Communications Server ho?c Lync Server và h?p tác b? thích ?ng m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2478464 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Network adapter teaming cung c?p kh? năng cung c?p k?t n?i m?ng cao có s?n cho máy ch?. Đ? đ?t đư?c b? thích ?ng m?ng này tr?nh đi?u khi?n teaming gi?i h?n trên m?t s? các b? thích ?ng m?ng v?t l? và tr?nh bày chúng như là m?t th? duy nh?t h?p l? m?ng đ? m?t hệ điều hành Windows server. Microsoft h? tr? tri?n khai Office Communications Server (OCS) và Lync Server s? d?ng m?ng adapter teaming. Microsoft không ki?m tra bên th? ba nhà cung c?p m?ng teaming c?u h?nh, c?ng như Microsoft cung c?p x? l? s? c? và g? l?i cho nhà cung c?p th? ba bên h?p tác tr?nh đi?u khi?n.

Hư?ng d?n tri?n khai OCS và Lync Server v?i bên th? ba nhà cung c?p m?ng adapter h?p tác:

 • C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n b? thích ?ng m?ng cho phiên b?n m?i nh?t có s?n t? các nhà s?n xu?t.
 • Nghiêm ch?nh theo các khuy?n ngh? c?u h?nh b? thích ?ng m?ng teaming s?n xu?t. Liên h? v?i nhà cung c?p đ? ki?m tra h? đ? th? nghi?m c?a h? thông cáo báo m?ng teaming tr?nh đi?u khi?n cho vi?c tri?n khai OCS ho?c Lync Server và cung c?p các đ? xu?t c? th? c?u h?nh.
 • N?u m?ng lư?i k?t n?i ho?c th?c hi?n các v?n đ? x?y ra trên OCS ho?c Lync Server có bên th? ba nhà cung c?p m?ng adapter teaming đư?c kích ho?t, Microsoft có th? yêu c?u m?t khách hàng đ? t?t các b? thích ?ng m?ng teaming đ? xem li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.  N?u Microsoft xác đ?nh r?ng bên th? ba nhà cung c?p m?ng adapter teaming là nguyên nhân g?c r? c?a v?n đ?, Microsoft s? yêu c?u khách hàng liên h? v?i b? thích ?ng m?ng h?p tác nhà cung c?p đ? phân tích thêm.
Hư?ng d?n tri?n khai Lync Server v?i Windows Server 2012 NIC teaming t?i cân b?ng và chuy?n đ?i d? ph?ng (LBFO):

 • Lync Server đư?c h? tr? v?i Windows Server 2012 NIC teaming cân b?ng t?i và chuy?n đ?i d? ph?ng (LBFO)
 • N?u m?ng lư?i k?t n?i ho?c th?c hi?n các v?n đ? x?y ra trên m?t máy ch? Lync có Windows Server 2012 LBFO đư?c kích ho?t, Microsoft có th? h?i m?t khách hàng đ? t?t LBFO h?p tác đ? xem li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.  N?u Microsoft xác đ?nh r?ng Windows Server 2012 LBFO là nguyên nhân g?c r? c?a v?n đ?, Microsoft s? gi?i thi?u khách hàng đ? h? tr? Windows Server 2012 đ? đư?c tr? giúp.

Thông tin thêm

Các thông tin chi ti?t trên m?ng adapter teaming cho Office Communications Server và Lync Server h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:

Windows Server 2012 NIC Teaming t?ng quan

H?p tác b? thích ?ng m?ng và máy ch? c?m

Microsoft h? tr? chính sách cho NIC Teaming v?i Hyper-V

N?n t?ng ph?n c?ng máy ch? Microsoft Lync Server 2013

Microsoft Lync Server 2010 gi?i thi?u ph?n c?ng

Yêu c?u ph?n c?ng cho Office Communications Server 2007 R2

Microsoft Office Communications Server 2007 máy ch? yêu c?u ph?n c?ngThu?c tính

ID c?a bài: 2478464 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 0.3
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2013
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbsurveynew kbmt KB2478464 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2478464

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com