K??das pazi?ojums, m??inot instal?t servisa pakotnes vai Windows atjaunin?jumus dator?, kur? tiek darbin?ta sist?ma Windows Server 2008 vai Windows Vista: ?K??DA_NEDER?GS_PARAMETRS(0x80070057)?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2469239 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

J?s varat instal?t jebkuru no Windows atjaunin?jumiem vai servisa pakotn?m un dator?, kur? tiek darbin?ta sist?ma Windows Server 2008 vai Windows Vista, sa?emt ??du k??das pazi?ojumu:
Instal??ana neizdev?s. Parametrs nav pareizs
K??da: K??DA_NEDER?GS_PARAMETRS{0X80070057}

IEMESLS

Probl?ma radusies t?d??, ka dator? past?v viens vai vair?ki no ?iem re?istra ierakstiem:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\AIFailureInformation
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex=hex(b):40,00,00,00,00,00,00,00
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier

RISIN?JUMS

Svar?gi! ?aj? sada??, metode vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par to, k? modific?t re?istru. Ta?u, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas, t?p?c uzman?gi izpildiet nor?d?t?s darb?bas. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d? gad?jum? re?istru var atjaunot, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows

Ja v?laties, lai m?s nov?rstu ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, p?rejiet uz sada?u Labot patst?v?gi.

Labot man? viet?

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Nov?rst probl?mu
Microsoft probl?mas nov?r?ana 50627

Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja ?obr?d neizmantojat datoru, kur? radusies ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam darbiniet to dator?, kur? rad?s ?? probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?Labot patst?v?gi

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, no?emiet sada?? C?lonis min?tos re?istra ierakstus.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?aj? sada?? vair?k darb?bu nav j?veic. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • B?sim pateic?gi sa?emt j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

Kad rodas ?? probl?ma, tiek ?ener?ts cbs.log fails, kur? atg?dina ??du ?urn?lfailu:
2010-08-17 13:38:15, Info CSI 0000000f@2010/8/17:12:38:15.832 CSI Transaction @0x2349518 destroyed

2010-08-17 13:38:15, Info CBS WER: Generating failure report for package: Package_for_KB955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005, status: 0x80070057, failure source: Resolve, start state: 0, target state: 7

2010-08-17 13:38:19, Info CBS SPI: Error callback - 0x80070057

2010-08-17 13:38:19, Info CBS Exec: Processing complete. Session: 30096904:4294350444, Package: Package_for_KB955430 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.18005, hr: 0x80070057

2010-08-17 13:38:19, Info CBS Restored system sleep block state: 0x80000000

2010-08-17 13:38:19, Info CBS Session: 30096904:4294350444 finalized. Reboot required: no

2010-08-17 13:38:19, Error CBS SPI: (CSPICbsClient::ChangeState:462)Failed changing package state to 7 hr=0x80070057
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2469239 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 21. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2469239

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com