Klaidos prane?imas: HTTP klaida 500-12 programa paleisti

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 248013 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kada klientas bando prisijungti prie Microsoft interneto Informacijos paslaugos (IIS) programa, kuri yra i? naujo, nar?ykl? rodo ?? klaidos prane?im?:

Puslapio ne?manoma parodyti

Problema su bandote pasiekti puslapyje ir jis negali b?ti parodytas.

HTTP klaida 500-12 programa i? naujo
Interneto informacijos tarnyb?

Problemos sprendimas

?is prane?imas yra nekenksmingas ir paprastai i?nyksta po to nar?ykl? bus atnaujinamas. N?ra joki? gera problemos kai prane?imas rodomas nuo gamybos aplinkoje. Ta?iau, jei prane?imas rodomas i?pl?stas laikotarpio laiko, galb?t nor?site apsvarstyti sustabdyti visas interneto paslaugas ir perkrovimo taikym?.

Daugiau informacijos

Kada tam tikrus pakeitimus ? IIS 5.0 programa, ?ie pakeitimai yra ?sipareigojusios Global.asa fail? ? program?. kada galite ?ra?yti keitimus ? Global.asa fail?, perdirbimo visas serverio apdailai Dabartinis taikymo pra?ymus prie? tai recompiles Global.asa fail?. Tuo metu serveris atsisako papildomus pra?ymus ir gr??ina klaid? prane?im?, kad ? u?klausa negali b?ti apdorojama nors svetain? yra i? naujo.

Juk ir dabartiniam vartotojui pra?ym? buvo perdirbti, serveris panaikina visus aktyvius seansus, Kreipiam?s ? Session_OnEnd atveju kiekvienos sesijos j? panaikina, neu?darys programos, ir tada ragina ? Application_OnEnd renginys. Failo Global.asa tada perkompiliavote.

V?liau viskas pra?ymai bus paleisti program? ir sukurti nauj? seans?, ir sukelti Application_OnStart ir Session_OnStart ?vykiai. Kai per?i?rite ASP puslapio o taikomoji programa paleista Application_OnStart, taip atsiranda klaidos prane?imas:
HTTP klaida 500-12 programa I? naujo
Prane?imas yra nekenksmingas ir paprastai dingsta kai jums atnaujinkite puslap? savo nar?ykl?je.

?is klaidos prane?imas taip pat gali b?ti d?l antivirusin?s arba atsargin? programin?s ?rangos. Kai ?i? programin?s ?rangos paketai nuskaityti, IIS ?iniatinklio programos, IIS gali elgtis taip, lyg Global.asa failas buvo modifikuotas ir tod?l i? naujo paleisti ?iniatinklio programa. I?jung? programin?s ?rangos atsargin?s kopijos ir virus? skanavim? Global.asa fail? gali pad?ti i?spr?sti ?i? problem?. Jei klientas GAUTI pra?ym? per ?? laik?, ?iniatinklio serveris bus gr??ti 500-12 klaida. Papildomos informacijos apie tas pats klaidos prane?imas atsiranda svetain?s serverio 3.0, prekybos leidimas, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
236446 Klaidos prane?imas: HTTP 1.1 taikyti i? naujo

Savyb?s

Straipsnio ID: 248013 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Rakta?od?iai: 
kbprb kbprod2web kbmt KB248013 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 248013

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com