B? đi?u khi?n vùng yêu c?u đ?i tư?ng "Đăng nh?p t?i đ?a phương" chính sách nhóm cho d?ch v? khách hàng k?t n?i thi?t b? đ?u cu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247989 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i t?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000 ch?y d?ch v? đ?u cu?i, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Chính sách C?c b? c?a h? th?ng này không cho phép b?n đăng nh?p tương tác.
Thông báo l?i này không đư?c t?o ra khi tài kho?n ngư?i dùng b?n đăng nh?p vào v?i là m?t thành viên c?a nhóm m?c đ?nh sau đây:
 • Các nư?c s? d?ng tài kho?n
 • Quản trị viên
 • Các nư?c s? d?ng sao lưu
 • In các nư?c s? d?ng
 • Nhà đi?u hành máy ch?
 • Nh?ng ngư?i khác d?a trên d?ch v? trên máy tính như TsInternetUser
LƯU ?: Máy ch? thành viên và đ?ng m?t m?nh-máy ch? có nhóm ngư?i dùng bao g?m trong "c?c đăng nh?p vào b?" dùng đúng. Do h? không ngăn ch?n logons t? ngư?i dùng không hành chính.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000 ch?y d?ch v? đ?u cu?i không có ngư?i s? d?ng, ngư?i s? d?ng xác th?c ho?c t?t c? m?i ngư?i toàn c?u nhóm đư?c b? sung vào các đ?i tư?ng chính sách nhóm cho ngư?i s? d?ng "Đăng nh?p vào C?c" đúng.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s?a đ?i các đ?i tư?ng chính sách nhóm cho b? đi?u khi?n tên mi?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Chính sách b?o m?t đi?u khi?n tên mi?n.
 2. B?m đúp vào các Thi?t đ?t b?o m?t thư m?c, nh?p đúp vào Chính sách đ?a phương, và sau đó nh?p vào Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng.
 3. Theo các Chính sách c?t, nh?p vào Đăng nh?p t?i đ?a phương, và sau đó nh?p vào Thêm.
 4. Nh?p vào Tr?nh duy?t, b?m vào nhóm thích h?p, và sau đó nh?p vào Thêm.
 5. Nh?p vào Ok, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. T?i d?u nh?c l?nh, g? secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi, nh?n ENTER, và sau đó nh?n ENTER.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? mô t? trong bài vi?t này xu?t hi?n trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên ch?y d?ch v? đ?u cu?i c?u h?nh đ? s? d?ng ch? đ? máy ch? ?ng d?ng cho ngư?i dùng truy c?p. B? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên ch?y d?ch v? đ?u cu?i c?u h?nh đ? s? d?ng ch? đ? qu?n tr? t? xa cho phép ngư?i dùng đăng nh?p, v?i ngo?i l? c?a hai đ?ng th?i qu?n tr? tài kho?n máy ch? qu?n l?. Khi m?t ngư?i s? d?ng c? k?t n?i vào b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên ch?y d?ch v? đ?u cu?i đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng ch? đ? qu?n l? t? xa, các thông báo l?i sau đây đư?c t?o ra:
B?n không có quy?n truy c?p đ? đăng nh?p vào phiên này.
"Đăng nh?p t?i đ?a phương" là m?t ngư?i dùng yêu c?u ngay trong Microsoft Windows NT 4.0, Terminal Server Edition và d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000. Đi?u này là b?i v? các phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i là môi trư?ng làm vi?c c?a ngư?i dùng và ngư?i s? d?ng c?n các quy?n tương t? trên máy tính Terminal Server mà h? có trên máy tr?m làm vi?c khác.

V?n đ? mô t? trong bài vi?t này xu?t hi?n khi Windows 2000 d?a trên máy tính đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i là đi?u khi?n vùng, b?i v? b? đi?u khi?n vùng chia s? cơ s? d? li?u b?o m?t chung. B? đi?u khi?n Windows NT 4.0 d?a trên tên mi?n s? d?ng cơ s? d? li?u b?o m?t tài kho?n qu?n l? (SAM), và b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên s? d?ng Active Directory, mà là ph? bi?n cho t?t c? các b? đi?u khi?n vùng. Ngư?i s? d?ng "Đăng nh?p vào C?c" ph?i đư?c gán cho m?t nhóm trong Windows NT 4.0, và đ? các đ?i tư?ng chính sách nhóm trong Windows 2000. Trong Windows 2000, m?t b? đi?u khi?n tên mi?n là nh?t đ?nh các "Log on Locally" ngư?i s? d?ng ph?i chia s? quy?n ngư?i dùng này v?i t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n.

Cho thêm thông tin v? Terminal Services khách hàng k?t n?i l?i thư, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246109 Thông báo l?i đư?c t?o ra khi đăng nh?p v?i d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
224395 Thông báo l?i: B?n không có quy?n truy c?p đ? đăng nh?p vào phiên này

LƯU ?: Ti?n ích Ntrights.exe có th? đư?c s? d?ng đ? thêm các "Log On Locally" ngay t? xa.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279664 Làm th? nào đ? thi?t l?p quy?n c?a ngư?i dùng đăng nh?p v?i các ti?n ích Ntrights.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 247989 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB247989 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:247989

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com