Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh nhóm IIS máy ch? ?o trên Windows 2000 nâng cao máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 248025 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này cung c?p m?t t?ng quan ng?n g?n v? t?i cân b?ng và clustering đ? c?u h?nh m?t web site Microsoft Internet Information Services (IIS). Bài vi?t này c?ng cung c?p hư?ng d?n t?ng bư?c mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? ?o IIS trên Microsoft Windows 2000 nâng cao máy ch? c?m nút ch?n m?t.

Tóm t?t

B?n có th? s? d?ng m?t trong hai t?i cân b?ng ho?c c?m đ? c?u h?nh m?t trang IIS Web cao có s?n. Cân b?ng t?i là hi?u qu? nh?t cao lưu lư?ng truy c?p web site nh?n đư?c nhi?u s? truy c?p m?i ngày. C?m là m?t gi?i pháp hi?u qu? đ? gi?m lưu lư?ng truy c?p các web site nơi mà các web site ph?i có s?n. Trong m?t c?u h?nh c?m, hai máy tính s? d?ng m?t ổ đĩa c?ng đư?c chia s? và xu?t hi?n cho ngư?i dùng như là m?t web site duy nh?t.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh IIS máy ch? ?o trên Windows 2000 nâng cao máy ch? c?m nút ch?n m?t.

Thông tin thêm

Lưu ?: Trư?c khi b?n đ?t c?u h?nh nhóm c?a b?n, xác nh?n r?ng Microsoft Cluster b?n ghi d?ch v? và Microsoft IIS 5.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng trên c? hai máy tính trong c?m sao. Ngoài ra, xác nh?n r?ng các máy tính đư?c k?t n?i v?i cùng m?t đ?a c?ng đư?c chia s?. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? c?m trên b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000 nâng cao máy ch? và d?a trên Microsoft Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch? ho?c máy ch? thành viên.

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t IIS máy ch? trư?ng h?p trên m?t máy ch? ch?y b?n ghi d?ch v? c?m, đ?m b?o r?ng b?n ghi d?ch v? c?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng và chuy?n đ?i d? ph?ng đó ho?t đ?ng.

Chúng tôi ch? h? tr? ch?y MSDTC trên nút ch?n m?t c?m sao như là m?t ngu?n tài nguyên c?m. Ch?y MSDTC trong ch? đ? đ?c l?p trên m?t c?m không ph?i là m?t đ? ngh? ho?c m?t c?u h?nh đư?c h? tr?. B?ng cách s? d?ng MSDTC trong như m?t ngu?n tài nguyên không t?p trung vào m?t c?m MSCS là m?t c?u h?nh có v?n đ? b?i v? giao d?ch có th? đư?c m? côi và tham nh?ng d? li?u có th? x?y ra n?u m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng x?y ra.

Đ? c?u h?nh IIS m?t site nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:

Lưu ?: B?n ph?i làm theo bư?c 1 đ?n 23 đ? t?o ra ngu?n tài nguyên Web m?t cách chính xác.
 1. Vào nút ch?n m?t đ?u tiên trong c?m sao, nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Comclust.exe, và sau đó nh?p vào OK. B?n có th? b? qua thông báo nói r?ng thành ph?n cân b?ng t?i s? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Bư?c này c?u h?nh MSDTC trên c? hai nút ch?n m?t và cài đ?t chuyên bi?t đ?i MSDTC tài nguyên trên máy ch? ch?y b?n ghi d?ch v? c?m.

  MSDTC tài nguyên cài đ?t chuyên bi?t cho máy ch? ?o IIS là c?n thi?t khi Web chương tr?nh đang s? d?ng ch? đ? giao d?ch ho?c g?i MSDTC liên quan đ?n chương tr?nh. IIS Virtual Server ví d? không yêu c?u MSDTC tài nguyên ph? thu?c n?u các web site không s? d?ng giao d?ch.
 2. L?p l?i bư?c 1 trên m?i nút ch?n m?t trong c?m sao.
 3. Trên m?t trong các nút ch?n m?t trong c?m sao, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó g? như sau, nơi lái xe là kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho các ổ đĩa đư?c chia s?, và m?c tin thư thoại là tên m?c tin thư thoại cho m?c tin thư thoại Web mà b?n mu?n s? d?ng:
  lái xe: \Inetpub\Wwwroot\m?c tin thư thoại
  theo m?c đ?nh, các ngu?n tài nguyên MSDTC luôn luôn thêm vào nhóm c?m m?c đ?nh khi Comclust.exe đư?c đi?u hành. Tuy nhiên, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t MSDTC trên m?t nhóm ph? thu?c vào-quorum đ?a. Đi?u này lá m?c đ?nh c?m nhóm c?n nguyên v?n.

  N?u b?n lo?i b? các ngu?n l?c đ?a đ?i bi?u ho?c di chuy?n ngu?n l?c đ?a đ?i bi?u t? nhóm, Comclust.exe di chuy?n tài nguyên MSDTC đ?n m?t nhóm. B?n c?ng có th? s?a đ?i các tính ch?t c?a các ngu?n tài nguyên MSDTC do đó ph? thu?c có th? đư?c thay đ?i t? đ?i bi?u đ?a sang m?t đ?a khác và sau đó chuy?n t?i m?t nhóm đ?a khác.
 4. Trong m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c 3, t?o hai t?p tin m?i đư?c đ?t tên Default.asp và Default.htm.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Nhóm qu?n tr? viên.
 6. B?m chu?t ph?i vào nhóm-quorum đ?a mà b?n mu?n s? d?ng, b?m vào t?o m?i, b?m vào tài nguyên, và sau đó g? m?t tên và mô t? cho tài nguyên. Theo Lo?i tài nguyên, nh?p vào đ?a ch? IP, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Trên màn h?nh Ch? s? h?u có th? , h?y nh?p vào b?t k? nút ch?n m?t mà b?n không mu?n có s?n cho các ngu?n l?c đ?a n?u m?t l?i x?y ra, b?m h?y b?, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Trên màn h?nh ph? thu?c , b?m vào tài nguyên đ?a, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 9. G? đ?a ch? Giao th?c Internet (IP) máy ch? ?o. S? d?ng m?t đ?a ch? IP khác nhau cho m?i máy ch? ?o. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm S? NetBIOS n?u t?nh h?nh c?a b?n đ?i h?i c?u h?nh này. Trong h?p m?ng , b?m vào Khu v?c c?m k?t n?i, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
 10. T?o ra m?t ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP cho m?t máy ch? ?o IIS trong nhóm đ?a đang s? d?ng đ?a-quorum trong c?m qu?n tr?. S? d?ng m?t đ?a ch? IP khác nhau cho m?i máy ch? ?o. Làm theo bư?c 6 đ?n 9 cho m?i trư?ng h?p máy ch? ?o. Thi?t l?p tài nguyên đ?a ch? IP này ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên MSDTC và tài nguyên chia s? đ?a b?n đ? ch?n đ? gi? n?i dung web site.
 11. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m vào Internet b?n ghi d?ch v? qu?n l?.
 12. B?m chu?t ph?i vào tên máy tính c?a b?n, b?m vào t?o m?i, nh?p vào web site, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 13. Nh?p m?t mô t? c?a web site, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 14. G? đ?a ch? IP b?n ch? đ?nh trong bư?c 9, nh?p các thi?t đ?t c?ng cho các web site, nh?p thông tin tiêu đ? máy ch? n?u b?n s? d?ng các tiêu đ? máy ch?, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 15. Trong đư?ng d?n h?p, g? v? trí c?a m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c 3, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 16. Theo cho phép sau đây, b?m vào đ? ch?n phép truy nh?p mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 17. B?m hoàn t?t.
 18. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Nhóm qu?n tr? viên.
 19. B?m chu?t ph?i vào nhóm đ?a cho đ?a ch? IP mà b?n đ? t?o ? bư?c 9, b?m vào t?o m?i, và sau đó nh?p vào tài nguyên.
 20. G? m?t tên và mô t? cho trư?ng h?p máy ch? ?o, nh?p vào IIS máy ch? th? hi?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 21. Trên màn h?nh Ch? s? h?u có th? lo?i b? b?t k? máy ch? mà b?n không mu?n đ? lưu tr? máy ch? ?o, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 22. Nh?p vào Ngu?n l?c đ?a, B?m chu?t IP đ?a ch? tài nguyên, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào ti?p theo..
 23. Nh?p vào các máy ch? ?o mà b?n t?o trong Internet b?n ghi d?ch v? qu?n l?, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
 24. (Bư?c này là tùy ch?n.) Trên máy ch? h? th?ng (DNS) tên mi?n, thêm m?t m?c nh?p máy ch? mà ánh x? tên m?ng máy ch? ?o IIS t?i đ?a ch? IP đư?c cung c?p cho web site này.Bây gi? ph?n máy ch? ?o IIS s?n sàng vào nút ch?n m?t A. B?n có th? t? di chuy?n nhóm đ? node B và t?o ra m?t web site m?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng Microsoft Management Console (MMC) vào nút ch?n m?t B, và sau đó g? đư?ng d?n c?p cùng và đ?a ch? IP. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng ti?n ích IISSYNC đ? đ?ng b? hóa hai nút ch?n m?t t? đ?ng.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y IISSYNC trên Windows 2000 nâng cao máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  249603 B?ng cách s? d?ng IISSYNC đ? đ?ng b? hóa nhóm các web site trên Windows 2000 nâng cao máy ch?
 25. Sau khi b?n th?c hi?n theo các th? t?c đư?c mô t? trong bư?c 1 đ?n 23, ki?m tra các Máy ch? Web IIS ?o t? m?t tr?nh duy?t c?a khách hàng b?ng cách truy c?p tên DNS c?a web site. Ví d?, n?u máy ch? ?o IIS có tên m?ng "MyWeb" và các m?c nh?p DNS b?n đ? IP tương ?ng đ? "MyWeb.Microsoft.com" cho web site này, g? như sau trong m?t c?a s? tr?nh duy?t đ? s? xem theo trang m?c đ?nh:
  http://myweb.Microsoft.com
  N?u không có m?c nh?p DNS đư?c ch? đ?nh trong bư?c 7, b?n có th? s? d?ng đ?a ch? IP đ? tr?c ti?p truy c?p vào web site nhóm đ? ki?m tra nó. Trư?c khi b?n s? d?ng tr?nh duy?t đ? ki?m tra các Máy ch? Web IIS ?o, s? d?ng giao th?c PING m?t d?u ki?m nh?c l?nh đ? ki?m tra đ?a ch? IP cho c?m web site đ? đ?m b?o r?ng c?u h?nh IP trên m?ng là chính xác.

Các thông tin b? sung v? cài đ?t chuyên bi?t MSDTC

IISSync yêu c?u MSDTC đ? đ?ng b? hóa metabases gi?a các nút ch?n m?t c?m sao. theo m?c đ?nh, MSDTC đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong nhóm c?m và có th? v?n ? đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? di chuy?n MSDTC đ? nhóm s? h?u ph?n II máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243204 Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) ph?c h?i k? thu?t trong máy ch? c?m Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 248025 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbinfo kbmt KB248025 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 248025

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com