Làm th? nào đ? s? d?ng macro đ? s?p x?p d? li?u trong nhi?u c?t như m?t c?t trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247311 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Excel không có m?t phương pháp đư?c xây d?ng trong đ? s?p x?p m?t c?t báo (snaking) c?a d? li?u. Bài vi?t này ch?a m?t v? mô m?u đ? s?p x?p các d? li?u đó là trong m?t đ?nh d?ng c?t báo.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Đư?c xây d?ng trong phân lo?i

Trong Microsoft Excel, b?n thư?ng s? d?ng các tính năng s?p x?p đ? s?p x?p m?t danh sách. M?t danh sách trong Excel là m?t lo?t các b?ng tính hàng có ch?a d? li?u có liên quan, như là m?t cơ s? d? li?u hóa đơn ho?c m?t b? khách hàng tên và s? đi?n tho?i. B?n có th? s? d?ng danh sách như là m?t cơ s? d? li?u, trong đó m?i hàng là m?t h? sơ và các c?t các l?nh v?c. Hàng đ?u tiên c?a danh sách thư?ng có nh?n cho các c?t, cho Ví d?:
  A1: Q1  B1: Q2  C1: Q3
  A2: 10  B2: 2  C2: 4
  A3: 14  B3: 18  C3: 9
  A4: 7  B4: 17  C4: 12
  A5: 1  B5: 13  C5: 5
  A6: 11  B6: 8  C6: 16
  A7: 3  B7: 6  C7: 15
				
N?u b?n s?p x?p danh sách này trong tăng d?n th? t?, b?i trư?ng Q1 (c?t A), k?t qu? s? là như sau:
  A1: Q1  B1: Q2  C1: Q3
  A2: 1  B2: 13  C2: 5
  A3: 3  B3: 6  C3: 15
  A4: 7  B4: 17  C4: 12
  A5: 10  B5: 2  C5: 4
  A6: 11  B6: 8  C6: 16
  A7: 14  B7: 18  C7: 9
				

Phân lo?i m?t c?t báo-phong cách

T? báo c?t và snaking c?t là đi?u kho?n khác nhau cho các cùng lo?i c?a các đ?nh d?ng d? li?u. T?i t? báo c?t, các d? li?u đi?n vào m?t c?t và ti?p t?c ? đ?u c?t ti?p theo. Trong trư?ng h?p này, d? li?u c?a b?n r?t có th? hi?n không có nh?n cho m?i c?t, ví d?:
  A1: 10  B1: 2  C1: 4
  A2: 14  B2: 18  C2: 9
  A3: 7  B3: 17  C3: 12
  A4: 1  B4: 13  C4: 5
  A5: 11  B5: 8  C5: 16
  A6: 3  B6: 6  C6: 15
				
B?n có th? s? d?ng m?u macro trong bài vi?t này đ? s?p x?p t? báo c?t trong th? t? tăng d?n. N?u b?n s? d?ng macro m?u trên các d? li?u ? trên, các k?t qu? là như sau:
  A1: 1  B1: 7  C1: 13
  A2: 2  B2: 8  C2: 14
  A3: 3  B3: 9  C3: 15
  A4: 4  B4: 10  C4: 16
  A5: 5  B5: 11  C5: 17
  A6: 6  B6: 12  C6: 18
				
Đ? xem v? mô phân lo?i công vi?c như mô t?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t b?ng tính m?i.
 2. Nh?p d? li?u m?u sau vào b?ng tính:
    A1: 10  B1: 2  C1: 4
    A2: 14  B2: 18  C2: 9
    A3: 7  B3: 17  C3: 12
    A4: 1  B4: 13  C4: 5
    A5: 11  B5: 8  C5: 16
    A6: 3  B6: 6  C6: 15
  					
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor.
 4. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Mô-đun.
 5. G? m? sau trong module:

  Chú ý Ví d? sau đây ch?ng t? làm th? nào đ? s?p x?p trong tăng d?n đ?t hàng. B?n có th? thay đ?i đi?u này b?ng cách s?a đ?i giá tr? c?a các "Order1: =" cho tham s?xlDescending.
    Sub SortAllRangeData()
    ' Place column header for temporary sort area.
    Range("IV1").Value = "Numbers"
    
    ' Move numbers to temporary sort location.
    For Each cell In Selection
     Range("iv65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = cell.Value
    Next cell
    
    ' Sort numbers in ascending order.
    Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Sort Key1:=Range("IV2"), _
    Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
      OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
      
    ' Move sorted data back to original sheet location.
  
    Selection(1, 1).Activate ' Make sure the ActiveCell is the
                ' top left of Selection first.
    CCnt = Selection.Columns.Count
    RCnt = Selection.Rows.Count
    CellCnt = Selection.Cells.Count
    Tcell = 2
    For c = 1 To CCnt
     For r = 1 To RCnt
      Range(ActiveCell.Address).Offset(r - 1, c - 1).Value = _
      Range("iv" & Tcell).Value
      Tcell = Tcell + 1
     Next r
    Next c
    
    ' Clean up temporary sort location.
    Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Clear
  End Sub
  					
 6. Trên các Excel Nh?p vào tr?nh đơn trong Microsoft Excel X cho Mac và trong phiên b?n sau c?a Excel cho Mac, ho?c trên menu t?p trong t?t c? các phiên b?n khác c?a Excel, Đóng và tr? l?i cho Microsoft Excel.
 7. Ch?n A1:C6.
 8. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Macro. Ch?n các SortAllRangeData v? mô, và sau đó b?m Ch?y.
T?t c? các d? li?u trong ph?m vi đư?c ch?n bây gi? đư?c s?p x?p, và xu?t hi?n như sau:
  A1: 1  B1: 7  C1: 13
  A2: 2  B2: 8  C2: 14
  A3: 3  B3: 9  C3: 15
  A4: 4  B4: 10  C4: 16
  A5: 5  B5: 11  C5: 17
  A6: 6  B6: 12  C6: 18
				

THAM KH?O

Excel x cho Mac và phiên b?n m?i nh?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?p x?p, nh?p vào Tr? giúp Excel trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i phân lo?i, b?m Tìm kiếm, và sau đó b?m vào m?t ch? đ? đ? xem nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng phương pháp s?p x?p t? Visual Basic Editor, nh?p vào Visual Basic tr? giúp trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i phương pháp s?p x?p, b?m Tìm kiếm, và sau đó b?m vào đ? xem phương pháp s?p x?p.

Excel 2001 cho Mac

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?p x?p, b?m các Tr? l? văn ph?ng, lo?i s?p x?p danh sách, b?m Tìm kiếm, và sau đó b?m vào m?t ch? đ? đ? xem nó.

Chú ý N?u các tr? l? là ?n, b?m các Tr? l? văn ph?ng nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng phương pháp s?p x?p t? Visual Basic Editor, b?m các Tr? l? văn ph?ng, lo?i phương pháp s?p x?p, b?m Tìm kiếm, và sau đó b?m vào đ? xem phương pháp s?p x?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 247311 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbautomation kbprogramming kbhowto kbmt KB247311 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:247311

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com