Office SharePoint Server 2007 ????? ?????? ????? ????????? ????? (MOSS ?????-?????) ?? ?????: 22 ?????, 2011

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 2475885 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

??????

????? ?????? ????? ?? ??? Microsoft Office SharePoint Server 2007 Office SharePoint ????? 2007 ?????? ?? ??????? ??? ???????? ?? ??? ????

????? ????? ?????? ?????? ?? 12.0.6554.5000 ??????? ???

?? ??????? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ??? ??????? ???? ?? ???? ???? ???????? ??????? ??? Builds ????? ???? ???, ??????? ??? ?????????? ???????? ???? ?? ?? ?? ???? Office SharePoint ????? 2007 ?? ??? ????? ??? ?? ??? ??????? ?????? ?????? ????????? ???????

????? ?????? ?????? ?? ???? ??? ?????????? ?????
  • 2007 Microsoft Office ?????? ?????????? ?? ??????? ???? ?? ????? ?????? ????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ???? ????
  • ?? ????? ?????? ????? ??? ????? ??? ????? ????? ???? ??? ??, ?????? ?? ??????? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ?????? ????? ?????? ???? ???

????????

?? ???????? ?? ?? ???? ?? ?? ????????

?? ????? ?????? ????? ????? Microsoft ???????? (KB) ???? ??? ???? ?? ???????? ?? ?? ???? ??:
  • 2475887Project Server 2007 ???????? ????? (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp) ?? ?????: 22 ?????, 2011
  • 2483219Office SharePoint Server 2007 ???????? ????? (coreserver-x-none.msp) ?? ?????: 22 ?????, 2011
  • 2496970Office SharePoint Server 2007 ???????? ????? (xlsrvwfe-x-none.msp) ?? ?????: 22 ?????, 2011

Office SharePoint Server 2007 ?? ??? ????? ?????? ????? ??????? ???? ?? ??? ????

?????? Microsoft ?? ?? ??????? ???????? ??? ???????, ?? ???????? ?? ?? ???? ??? ?????? ???? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ???????? ?? ?? ???? ??? ?????? ???????? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ????? ???????? ?? ???? ????? ?? ????????? ???? ???????? ??????? ??????? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ???????? ???? ???, ?????, ?? ?? ?? ????????? ???? ???? ?????????? ?????? ?? ????????? ???? ??????

???????? ??????? ?? ??? ?????? ??, ?? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ?? "???????? ??????? ?????? ??" ??? ??? ??? ?? ??? ???? ????? ??, ?? ???????? ??????? ???? ?? ??? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?????

?????? ???????? ???????? ??????? ???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ??, ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ??????? ???????? ?? ????? ????, ??????? ?????? ????? ???? ?????? ???? ???? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ???????? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ?????? ????? ?? ???, ????? Microsoft ??? ???? ?? ????:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
???"???????? ??????? ?????? ??" ?????? ?????? ????? ??? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ??? ???? ???? ???? ? ????, ?? ?? ???????? ?? ???? ?? ??? ?????? ???? ?? ??????? ?? ???

?? ????? ?????? ????? ??? ????? ??? ?? office SharePoint Server 2007 ????????

?? ????? ?????? ?????? ?????????? ?? ????????? ?????? Office SharePoint Server 2007 ?????? ?? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? .msp ??????? ????

??????????

?? ???????? ?? ??????? ???? ?? ???, ???? ??? 2007 Microsoft Office ??????? ?????? ??? 2 ??????? ???? ??????

???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
9495832007 Office ????? ???????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ???? ?? ??? ????

????? ?????? ????? ?????

???????? ???? ?? ??????????

???? ?? ????????? ???? ???? ?? ??? ???????? ?? ???????? ???? ?? ??? ???? ???

???????? ??????????? ???????

?? ???????? ?? ???? ?????? ?? ???? ???????? ?? ???????????? ?????

????????? ???????

?? ????? ??? ?? ???????? ?? ????? ???? ?? ???, ?? ????????? ??? ??? ???????? ???? ?? ??? ???? ???

????? ???????

?? ???????? ?????? ????? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??? ??????? ???? ?? ???? ??? ?? ???????? ???? ?? ???? ??? ???????? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ?????? ??????? ????

?? ????????? ????? ?? ??????? ??????? Windows ???????? ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ??????? ????????? ??? (UTC ???) ?? ????? ?????? ??? ???????? ???? ?? ?? ????? ??????? ????? ???, ?????? ??????? ??? ??? ?????? ???? ???? ??? UTC ?? ??????? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ???, ?? ????? ??????? ???????????? ???? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ????

x 86

??????? ??????? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Office-kb2475885-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6554.500073,678,67206-Feb-201108: 12x 86

Microsoft Windows ???????? .msp ????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
X-coreserver-none.msp???? ????22,191,61605-Feb-201121: 44???? ????
Dlc-x-none.msp???? ????451,58405-Feb-201121: 44???? ????
X-Ifswfe-none.msp???? ????2,317,31205-Feb-201121: 44???? ????
X-Lpsrvwfe-none.msp???? ????58,88005-Feb-201121: 44???? ????
X-Osrchwfe-none.msp???? ????15,393,28005-Feb-201121: 36???? ????
X-Pjsrvapp-none.msp???? ????2,669,56805-Feb-201121: 44???? ????
X-Pjsrvwfe-none.msp???? ????4,332,03205-Feb-201121: 44???? ????
X-Spswfe-none.msp???? ????7,142,91205-Feb-201121: 36???? ????
X-Xlsrvapp-none.msp???? ????3,059,71205-Feb-201121: 45???? ????
X-Xlsrvwfe-none.msp???? ????203,26405-Feb-201121: 45???? ????

X-coreserver-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Allitems.aspx12.0.32082,639Dec-07-200916: 15???? ????
Docxpageconverter.exe12.0.6550.5000997,784??-17-201019: 22x 86
Microsoft.office.server.dll12.0.6554.50002,897,79204-Feb-201112: 56???? ????
Microsoft.office.server.dll12.0.6554.50002,897,79204-Feb-201112: 56x 86
Microsoft.office.server.search.dll12.0.6554.50008,702,33601-Feb-201117: 26???? ????
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 47???? ????
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 47x 86
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll12.0.6539.5000771,992???-08-201017: 58???? ????
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 54???? ????
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 54x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,40802-Feb-201018: 24???? ????
Mssrch.dll12.0.6548.50002,065,744Oct-07-201014: 13???? ????
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50002,616,20809-Mar-201001: 33???? ????
Nlsdata0009.dll6.0.6519.500025,127,32805-Oct-200917: 09???? ????
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,117,072??-17-201018: 50???? ????
Office.odf12.0.6527.50002,852,176???-12-201001: 23???? ????
Osafehtm.dll12.0.6545.500099,184??-11-201001: 06x 86
Query.dll12.0.6510.500081,23217-???-200908: 27???? ????
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,58401-Feb-201117: 26???? ????

Dlc x-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.office.irm.msoprotector.dll12.0.6521.500037,76828 ?? ???-Oct-200903: 03???? ????
Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll12.0.6521.500033,67228 ?? ???-Oct-200903: 03???? ????
Microsoft.office.policy.dll12.0.6543.5000399,240Jul-27-201018: 30???? ????
Microsoft.office.policy.dll12.0.6543.5000399,240Jul-27-201018: 30x 86
Microsoft.office.workflow.routing.dll12.0.6532.5000153,48017-Mar-201000: 09x 86
Microsoft.office.workflow.tasks.dll12.0.6510.500051,06417-???-200908: 28 ?? ??????? ????
Microsoft.office.workflow.tasks.dll12.0.6510.500051,06417-???-200908: 28 ?? ???x 86

X-Ifswfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Htmlchkr.dll12.0.6529.5000753,03202-Feb-201016: 39???? ????
Microsoft.office.infopath.server.dll12.0.6550.50002,844,528??-17-201020: 10???? ????

X-Osrchwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.office.server.search.dll12.0.6554.50008,702,33601-Feb-201117: 26???? ????
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 47x 86
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 54x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,40802-Feb-201018: 24???? ????
Mssrch.dll12.0.6548.50002,065,744Oct-07-201014: 13???? ????
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50002,616,20809-Mar-201001: 33???? ????
Nlsdata0009.dll6.0.6519.500025,127,32805-Oct-200917: 09???? ????
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,117,072??-17-201018: 50???? ????
Query.dll12.0.6510.500081,23217-???-200908: 27???? ????
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,58401-Feb-201117: 26???? ????

X-Pjsrvapp-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Dataedit.dll12.0.6546.5000431,984???-14-201017: 21???? ????
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6554.50004,413,29604-Feb-201112: 59???? ????
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll12.0.6539.5000120,688???-08-201017: 34???? ????
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,088???-08-201017: 01???? ????
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6550.5000333,680??-17-201021: 27???? ????
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6534.5000386,928Mar-30-201019: 22???? ????
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6548.5000120,688Oct-08-201019: 25???? ????
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6549.5000841,584??-02-201013: 57???? ????

X-Pjsrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,344??-13-200912: 45???? ????
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6523.5000178,032??-13-200912: 45???? ????
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6554.50004,413,29604-Feb-201112: 59???? ????
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,088???-08-201017: 01???? ????
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-??-201104: 35???? ????
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6549.50002,238,376??-02-201015: 06???? ????
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6548.5000120,688Oct-08-201019: 25???? ????
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6549.5000841,584??-02-201013: 57???? ????

X-Spswfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????SP ??????????
Allitems.aspx12.0.32082,639Dec-07-200916: 15???? ????SPS
Docxpageconverter.exe12.0.6550.5000997,784??-17-201019: 22x 86SPS
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 47???? ????SPS
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 47x 86SPS
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll12.0.6539.5000771,992???-08-201017: 58???? ????SPS
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 54???? ????SPS
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 54x 86SPS

X-Xlsrvapp-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Xlsrv.dll12.0.6554.50008,053,61604-Feb-201112: 51???? ????

X-Xlsrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Msoxlsrv.dll12.0.6553.5000477,01619-??-201109: 05???? ????

x 64

??????? ??????? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Office-kb2475885-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6554.500070,396,47206-Feb-201108: 11x 86

Microsoft Windows ???????? .msp ????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
X-coreserver-none.msp???? ????20,664,83205-Feb-201121: 46???? ????
Dlc-x-none.msp???? ????651,77605-Feb-201121: 46???? ????
X-Ifswfe-none.msp???? ????2,908,67205-Feb-201121: 46???? ????
X-Lpsrvwfe-none.msp???? ????247,80805-Feb-201121: 46???? ????
X-Osrchwfe-none.msp???? ????13,671,42405-Feb-201121: 38???? ????
X-Pjsrvapp-none.msp???? ????2,856,96005-Feb-201121: 45???? ????
X-Pjsrvwfe-none.msp???? ????4,520,96005-Feb-201121: 46???? ????
X-Spswfe-none.msp???? ????7,530,49605-Feb-201121: 38???? ????
X-Xlsrvapp-none.msp???? ????5,032,96005-Feb-201121: 47???? ????
X-Xlsrvwfe-none.msp???? ????391,16805-Feb-201121: 47???? ????

X-coreserver-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Allitems.aspx12.0.32082,639Dec-07-200916: 15???? ????
Docxpageconverter.exe12.0.6550.50001,622,936??-17-201019: 40x 64
Microsoft.office.server.dll12.0.6554.50002,897,79201-Feb-201116: 53???? ????
Microsoft.office.server.dll12.0.6554.50002,897,79201-Feb-201116: 53x 86
Microsoft.office.server.search.dll12.0.6554.50008,819,58401-Feb-201120: 10???? ????
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 44???? ????
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 44x 86
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll12.0.6539.5000771,992???-08-201016: 24???? ????
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 47???? ????
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 47x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,08002-Feb-201017: 46???? ????
Mssrch.dll12.0.6548.50004,761,424Oct-07-201014: 16???? ????
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50003,985,80809-Mar-201001: 25???? ????
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,845,648??-17-201018: 49???? ????
Osafehtm.dll12.0.6545.5000139,120??-11-201001: 13x 64
Query.dll12.0.6510.5000219,47217-???-200908: 01???? ????
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,95201-Feb-201120: 10???? ????

Dlc x-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.office.irm.msoprotector.dll12.0.6521.500053,12828 ?? ???-Oct-200902: 58???? ????
Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll12.0.6521.500053,13628 ?? ???-Oct-200902: 58???? ????
Microsoft.office.policy.dll12.0.6543.5000399,240Jul-27-201018: 28 ?? ??????? ????
Microsoft.office.policy.dll12.0.6543.5000399,240Jul-27-201018: 28 ?? ???x 86
Microsoft.office.workflow.routing.dll12.0.6532.5000153,48016-Mar-201023: 45x 86
Microsoft.office.workflow.tasks.dll12.0.6510.500051,06417-???-200908: 28 ?? ??????? ????
Microsoft.office.workflow.tasks.dll12.0.6510.500051,06417-???-200908: 28 ?? ???x 86

X-Ifswfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Htmlchkr.dll12.0.6529.50002,137,99202-Feb-201016: 44???? ????
Microsoft.office.infopath.server.dll12.0.6550.50002,844,528??-17-201021: 14???? ????

X-Osrchwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.office.server.search.dll12.0.6554.50008,819,58401-Feb-201120: 10???? ????
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 44x 86
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 47x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,08002-Feb-201017: 46???? ????
Mssrch.dll12.0.6548.50004,761,424Oct-07-201014: 16???? ????
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50003,985,80809-Mar-201001: 25???? ????
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,845,648??-17-201018: 49???? ????
Query.dll12.0.6510.5000219,47217-???-200908: 01???? ????
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,95201-Feb-201120: 10???? ????

X-Pjsrvapp-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Dataedit.dll12.0.6546.5000431,984???-14-201017: 25???? ????
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6554.50004,413,29601-Feb-201118: 36???? ????
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll12.0.6539.5000120,688???-08-201017: 31???? ????
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,088???-08-201015: 30???? ????
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6550.5000333,680??-17-201021: 15???? ????
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6534.5000386,928Mar-30-201019: 27???? ????
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6548.5000120,688Oct-07-201013: 42???? ????
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6549.5000841,584??-02-201013: 56???? ????

X-Pjsrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,344??-13-200912: 42???? ????
Microsoft.office.project.server.administration.dll12.0.6523.5000178,032??-13-200912: 42???? ????
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6554.50004,413,29601-Feb-201118: 36???? ????
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6539.50001,247,088???-08-201015: 30???? ????
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-??-201104: 36???? ????
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6549.50002,238,376??-02-201015: 01???? ????
Microsoft.office.project.shared.dll12.0.6548.5000120,688Oct-07-201013: 42???? ????
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6549.5000841,584??-02-201013: 56???? ????

X-Spswfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????SP ??????????
Allitems.aspx12.0.32082,639Dec-07-200916: 15???? ????SPS
Docxpageconverter.exe12.0.6550.50001,622,936??-17-201019: 40x 64SPS
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 44???? ????SPS
Microsoft.sharepoint.portal.dll12.0.6549.50006,506,392??-02-201015: 44x 86SPS
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll12.0.6539.5000771,992???-08-201016: 24???? ????SPS
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 47???? ????SPS
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6552.50003,676,056Dec-15-201003: 47x 86SPS

X-Xlsrvapp-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Xlsrv.dll12.0.6554.500015,104,88001-Feb-201120: 20???? ????

X-Xlsrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ????????????????????????
Msoxlsrv.dll12.0.6553.5000477,01618-??-201103: 29???? ????

??????

?????????? ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
824684Microsoft ?????????? ???????? ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ???? ???? ?????? ?? ?????

???

???? ID: 2475885 - ????? ???????: 24 ????? 2011 - ??????: 4.0
???? ???? ???? ??:
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office Project Server 2007
??????: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2475885 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:2475885

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com