v? DNS Server có nhi?u adaptor, không mong mu?n đ?a ch? có th? đư?c xu?t b?n t? đ?ng. K?ch b?n ph? bi?n bao g?m b? ng?t k?t n?i ho?c không s? d?ng m?ng adaptor mà xu?t b?n đ?a ch? AutoNet và tư nhân ho?c chu vi m?ng (DMZ) giao di?n xu?t b?n đ?a ch? không th? k?t n?i.

N?u m?ng t?i Cân b?ng d?ch v? đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? DNS, c? hai m?ng ?o v? đ?a ch? và đ?a ch? v? m?ng lư?i chuyên d?ng s? đư?c đăng k? b?i các d?ch v? DNS Server. Adaptor h? ph?c v? DNS l?ng nghe trên có th? thay đ?i b?ng cách s? d?ng DNS snap-in. trong Thu?c tính h? ph?c v?, b?m các B? đi?u h?p m?ng tab.

N?u danh sách IP đ?a ch? đó các máy ch? DNS nghe và ph?c v? là khác nhau t? danh sách các đ?a ch? IP đó đư?c đăng ho?c mà đư?c đăng k? b?i các d?ch v? DNS Server, s? d?ng các following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\PublishAddresses


Ki?u d? li?u: REG_SZ
T?m bay: Đ?a ch? IP [IP đ?a ch?]
M?c đ?nh giá tr?: đ? tr?ng

Giá tr? này ch? đ?nh đ?a ch? IP mà b?n b?n mu?n phát hành cho máy tính. Các máy ch? DNS t?o ra m?t ngu?n l?c h? sơ ch? cho các đ?a ch? trong danh sách này. N?u c?m t? này không xu?t hi?n trong các cơ quan đăng k?, ho?c n?u giá tr? c?a nó là tr?ng, máy ch? DNS t?o ra m?t b?n ghi tài nguyên a cho m?i đ?a ch? IP c?a máy tính.

M?c nh?p này đư?c thi?t k? cho máy tính có nhi?u đ?a ch? IP. V?i c?m t? này, b?n có th? xu?t b?n ch? là m?t t?p h?p con c?a các đ?a ch? có s?n. Thông thư?ng, này là đư?c s? d?ng đ? ngăn ch?n các máy ch? DNS tr? v? m?t đ?a ch? m?ng riêng đ? ph?n ?ng l?i m?t truy v?n khi máy tính có m?t đ?a ch? m?ng công ty.

DNS l?n đ?c các m?c đăng k? ch? khi nó b?t đ?u. B?n có th? thay đ?i m?c trong khi DNS máy ch? đang ch?y b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n DNS. N?u b?n thay đ?i m?c b?ng cách ch?nh s?a cơ quan đăng k?, nh?ng thay đ?i không có hi?u qu? cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch? DNS.

H? ph?c v? DNS thêm m?c này vào s? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh so?n th?o registry.

D?ch v? đăng nh?p m?ng

Theo m?c đ?nh, các d?ch v? đăng nh?p m?ng thanh ghi SRV nh?t đ?nh, CNAME, và m?t ngu?n l?c ghi l?i m?i gi?, ngay c? khi m?t s? ho?c t?t c? nh?ng h? sơ này đăng k? m?t cách chính xác trong DNS. Danh sách các ghi l?i r?ng d?ch v? đăng nh?p m?ng c? g?ng đ? đăng k? đư?c lưu tr? trong %systemroot%\System32\Config\Netlogon.dns t?p tin. T?p s? ghi này li?t kê h? sơ đư?c yêu c?u ph?i đăng k? cho đi?u này đi?u khi?n vùng.

D?ch v? đăng nh?p m?ng không cung c?p m?t cơ ch? đ? ki?m soát vi?c đăng k? nó th?c hi?n trên m?t cơ s? cho m?i v?. Ph?n này mô t? làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hóa các m?c sau đây:
 • T?t c? các đăng k?
 • Lư?i đăng nh?p d?ch v? a đăng

T?t c? các đăng k?

Đ? vô hi?u hoá t?t c? các đăng k? đư?c th?c hi?n b?i các đăng nh?p m?ng d?ch v?, s? d?ng registry subkey sau. (M?t kh?i đ?ng l?i d?ch v? đăng nh?p m?ng đư?c yêu c?u, m?c dù m?t kh?i đ?ng l?i máy tính ưa thích.)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\UseDynamicDns


Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0 - 1
M?c đ?nh giá tr?: 1

Giá tr? này s? xác đ?nh cho dù Net đăng nh?p d?ch v? trên tên mi?n này b? đi?u khi?n s? d?ng DNS b?n C?p Nh?t. D?ch v? đăng nh?p m?ng có th? s? d?ng thông tin C?p Nh?t DNS đ? đăng k? tên DNS xác đ?nh b? đi?u khi?n tên mi?n. B?t c? khi nào m?t máy ch? ?y quy?n khu yêu c?u m?t b?n C?p Nh?t, b?n C?p Nh?t DNS cung c?p t? đ?ng c?p nh?t d? li?u khu, ch?ng h?n như DNS tên, v? các h? ph?c v? chính c?a vùng. DNS b? sung phương pháp t?nh, hư?ng d?n s? d?ng thêm và thay đ?i khu v?c h? sơ. Các C?p Nh?t đ?ng giao th?c đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2136.
  Value  Meaning

  -------------------------------------------------------------

  0    The Net Logon service does not use DNS updates. Records 
      specified in the Netlogon.dns file must be registered
      manually in DNS.

  1    The Net Logon service uses DNS updates to register 
      the names that identify this domain controller.
B?n có th? vô hi?u hóa vi?c s? d?ng d?ch v? đăng nh?p m?ng lư?i c?a C?p Nh?t DNS n?u máy ch? DNS c?a b?n không h? tr? C?p Nh?t DNS ho?c đ? lo?i b? các lưu lư?ng truy c?p m?ng đó là liên k?t v?i đ?nh k? đăng k? đăng nh?p m?ng d?ch v? c?a b?n ghi DNS.

M?c nh?p này đư?c h? tr? trên b? đi?u khi?n vùng ch?. Windows 2000 không thêm m?c này vào s? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh so?n th?o registry.

Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i giá tr? này có hi?u qu?, xóa %systemroot%\System32\Config\netlogon.dnb t?p tin và kh?i đ?ng l?i sau đó đăng nh?p m?ng d?ch v?. Kh?i đ?ng l?i c?a Windows 2000 đư?c ưa thích.

Lư?i đăng nh?p d?ch v? a đăng

Theo m?c đ?nh, các d?ch v? Net đăng nh?p vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đăng k? SRV, tên mi?n a và toàn c?u danh m?c tài nguyên m?t ghi l?i m?i gi?. B?n ghi SRV đư?c ánh x? t?i m?t FQDN, và m?t ngu?n l?c h? sơ đư?c ánh x? t?i m?t IP Đ?a ch?.

Đăng k? tên mi?n a ghi tài nguyên cho t?t c? các adaptor b?i d?ch v? Net đăng nh?p và sau đó tái đăng k? m?i gi?, theo m?c đ?nh, có th? có v?n đ? n?u khách hàng gi?i quy?t tên mi?n đ?n m?t IP không th? k?t n?i Đ?a ch?.

Registry subkey sau đây cho phép ho?c vô hi?u hóa các đăng k? m?t b?n ghi tài nguyên b?i d?ch v? đăng nh?p Net cho m?t tên mi?n b? đi?u khi?n. Tên mi?n m?t b?n ghi tài nguyên không đư?c b?t bu?c b?i Windows 2000, nhưng h? đư?c đăng k? cho l?i ích c?a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) vi?c tri?n khai không h? tr? các b?n ghi SRV.

Giá tr? s? đăng k? RegisterDnsARecords này vô hi?u hoá t?t c? m?t ngu?n thu âm đăng mà đư?c th?c hi?n b?i m?ng Đăng nh?p d?ch v?. Nh?ng h? sơ này bao g?m gc._msdcs.DnsForestName h? sơ. Đăng k? c?a gc._msdcs.DnsForestName records là b?t bu?c và ph?i th?c hi?n b?ng tay n?u giá tr? đăng k? RegisterDnsARecords đư?c thi?t l?p đ? vô hi?u hóa.

Đ? có thêm thông tin v? đăng k? a b?n ghi tài nguyên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
258213 Đăng k? c?a gc._msdcs.<dnsforestname> h? sơ trong DNS đư?c yêu c?u </dnsforestname>
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\RegisterDnsARecords


Ki?u d? li?u: REG_DWORD
T?m bay: 0 - 1
M?c đ?nh giá tr?: 1

Giá tr? này s? xác đ?nh xem đi?u khi?n vùng đăng k? DNS M?t h? sơ (đ?a ch? IP) cho tên mi?n. N?u đi?u khi?n vùng là m?t toàn c?u Danh m?c tài nguyên, c?m t? này c?ng s? xác đ?nh xem đi?u khi?n vùng đăng k? b?n ghi tài nguyên DNS A danh m?c toàn c?u.
  Value  Meaning

  -------------------------------------------------------------

  0    Does not register DNS A resource records. LDAP implementations 
      that do not support SRV records will not be able to 
      locate the LDAP server on this domain controller.

  1    Registers DNS A resource records.
Chú ý M?c nh?p này đư?c s? d?ng ch? khi nó xu?t hi?n trong s? đăng k? c?a m?t đi?u khi?n vùng. B?n có th? đ?t giá tr? này là 0 n?u DNS không hoàn thành c?a nó C?p nh?p b?i v? nó không th? c?p nh?t tài nguyên m?t h? sơ. DNS d?ng vi?c C?p Nh?t khi m?t b?n C?p Nh?t th? không thành công.

Windows 2000 không thêm c?m t? này đ? đăng k?. B?n có th? thêm nó b?ng cách ch?nh s?a registry ho?c b?ng cách s? d?ng chương tr?nh so?n th?o registry.

Đ? thay đ?i các giá tr? này hi?u qu?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? đăng nh?p m?ng. Kh?i đ?ng l?i c?a Windows 2000 là ưa thích.

Khách hàng truy c?p t? xa

Đ? c?u h?nh thi?t đ?t k?t n?i t? xa truy c?p d?ch v? cá nhân, s? d?ng thu?c tính TCP/IP nâng cao, như trong các "cho m?i v? - ti?n TCP/IP thu?c tính đi?u khi?n"ph?n.

Làm th? nào đ? vô hi?u hoá b?n C?p Nh?t DNS trong Windows Server 2003

Theo m?c đ?nh, khách hàng máy tính đang ch?y Windows Server 2003 có C?p Nh?t DNS đư?c kích ho?t. Đ? vô hi?u hóa đăng k? tên mi?n (DNS) h? th?ng C?p Nh?t đ?ng giao th?c cho t?t c? các giao di?n m?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?iregedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đây registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Lo?i DisableDynamicUpdate, và sau đó nh?n ENTER hai l?n.
 5. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i, lo?i1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?mOk.

  Chú ý Theo m?c đ?nh, C?p Nh?t DNS là kích ho?t (0).
 6. Thoát khỏi Registry Editor.

Phương pháp 2

Chú ý Phương pháp này không áp d?ng cho Windows 2000 d?a trên các máy tính.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?iregedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, b?m Giá trị DWORD, và sau đó g? RegistrationEnabled.
 4. Nh?p chu?t ph?i RegistrationEnabled, b?m S?a đ?i, lo?i 0 trong ô d? li?u giá tr?, và sau đó b?m Ok.
 5. Thoát khỏi Registry Editor.
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
816592Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 246804 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB246804 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:246804

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com