Klaidos prane?imas: 403.2 draud?iama: skaitymo prieiga u?drausta

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 247677
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai jungiat?s prie interneto informacijos paslaugas (IIS) 5,0 interneto svetain?je, vartotojas gali gauti tok? klaidos prane?im?:
403.2 Draud?iama: Skaityti prieiga u?drausta

Prie?astis

?i klaida gali ?vykti d?l daugelio dalyk?, bet taip yra labiausiai paplitusi:
  • Prieinama i?tekli? neturi skaityti pri?jimo nustatyti (per IIS). Pvz., SKRIPTUS katalogas neturi skaitymo teises pagal numatytuosius nustatymus.
  • Nurodyto numatytojo dokumento n?ra teisingas, arba n?ra numatytojo dokumento. Pvz., numatytojo dokumento galima nustatyti ? Default.htm, bet viena, ?kelti i? interneto leid?jai yra Index.htm. Jei fail?, pavadint? Default.htm n?ra ?ios ?iniatinklio svetain?s, atsiranda ?is klaidos prane?imas.
  • Katalogas nar?ymo ne?galintas kai ji tur?t? b?ti. Pavyzd?iui, jei turite interneto svetain? sukonfig?ruotas Rodyti directory listing (visi failai pasiekiate pavadinimas erdv?je), ir katalog? nar?ymas ne?galintas, atsiranda ?is klaidos prane?imas.

Sprendimas

?sitikinkite, kad skaitymo prieigos ?galinamas svetain?s ar katalog?, kur vartotojai yra nar?yti failus. Jei katalog? nar?ymas tur?t? b?ti naudojamas (u? fail? s?ra?e), jis turi b?ti nurodytas savybes, kad katalog? arba svetain? (numatytojo dokumento tur?t? b?ti naudojamas i?vengti kit? problem?, jei taip b?na).

Savyb?s

Straipsnio ID: 247677 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbprb kbprod2web kbmt KB247677 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 247677
Nebegaliojan?i? KB turinio atsakomyb?s atsisakymas
?iame straipsnyje ra?oma apie produktus, kuri? palaikymo ?Microsoft? daugiau neteikia. Tod?l ?is straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com