HTTP/1.1 l?i 501 - khng ?c th?c hi?n

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 247643 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t phng php khng bi?t t? m?t khch hng Internet, thng bo l?i sau x?y ra:
HTTP/1.1 501 khng th?c hi?n

NGUYN NHN

Hnh vi ny l do thi?t k?. Internet Information Services (IIS) ch? h? tr? cc phng php xc ?nh thu?c "RFC 2616 Hypertext Transfer Protocol--HTTP/1.1" v "RFC 2518 - HTTP Extensions cho phn ph?i Authoring--WEBDAV." Cc phng php ?c li?t k trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phng phpGiao thcRFCPh?n
K?T N?IHTTP26169,9
B?N SAOWEBDAV25188,8
XAHTTP26169,7
NH?N ?CHTTP26169.3
?UHTTP26169.4
KHAWEBDAV25188,10
MLCOLWEBDAV25188.1
DI CHUY?NWEBDAV25188,9
TY CH?NHTTP26169.2
NG BIHTTP26169.5
PROPFINDWEBDAV25188.1
PROPPATCHWEBDAV25188.2
?THTTP26169,6
D?U V?THTTP26169.8
M? KHAWEBDAV25188.11

THNG TIN THM

? bi?t thm chi ti?t v? cc ch? ?, h?y xem thng tin sau y:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 247643 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
  • Microsoft Internet Information Services 7.0
T? kha:
kbhttp501 kbnofix kbprb kbprod2web kbmt KB247643 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:247643

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com