Vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a Lync 2010 s? không hoàn thành b?ng cách s? d?ng Windows Installer (MSI)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2477965 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • M?t cài đ?t chuyên bi?t Windows Installer (MSI) đ?a phương cho Microsoft Lync năm 2010 s? không hoàn thành, và các c?nh báo sau đây s? đư?c hi?n th? trong hộp thoại thi?t l?p Microsoft Lync 2010:
  Microsoft Lync 2010 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách ch?y thi?t l?p Lync thích h?p th?c thi
 • Thi?t đ?t b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm cho MSI tri?n khai phương pháp s? không hoàn thành khi Lync.msi đư?c tri?n khai đ? h? tr? khách hàng c?a Windows.
 • Microsoft h? th?ng qu?n lí máy ch? (SMS) 2003 ho?c Microsoft System Center B? qu?n lí c?u h?nh (Virtual Machine Manager) 2007 R2 t? đ?ng tri?n khai c?a Lync.msi có th? không đ?y đ?, ho?c l?i c? th? đ?i v?i môi trư?ng tin thư thoại SMS ho?c môi trư?ng B? qu?n lí c?u h?nh có th? x?y ra.

NGUYÊN NHÂN

Lync 2010 khách hàng ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng t?p tin th?c thi c?a khách hàng.

Lưu ? cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u c?a năm 2010 Lync trên m?t khách hàng đư?c h? tr? Windows t?o ra t?p tin Lync.msi trong nh?ng đ?a đi?m sau:
 • % chương tr?nh files%\OCSetup
 • % chương tr?nh t?p tin (x 86) %\OCSetup
Các t?p tin Lync.msi có th? đư?c s? d?ng đ? tri?n khai các khách hàng Lync 2010 b?ng cách s? d?ng các phương pháp tri?n khai đ?a phương và t? đ?ng đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


S? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm UseMSIForLyncInstallation Lync 2010 cho phép ho?c ch?n MSI tri?n khai cho Lync.msi như sau:

Tên: UseMSIForLyncInstallation
M?c đ?nh: 0
T?m bay: 1 ho?c 0
Cơ quan ki?m nh?p đ?a đi?m:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Communicator

Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Communicator
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i UseMSIForLyncInstallation, sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên các m?c nh?p registry.
 5. B?m chu?t ph?i UseMSIForLyncInstallation, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1 N?u giá tr? là không đ? đư?c hi?n th?, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
 8. Kh?i đ?ng l?i Windows khách hàng.
Lưu ? Microsoft Windows Installer Tool (msiexec) nên s? d?ng v?i ít các thông s? sau đây đ? đ?m b?o r?ng tái cài đ?t chuyên bi?t Lync 2010 không x?y ra m?i khi Lync 2010 đư?c đưa ra:

C:\Lync2010\>msiexec/i C:\Lync2010\Lync.msi OCSETUPDIR = "C:\Program Files\Microsoft Lync"

THÔNG TIN THÊM

Đ?nh ngh?a c?a các thi?t l?p chính sách nhóm Lync 2010 UseMSIForLyncInstallation không đư?c bao g?m trong taäp tin Communicator.adm.

Thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? t? đ?ng hoá các phương pháp tri?n khai Lync 2010, truy c?p web site Microsoft TechNet sau đây:
CNTT qu?n l? cài đ?t chuyên bi?t c?a Lync 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2477965 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.2
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbmt KB2477965 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2477965

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com