Máy in Pruner có th? Prune t?t c? các đ?i tư?ng hàng ch? in trên trang web c?a nó

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 246906 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

T?t c? các đ?i tư?ng PrintQueue đư?c xu?t b?n b?i các máy ch? in trên trang web tương t? như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n nh?t đ?nh (DC) có th? đư?c phát hi?n như m? côi và xóa, m?c dù các máy in tương ?ng có s?n trong các tên mi?n.

Khi đi?u này x?y ra, máy in Pruner vi?t m?t h? th?ng t? ch?c s? ki?n cho m?i đ?i tư?ng PrintQueue đư?c phát hi?n như là m?t tr? m? côi. Đi?u này có th? tích t? nhanh chóng cho các trang web v?i m?t s? lư?ng l?n đư?c công b? hàng đ?i in. N?u có r?t nhi?u máy in đư?c công b? trên trang web, s? ghi s? ki?n h? th?ng có th? tr? nên đ?y v?i các s? ki?n máy in Pruner.

NGUYÊN NHÂN

Máy in Pruner phát hi?n m?t đ?i tư?ng PrintQueue nh?t đ?nh m? côi b?ng cách liên l?c v?i h? ph?c v? in và so sánh đ?i tư?ng máy in đ? các đ?i tư?ng Active Directory PrintQueue. V? máy in Pruner ch? ch?y trên DCs, n?u DC m?t đưa ra m?ng, máy in Pruner là không th? liên h? v?i b?t k? máy ch? in và nh?n hi?u t?t c? công b? máy in như b? m? côi. Theo m?c đ?nh, máy in Pruner xoá máy in m? côi sau khi ki?m tra ba l?n, ch? đ?i tám gi? gi?a ki?m tra. Do đó, theo m?c đ?nh, DC m?t s? ph?i đư?c g? b? t? m?ng và ch?y liên t?c cho ít nh?t 24 gi? trư?c khi PrintQueues các đ?i tư?ng s? b? xóa.

LƯU ?: M?t c?u h?nh h? ph?c v? tên mi?n (DNS) ho?c b? đ?nh tuy?n không chính xác c?ng có th? gây ra m?t DC là không th? t?m th?y máy ch? in và tri?n l?m hành vi này.

GI?I PHÁP

Đ? ngăn ch?n máy in không chính xác c?t t?a trong khi m?t DC đư?c l?y ra kh?i m?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Trư?c khi lo?i b? m?t DC t? m?ng cho m?t kho?ng th?i gian dài hơn các Kho?ng th?i gian c?t t?a thư m?cThư m?c c?t t?a th? l?i th?i k?, đ?t các Kho?ng th?i gian c?t t?a thư m?c giá tr? đ? Không bao gi?. Các chính sách này đư?c đ?t trong b? so?n chính sách nhóm dư?i máy tính Administrative Templates\Printers.
  • D?ng d?ch v? b? đ?m in trên DC.
B?n c?ng có th? cho phép các máy in đư?c pruned và thi?t l?p các máy ch? in ki?m tra nhà nư?c xu?t b?n chính sách c? th? (ho?c t?t c?) trong tên mi?n. Chính sách này gây ra b? đ?m in trên h? ph?c v? in theo đ?nh k? ki?m ch?ng r?ng máy in đư?c công b? c?a nó t?n t?i trong Active Directory. Theo m?c đ?nh, các d?ch v? b? đ?m in đ? ki?m ch?ng nhà nư?c c?a máy in đư?c xu?t b?n ch? khi nó đư?c b?t đ?u.

B?n nên s? d?ng chính sách nhà nư?c xu?t b?n ki?m tra ch? n?u m?ng Cúp là ph? bi?n, b?i v? vi?c s? d?ng c?a chính sách này trên nhi?u máy tính trong tên mi?n (mà liên t?c ki?m tra t?nh tr?ng ?n ph?m c?a các đ?i tư?ng PrintQueue c?a h? trong Active Directory) có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t m?ng. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n thi?t l?p chính sách này ch? vào s?n xu?t chính máy ch? in.

Cho không thư?ng xuyên Cúp liên quan đ?n DCs đó kéo hơn 24 gi? và r?i kh?i máy tính đư?c cung c?p trong th?i gian Cúp, Microsoft khuy?n cáo d?ng b? đ?m d?ch v? trên các DCs.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm informationabout b?ng cách s? d?ng các chính sách đ? đi?u khi?n máy in và máy in Pruner trong Active Directory, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234270 B?ng cách s? d?ng chính sách nhóm đ? đi?u khi?n máy in trong Active Directory

Thu?c tính

ID c?a bài: 246906 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB246906 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:246906

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com