Thông báo l?i: các công tr?nh công vi?c phóng không th? truy c?p các nhi?m v? b?n đ? ch?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247602 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:

2438651 How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Chú ?
Bài vi?t này có th? ch?a m?t liên k?t đ?n Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). N?u b?n đ? đư?c chuy?n đ?n bài vi?t này đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? b?ng cách s? d?ng ti?n ích Windows Installer Cleanup, xin vui l?ng liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n m?m đ? cài đ?t chuyên bi?t h? tr? trên s?n ph?m, ho?c xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau bư?c đ? kh?c ph?c s? c? g? cài đ?t chuyên bi?t v?n đ? v?i các s?n ph?m s? d?ng Windows cài đ?t:

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp đ? th?p thi?t đ?t b?o m?t ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên m?t máy tính. B?n có th? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này đ? làm vi?c xung quanh m?t v?n đ? c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n nên đánh giá nh?ng r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n các s?a l?i t?m này trong môi trư?ng đ?c bi?t c?a b?n. N?u b?n áp d?ng cách này, ph?i m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n nh?p vào m?t công vi?c trong Microsoft công tr?nh công vi?c phóng b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Các Tác ph?m nhi?m v? phóng không th? truy c?p vào công vi?c b?n ch?n. Các t?p c?n thi?t có th? m?t, b? h?ng, ho?c có th? đ? b? xóa. Đ? khôi ph?c ho?c thay th? các t?p tin, cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?t đ?ng, và sau đó c? g?ng B?t đ?u nhi?m v? m?t l?n n?a. N?u b?n không s? d?ng các nhi?m v?, v?i nút ch?n m?t bên ph?i, nh?p vào tên tác v?, và sau đó b?m vào Xóa.
Tác ph?m không th? truy c?p vào m?t ho?c nhi?u hơn t?p tin.
Khi b?n ch?n m?t nhi?m v? trong nhi?m v? phóng v?i Microsoft Ho?t đ?ng m?t năm 2002, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các sau:
m?u đ? gây ra m?t l?i nghiêm tr?ng.
Trong thông báo l?i này, m?u là tên c?a công vi?c mà b?n đang c? g?ng đ? ch?y.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Norton AntiVirus đang ch?y trên máy tính c?a b?n.
 • B?n có th? c?n ph?i s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Word 2000 trên máy tính c?a b?n (ho?t đ?ng m?t ch?).
 • M?t t?p tin ho?t đ?ng công vi?c phóng b? hư h?ng ho?c là thi?u.
 • Quá nhi?u phông ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại Fonts trên c?a b?n máy tính.
 • Nhi?u tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?a b?n máy tính.
 • B?n ph?i B?t đ?u ho?t đ?ng nhi?m v? phóng t? bên trong Word 2000 (Ho?t đ?ng m?t ch?).
 • B?n có th? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i c? Microsoft Word trong tác ph?m B? cài đ?t chuyên bi?t và cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Word 2000 trên máy tính c?a b?n (Works Suite ch?).
 • Trương m?c ngư?i dùng ho?c h? sơ c?a Windows có th? b? h?ng.

Gi?i pháp

Quan tr?ng Các bư?c sau có th? làm tăng nguy cơ b?o m?t c?a b?n. Các bư?c này c?ng có th? làm cho máy tính c?a b?n ho?c m?ng c?a b?n r?t d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi khuyên b?n nên quá tr?nh mà bài vi?t này mô t? đ? cho phép chương tr?nh đ? ho?t đ?ng như h? đư?c thi?t k? đ?, ho?c đ? th?c hi?n kh? năng chương tr?nh c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n nên đánh giá nh?ng r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n quá tr?nh này trong môi trư?ng đ?c bi?t c?a b?n. N?u b?n ch?n đ? th?c hi?n quá tr?nh này, th?c hi?n b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp B?o v? H? th?ng c?a b?n. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng quá tr?nh này ch? n?u b?n th?c s? yêu c?u quá tr?nh này.
C?nh báo Cách này có th? làm cho máy tính c?a b?n ho?c m?ng c?a b?n r?t d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này đ? b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này nguy cơ c?a riêng b?n.
Lưu ? M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n b?n không tin, truy c?p vào web site các web site mà b?n không tin tư?ng ho?c m? ph?n đính kèm email khi chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n b? vô hi?u hóa.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? virus máy tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, Ph?ng ng?a và ph?c h?i

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Norton AntiVirus đang ch?y trên máy tính c?a b?n

Liên h? v?i Norton đ? có đư?c m?t phiên b?n c?p nh?t s?n ph?m c?a h? ho?c giúp đ? c?u h?nh l?i s?n ph?m c?a h? đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Các thông tin b? sung v? Norton AntiVirus OfficeAV.dll plug-in, h?y xem ph?n "Thông tin thêm".

B?n ph?i B?t đ?u nhi?m v? ho?t đ?ng phóng t? Word 2000 (ho?t đ?ng m?t ch?)

Đ? B?t đ?u ho?t đ?ng nhi?m v? phóng t? Word 2000 (ho?t đ?ng m?t ch?), h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?nChương tr?nh, và sau đó nh?p vào Microsoft T?.
 2. B?m chu?t T?p tin, và sau đó đi?m đ?nM?i.
 3. Trong tr?nh đơn flyout, b?m vào đ? ch?n Nhi?m v? công tr?nh Phóng.
 4. N?u bư?c 1 đ?n 3 làm vi?c, c? g?ng đ? B?t đ?u t? t? nhi?m v? Thi?t b? phóng b?n B?t đ?u.
 5. N?u bư?c 4 ho?t đ?ng, đóng t?t c? c?a s? m? trên máy tính c?a b?n, B?t đ?u nhi?m v? phóng, và sau đó B?t đ?u t? t? nhi?m v? phóng.
 6. N?u phương pháp này không thành công, ti?p t?c ti?p theo phương pháp.

B?n ph?i s?a ch?a Microsoft Word 2000 (ho?t đ?ng m?t ch?)

Đ? s?a ch?a Microsoft Word 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?ncài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Ki?m soát Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào Thêm/lo?i b? Chương tr?nh.
 3. B?m chu?t Microsoft Word 2000, và sau đó nh?p vàoThêm/lo?i b?.
 4. B?m chu?t S?a ch?a t?.
 5. B?m chu?t S?a ch?a l?i trong t? c?a tôi cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 6. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? s?a ch?a Microsoft Word 2000.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ti?p t?c v?i phương pháp ti?p theo. Đ? bi?t các bư?c c?n l?i n?u b?n s? d?ng Windows 2000 ho?c Windows XP, b?n ph?i t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng m?i, gán cho nó nhóm qu?n tr? viên c?c b?, và sau đó kí nh?p vào tài kho?n đó trong khi b?n hoàn t?t các bư?c. N?u máy tính c?a b?n là m?t ph?n c?a m?t m?ng mi?n, b?n có th? liên h? v?i qu?n tr? m?ng c?a b?n n?u b?n c?n tr? giúp v?i đi?u này. Cho thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u - Tr? giúp và tra c?u trên các ch? đ? sau đây: "đ? thêm m?t ngư?i dùng m?i vào máy tính". Ngay sau khi b?n đ? t?o tài kho?n m?i v?i thông tin hành chính và kí nh?p vào nó, đi bư?c ti?p theo.

M?t t?p tin ho?t đ?ng công vi?c phóng là hư h?ng ho?c m?t tích

Đ? thay th? các t?p này, lo?i b? các ho?t đ?ng, lo?i b? Microsoft Works m?c tin thư thoại, s?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?t đ?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo Các bư?c theo th? t? mà chúng xu?t hi?n trong.

Lo?i b? các ho?t đ?ng m?t

Đ? lo?i b? các s?n ph?m công tr?nh Suite, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đưa đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t tác ph?m trong ? CD-ROM máy tính c?a b?n ho?c ổ đĩa DVD-ROM.
 2. Trên màn h?nh thi?t l?p ho?t đ?ng, h?y nh?p vàoLo?i b?.
 3. Chọn Tất cả các s?n ph?m đư?c li?t kê.
 4. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? lo?i b? t?ng s?n ph?m.

Lo?i b? m?c tin thư thoại và các ph? ki?n ki?m nh?p

Lo?i b? c?u ph?n chính ki?m nh?p cho các công tr?nh b?ng cách t?i v? và ch?y ti?n ích phù h?p v?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

Các t?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
http://Download.Microsoft.com/Download/works60/Utility/1/WinMe/en-US/wks6.exe
Microsoft Windows 2000

Các t?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
http://Download.Microsoft.com/Download/works60/Utility/1/NT5/en-US/wks6w2k.exe
Cho Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i v? t?p tin Microsoft Support, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Đ? ch?y nh?ng t?p tin này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lưu t?p vào máy tính c?a b?n.
 2. Nh?p đúp vào t?p, và sau đó làm theo các l?i nh?c.

S?ch s? kh?i đ?ng máy tính

Chương tr?nh ch?y trong n?n có th? can thi?p v?i các ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? đ?m b?o r?ng b?n đang ch? ch?y các chương tr?nh mà b?n mu?n, s?ch kh?i đ?ng máy tính trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t trong nh?ng chương tr?nh đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Đ? làm đi?u này, h?y s? d?ng các phương pháp thích h?p cho c?a b?n Phiên b?n c?a Windows.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

Ch?y h? th?ng c?u h?nh Utility (msconfig.exe). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó B?m chu?t Ok.
 2. B?m vào các T?ng quát tab.

  B?m chu?tKh?i đ?ng ch?n l?c.
 3. B?m vào đ? xóa t?t c? các hộp kiểm dư?i Ch?n l?c kh?i đ?ng.
 4. B?m vào các Kh?i đ?ng tab.

  Nh?n vào đây đ? ch?n các * StateMgr hộp kiểm.
 5. B?m chu?t Ok.

  Khi b?n đư?c yêu c?u kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào .
 6. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i, b?m vào B?t đ?u, B?m chu?t Ch?y, lo?i msconfig, và sau đó B?m chu?t Ok.

  Quan tr?ng Trên các T?ng quát tab, ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng các hộp kiểm tra mà b?n xóa s? v?n c?n b? xóa. N?u không có hộp kiểm tra là ch?n, ti?p t?c bư?c 7. N?u b?n th?y m?t hộp kiểm Khuy?t t?t ho?c m?t ki?m tra màu xám ô, máy tính c?a b?n là không th?c s? "làm s?ch-kh?i". Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a các s?n ph?m có m?t hộp kiểm màu xám đ? xác đ?nh làm th? nào đ? kh?i đ?ng vào Windows mà không có ch?y chương tr?nh đó.
 7. Cô l?p các v?n đ?.
N?u v?n đ? không x?y ra m?t l?n n?a sau khi kh?i đ?ng s?ch, Ch?y msconfig, b?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n m?t hộp kiểm trong các Kh?i đ?ng ch?n l?c ph?n. Kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính đ? xác đ?nh n?u ch?n m?c đó tái t?o các v?n đ? ban đ?u. Microsoft Windows 98

Ch?y h? th?ng c?u h?nh Utility (msconfig.exe). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó B?m chu?t Ok.
 2. B?m vào các T?ng quát tab.

  B?m chu?tKh?i đ?ng ch?n l?c, và sau đó b?m vào đ? r? ràng vi?c ki?m tra h?p:
  • Quá tr?nh Config.sys t?p
  • Quá tr?nh Autoexec.bat t?p tin
  • Quá tr?nh Winstart.bat t?p tin (n?u có s?n)
  • T?i kh?i đ?ng nhóm m?c
 3. B?m vào các Win.ini tab.
 4. M? r?ng các [windows] m?c tin thư thoại.
 5. Bên dư?i m?c tin thư thoại [windows], b?m đ? b? ch?n sau đây h?p ki?m:
  • T?i =
  • Ch?y =
 6. B?m chu?t Ok.
 7. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, làm V? v?y.
Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? kh?i đ?ng s?ch Windows 98, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? cho Windows 98
Lưu ? Đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n kh?i đ?ng ban đ?u c?a b?n, ch?y h? th?ng Ti?n ích c?u h?nh, b?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m vào Kh?i đ?ng b?nh thư?ng. N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ti?p t?c Các "s?a ch?a Microsoft Internet Explorer 5.5" ph?n.

Microsoft Windows 95
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

  Khi b?n nh?n th?y "b?t đ?u Windows 95 "tin thư thoại, nh?n F8. Trên các Kh?i đ?ng tr?nh đơn, ch?nd?u ki?m nh?c l?nh.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? giành chi?n th?ng, và sau đó nh?n ENTER.

  nhấn và giữ s? thay đ?i cho đ?n khi các c?a s? tr?nh t? kh?i đ?ng là hoàn toàn.
 3. Vô hi?u hóa b?t k? ch?ng vi-rút ho?c đ?a công c? chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

  Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa các chương tr?nh này, xem tài li?u in ho?c tr?c tuy?n cho chương tr?nh.
 4. B?m CTRL + ALT + DELETE.
 5. Trong =Đóng chương tr?nh hộp thoại h?p, b?m vào b?t k? chương tr?nh nào ngo?i tr? Explorer ho?c Systray (đó là thành ph?n c?a Microsoft C?a s?), và sau đó nh?p vào K?t thúc nhi?m v?.

  N?u b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại nói r?ng chương tr?nh là b?n r?n ho?c không responding, nh?p vàoK?t thúc nhi?m v? m?t l?n n?a.
 6. L?p l?i bư?c 4 và 5 đ? thoát kh?i t?t c? các chương tr?nh ngo?i tr? Explorer và Systray.
slưu ? đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n kh?i đ?ng ban đ?u c?a b?n, kh?i đ?ng l?i máy tính thông thư?ng, và sau đó kích ho?t b?t k? chương tr?nh công c? ch?ng vi-rút ho?c đ?a có cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t các chương tr?nh, xem tài li?u in ho?c tr?c tuy?n cho chương tr?nh.

cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?t đ?ng m?t

Sau khi b?n lo?i b? các chương tr?nh ho?t đ?ng m?t và ki?m nh?p c?a h? phím, các ch?c năng cài đ?t chuyên bi?t ho?t đ?ng như mong đ?i. cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh c?a ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t trên đ?a CD-ROM m?t ho?t đ?ng #1.

Quá nhi?u phông ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại fonts

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? thư?ng xuyên s? d?ng phông ch? t? các m?c tin thư thoại Fonts.

Lưu ? S? lư?ng các phông ch? mà b?n ph?i lo?i b? thay đ?i tùy thu?c vào c?a b?n c?u h?nh máy tính. Nói chung, v?n đ? này không x?y ra n?u ít hơn 500 phông ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại Fonts. Tuy nhiên, v?n đ? này đ? đư?c báo cáo v?i ít nh?t là 300 phông ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại Fonts.

Nhi?u tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính

N?u nhi?u tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, có có th? là m?t cu?c xung đ?t v?i m?t trong các tr?nh đi?u khi?n. Lo?i b? b?t k? tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in mà b?n không s? d?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?ncài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Máy in.
 2. B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng cho máy in mà b?n mu?n lo?i b?, và sau đó nh?p vào Xóa.
 3. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c xóa, h?y nh?p vào.

Thông tin thêm

Khi b?n vô hi?u hoá Norton AntiVirus OfficeAV.dll plug-in b?ng cách s? d?ng các bư?c trong các "Norton AntiVirus đang ch?y trên máy tính c?a b?n" ph?n, tr?nh c?m không quét tài li?u vi rút v? mô nhi?m trùng.

Tuy nhiên, tính năng Norton AntiVirus t? đ?ng-b?o v? ti?p t?c đ? cung c?p liên t?c b?o v? b?ng cách quét b?t k? t?p tin mà ch?y, t?i v?, m?, t?o, ho?c đ? b? xóa.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Norton AntiVirus 2000, liên h? v?i các nhà s?n xu?t ph?n m?m ho?c xem s?n ph?m c?a b?n tài li?u hư?ng d?n.

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a Các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 247602 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Works 7.0
 • Microsoft Works 6.0
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2004
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Works Suite 2002
 • Microsoft Works Suite 2001
 • Microsoft Works Suite 2000
 • Microsoft Works Suite 2006
T? khóa: 
kbmsicuu2 kberrmsg kbgraphxlinkcritical kbimu kbprb kbmt KB247602 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 247602

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com