Làm th? nào đ? c?u h?nh các nhóm IIS máy ch? ?o trên Windows 2000 nâng cao máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 248025 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này cung c?p m?t t?ng quan ng?n g?n v? t?i cân b?ng và clustering đ? c?u h?nh m?t web site Microsoft Internet Information Services (IIS). Bài vi?t này c?ng cung c?p các bư?c hư?ng d?n Mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? ?o IIS trên hệ điều hành Microsoft Windows 2000 nâng cao máy ch? c?m nút ch?n m?t.

Tóm t?t

B?n có th? s? d?ng ho?c t?i cân b?ng ho?c c?m đ? c?u h?nh m?t trang IIS Web cao có s?n. Cân b?ng t?i là hi?u qu? nh?t cao lưu lư?ng truy c?p web site nh?n đư?c nhi?u s? truy c?p m?i ngày. C?m là m?t gi?i pháp hi?u qu? đ? gi?m lưu lư?ng truy c?p web site nơi các web site ph?i có s?n. Trong m?t c?m, c?u h?nh, hai máy tính s? d?ng m?t ổ đĩa c?ng đư?c chia s? và xu?t hi?n cho ngư?i dùng như là m?t web site duy nh?t.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh IIS máy ch? ?o trên Windows 2000 nâng cao máy ch? c?m nút ch?n m?t.

Thông tin thêm

Lưu ? Trư?c khi b?n đ?t c?u h?nh các c?m c?a b?n, xác nh?n r?ng các b?n ghi d?ch v? Microsoft Cluster và Microsoft IIS 5.0 đư?c m?t cách chính xác cài đ?t chuyên bi?t trên c? hai máy tính trong c?m sao. Ngoài ra, xác nh?n r?ng các máy tính đư?c k?t n?i v?i cùng m?t đ?a c?ng đư?c chia s?. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n ghi d?ch v? c?m trên b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên hệ điều hành Microsoft Windows 2000 nâng cao máy ch? và d?a trên hệ điều hành Microsoft Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch? ho?c máy ch? thành viên.

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t IIS máy ch? trư?ng h?p trên m?t máy ch? ch?y b?n ghi d?ch v? c?m, đ?m b?o r?ng các b?n ghi d?ch v? c?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng và chuy?n đ?i d? ph?ng đó ho?t đ?ng.

Chúng tôi ch? h? tr? ch?y MSDTC trên nút ch?n m?t c?m là m?t nhóm tài nguyên. Ch?y MSDTC trong ch? đ? đ?c l?p trên m?t c?m không ph?i là m?t đ? ngh? ho?c m?t c?u h?nh đư?c h? tr?. S? d?ng MSDTC trong là m?t ngu?n tài nguyên không t?p trung vào m?t c?m MSCS m?t c?u h?nh v?n đ? b?i v? giao d?ch có th? đư?c m? côi và tham nh?ng d? li?u có th? x?y ra n?u x?y ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Đ? c?u h?nh m?t web site nhóm IIS, h?y làm theo các bư?c sau:

Lưu ? B?n ph?i làm theo các bư?c 1 đ?n 23 đ? t?o ra ngu?n tài nguyên Web m?t cách chính xác.
 1. Nh?p vào nút ch?n m?t đ?u tiên trong c?m sao, B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Comclust.exe, và sau đó nh?p vào Ok. B?n có th? b? qua thông báo cho bi?t r?ng thành ph?n cân b?ng t?i s? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Bư?c này c?u h?nh MSDTC trên c? hai nút ch?n m?t và cài đ?t chuyên bi?t đ?i MSDTC tài nguyên trên máy ch? ch?y b?n ghi d?ch v? c?m.

  MSDTC tài nguyên cài đ?t chuyên bi?t máy ch? ?o IIS là c?n thi?t khi Web chương tr?nh đang s? d?ng ch? đ? giao d?ch ho?c g?i MSDTC liên quan đ?n chương tr?nh. IIS Virtual Server ví d? không yêu c?u MSDTC tài nguyên ph? thu?c n?u các web site không s? d?ng giao d?ch.
 2. L?p l?i bư?c 1 vào m?i nút ch?n m?t trong c?m sao.
 3. Trên m?t trong các nút ch?n m?t trong c?m sao, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, và sau đó g? như sau, nơi lái xe là kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho các ổ đĩa chia s?, và m?c tin thư thoại là tên c?a m?c tin thư thoại Web m?c tin thư thoại mà b?n mu?n s? d?ng:
  lái xe: \Inetpub\Wwwroot\m?c tin thư thoại
  theo m?c đ?nh, các ngu?n tài nguyên MSDTC luôn luôn thêm vào m?c đ?nh c?m nhóm khi Comclust.exe ch?y. Tuy nhiên, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các MSDTC trên m?t nhóm ph? thu?c vào-quorum đ?a. Đi?u này lá m?c đ?nh c?m nhóm c?n nguyên v?n.

  N?u b?n lo?i b? các đ?i bi?u, ngu?n tài nguyên c?a đ?a, ho?c di chuy?n các ngu?n l?c đ?a đ?i bi?u t? các nhóm, Comclust.exe di chuy?n tài nguyên MSDTC đ?n m?t nhóm. B?n c?ng có th? s?a đ?i các thu?c tính c?a các ngu?n tài nguyên MSDTC đ? ph? thu?c có th? đư?c thay đ?i t? quorum đ?a sang m?t đ?a khác và sau đó chuy?n t?i m?t nhóm đ?a khác.
 4. Trong m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c 3, h?y t?o hai t?p tin m?i đư?c đ?t tên Default.asp và Default.htm.
 5. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n tr? viên c?m.
 6. B?m chu?t ph?i vào nhóm-quorum đ?a mà b?n mu?n s? d?ng, h?y nh?p vào M?i, b?m vào Tài nguyên, và sau đó có th? g? tên và mô t? cho tài nguyên. Dư?i Lo?i tài nguyên, b?m vào đ?a ch? IP, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Trên các Ch? s? h?u có th? màn h?nh, h?y nh?p vào b?t k? nút ch?n m?t mà b?n không mu?n có s?n đ? các ngu?n l?c đ?a n?u m?t l?i x?y ra, h?y nh?p vào Lo?i b?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trên các Ph? thu?c màn h?nh, nh?p vào các ngu?n tài nguyên đ?a, h?y nh?p vào Thêm, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. G? đ?a ch? Giao th?c Internet (IP) máy ch? ?o. S? d?ng m?t đ?a ch? IP khác nhau cho m?i máy ch? ?o. B?m vào đ? r? ràng các Làm NetBIOS ki?m tra h?p n?u t?nh h?nh c?a b?n đ?i h?i c?u h?nh này. Trong các M?ng h?p, b?m vào Khu v?c c?m k?t n?i, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 10. T?o ra m?t ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP cho m?t máy ch? ?o IIS trong nhóm đ?a đang s? d?ng đ?a-quorum trong nhóm qu?n tr? viên. S? d?ng m?t đ?a ch? IP khác nhau cho m?i máy ch? ?o. Th?c hi?n theo các bư?c 6 đ?n 9 cho m?i trư?ng h?p máy ch? ?o. Thi?t l?p tài nguyên đ?a ch? IP này ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên MSDTC và tài nguyên chia s? đ?a b?n đ? ch?n đ? gi? n?i dung c?a web site.
 11. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Internet b?n ghi d?ch v? qu?n l?.
 12. B?m chu?t ph?i vào tên máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào M?i, b?m vào web site, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 13. Nh?p m?t mô t? c?a web site, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. G? đ?a ch? IP b?n ch? đ?nh trong bư?c 9, nh?p các thi?t đ?t c?ng cho các web site, nh?p thông tin tiêu đ? máy ch? n?u b?n s? d?ng các tiêu đ? máy ch?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 15. Trong các Đư?ng d?n h?p, g? v? trí c?a m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c 3, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 16. Dư?i Cho phép sau đây, b?m đ? ch?n các phép truy nh?p mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 17. B?m chu?t K?t thúc.
 18. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n Chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n tr? viên c?m.
 19. B?m chu?t ph?i vào nhóm đ?a cho đ?a ch? IP b?n đ? t?o ? bư?c 9, h?y nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Tài nguyên.
 20. G? tên và mô t? cho trư?ng h?p máy ch? ?o, h?y nh?p vào IIS Server ví d?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 21. Trên các Ch? s? h?u có th? màn h?nh, lo?i b? b?t k? máy ch? mà b?n không mu?n đ? lưu tr? máy ch? ?o, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 22. B?m chu?t Đ?a ngu?n, b?m vào đ?a ch? IP tài nguyên, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào Ti?p theo..
 23. B?m máy ch? ?o mà b?n đ? t?o trong Internet b?n ghi d?ch v? qu?n l? và sau đó b?m K?t thúc.
 24. (Bư?c này là tùy ch?n.) Trên domain name system (DNS) server, thêm m?t m?c nh?p máy ch? b?n đ? tên m?ng máy ch? ?o IIS đ? đ?a ch? IP đư?c cung c?p cho web site này. Bây gi? ph?n IIS virtual server s?n sàng vào nút ch?n m?t A. Theo cách th? công, b?n có th? di chuy?n nhóm đ? node B và t?o ra m?t web site m?i. Đ? làm đi?u này, s? d?ng Microsoft Management Console (MMC) vào nút ch?n m?t B, và sau đó g? đư?ng d?n c?p cùng và đ?a ch? IP. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng ti?n ích IISSYNC đ? đ?ng b? hóa hai nút ch?n m?t t? đ?ng.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y IISSYNC trên Windows 2000 nâng cao máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  249603S? d?ng IISSYNC đ? đ?ng b? hóa nhóm các web site trên Windows 2000 nâng cao máy ch?
 25. Sau khi b?n th?c hi?n theo các th? t?c đư?c mô t? trong bư?c 1 đ?n 23, ki?m tra các Máy ch? Web IIS ?o t? m?t tr?nh duy?t c?a khách hàng b?ng cách truy c?p vào tên DNS c?a web site. Ví d?, n?u IIS virtual server có tên m?ng "MyWeb" và các m?c nh?p DNS b?n đ? IP tương ?ng đ? "MyWeb.Microsoft.com" cho web site này, h?y g? sau đây trong m?t c?a s? tr?nh duy?t đ? s? xem theo trang m?c đ?nh:
  http://myweb.Microsoft.com
  N?u không có m?c nh?p DNS đư?c ch? đ?nh trong bư?c 7, b?n có th? s? d?ng đ?a ch? IP đ? tr?c ti?p truy c?p vào web site nhóm đ? ki?m tra nó. Trư?c khi b?n s? d?ng tr?nh duy?t đ? ki?m tra các Máy ch? Web IIS ?o, s? d?ng giao th?c PING m?t d?u ki?m nh?c l?nh đ? ki?m tra đ?a ch? IP cho c?m web site đ? đ?m b?o r?ng c?u h?nh IP trên m?ng là chính xác.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t MSDTC

IISSync yêu c?u MSDTC đ? đ?ng b? hóa metabases gi?a các nút ch?n m?t c?m. theo m?c đ?nh, MSDTC đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong nhóm c?m và có th? v?n ? đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? di chuy?n MSDTC đ? nhóm s? h?u ph?n server IIS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243204Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) ph?c h?i k? thu?t trong máy ch? c?m Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 248025 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbinfo kbmt KB248025 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 248025

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com