Làm th? nào đ? th? công chương tr?nh t? danh sách thêm/lo?i b? chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247501 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t? xoá các m?c kh?i công c? thêm/b?t chương tr?nh n?u m?t hàng đó v?n đư?c hi?n th? sau khi b?n c? g?ng lo?i b? các m?c t? Add/Remove Programs.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Các chương tr?nh tương thích v?i Windows có th? có m?t chương tr?nh d? cài đ?t ho?c tính năng. Thêm/lo?i b? chương tr?nh công c? danh sách t?t c? các chương tr?nh tương thích v?i Windows có m?t chương tr?nh g? cài đ?t ho?c tính năng. Có l? b?n c?n ph?i t? g? b? chương tr?nh t? danh sách thêm/lo?i b? chương tr?nh n?u b?n g? b? cài đ?t m?t chương tr?nh và khóa s? đăng k? đư?c s? d?ng đ? hi?n th? tên chương tr?nh không đư?c c?t b? m?t cách chính xác:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 3. Sau khi b?n b?m các G? cài đ?t cơ quan đăng k? ch?a khóa, b?m Xu?t kh?u Registry File trên các Đăng k? tr?nh đơn.
 4. Trong các Xu?t kh?u Registry File h?p tho?i h?p, b?m vào Màn hình trong các Lưu trong h?p, lo?i g? cài đ?t trong các Tên tệp h?p, và sau đó b?m Lưu.
 5. M?i khóa dư?i Uninstall đ?i di?n cho m?t chương tr?nh mà xu?t hi?n trong Add/Remove Programs. Đ? xác đ?nh chương tr?nh nào đó đ?i di?n cho m?i phím, b?m phím, và sau đó xem các giá tr? sau:
  DisplayName -d? li?u giá tr? cho các DisplayName Đi?u quan tr?ng là tên đư?c li?t kê trong Add/Remove Programs

  - và -

  Chuỗi Dỡ cài đặt -d? li?u giá tr? cho các Chuỗi Dỡ cài đặt Đi?u quan tr?ng là chương tr?nh đư?c s? d?ng đ? g? b? cài đ?t chương tr?nh
 6. Sau khi b?n xác đ?nh khóa registry đ?i di?n cho chương tr?nh v?n c?n trong Add/Remove chương tr?nh, b?m chu?t ph?i vào phím, và sau đó nh?p vào Xóa.
 7. Sau khi b?n xóa ch?a khóa, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 8. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 9. Trong Add/Remove chương tr?nh, xác minh r?ng chương tr?nh mà b?n đ? xóa khóa s? đăng k? không đư?c li?t kê.
 10. N?u danh sách chương tr?nh không ph?i là chính xác trong Add/Remove chương tr?nh, b?n có th? nh?p đúp vào các Uninstall.reg t?p tin trên máy tính c?a b?n đ? khôi ph?c l?i danh sách ban đ?u c?a chương tr?nh trong s? đăng k?.
 11. N?u danh sách chương tr?nh là chính xác trong Add/Remove chương tr?nh, b?n có th? nh?p chu?t ph?i vào các Uninstall.reg t?p tin trên máy tính c?a b?n, và sau đó nh?p vào Xóa.

Thu?c tính

ID c?a bài: 247501 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdisplay kbhowto kbui kbmt KB247501 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:247501

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com