ID c?a bài: 2468871 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t phát hành phân ph?i chung (GDR) cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4. B?n c?p nh?t này bao g?m t?t c? các gói C?p Nh?t trư?c đó trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft đư?c li?t kê trong các "Thông tin thay th? c?p nh?t".

B?n c?p nh?t này c?ng gi?i quy?t m?t s? v?n đ? chưa đư?c ghi nh?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c phát hành trư?c đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng v?n đ? này, xem các "Thông tin thêm".

Gi?i pháp

T?i thông tin

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Microsoft Khuôn kh? .NET 4 gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Danh sách sau đây có ch?a các đi?u ki?n tiên quy?t cho C?p Nh?t:
 • Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có các.NET Framework 4 ho?c Khuôn kh? .NET 4 khách hàng c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
  T?i v? Windows Installer 4.5 Redistributable

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, xem các tài li?u thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh Windows cài đ?t chuyên bi?t sau đây:

227091 Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho công c? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Windows

Đ? bi?t thêm thông tin v? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):

V? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i h? th?ng sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t, tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng. Tuy nhiên, b?n c?p nh?t này kh?i đ?ng l?i Tất cả các dịch vụ liên quan đ?n Internet Information Services IIS khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? các hotfix sau đây:
2183292 Kh?c ph?c: Thông báo l?i "L?i g?i thư" khi b?n g?i m?t thư email b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng d?a trên các.NET Framework 4 s? d?ng l?p "System.Net.Mail.SmtpClient" n?u t?p tin đính kèm email l?n hơn 3 MB

2413613 M?t tr?nh đơn phím l?i tắt có th? xu?t hi?n xa t? con tr? chu?t khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng Windows Presentation Foundation mà d?a trên các.NET Framework 4

2298853 Kh?c ph?c: Visual Studio 2010 l?i: "l?i 1 l?i MSB4014: xây d?ng d?ng b?t ng? do m?t l?i n?i b?"

2461678 M?t ?ng d?ng d?a trên các.NET Framework 4 WPF treo n?u đ?i tư?ng ngu?n c?a m?t gi?i h?n trên d? li?u trong m?t ki?m soát là m?t ph?n t? đư?c đ?nh ngh?a bên ngoài tên ph?m vi c?a b? đi?u khi?n

2484841Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng d?a trên Khuôn kh? .NET 4.0 WPF có th? ng?ng đáp ?ng n?u b?n b?m chu?t ph?i vào m?t đi?u khi?n đ? m? m?t c?a s? pop-upcontrol


C?p nh?t thông tin phát hi?n

Gói v2 c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này t?o ra các phím phát hi?n tương t? như v1 gói. Đây là m?t v?n đ? cho b?n c?p nh?t này. N?u ?ng d?ng c?a b?n có m?t s? ph? thu?c vào phiên b?n v2 c?a b?n c?p nh?t này, b?n có th? ki?m tra các ki?m nh?p sau, d?a trên Khuôn kh? .NET 4 h? sơ đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. B?n có th? sau đó xác đ?nh cho dù phiên b?n v2 C?p Nh?t KB2468871 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào m?t trong các ki?m nh?p sau, phù h?p cho hệ điều hành và ki?n trúc c?a b?n:
  • Cho các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows, ki?m tra m?t trong nh?ng sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn kh? .NET 4 khách hàng Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn kh? .NET 4 Extended\KB2468871\
  • Cho các h? tr? x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows, ki?m tra m?t trong nh?ng sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn kh? .NET 4 khách hàng Profile\KB2468871\
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Updates\Microsoft Khuôn kh? .NET 4 Extended\KB2468871\

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho các chi nhánh Đông Đ?c c?a các.NET Framework 4

Cho phiên b?n Microsoft.NET Framework 4 x 86:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806 tháng tư, 201123:16x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206 tháng tư, 201123:16x 86
Clr.dll4.0.30319.2336,735,17606 tháng tư, 201123:48x 86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406 tháng tư, 201123:48x 86
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft.csharp.Targetskhông áp d?ng13,03122 tháng 3 năm 201111:17không áp d?ng
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft.visualbasic.Targetskhông áp d?ng13,63022 tháng 3 năm 201111:17không áp d?ng
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80422 tháng 3 năm 201111:17không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406 tháng tư, 201123:48x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806 tháng tư, 201123:48x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806 tháng tư, 201123:48x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606 tháng tư, 201123:48x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,788,12806 tháng tư, 201123:48x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006 tháng tư, 201123:48x 86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233191,84006 tháng tư, 201123:48x 86
SOS.dll4.0.30319.233517,44806 tháng tư, 201123:48x 86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406 tháng tư, 201123:48x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.233810,35206 tháng tư, 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 tháng tư, 201123:48x 86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206 tháng tư, 201123:16x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006 tháng tư, 201123:16x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 tháng tư, 201123:16x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006 tháng tư, 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 tháng tư, 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206 tháng tư, 201123:16x 86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 tháng tư, 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006 tháng tư, 201123:16x 86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006 tháng tư, 201123:16x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006 tháng tư, 201123:48x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006 tháng tư, 201123:48x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206 tháng tư, 201123:48x 86
_023.vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206 tháng tư, 201123:48x 86
Cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 x 64 – Phiên b?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407 tháng tư, 201100:26x 64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23340,78407 tháng tư, 201100:26x 64
Clr.dll4.0.30319.2339,800,00807 tháng tư, 201100:45x 64
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80404 tháng 3 năm 201105:18không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,513,81607 tháng tư, 201100:45x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.2331,453,39207 tháng tư, 201100:45x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,967,24807 tháng tư, 201100:45x 64
Nlssorting.dll4.0.30319.23367,92007 tháng tư, 201100:45x 64
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,824,48007 tháng tư, 201100:45x 64
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006 tháng tư, 201123:48x 86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233260,44807 tháng tư, 201100:45x 64
SOS.dll4.0.30319.233597,83207 tháng tư, 201100:45x 64
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406 tháng tư, 201123:48x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.233810,35206 tháng tư, 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 tháng tư, 201123:48x 86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206 tháng tư, 201123:16x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006 tháng tư, 201123:16x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 tháng tư, 201123:16x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006 tháng tư, 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 tháng tư, 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2335,196,11207 tháng tư, 201100:26x 64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 tháng tư, 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23315,69607 tháng tư, 201100:26x 64
Webengine4.dll4.0.30319.233720,72007 tháng tư, 201100:26x 64
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006 tháng tư, 201123:48x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2332,153,81607 tháng tư, 201100:45x 64
Wpftxt.dll4.0.30319.2331,221,46407 tháng tư, 201100:45x 64
_023.vbc.exe10.0.30319.2333,235,65607 tháng tư, 201100:45x 64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806 tháng tư, 201123:16x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206 tháng tư, 201123:16x 86
Clr.dll4.0.30319.2336,735,17606 tháng tư, 201123:48x 86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406 tháng tư, 201123:48x 86
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft.csharp.Targetskhông áp d?ng13,03122 tháng 3 năm 201111:17không áp d?ng
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft.visualbasic.Targetskhông áp d?ng13,63022 tháng 3 năm 201111:17không áp d?ng
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80404 tháng 3 năm 201105:18không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406 tháng tư, 201123:48x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806 tháng tư, 201123:48x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806 tháng tư, 201123:48x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606 tháng tư, 201123:48x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.2333,788,12806 tháng tư, 201123:48x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.2336,428,52006 tháng tư, 201123:48x 86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233191,84006 tháng tư, 201123:48x 86
SOS.dll4.0.30319.233517,44806 tháng tư, 201123:48x 86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406 tháng tư, 201123:48x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.233810,35206 tháng tư, 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 tháng tư, 201123:48x 86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206 tháng tư, 201123:16x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006 tháng tư, 201123:16x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 tháng tư, 201123:16x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006 tháng tư, 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 tháng tư, 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206 tháng tư, 201123:16x 86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 tháng tư, 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006 tháng tư, 201123:16x 86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006 tháng tư, 201123:16x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006 tháng tư, 201123:48x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006 tháng tư, 201123:48x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206 tháng tư, 201123:48x 86
_023.vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206 tháng tư, 201123:48x 86
Cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 IA-64-edtions:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23329,02407 tháng tư, 201101:26IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23380,20807 tháng tư, 201101:26IA-64
Clr.dll4.0.30319.23319,388,23207 tháng tư, 201101:48IA-64
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80422 tháng 3 năm 201107:13không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.2333,757,40007 tháng tư, 201101:48IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.2333,293,52007 tháng tư, 201101:48IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.2334,466,00007 tháng tư, 201101:48IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.233144,20807 tháng tư, 201101:48IA-64
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233543,07207 tháng tư, 201101:48IA-64
SOS.dll4.0.30319.2331,203,52807 tháng tư, 201101:48IA-64
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.233810,35206 tháng tư, 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 tháng tư, 201123:48x 86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206 tháng tư, 201123:16x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006 tháng tư, 201123:16x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 tháng tư, 201123:16x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006 tháng tư, 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 tháng tư, 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2334,815,18407 tháng tư, 201101:26IA-64
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 tháng tư, 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23325,42407 tháng tư, 201101:26IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.2331,340,75207 tháng tư, 201101:26IA-64
_023.vbc.exe10.0.30319.2336,428,48807 tháng tư, 201101:48IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.23330,04806 tháng tư, 201123:16x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.23332,59206 tháng tư, 201123:16x 86
Clr.dll4.0.30319.2336,735,17606 tháng tư, 201123:48x 86
Clrjit.dll4.0.30319.233385,86406 tháng tư, 201123:48x 86
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.2331,069,93606 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft.csharp.Targetskhông áp d?ng13,03122 tháng 3 năm 201111:17không áp d?ng
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.23339,80806 tháng tư, 201123:16x 86
Microsoft.visualbasic.Targetskhông áp d?ng13,63022 tháng 3 năm 201111:17không áp d?ng
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80422 tháng 3 năm 201107:13không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.2331,142,10406 tháng tư, 201123:48x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.233955,72806 tháng tư, 201123:48x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.2335,197,64806 tháng tư, 201123:48x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.23356,65606 tháng tư, 201123:48x 86
Presentationcore_x86.dll4.0.30319.2333,788,12806 tháng tư, 201123:48x 86
Presentationframework_x86.dll4.0.30319.2336,428,52006 tháng tư, 201123:48x 86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.233191,84006 tháng tư, 201123:48x 86
SOS.dll4.0.30319.233517,44806 tháng tư, 201123:48x 86
System.Core.dll4.0.30319.2331,354,58406 tháng tư, 201123:48x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.233810,35206 tháng tư, 201123:16x 86
System.dll4.0.30319.2333,510,60006 tháng tư, 201123:48x 86
System.net.dll4.0.30319.233236,88006 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.233175,99206 tháng tư, 201123:16x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.2336,097,25606 tháng tư, 201123:48x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.233326,00006 tháng tư, 201123:16x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.2331,862,50406 tháng tư, 201123:16x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.23311,12006 tháng tư, 201123:48x 86
System_design.dll4.0.30319.2335,097,30406 tháng tư, 201123:16x 86
System_web.dll4.0.30319.2335,226,83206 tháng tư, 201123:16x 86
System_xml.dll4.0.30319.2332,207,56806 tháng tư, 201123:48x 86
Webengine.dll4.0.30319.23314,16006 tháng tư, 201123:16x 86
Webengine4.dll4.0.30319.233495,44006 tháng tư, 201123:16x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.2331,368,92006 tháng tư, 201123:48x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.2331,663,32006 tháng tư, 201123:48x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.233916,31206 tháng tư, 201123:48x 86
_023.vbc.exe10.0.30319.2332,261,83206 tháng tư, 201123:48x 86

Cho các chi nhánh LDR c?a các.NET Framework 4

Cho phiên b?n Microsoft.NET Framework 4 x 86:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802 tháng tư, 201109:36x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202 tháng tư, 201109:36x 86
Clr.dll4.0.30319.4506,735,17601 tháng tư, 201119:26x 86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401 tháng tư, 201119:26x 86
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft.csharp.Targetskhông áp d?ng13,03101 tháng 3 năm 201107:32không áp d?ng
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft.visualbasic.Targetskhông áp d?ng13,63001 tháng 3 năm 201107:32không áp d?ng
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80401 tháng 3 năm 201107:32không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601 tháng tư, 201119:26x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601 tháng tư, 201119:26x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801 tháng tư, 201119:26x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401 tháng tư, 201119:26x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201 tháng tư, 201119:26x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001 tháng tư, 201119:26x 86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450191,84001 tháng tư, 201119:26x 86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201 tháng tư, 201113:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401 tháng tư, 201113:13x 86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801 tháng tư, 201113:13x 86
SOS.dll4.0.30319.450516,93601 tháng tư, 201119:26x 86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 tháng tư, 201119:26x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.450810,35202 tháng tư, 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 tháng tư, 201119:26x 86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202 tháng tư, 201109:36x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002 tháng tư, 201109:36x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 tháng tư, 201109:36x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001 tháng tư, 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 tháng tư, 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402 tháng tư, 201109:36x 86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 tháng tư, 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002 tháng tư, 201109:36x 86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002 tháng tư, 201109:36x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001 tháng tư, 201119:26x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001 tháng tư, 201119:26x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201 tháng tư, 201119:26x 86
_023.vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001 tháng tư, 201119:26x 86
Đ?i v?i phiên b?n Microsoft.NET Framework 4 x 64:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402 tháng tư, 201110:07x 64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45040,78402 tháng tư, 201110:07x 64
Clr.dll4.0.30319.4509,801,54402 tháng tư, 201101:52x 64
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80415 tháng 2 năm 201104:30không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,514,84002 tháng tư, 201101:52x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.4501,453,39202 tháng tư, 201101:52x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,967,24802 tháng tư, 201101:52x 64
Nlssorting.dll4.0.30319.45067,40802 tháng tư, 201101:52x 64
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,824,99202 tháng tư, 201101:52x 64
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001 tháng tư, 201119:26x 86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450260,44802 tháng tư, 201101:52x 64
SOS.dll4.0.30319.450597,83202 tháng tư, 201101:52x 64
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 tháng tư, 201119:26x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.450810,35202 tháng tư, 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 tháng tư, 201119:26x 86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202 tháng tư, 201109:36x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002 tháng tư, 201109:36x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 tháng tư, 201109:36x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001 tháng tư, 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 tháng tư, 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4505,196,62402 tháng tư, 201110:07x 64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 tháng tư, 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45015,69602 tháng tư, 201110:07x 64
Webengine4.dll4.0.30319.450720,72002 tháng tư, 201110:07x 64
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001 tháng tư, 201119:26x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4502,153,81602 tháng tư, 201101:52x 64
Wpftxt.dll4.0.30319.4501,221,46402 tháng tư, 201101:52x 64
_023.vbc.exe10.0.30319.4503,236,16802 tháng tư, 201101:52x 64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802 tháng tư, 201109:36x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202 tháng tư, 201109:36x 86
Clr.dll4.0.30319.4506,735,17601 tháng tư, 201119:26x 86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401 tháng tư, 201119:26x 86
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft.csharp.Targetskhông áp d?ng13,03101 tháng 3 năm 201107:32không áp d?ng
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft.visualbasic.Targetskhông áp d?ng13,63001 tháng 3 năm 201107:32không áp d?ng
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80415 tháng 2 năm 201104:30không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601 tháng tư, 201119:26x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601 tháng tư, 201119:26x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801 tháng tư, 201119:26x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401 tháng tư, 201119:26x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201 tháng tư, 201119:26x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001 tháng tư, 201119:26x 86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450191,84001 tháng tư, 201119:26x 86
Setup.exe10.0.30319.45078,15201 tháng tư, 201113:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401 tháng tư, 201113:13x 86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801 tháng tư, 201113:13x 86
SOS.dll4.0.30319.450516,93601 tháng tư, 201119:26x 86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 tháng tư, 201119:26x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.450810,35202 tháng tư, 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 tháng tư, 201119:26x 86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202 tháng tư, 201109:36x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002 tháng tư, 201109:36x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 tháng tư, 201109:36x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001 tháng tư, 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 tháng tư, 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402 tháng tư, 201109:36x 86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 tháng tư, 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002 tháng tư, 201109:36x 86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002 tháng tư, 201109:36x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001 tháng tư, 201119:26x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001 tháng tư, 201119:26x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201 tháng tư, 201119:26x 86
_023.vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001 tháng tư, 201119:26x 86
Cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 IA-64-edtions
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45029,02402 tháng tư, 201110:33IA-64
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45080,20802 tháng tư, 201110:33IA-64
Clr.dll4.0.30319.45019,388,74402 tháng tư, 201108:22IA-64
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80411 tháng 2 năm 201122:48không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.4503,758,42402 tháng tư, 201108:22IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.4503,293,52002 tháng tư, 201108:22IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.4504,466,00002 tháng tư, 201108:22IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.450143,18402 tháng tư, 201108:22IA-64
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450543,07202 tháng tư, 201108:22IA-64
Setup.exe10.0.30319.45078,15201 tháng tư, 201113:13x 86
Setupengine.dll10.0.30319.450809,30401 tháng tư, 201113:13x 86
Setupui.dll10.0.30319.450295,24801 tháng tư, 201113:13x 86
SOS.dll4.0.30319.4501,203,01602 tháng tư, 201108:22IA-64
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 tháng tư, 201119:26x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.450810,35202 tháng tư, 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 tháng tư, 201119:26x 86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202 tháng tư, 201109:36x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002 tháng tư, 201109:36x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 tháng tư, 201109:36x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001 tháng tư, 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 tháng tư, 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4504,815,69602 tháng tư, 201110:33IA-64
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 tháng tư, 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45025,42402 tháng tư, 201110:33IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.4501,340,75202 tháng tư, 201110:33IA-64
_023.vbc.exe10.0.30319.4506,429,00002 tháng tư, 201108:22IA-64
Aspnet_compiler.exe4.0.30319.45030,04802 tháng tư, 201109:36x 86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.45032,59202 tháng tư, 201109:36x 86
Clr.dll4.0.30319.4506,735,17601 tháng tư, 201119:26x 86
Clrjit.dll4.0.30319.450385,86401 tháng tư, 201119:26x 86
Microsoft.Build.tasks.v4.0.dll4.0.30319.4501,069,93602 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft.csharp.Targetskhông áp d?ng13,03101 tháng 3 năm 201107:32không áp d?ng
Microsoft.Data.ENTITY.Build.tasks.dll4.0.30319.45039,80802 tháng tư, 201109:36x 86
Microsoft.visualbasic.Targetskhông áp d?ng13,63001 tháng 3 năm 201107:32không áp d?ng
Microsoft_build_commontypes.xsdkhông áp d?ng195,80411 tháng 2 năm 201122:48không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.4501,142,61601 tháng tư, 201119:26x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.450955,21601 tháng tư, 201119:26x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4505,197,64801 tháng tư, 201119:26x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.45056,14401 tháng tư, 201119:26x 86
Presentationcore.dll4.0.30319.4503,789,15201 tháng tư, 201119:26x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.4506,431,08001 tháng tư, 201119:26x 86
Servicemodelreg.exe4.0.30319.450191,84001 tháng tư, 201119:26x 86
SOS.dll4.0.30319.450516,93601 tháng tư, 201119:26x 86
System.Core.dll4.0.30319.4501,354,58401 tháng tư, 201119:26x 86
System.Data.ENTITY.Design.dll4.0.30319.450810,35202 tháng tư, 201109:36x 86
System.dll4.0.30319.4503,511,11201 tháng tư, 201119:26x 86
System.net.dll4.0.30319.450236,88001 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.Activation.dll4.0.30319.450175,99202 tháng tư, 201109:36x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4506,100,32801 tháng tư, 201119:26x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.30319.450326,00002 tháng tư, 201109:36x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.4501,862,50402 tháng tư, 201109:36x 86
System.xml.serialization.dll4.0.30319.45011,12001 tháng tư, 201119:26x 86
System_design.dll4.0.30319.4505,097,81602 tháng tư, 201109:36x 86
System_web.dll4.0.30319.4505,227,34402 tháng tư, 201109:36x 86
System_xml.dll4.0.30319.4502,207,56801 tháng tư, 201119:26x 86
Webengine.dll4.0.30319.45014,16002 tháng tư, 201109:36x 86
Webengine4.dll4.0.30319.450495,44002 tháng tư, 201109:36x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.4501,371,48001 tháng tư, 201119:26x 86
Wpfgfx.dll4.0.30319.4501,663,32001 tháng tư, 201119:26x 86
Wpftxt.dll4.0.30319.450916,31201 tháng tư, 201119:26x 86
_023.vbc.exe10.0.30319.4502,261,32001 tháng tư, 201119:26x 86

T?nh tr?ng

Thông tin thêm

Gói C?p Nh?t rollup này gi?i quy?t các v?n đ? là như sau.

Sự cố 1

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n t?o m?t d?a trên Visual Studio 2010 Ti?n ích trong ?ng d?ng. Thêm trong ?ng d?ng li?t kê m?t s? d? án b?ng cách s? d?ng m?t ch? đ? n?n.
 • B?n ch?y m?t th? hi?n c?a Microsoft Visual Studio 2010 và thêm trong ?ng d?ng.
 • Thu gom rác th?i ch?y.
Trong trư?ng h?p này, trư?ng h?p c?a Visual Studio 2010 có th? s?p đ?.

Sự cố 2


H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n phát tri?n m?t d?a trên các.NET Framework 4 ti?n ích trong ?ng d?ng cho Microsoft Office Excel.
 • B?n ch?y ?ng d?ng add-in, và sau đó Application.WorkbookBeforeSave s? ki?n x?y ra.
Trong trư?ng h?p này, tham s? SaveAsUI trong trư?ng h?p này luôn luôn đư?c thi?t l?p đ? giá tr? đích th?c .

Sự cố 3

N?u t?p trung đư?c thi?t l?p đ? m?t c?a s? c?a m?t ?ng d?ng d?a trên Visual Studio 2010 khi máy tính vào phương th?c ng?, m?t r? b? nh? x?y ra khi máy tính ti?p t?c l?i t? phương th?c ng?.

Sự cố 4

Khi m?t ?ng d?ng d?a trên các.NET Framework 4 Windows Presentation Foundation (WPF) c? g?ng đ? t?i m?t s? văn b?n t? m?t t?p tin .ttf, các văn b?n đư?c hi?n th? không chính xác. Ngoài ra, m?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra, và sau đó các ?ng d?ng đ? v? crash.

Lưu ?: Theo d?i stack gi?ng như sau:
06bdeafc 71086dd5 dwrite!TrueTypeRasterizer::Implementation::ReleaseSfntFragment () + 0x1f
06bdeb5c 7108d 327 dwrite! sfac_GetSbitBitmap () + 0x428
06bdec10 7108d4d8 dwrite!GetSbitComponent () + 0xb5

Sự cố 5

Khi b?n th?c hi?n m?t thao tác liên l?c trong m?t ?ng d?ng d?a trên các.NET Framework 4 WPF trên m?t màn h?nh multitouch, ?ng d?ng tai n?n, ho?c *. vshost.exe quá tr?nh treo. Ví d?, ?ng d?ng đ? v? khi b?n c? g?ng di chuy?n lên ho?c di chuy?n xu?ng.

Sự cố 6

Khi b?n c? g?ng đ? ch?n nhi?u kho?n m?c trong c?a s? thay đ?i đang ch? x? l? trong Visual Studio 2010, Visual Studio IDE bi?n m?t, và bác s? Watson l?i không đư?c t?o ra.

Sự cố 7

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n ch?y Visual Studio 2010 trên hệ điều hành 64-bit.
 • B?n g? l?i m?t ?ng d?ng.
 • B?n cho phép qu?n l? tr? l? g? l?i (MDA).
 • B?n c? g?ng đ? đóng ?ng d?ng trong IDE.
Trong trư?ng h?p này, raceOnRCWCleanup MDA không chính xác ch?y.

Phát hành 8

Khi b?n di chuy?n trong m?t ?ng d?ng d?a trên các.NET Framework 4 WPF trong khi văn b?n trong m?t tab đi?u khi?n đư?c đư?c đ?nh d?ng, các ?ng d?ng ch?y ch?m.

V?n đ? 9

Khi b?n c? g?ng đ? lưu tr? m?t web site có tài s?n targetFramework đ?t làm Khuôn kh? .NET trên m?t máy ch? l?i, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tr? chơi mô t?: M?t l?i đ? x?y ra trong vi?c x? l? c?a m?t t?p tin c?u h?nh c?n thi?t đ? ph?c v? yêu c?u này. Vui l?ng xem thông tin chi ti?t l?i c? th? dư?i đây và s?a đ?i t?p tin c?u h?nh c?a b?n m?t cách thích h?p.

Các thông báo l?i phân tích cú pháp: Thu?c tính 'targetFramework' trong các y?u t? <compilation>c?a t?p tin Web.config đư?c s? d?ng m?c ch? d?n tiêu phiên b?n 4.0 và sau này c?a NET Framework (ví d?, '<compilation targetframework="4.0">'). Thu?c tính 'targetFramework' hi?n nay tài li?u tham kh?o m?t phiên b?n đó là mu?n hơn phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a NET Framework. Ch? đ?nh m?t phiên b?n h?p l? m?c tiêu c?a Khuôn kh? .NET, ho?c cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n yêu c?u c?a NET Framework.

Ngu?n l?i:
Tuy?n 2:<configuration>
D?ng 3:<system.web>
D?ng 4:<compilation debug="false" targetframework=".NETFramework, version=v4.0"></compilation>
D?ng 5: </system.web>d?ng 6:</configuration></compilation></compilation>

S? 10

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n t?o m?t ?ng d?ng Visual Studio 2010 ch?a b? máy cơ s? d? li?u b? d? li?u.
 • B?n th? m?t s? b?ng t? b? d? li?u thi?t k?.
 • B?n ki?m tra th? t? c?a các b?ng trong thi?t k? b? d? li?u.
Trong trư?ng h?p này, các b?ng đư?c s?p x?p không chính xác.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong các l?p h?c TableAdapterManager trong Visual Studio 2010.

V?n đ? 11

Khi m?t khách hàng yêu c?u b?n ghi Dịch vụ Web yên t?nh trong m?t .asmx ho?c m?t t?p tin .svc b?ng cách s? d?ng các đư?ng ?ng d?n ASP.NET và b?ng cách s? d?ng ti?n ích m? r?ng-ít URL x? l?, bang yêu c?u không chính xác có th? thay đ?i.

V?n đ? 12

? các.NET Framework 4, Application_StartPreAppStart phương pháp không có truy nh?p t?i phương pháp HttpUtility.HtmlEncode và API có liên quan.

V?n đ? 13

Khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t ?ng d?ng Microsoft Visual C# ho?c Microsoft Visual Basic, các ?ng d?ng không ch?y n?u m?t t? ch?c mô h?nh d? li?u (EDM) tham chi?u đ?n m?t d? án b? máy cơ s? d? li?u. Ngoài ra, các tính năng g? l?i c?a các ?ng d?ng không ho?t đ?ng.

V?n đ? 14

Khi b?n s? d?ng SQL nhà cung c?p, các v?n đ? sau x?y ra:
 • M?t ngo?i l? đư?c ném vào các ch? đ? b? sưu t?p rác.
 • A ti?n s? Watson l?i x?y ra, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  ?ng d?ng: webdev.webserver20.exe
  Đ? l?i cho bi?u tư?ng:
  H? TH?NG.D? LI?U.NI.DLL!System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.PrePush
  M? ngo?i l?: system.invalidoperationexception
  S? ki?n ti?u lo?i: Clr20r3
 • Quá tr?nh w3wp.exe tai n?n.

  Lưu ?: Quá tr?nh w3wp.exe là m?t quá tr?nh lưu tr? web.

V?n đ? 15

Tri?u ch?ng

Các l?p h?c SqlDataSource không h? tr? m?t tham s? đư?c s? d?ng đ? truy c?p d? li?u trong b? máy cơ s? d? li?u Microsoft SQL Server Compact Edition.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Microsoft SQL Server Compact Edition không th? h? tr? m?t tham s? trong l?p SqlDataSource .

V?n đ? 16

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t web site ASP.NET, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
HttpContext.User đư?c coi là m?t MyWindowsPrincipal.

Nguyên nhân

V?n đ? x?y ra b?i v? b? x? l? Extensionless URL đi cha m? IHttpUser giao di?n v?i các yêu c?u tr? em. V? v?y, các yêu c?u tr? em b? qua quá tr?nh xác th?c.

V?n đ? 17

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t d? án d?a trên Visual Studio 2010 có m?t t? ch?c mô h?nh d? li?u (EDM). EDM tài li?u tham kh?o m?t b? máy cơ s? d? li?u đó là kích thư?c trung b?nh ho?c l?n. Ví d?, b? máy cơ s? d? li?u ch?a 500 bàn.
 • B?n c? g?ng đ? đ?o ngư?c-k? sư các b?ng.
Trong trư?ng h?p này, k? thu?t đ?o ngư?c các b?ng đ?i h?i m?t th?i gian dài. Ví d?, đ?o ngư?c-k? thu?t 500 b?ng đ?i h?i 14 phút.

V?n đ? 18

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t phiên bản bê-ta Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) trên m?t máy tính đang ch?y Internet Information Services (IIS) 6.0.
 • B?n đ?t ch? đ? s? cô l?p IIS 5.0.
 • B?n lưu tr? m?t web site trong IIS 6.0.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng truy c?p vào trang web:
503 - b?n ghi d?ch v? không s?n dùng.

V?n đ? 19

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói hotfix áp d?ng Khuôn kh? .NET 4, Tất cả các dịch vụ đư?c lưu tr? trên Windows quá tr?nh kích ho?t b?n ghi d?ch v? (c?ng đư?c g?i là WS) có th? b? t?t. Ngoài ra, các b?n ghi d?ch v? không th? đư?c kh?i đ?ng l?i cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. M?t ví d? v? m?t b?n ghi d?ch v? là m?t b?n ghi d?ch v? t? ch?c WS Windows Communication Foundation (WCF).

Sau đây là các b?n ghi d?ch v? b? ?nh hư?ng kích ho?t:
  Kích ho?t HTTP
  • Thư x?p hàng kích ho?t
  • Kích ho?t đư?c đ?t tên theo ?ng
  • Giao th?c Ki?m soát Truy?n kích ho?t

 • Giao th?c Ki?m soát Truy?n Port chia s?

V?n đ? 20

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t web site ASP.NET có ch?a m?t b?n ghi d?ch v? WCF. Các web site nh?m m?c tiêu m?t phiên b?n trư?c đó c?a các.NET Framework 4.
 • B?n không b?m b? ch?n hộp kiểm cho phép web site này t?o ph?i updatable trong thu?t s? phát hành Web Site trong Visual Studio 2010.
 • B?n xu?t b?n các web site.
 • M?t khách hàng c? g?ng truy c?p vào các b?n ghi d?ch v? WCF.
Trong trư?ng h?p này, các b?n ghi d?ch v? WCF không đáp ?ng yêu c?u khách hàng. Ngoài ra, các. svc.compile t?p tin không chính xác tham chi?u các.NET Framework 4.

Lưu ?: Các. svc.compile t?p tin đư?c t?o ra b?i quá tr?nh xu?t b?n.

V?n đ? 21

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n liên k?t ch? huy Windows.AutoHide v?i m?t phím l?i tắt.
 • B?n t?p trung vào m?t c?a s? công c? toggled trong Visual Studio 2010. Ví d?, tr?ng tâm n?m trên c?a s? gi?i pháp Explorer.
 • B?n nh?n phím l?i tắt.
Trong trư?ng h?p này, c?a s? ?n. Tuy nhiên, khi b?n b?m phím m?t l?n n?a, c?a s? không tr? l?i khi b?t.

V?n đ? 22

Khi b?n s? d?ng Visual Studio 2010 đ? g? l?i các ?ng d?ng, nhi?u tin thư thoại ti?t tương t? như sau đây đư?c hi?n th? trong c?a s? đ?u ra:
*** HR có ngu?n g?c:-2147024774

*** Ngu?n t?p tin: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\copyout.cpp, d?ng 1302

*** HR tuyên truy?n:-2147024774

*** Ngu?n t?p tin: d:\iso_whid\x86fre\base\isolation\com\enumidentityattribute.cpp, d?ng 144

V?n đ? 23

Gi? s? r?ng b?n xây d?ng m?t ứng dụng web trên m?t máy tính và sau đó xu?t b?n các ?ng d?ng trên m?t máy tính khác nhau. Khi b?n s? d?ng Visual Studio 2010 đ? đính kèm các ?ng d?ng, qu?n l? phương pháp không th? đư?c hi?n th? b?i v? thi?u các bi?u tư?ng cho h?i đ?ng.

V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p tin .pdb có ch?a các thông tin v? bi?u tư?ng không đư?c sao chép t? m?c tin thư thoại bin vào m?c tin thư thoại đ?ng g?i bóng t?i.

V?n đ? 24

B?n s? d?ng các không gian tên c?a tôi trong m?t d? án Visual Basic. Khi b?n thêm m?t tham chi?u r? ràng đ? các thành ph?n Microsoft.VisualBasic.dll vào d? án, các không gian tên c?a tôi không th? làm vi?c m?t cách chính xác. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
'?ng d?ng' không ph?i là m?t thành viên c?a 'C?a tôi'.

V?n đ? 25

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix ASP.NET 4.0, l?nh aspnet_regiis –iru đư?c kích ho?t. Sau đó, m?t s? khóa registry ASP.NET đư?c lo?i b?.

V?n đ? 26

Khi b?n yêu c?u m?t t?p tin .xap qua Cassini trong Visual Studio 2010, lo?i MIME c?a các ph?n ?ng tr? l?i là "?ng d?ng/octet-d?ng" thay v? d? ki?n "?ng d?ng/x-silverlight-?ng d?ng."

V?n đ? 27

Trong Visual Studio 2010 IDE, b?n đính kèm tr?nh g? l?i m?t quá tr?nh sqlservr.exe. B?n đ?t m?t breakpoint ? m?t ch?c năng SQL đư?c qu?n l? ho?c t?i m?t th? t?c d?ch s?n đư?c qu?n l?. Bi?u tư?ng t?p đư?c t?i m?t cách chính xác, và m?t d?u ki?m ch?m màu đ? r?n xu?t hi?n. Tuy nhiên, Visual Studio không phá v? t?i đi?m ng?t.

V?n đ? 28


B?n ch?y m?t ?ng d?ng Visual Basic có ch?a m?t l?p ráp Visual Basic c?t l?i trên m?t hệ điều hành mà không có th?i gian ch?y Visual Basic. N?u các ?ng d?ng có ch?a m?t tuyên b? SyncLock trên m?t bi?n c?a lo?i đ?i tư?ng, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
l?i BC35000: yêu c?u ho?t đ?ng là không có s?n b?i v? ch?c năng thư vi?n runtime 'Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.ObjectFlowControl.CheckForSyncLockOnValueType' không đư?c xác đ?nh.

V?n đ? 29

N?u b?n ch?y m?t ?ng d?ng Visual Basic có ch?a m?t l?i Visual Basic, các đo?n m? có s? d?ng h?ng s? trong l?p Microsoft.VisualBasic.Constants không th? ch?y m?t cách chính xác. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi m? đư?c th?c hi?n:
l?i BC30059: liên t?c bi?u hi?n là c?n thi?t.
V?n đ? này x?y ra b?i v? các h?ng s? đư?c nhúng như b?nh thư?ng l?nh v?c thay v? như không đ?i l?nh v?c.

V?n đ? 30

B?n tri?n khai m?t web site d?a trên các.NET Framework 4 ASP.NET trong m?t ch? đ? m? truy nh?p b?o m?t (CAS) di s?n. B?n đ?t c?u h?nh các web site v?i m?t s? tin tư?ng m?t ph?n. Khi b?n c? g?ng đ? yêu c?u web site này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
[SecurityException: yêu c?u s? cho phép c?a lo?i ' System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, phiên b?n = 4.0.0.0, văn hóa = trung l?p, PublicKeyToken =<Token id="">' không thành công.] </Token>

V?n đ? 31

B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c mô t? trong KB974417 khi m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại g?c, bao g?m h?i đ?ng System.EnterpriseServices.dll, đang b? khóa ho?c l?p ráp đang đư?c s? d?ng. Trong trư?ng h?p này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t không thành công, và máy tính tr? thành b? h?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2260913 Kh?c ph?c: C?p Nh?t Khuôn kh? .NET có th? th?t b?i và có th? xóa m?t s? t?p trong g?c

V?n đ? 32

M?t s? không gi?i h?n kh?ng đ?nh t? ASP.NET lo?i có th? mang l?i m?t nguy cơ mà m?t ngư?i s? d?ng m?t ph?n-tin tư?ng có th? đư?c nâng lên như là m?t ngư?i s? d?ng đ?y đ?-tin tư?ng.

V?n đ? 33

Các mô h?nh ứng dụng web đơn gi?n đư?c g?i là k? ho?ch 9 MVC đư?c phát hành thư?ng xuyên hơn hơn ASP.NET. Tuy nhiên, B?t đ?u v?i phiên b?n 2, phiên b?n không đư?c thi?t l?p như đ?y đ? ni?m tin. V? v?y, nhi?u tính năng yêu c?u đ?y đ? tin c?y không th? làm vi?c m?t cách chính xác.

B?n c?p nh?t này t?p h?p các phiên b?n c?a k? ho?ch 9 mu?n hơn phiên b?n 2 hoàn toàn tin tư?ng.

V?n đ? 34


M?t h?ng s? trong m?t lo?i thi?t b? c?p li?t kê trong m? ngu?n khác t? đ?c đi?m k? thu?t.

C?p Nh?t gi? không đ?i trong m?t cách nh?t quán.

V?n đ? 35

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau, m?t b?n ghi d?ch v? Windows Communication Foundation (WCF) bu?c s? b? ng?t b?i máy ch? t? xa. V?n đ? này x?y ra khi m?c đ? tin c?y đư?c thi?t l?p đ? th?p ho?c trung b?nh trong file Web.config c?a b?n ghi d?ch v? WCF.
2449742 MS11-ngoan: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 và Microsoft Khuôn kh? .NET 3,5 gói b?n ghi d?ch v? 1 trên Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2: Tháng hai 8, 2011

Tính năng C?p Nh?t rollup gói này gi?i thi?u

C?p Nh?t rollup gói này gi?i thi?u các tính năng sau đây có liên quan đ?n các.NET Framework 4.

Tính năng 1

Update rollup này cho phép ASP.NET đ? h? tr? nhi?u h? th?ng c?u h?nh IIS trong m?t phương th?c thi?t k?. Do đó, nhà thi?t k? Web Visual Studio h? tr? IIS nh?n. Ngoài ra, Visual Studio nhà thi?t k? Web cho phép d? án Visual Studio gi?i pháp khác nhau nh?m m?c tiêu các phiên b?n khác nhau c?a IIS.

Tính năng 2

Khi m?t l?p ráp b? nh? cache bóng tr? thành m?t liên kết biểu tượng cho cùng m?t t?p tin đư?c soát h?p th?c, kích thư?c c?a H?i đ?ng không ki?m tra. V? v?y, ASP.NET s? d?ng t?i ưu hóa cho Shared Web Hosting.

Tính năng 3

Cú pháp m?i cho phép b?n xác đ?nh m?t đi?u khi?n h?p văn b?n là HTML5 tương h?p v? sau. Ví d?, đo?n m? sau đ?nh ngh?a m?t đi?u khi?n h?p văn b?n là HTML5 tương thích:
<asp:TextBox runat="server" type="some-HTML5-type" />

Tính năng 4

Tr? l?i chuy?n đ?i đ? đư?c thêm cho tr?nh biên d?ch Visual Basic cho phép các thư vi?n đ? lo?i b? s? ph? thu?c c?a h? vào th?i gian ch?y Visual Basic. Trong phiên b?n trư?c c?a Khuôn kh? .NET, t?t c? các ?ng d?ng Visual Basic t? đ?ng có m?t ph? thu?c th?i gian ch?y thêm. Ph? thu?c là v?i các t?p tin thư vi?n th?i gian ch?y Visual Basic, Microsoft.VisualBasic.dll. V?i b?n c?p nh?t này, m?t tùy ch?n dòng lệnh có th? đư?c thi?t l?p đ? lo?i b? này ph? thu?c. M?t s? ch?c năng c?a th?i gian ch?y Visual Basic đư?c nhúng vào trong các ?ng d?ng, và ch?c năng khác là không có s?n khi vi?c chuy?n đ?i đư?c thi?t l?p.

Tính năng 5

Thay đ?i đ?i v?i các thư vi?n h? tr? di đ?ng. Nh?ng thay đ?i này bao g?m các b?n C?p Nh?t API và ch?t k?t dính thay đ?i. B?n c?p nh?t này cho phép CLR liên k?t thành công v?i di đ?ng thư vi?n đ? m?t DLL duy nh?t có th? ch?y trên các.NET Framework 4, trên Silverlight, trên Xbox, ho?c trên Windows Phone. B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm khu v?c Silverlight API đ? các.NET Framework 4 trong cùng m?t v? trí. Ch? k? API s? v?n c?n phù h?p trên n?n t?ng. T?t c? các s?a đ?i là 100 ph?n trăm tương h?p v? sau và s? không phá v? b?t k? m? hi?n t?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2468871 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 16.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.0
T? khóa: 
kbqfe kbfix atdownload kbdownload_freecontent kbupdate kbmt KB2468871 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2468871

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com