M?U: S? d?ng DUPS.exe đ? gi?i quy?t v?n đ? tương h?p v? sau DLL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247957
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

DLL ph? quát Problem Solver công c? (DUPS.exe) là m?t m?u có ch?a t?t c? các ti?n ích trong tháng 1 năm 2000 tài li?u Microsoft Phát tri?n m?ng (MSDN) tin t?c bài vi?t "The End of DLL Hell." Xin vui l?ng xem xét mà MSDN các bài vi?t trư?c khi đ?c bài vi?t này.

Các gói ph?n m?m DUPS là m?t t?p h?p Ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? theo d?i và so sánh DLL Phiên b?n trên nhi?u Máy tính d?a trên Windows. S? lư?ng t?i đa đư?c qu?n l? b?i máy ch? SQL c?a b?n ho?c cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Access. Khách hàng Dlister li?t kê các file DLL trên m?t H? th?ng ch?y trên Windows 95 ho?c Windows 98, Windows NT 4.0 và Windows 2000. Các Xem Ti?n ích đ? đư?c phát tri?n trên Windows NT 4.0 và Windows 2000, và yêu c?u Microsoft Access ho?c Microsoft SQL Server. Nó đ? đư?c th? nghi?m v?i Microsoft truy c?p 97 và phiên b?n m?i hơn và SQL Server 6,5 và phiên b?n m?i hơn.

Thông tin thêm

Các t?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

DUPS.exe
Ngày phát hành: Jan-14-2000

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft Support t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t ? Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Bài vi?t này và đi kèm v?i m? c?a nó s? đư?c C?p Nh?t theo đ?nh k?. T?t c? các ? ki?n đư?c hoan nghênh và s? đư?c xem xét trong tương lai C?p Nh?t. (S? d?ng hotlink g?i trong khung bên ph?i cho cho ? ki?n.)
Microsoft cung c?p chương tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c bày t? hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, các b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o và g? l?i các th? t?c. Microsoft h? tr? chuyên nghi?p có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không thay đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng các th? t?c đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có gi?i h?n kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c b?n ghi d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ghé thăm nh?ng Web site c?a Microsoft:

Microsoft Certified đ?i tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

b?n ghi d?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tùy ch?n h? tr? s?n có và làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;CNTACTMS DUPS gói có th? đư?c s? d?ng trên m?t máy tính duy nh?t ho?c đư?c s? d?ng đ? theo d?i l?ch s? DLL DLL t?t c? trên m?ng. Nó ch?y trên Windows 95 đ?n Windows 2000 và c?a nó đơn gi?n ch? đ? đ? không ph? thu?c. Các gói ph?n m?m DUPS bao g?m các ti?n ích C++ ba và m?t s? ngư?i xem Visual Basic.

N?u b?n ch? mu?n so sánh dll m?t ?ng d?ng đang s? d?ng trên hai máy tính (máy tính A và máy tính B), ch?y chương tr?nh Dlister.exe. theo m?c đ?nh Dlister t?o ra m?t t?p tin trong m?c tin thư thoại C:\ v?i tên Comp_DLL.txt nơi Comp là tên máy tính ch?y Dlister. B?n c?ng có th? xác đ?nh r?ng Dlister vi?t thư cho m?t b? máy cơ s? d? li?u, ho?c b?n có th? ch? đ?nh m?t m?c tin thư thoại trong đó các t?p tin nên đư?c t?o ra. Có hai cách đ? ghi đè lên Dlisters thu?c tính m?c đ?nh. Dlister và nh?ng ngư?i xem Visual Basic l?y ch?a khóa ki?m nh?p này:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\KB Samples\r1dllHell
Và các giá tr? sau:
ConnectionString, fileTableDir
B?n có th? s? d?ng các applet Visual Basic DllHell\C_clients\ATL4VB\VbregSetup đ? thi?t l?p các giá tr? này ho?c b?n có th? ch? đơn gi?n là ch?y Dlister và nó t?o ra giá tr? m?c đ?nh. Ví d?, thi?t l?p ConnectString đ?:
Provider=SQLOLEDB.1;Initial Catalog=dllHell;Data Source=dsc3_ts;
					
gây ra Dlister đ? ghi giá tr? cho SQL Server dllHell b? máy cơ s? d? li?u, trong khi:
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\dllHell.mdb
					
s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Access đ?a phương.

Cách th? hai đ? ghi đè lên các giá tr? m?c đ?nh là b?ng cách thi?t l?p các thu?c tính các t?p tin DllHell.ini trong m?c tin thư thoại Dlister.exe. Nh?ng t?p tin này đư?c unzipped vào m?c tin thư thoại DllHell\C_clients\Dlister\Release\.

M?t t?p tin tên xdllHell.ini đư?c bao g?m trong các m?u v?i m?t chu?i k?t n?i mà b?n có th? S?a đ?i. (Đ?i tên dllHell.ini này n?u b?n mu?n s? d?ng nó.)

N?u máy tính A và máy tính B c? hai đ?u có ActiveX d? li?u đ?i tư?ng (ADO) đư?c cài đ?t chuyên bi?t, đơn gi?n cách ti?p c?n đ? cư b? máy cơ s? d? li?u dllHell là đ? thi?t l?p k?t n?i Chu?i b? máy cơ s? d? li?u SQL Server ho?c máy bay ph?n l?c. Ngoài ra, b?n có th? ch?y Dlister t?p tin văn b?n ch? đ? sau đó s? d?ng ti?n ích C++ DllHell\C_clients\Dlister\readtxttbl\Release\DlgDtxt2DB.exe đ? đ?c các đ?u ra t?p tin văn b?n vào b? máy cơ s? d? li?u DllHell. ?ng d?ng ReadTxtTbl MFC c?ng là h?u ích cho vi?c đ?c trong văn b?n d? li?u khách hàng e-mail cho b?n. B?n ph?i ki?m nh?p Các máy ch? COM DUPS\C_clients\ATL4VB\r1RegMon\ReleaseMinDependency\r1RegMon.dll và DUPS\C_clients\ATL4VB\readDlls\R1readTxtMod\ReleaseMinDependency\R1readTxtMod.dll s? d?ng các khán gi? Visual Basic.

B?n có th? kích ho?t CRC kh? b?i thi?t l?p khóa s? ki?m nh?p HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\KB Samples\r1dllHell ComputeCRC đ? 0x1 trên h? th?ng ch?y Windows 2000. M?t khi b?n đi?u hư?ng đ?n khoá này, b?n có th? thêm nó vào m?c yêu thích c?a b?n. Ngư?i dùng Windows NT 4 ph?i đi?u hư?ng theo cách th? công đ? phím này.

T?o b? máy cơ s? d? li?u DllHell

SQL Server 7.0 đư?c khuy?n khích, nhưng Microsoft Access 2000 c?ng ho?t đ?ng. Đ? t?o ra b? máy cơ s? d? li?u DLLhell b?n có th? s? d?ng SQL Server Enterprise Manager đ? t?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u có s?n ph?m nào có tên DLLhell. T? phân tích truy v?n SQL Server c?a s?, ch?n DLLhell t? b? máy cơ s? d? li?u th? xu?ng listbox. Ch?y các DllHell\SQL\dllHellSchema.sql k?ch b?n trong c?a s? này và nó t?o ra t?t c? các b?ng c?n thi?t cho Dllhell.

Ngoài ra, b?n có th? ch?y sau đây l?nh trong phân tích truy v?n SQL máy ch?:
EXEC sp_attach_single_file_db 'DLLhell', 'DllHell\SQL\dllHell_Data.MDF'
				
M? t?o b? máy cơ s? d? li?u và t?t c? các b?ng.

So sánh các file DLL trên hai h? th?ng

Đ? so sánh t?t c? các file DLL trên hai h? th?ng s? d?ng cmpWithList Visual Cơ b?n Ti?n ích trong m?c tin thư thoại Dllhell\VBviewers\VBcmpList2.

Đ? h?n ch? so sánh DLL (thông thư?ng đ? ch? nh?ng dll t?i m?t ?ng d?ng m?c tiêu) b?n c?ng ph?i có m?t t?p tin văn b?n (txt) có ch?a các file DLL b?n mu?n so sánh. B?n có th? t?o danh sách này v?i Depends ho?c m?t trong m?t s? công c? (ví d? như ListDLLs và Process Explorer) t? các web site sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/default.aspx

B?ng cách s? d?ng cmpWithList

Khi cmpWithList B?t đ?u nó cho th?y m?t danh sách các máy tính trong các DLLhell b? máy cơ s? d? li?u trong máy tính listbox. theo m?c đ?nh, l?n đ?u tiên hai máy tính trong danh sách đư?c l?a ch?n đ? so sánh. Đ? thay đ?i máy tính m?c tiêu, h?y ch?n nó trong listbox và sau đó ch?n nút ch?n m?t thay đ?i . Hi?n th? h?p ch?nh s?a Comp1 và Comp2 máy tính mà b?n s? so sánh.

S? d?ng đi?u khi?n d?n hư?ng m?c tin thư thoại đ? ch?n văn b?n t?p tin có ch?a tên c?a t?t c? các file DLL b?n mu?n so sánh hai H? th?ng. Cách nh?p đúp vào t?p văn b?n l?a ch?n nó.

N?u b?n không mu?n so sánh dll trong m?c tin thư thoại m?t s? (thư?ng b?n không chăm sóc v? dll winnt\system32\dllcache và WINNT\$ NtServicePackUninstall$) b?m đúp chu?t vào d?ng trong lư?i đi?n. B?n s? đư?c nh?c đ? thêm các m?c tin thư thoại đ? _skipDir b?ng. DLL trong _skipDir không đư?c coi là đ? so sánh.

cài đ?t chuyên bi?t m?ng t? đ?ng DLL ki?m toán

Thi?t l?p các vào l?ch tr?nh trên h? th?ng Windows 2000:

B?t đ?u v?i m?c dllHell\rcomp.cmd l?nh. Thay đ?i các sau bi?n môi trư?ng đ? ph?n ánh các h? th?ng c?a b?n:
  1. Dpath: m?c tin thư thoại trên máy tính khách nơi Dlister t?o ra danh sách t?p tin văn b?n c?a DLL trên máy tính khách. M?c đ?nh là C:\temp\DLLhell\
  2. COMP: Tên máy tính khách hàng.
  3. ChangeFileLocation: M?ng đ?y đ? đư?ng d?n nơi t?p DLL s? khác bi?t t?p tin nên đư?c sao chép. Đây là m?c tin thư thoại mà HellsMonitor b?n ghi d?ch v? đ?ng h?.
  4. ServerLst: Đư?ng d?n m?ng nơi m?c tin thư thoại C_clients c?a DLLhell gói n?m.
Trên thanh tác v?, nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u , đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng và sau đó nh?p vào Tác v? theo l?ch tr?nh.

Kích ho?t các applet Thêm tác v? theo l?ch tr?nh . Duy?t đ?n m?c tin thư thoại đ?a phương có rcomp.cmd t?p tin và ch?n nó. Sau khi ch?n tùy ch?n thu?t s? tr?nh bày, các rcomp.CMD t?p tin đư?c thêm vào các công vi?c theo l?ch tr?nh. L?n đ?u tiên b?n thi?t l?p các theo l?ch tr?nh công vi?c, ch?n đ?u th?i 2-5 phút trong tương lai v? v?y b?n có th? th? nghi?m cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n. Nó thư?ng là thu?n ti?n đ? b? ghi chú l?nh t?m d?ng đ? b?n có th? nh?n th?y b?t k? l?i nào x?y ra.

tệp thuê bao b?n ghi d?ch v? Giám sát

T? Dllhell\C_clients\HellsMonitor\ReleaseUMinDependency ch?y l?nh này, ki?m nh?p b?n ghi d?ch v? thư m?c:
HellsMonitor /Service
				
Ph?n quan tr?ng nh?t là khách hàng theo d?i. Đây là m?t giao di?n mà cho phép b?n thêm ho?c xoá m?c tin thư thoại đó đ? theo d?i. Nó c?ng cho phép b?n ch? đ?nh chương tr?nh ch?y (v?i m?t tr?nh duy?t ti?n d?ng nút). Cho các DUPS H? th?ng giám sát, các ?ng d?ng Dllhell\C_clients\Dlister\ReadTxtTblCmdLine\Debug\ReadTxtTblCmdLine.exe.

Đ? thêm m?t m?c tin thư thoại đ? theo d?i, b?m vào Thêm. Đi?u này s? m? hộp thoại tr?nh duy?t m?c tin thư thoại nơi b?n có th? tr?nh duy?t m?c tin thư thoại b?n mu?n theo d?i. Đ? xoá m?t m?c tin thư thoại ho?c m?c tin thư thoại ch?n Các m?c tin thư thoại b?n mu?n lo?i b? và sau đó b?m lo?i b?. Đ? xác đ?nh chương tr?nh ch?y ho?c g? nó ? hay duy?t đ?n nó. N?u b?n không ch? đ?nh m?t con đư?ng nó đ? trong đư?ng d?n h? th?ng m?t nơi nào đó. Ti?p theo, nh?p vào thi?t l?p đ? thi?t l?p các giám sát đ? ch?y ?ng d?ng khi m?t s? thay đ?i phát hi?n.

Lưu ?: đ?t nút ch?n m?t ch? đư?c kích ho?t khi b?n thay đ?i các ?ng d?ng đ? ch?y t? nh?ng g? nó hi?n đang đư?c thi?t l?p. Lo?i b? nút ch?n m?t đư?c kích ho?t ch? khi b?n có m?c tin thư thoại đư?c l?a ch?n đ? lo?i b?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem Web site sau c?a Microsoft:
"The End c?a DLL Hell"

Thu?c tính

ID c?a bài: 247957 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbdownload kbfile kbhowto kbmt KB247957 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 247957

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com