วิธีการค้นหาเส้นทางและรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ Office ที่จาก c ++ Visual

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 247985 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายว่า คุณสามารถตรวจสอบรีจิสทรีในขณะที่ดำเนินการกำหนดเส้นทางการติดตั้งและรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ของ Office

ข้อมูลเพิ่มเติม

แต่ละโปรแกรมประยุกต์ของ Office เกี่ยวข้องกับรุ่น ProgID อิสระและ CLSID ตัว คุณสามารถตรวจสอบรีจิสทรีสำหรับคีย์ที่ประกอบด้วยเป็นเซิร์ฟเวอร์ CLSID และ ProgID เพื่อตรวจสอบทั้งเส้นทางการติดตั้งและรุ่นของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน

 • เส้นทางไปยังโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์สามารถพบได้ที่:
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx}\LocalServer32
  						
  โดย:{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx }แทน CLSID ของเซิร์ฟเวอร์

 • likewise รุ่น ProgID ที่ขึ้นกับรุ่นที่ลงทะเบียนไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันจะอยู่ที่:
  HKEY_CLASSES_ROOT\sss.sss\CurVer
  						
  โดย:sss.sssแทนรุ่น ProgID ที่เกี่ยวข้องกับของเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนในการสร้างตัวอย่าง

 1. สร้างข้อEXE Appwizard mfcการตั้งชื่อOfficePath. ในขั้นตอนที่ 1 ของ AppWizard เลือกกล่องโต้ตอบที่ใช้คลิกเสร็จสิ้น.
 2. คลิกการทรัพยากรแท็บ และเปิดการidd_officepath_dialogกล่องโต้ตอบ
 3. เอาออกแบบตกลงและปุ่มการยกเลิกในกล่องโต้ตอบ
 4. เพิ่มการEditBoxการโต้ตอบกล่อง และชื่อดังกล่าวidc_progid.
 5. เพิ่มสองCommandButtonsไปยังกล่องโต้ตอบ ชื่อ CommandButtonsidpathและidversionการตั้งค่าคำอธิบายเฉพาะให้GetPathและGetVersionตามลำดับ
 6. เริ่มการทำงานClassWizard.
 7. เพิ่มตัวจัดการฟังก์ชันไปbn_clickedข้อความของแต่ละ CommandButton
 8. สร้างตัวแปรสมาชิกสำหรับการEditBoxidc_progid ชื่อตัวแปรของสมาชิกm_ProgIDและมีระบุตัวควบคุมสำหรับประเภท และCEditสำหรับชนิดตัวแปร
 9. ปิดการ ClassWizard
 10. ในแฟ้ม OfficePathDlg.h เพิ่มฟังก์ชันสาธารณะสมาชิกต่อไปนี้เป็นคลาส COfficePathDlg:
   static BOOL GetPath(LPOLESTR szApp, LPSTR szPath, ULONG cSize);
   static BOOL GetVersion(LPCTSTR szApp, LPSTR szVersion, ULONG cSize);
 11. เพิ่มข้อกำหนดต่อไปนี้ของฟังก์ชัน OfficePathDlg.cpp:
  void COfficePathDlg::OnPath() 
  {	
    LPOLESTR szwApp;
    char szLocation[255], szApp[50];
    
    // Get ProgID from EditBox
    m_ProgID.GetWindowText(szApp, 50);
    if (strcmp(szApp,"") == 0)
    {
  	MessageBox("Type ProgID in EditBox", "Error");
  	return;
    }
    // Find number ofcharacters to be allocated
    int len = strlen(szApp) + 1;
  
    // Use OLE Allocator to allocate memory
    szwApp = (LPOLESTR) CoTaskMemAlloc(len*2);
    if (szwApp == NULL)
    {
  	MessageBox("Out of Memory", "Error");
  	return;
    }
  
    //	AnsiToUnicode conversion
    if (0 == MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, szApp, len,
         szwApp, len))
    {
      // Free Memory allocated to szwApp if conversion failed
      CoTaskMemFree(szwApp);
      szwApp = NULL;
      MessageBox("Error in Conversion", "Error");
      return;
    }
  
    // Get Path to Application and display it
    if (!GetPath(szwApp, szLocation, 255))
  	MessageBox("Error Getting Path", "Error");
    else
  	MessageBox(szLocation, "Path");	
  }
  
  void COfficePathDlg::OnVersion() 
  {
    CHAR szVersion[255], szApp[50];	
    // Get Version of Application
    m_ProgID.GetWindowText(szApp, 50);
    
    if (strcmp(szApp,"") == 0)
    {
  	MessageBox("Type ProgID in EditBox", "Error");
  	return;
    }
  	
    // Get Version and display it
    if (!GetVersion(szApp, szVersion, 255)) 
   	MessageBox("Error Getting Version", "Error");
  
    else
  	MessageBox(szVersion, "Version");
  }
  
  BOOL COfficePathDlg::GetPath(LPOLESTR szApp, LPSTR szPath, ULONG cSize)
  {
    CLSID clsid;
    LPOLESTR pwszClsid;
    CHAR szKey[128];
    CHAR szCLSID[60];
    HKEY hKey;
  
    // szPath must be at least 255 char in size
    if (cSize < 255)
  	return FALSE;
  	
    // Get the CLSID using ProgID
    HRESULT hr = CLSIDFromProgID(szApp, &clsid);
    if (FAILED(hr))
    {
  	AfxMessageBox("Could not get CLSID from ProgID, Make sure ProgID is correct", MB_OK, 0);
      return FALSE;
    }
  
    // Convert CLSID to String
    hr = StringFromCLSID(clsid, &pwszClsid);
    if (FAILED(hr))
    {
  	AfxMessageBox("Could not convert CLSID to String", MB_OK, 0);
      return FALSE;
    }
  
    // Convert result to ANSI
    WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, pwszClsid, -1, szCLSID, 60, NULL, NULL);
  
    // Free memory used by StringFromCLSID
    CoTaskMemFree(pwszClsid);
  
    // Format Registry Key string
    wsprintf(szKey, "CLSID\\%s\\LocalServer32", szCLSID);
  
    // Open key to find path of application
    LONG lRet = RegOpenKeyEx(HKEY_CLASSES_ROOT, szKey, 0, KEY_ALL_ACCESS, &hKey);
    if (lRet != ERROR_SUCCESS) 
    {
  	// If LocalServer32 does not work, try with LocalServer
      wsprintf(szKey, "CLSID\\%s\\LocalServer", szCLSID);
      lRet = RegOpenKeyEx(HKEY_CLASSES_ROOT, szKey, 0, KEY_ALL_ACCESS, &hKey);
  	if (lRet != ERROR_SUCCESS) 
      {
        AfxMessageBox("No LocalServer Key found!!", MB_OK, 0);
        return FALSE;
      }
    }
  
    // Query value of key to get Path and close the key
    lRet = RegQueryValueEx(hKey, NULL, NULL, NULL, (BYTE*)szPath, &cSize);
    RegCloseKey(hKey);
    if (lRet != ERROR_SUCCESS)
    {
  	AfxMessageBox("Error trying to query for path", MB_OK, 0);
      return FALSE;
    }
  
    // Strip off the '/Automation' switch from the path
    char *x = strrchr(szPath, '/');
    if(0!= x) // If no /Automation switch on the path
    {
    int result = x - szPath; 
    szPath[result] = '\0'; // If switch there, strip it
    }  
    return TRUE;
  }
  
  BOOL COfficePathDlg::GetVersion(LPCTSTR szApp, LPSTR szVersion, ULONG cSize)
  {
    CHAR szKey[128], szValueName[128];
    HKEY hKey, hKey1; 
    
    wsprintf(szKey, "%s", szApp);
    LONG lRet = RegOpenKeyEx(HKEY_CLASSES_ROOT, szKey, 0, KEY_ALL_ACCESS, &hKey);
    if (lRet != ERROR_SUCCESS) {
  	// Word is registered, but no local server can be found!!!
  	AfxMessageBox("Could not get CLSID from ProgID, Make sure ProgID is correct", MB_OK, 0);
      return FALSE;
  	}
  
    wsprintf(szValueName, "%s", "CurVer");
    lRet = RegOpenKeyEx(hKey, szValueName, 0, KEY_ALL_ACCESS, &hKey1);
    if (lRet != ERROR_SUCCESS) {
  	// Excel is registered, but no local server can be found!!!
      return FALSE;
  	}
  
    // Get the Version information
    lRet = RegQueryValueEx(hKey1, NULL, NULL, NULL, (BYTE*)szVersion, &cSize);
  
    // Close the registry keys
  
    RegCloseKey(hKey1);
    RegCloseKey(hKey);
  
    // Error while querying for value
    if (lRet != ERROR_SUCCESS)
      return FALSE;
  
    // At this point szVersion contains the ProgID followed by a number. 
    // For example, Word 97 will return Word.Application.8 and Word 2000 will return Word.Application.9
  
  	
    // Store the version number
    char *x = strrchr(szVersion, '.');
    szVersion[0] = *(x + 1);
    szVersion[1] = '\0';
  	
    if (strcmp(szVersion, "6") == 0)
  	strcpy(szVersion, "Version 95");
  	else if (strcmp(szVersion, "8") == 0)
  		strcpy(szVersion, "Version 97");
  		else if (strcmp(szVersion, "9") == 0)
  			strcpy(szVersion, "Version 2000");
  			else if (strcmp(szVersion,”1”) == 0)
  			strcpy(szVersion, “Version 2002”);
  
  			else
  			strcpy(szVersion, "Version unknown");
    return TRUE;
  
  }
 12. สร้างโครงการใช้งาน
เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ พิมพ์ ProgID สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Office ในกล่องแก้ไข หมายเหตุ: ตัวอย่างของ ProgID อยู่Word.Application. คลิกการGetPathปุ่มการเรียกข้อมูลเส้นทาง และคลิกการGetVersionปุ่มเรียกรุ่นที่มีการลงทะเบียน

หมายเหตุเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีหลายรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ Office ที่ติดตั้งอยู่บนระบบของคุณ หมายเลขรุ่นสอดคล้องกับโปรแกรมประยุกต์ที่มีการลงทะเบียน ในกรณีส่วนใหญ่ รุ่นที่มีการลงทะเบียนเป็นรุ่นล่าสุดที่คุณรัน

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ติดตั้ง โทรศัพท์เพื่อเปิดคีย์ของรีจิสทรีที่เชื่อมโยงล้มเหลว คุณสามารถใช้ข้อผิดพลาดในการจัดการในสถานการณ์นี้เพื่อดูว่า มีการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลอ้างอิง

240794วิธีการกำหนดเส้นทางการสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Office ที่
234788วิธีการค้นหาเส้นทางการติดตั้งของแอพลิเคชัน 2000 Office เป็น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 247985 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbregistry kbmt KB247985 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:247985

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com