Làm th? nào b? ki?m soát mi?n n?m trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247811 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cơ ch? s? d?ng b?i Windows đ? đ?nh v? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n d?a trên Windows. Bài vi?t này chi ti?t quá tr?nh t?m m?t tên mi?n b?ng tên DNS-phong cách và căn h? ki?u (NetBIOS) tên. Tên ki?u căn h? đư?c s? d?ng cho tương thích ngư?c. Trong t?t c? các trư?ng h?p khác, ki?u DNS tên nên đư?c s? d?ng như là m?t v?n đ? c?a chính sách. Bài vi?t này c?ng ch? x? l? s? c? quy tr?nh v? trí b? đi?u khi?n tên mi?n.

THÔNG TIN THÊM

Chu?i này mô t? cách đ?nh v? t?m th?y đi?u khi?n vùng:
 • Trên máy khách (máy tính đó v? trí b? đi?u khi?n tên mi?n), đ?i l? b?t đ?u như m?t cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) cho các d?ch v? Netlogon đ?a phương. Các ?ng d?ng Offender DsGetDcName l?p tr?nh giao di?n (API) g?i th?c hi?n b?i các d?ch v? Netlogon.
 • Khách hàng thu th?p thông tin đó c?n thi?t đ? ch?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n và vư?t qua các thông tin đ?n các d?ch v? Netlogon b?ng cách s? d?ng các cu?c g?i DsGetDcName.
 • D?ch v? Netlogon trên máy khách s? d?ng các thông tin thu th?p đư?c đ? t?m ki?m m?t b? đi?u khi?n tên mi?n cho tên mi?n đư?c ch? đ?nh theo m?t trong hai cách:
  • Đ?i v?i m?t tên DNS, Netlogon truy v?n DNS b?ng cách s? d?ng Locator IP/DNS-tương thích - cu?c g?i DsGetDcName có ngh?a là, DnsQuery g?i đ? đ?c các b?n ghi tài nguyên d?ch v? (SRV) và "M?t" h? sơ t? DNS sau đó thêm tên mi?n đ? chu?i thích h?p mà ch? đ?nh các b?n ghi SRV.
  • M?t tr?m làm vi?c đăng nh?p m?t tên mi?n d?a-trên-Windows truy v?n DNS cho b?n ghi SRV trong d?ng chung:
   _service._protocol.DnsDomainName
   Ho?t đ?ng thư m?c máy ch? cung c?p các d?ch v? Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà qua giao th?c TCP. Do đó, khách hàng t?m th?y h? ph?c v? LDAP b?i câu DNS cho m?t h? sơ c?a các h?nh th?c:
   _ldap._tcp.DnsDomainName
  • Đ?i v?i m?t tên NetBIOS, Netlogon th?c hi?n phát hi?n b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows NT Phiên b?n 4,0 - tương thích Locator (có ngh?a là, b?ng dùng cơ ch? v?n chuy?n c? th? (ví d?, th?ng).

   Trong Windows NT 4.0 và trư?c đó, "phát hi?n" là m?t quá tr?nh đ? đ?nh v? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n cho xác th?c trong ho?c tên mi?n chính ho?c m?t tên mi?n đáng tin c?y.
 • D?ch v? Netlogon g?i m?t datagram đ? các máy tính đăng k? tên. NetBIOS tên mi?n, datagram đư?c th?c hi?n như m?t tin nh?n mailslot. Đ?i v?i tên mi?n DNS, datagram đư?c th?c hi?n như m?t giao th?c Datagram ngư?i dùng LDAP (UDP) t?m ki?m. (UDP là giao th?c v?n t?i connectionless datagram là m?t ph?n c?a b? giao th?c TCP/IP. TCP là m?t giao th?c giao thông k?t n?i theo đ?nh hư?ng)
 • M?i đi?u khi?n mi?n hi?n có đáp ?ng datagram đ? ch? ra r?ng nó là hi?n đang ho?t đ?ng và tr? v? các thông tin đ? DsGetDcName.

  Lưu ? r?ng UDP cho phép m?t chương tr?nh trên máy tính đ? g?i m?t datagram cho m?t chương tr?nh trên máy tính khác. UDP bao g?m m?t s? hi?u c?ng giao th?c cho phép ngư?i g?i đ? phân bi?t trong s? nhi?u đi?m đ?n (chương tr?nh) trên máy tính t? xa.
 • M?i đi?u khi?n mi?n hi?n có đáp ?ng datagram đ? ch? ra r?ng nó là hi?n đang ho?t đ?ng và tr? v? các thông tin đ? DsGetDcName.
 • Netlogon d?ch v? lưu tr? thông tin b? đi?u khi?n tên mi?n v? v?y mà yêu c?u ti?p theo không c?n l?p l?i quá tr?nh khám phá. B? nh? đ?m thông tin này khuy?n khích s? d?ng phù h?p c?a b? đi?u khi?n tên mi?n tương t? và m?t cái nh?n phù h?p c?a Active Directory.
Khi m?t khách hàng các b?n ghi ho?c tham gia m?ng, nó ph?i có kh? năng đ? xác đ?nh v? trí m?t b? đi?u khi?n vùng. Khách hàng s? g?i m?t truy v?n DNS Lookup cho DNS đ? t?m b? ki?m soát mi?n, t?t hơn là trong m?ng con riêng c?a khách hàng. Do đó, khách hàng t?m th?y đi?u khi?n vùng b?i câu DNS cho m?t h? sơ c?a các h?nh th?c:
_LDAP._TCP.DC._msdcs.domainname
Sau khi khách hàng đ?t m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, nó thi?t l?p giao ti?p b?ng cách s? d?ng LDAP đ? truy nh?p vào Active Directory. Là m?t ph?n c?a r?ng đàm phán, b? đi?u khi?n tên mi?n xác đ?nh trang web mà khách hàng năm d?a trên m?ng con IP c?a khách hàng đó. N?u các khách hàng là giao ti?p v?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đó không ph?i là trong các trang web (nh?t t?i ưu) g?n nh?t, b? đi?u khi?n tên mi?n tr? v? tên c?a trang web c?a khách hàng. N?u khách hàng này đ? th? t?m b? ki?m soát mi?n trong trang web đó (ví d?, khi các khách hàng s? g?i m?t truy v?n DNS Lookup cho DNS đ? t?m b? ki?m soát mi?n trong m?ng con c?a khách hàng), khách hàng s? d?ng b? đi?u khi?n tên mi?n đó không ph?i là t?i ưu. N?u không, khách hàng th?c hi?n m?t tra c?u DNS trang m?t l?n n?a v?i tên t?i ưu trang web m?i. B? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng m?t s? thông tin d?ch v? thư m?c cho các trang web nh?n d?ng và m?ng con.

Sau khi khách hàng đ?t m?t đi?u khi?n vùng, m?c nh?p b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c lưu tr?. N?u đi?u khi?n vùng không có trong các trang web t?i ưu, khách hàng flushes b? nh? cache sau mư?i lăm phút và lo?i b? các m?c nh?p b? nh? cache. Nó sau đó c? g?ng đ? t?m th?y m?t b? đi?u khi?n tên mi?n t?i ưu trong các trang web tương t? như khách hàng.

Sau khi khách hàng đ? thành l?p m?t đư?ng d?n thông tin liên l?c v?i b? đi?u khi?n tên mi?n, nó có th? thi?t l?p các ?y nhi?m đăng nh?p và xác th?c và, n?u c?n thi?t cho Windows trên máy tính, thi?t l?p m?t kênh b?o m?t. Khách hàng sau đó s?n sàng đ? th?c hi?n truy v?n b?nh thư?ng và t?m ki?m thông tin đ?i v?i thư m?c.

Khách hàng thi?t l?p m?t k?t n?i LDAP lên b? ki?m soát mi?n đăng nh?p. Ti?n tr?nh đăng nh?p s? d?ng b?o m?t tài kho?n qu?n l?. V? đư?ng d?n truy?n thông s? d?ng giao di?n LDAP và khách hàng ch?ng th?c c?a đi?u khi?n vùng, tài kho?n khách hàng đư?c xác minh và đi qua an ninh tài kho?n qu?n l? đ? các đ?i l? d?ch v? thư m?c, sau đó đ? l?p cơ s? d? li?u và cu?i cùng đ? cơ s? d? li?u lưu tr? m? r?ng công c? (Tây Nam).

X? l? s? c? quy tr?nh đ?i l? tên mi?n

Đ? kh?c ph?c quá tr?nh đ?i l? tên mi?n:
 1. Ki?m tra tr?nh xem s? ki?n trên c? hai máy khách và máy ch?. Các b?n ghi s? ki?n có th? ch?a các thông báo l?i cho bi?t là có m?t v?n đ?. Đ? xem Event Viewer, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Tr?nh xem s? ki?n. Ki?m tra Nh?t k? h? th?ng trên máy khách và máy ch?. Ngoài ra, h?y ki?m tra các d?ch v? thư m?c các b?n ghi trên máy ch? và DNS b?n ghi trên máy ch? DNS.
 2. Ki?m tra IP c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các ipconfig/all l?nh t?i m?t d?u nh?c l?nh.
 3. S? d?ng ti?n ích Ping đ? xác minh đ? phân gi?i tên và kh? năng k?t n?i m?ng. Ping đ?a ch? IP và tên máy ch?. B?n c?ng có th? mu?n ping tên mi?n.
 4. S? d?ng công c? Netdiag đ? xác đ?nh li?u c?u ph?n m?ng đang ho?t đ?ng chính xác. Đ? g?i chi ti?t đ?u ra vào m?t t?p tin văn b?n, s? d?ng l?nh sau đây:
  netdiag/v > test.txt
  Xem l?i các t?p tin log, t?m ki?m các v?n đ?, và đi?u tra b?t c? thành ph?n implicated. T?p tin này c?ng ch?a các chi ti?t c?u h?nh m?ng khác.
 5. Đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? nh?, s? d?ng công c? Netdiag v?i cú pháp sau: netdiag /fix.
 6. S? d?ng các nltest /dsgetdc:domainname l?nh đ? xác minh r?ng m?t b? đi?u khi?n tên mi?n có th? đư?c đ?t cho m?t tên mi?n c? th?.
 7. S? d?ng công c? NSLookup đ? xác minh r?ng DNS m?c đư?c chính xác đăng k? trong DNS. Xác minh r?ng các máy ch? lưu tr? h? sơ và b?n ghi GUID SRV có th? đư?c gi?i quy?t.

  Ví d?, đ? xác minh đăng k? ghi âm, s? d?ng các l?nh sau đây:
  nslookup ServerName.childofrootdomain.rootdomain.com

  Nslookup guid._msdcs.rootdomain.com
 8. N?u m?t trong các l?nh này không thành công, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? reregister h? sơ v?i DNS:
  • L?c lư?ng máy ch? lưu tr? h? sơ đăng k?, g? ipconfig /registerdns.
  • Đ? bu?c đăng k? d?ch v? đi?u khi?n tên mi?n, d?ng và kh?i đ?ng d?ch v? Netlogon.
 9. Đ? phát hi?n các v?n đ? v? b? đi?u khi?n tên mi?n, ch?y ti?n ích DCdiag t? m?t d?u nh?c l?nh. Các ti?n ích ch?y m?t s? xét nghi?m đ? xác minh r?ng m?t b? đi?u khi?n vùng đang ch?y m?t cách chính xác. S? d?ng l?nh này đ? g?i k?t qu? vào m?t t?p tin văn b?n:
  dcdiag/v > dcdiag.txt
 10. S? d?ng công c? Ldp.exe đ? k?t n?i và ràng bu?c đ? đi?u khi?n vùng đ? xác minh k?t n?i LDAP thích h?p.
 11. N?u b?n nghi ng? r?ng m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? th? có v?n đ?, nó có th? h?u ích đ? b?t Netlogon g? l?i đăng nh?p. S? d?ng ti?n ích NLTest b?ng cách g? l?nh này: nltest /dbflag:0x2000ffff. Các thông tin sau đó đăng nh?p trong thư m?c g? l?i trong t?p tin Netlogon.log.
 12. N?u b?n v?n c?n có không cô l?p v?n đ?, s? d?ng m?ng Monitor đ? giám sát lưu lư?ng truy c?p m?ng gi?a khách hàng và b? đi?u khi?n tên mi?n.
Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t màn h?nh m?ng, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243270 Làm th? nào đ? cài đ?t màn h?nh m?ng trong Windows 2000

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem Windows Resource Kit, chương 10, "Ho?t đ?ng thư m?c ch?n đoán, g? r?i và ph?c h?i."

Thu?c tính

ID c?a bài: 247811 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbdns kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB247811 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:247811

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com