ID c?a bài: 248033 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi m?t trang Web đư?c yêu c?u, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau ? trên cùng c?a tr?nh duy?t Web:
Trang không t?m th?y
Trang b?n đang t?m cho có th? đ? đư?c g? b?, có tên c?a nó thay đ?i, ho?c t?m th?i không s?n dùng.
B?n nh?n đư?c l?i sau thư ti?p t?c xu?ng trên Web trang:
HTTP 404 – File not found
D?ch v? thông tin Internet

NGUYÊN NHÂN

H? ph?c v? Web tr? v? "HTTP 404 – File không t?m th?y" thông báo l?i khi nó không th? truy xu?t trang đư?c yêu c?u.

Sau đây là m?t s? nguyên nhân ph? bi?n c?a thông báo l?i này:
 • T?p đư?c yêu c?u đ? đư?c đ?i tên.
 • T?p đư?c yêu c?u đ? đư?c di chuy?n vào v? trí khác và/ho?c b? xóa.
 • T?p đư?c yêu c?u là t?m th?i không s?n dùng do b?o tr?, nâng c?p, ho?c các nguyên nhân không r?.
 • T?p đư?c yêu c?u không t?n t?i.
 • IIS 6.0: M? r?ng d?ch v? Web thích h?p ho?c ki?u MIME không đư?c phép.
 • M?t thư m?c ?o là ánh x? t?i thư m?c g?c c?a m?t ? c?ng vào m?t máy ch?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ki?m ch?ng r?ng t?p đ? yêu c?u trong URL c?a tr?nh duy?t t?n t?i trên máy tính IIS và r?ng nó là ? đúng v? trí.

S? d?ng IIS Microsoft Management Console (MMC)-theo đ? xác đ?nh nơi t?p đư?c yêu c?u ph?i t?n t?i trong t?p tin máy tính IIS h? th?ng.

Đây là đ?c bi?t quan tr?ng n?u các trang Web s? d?ng m?t thư m?c ?o (VDIR). VDIR m?t là m?t thư m?c mà không đư?c ch?a trong các Trang ch? thư m?c c?a trang Web, nhưng có v? khách hàng duy?t như th? nó nào. Thư m?c ?o này ph?i đư?c ánh x? t?i c?p con trên m?t ? đ?a ho?c tham kh?o các t?p tin theo tên.

Ví d?, gi? s? là URL mà gây ra l?i 404 là http://Microsoft.com/Test/File1.htm và IIS-theo cho th?y r?ng đ?i v?i Microsoft.com trang web, thư m?c /Test/ là th?c s? là m?t thư m?c ?o mà ánh x? t?i v? trí c:\Information trên máy tính IIS. Đi?u này có ngh?a mà b?n ph?i ki?m ch?ng r?ng t?p File1.htm t?a l?c ? các c:\Information thư m?c (và tên t?p đánh v?n đúng).

IIS6 N?i dung đ?ng: m?t m?c nh?p 404.2 trong W3C m? r?ng đăng nh?p t?p tin đư?c ghi l?i khi m?t ph?n m? r?ng Web không đư?c kích ho?t. S? d?ng IIS Microsoft Management Console (MMC)-theo đ? cho phép m? r?ng Web thích h?p. Bao g?m m?c đ?nh Web ti?n ích m? r?ng: ASP, ASP.net, bao g?m các Server-Side, WebDAV xu?t b?n, ph?n m? r?ng FrontPage Server, Common Gateway Interface (CGI). Ph?n m? r?ng tu? ch?nh ph?i đư?c thêm vào và cho phép m?t cách r? ràng. Xem IIS 6.0 File giúp cho bi?t thêm thông tin.
IIS6 N?i dung t?nh: m?t m?c nh?p 404.3 trong W3C m? r?ng đăng nh?p t?p tin đư?c ghi l?i khi m?t ph?n m? r?ng không đư?c ánh x? t?i m?t nhánh đư?c bi?t đ?n trong các tài s?n b?n đ? MIME. S? d?ng IIS Microsoft Management Console (MMC)-theo c?u h?nh m? r?ng thích h?p trong b?n đ? MIME. Xem file IIS 6.0 giúp cho bi?t thêm thông tin.

Đ? bi?t thêm thông tin v? khác, ít hơn nguyên nhân ph? bi?n c?a các thông báo l?i này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
247714B?ng cách s? d?ng đ?t l?nh cho m?t tên t?p tin dài nguyên nhân "HTTP 404 – File không t?m th?y" l?i
221553 Thi?t đ?t thu?c tính t?p trên n?i dung trang Web gây ra 404 - File không t?m th?y l?i
216803 T?p tin t?nh IIS ?n tr? v? HTTP 404 ho?c truy c?p b? t? ch?i l?i
288123 HTTP Error 404 "Trang không th? hi?n th?" khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? OWA sau khi b?n nâng c?p t? Exchange Server 5,5 đ? trao đ?i 2000 Server

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thư m?c ?o, xem các "V? qu?n l? trang Web" ch? đ? trong tài li?u IIS 5.0 lúc sau đây Đ?a đi?m:
Administration\Web trang web Management\About trang Web qu?n l?
Chú ý N?u b?n có tài li?u IIS 5.0 đư?c cài đ?t trên local c?a b?n máy tính, b?n có th? s? d?ng URL sau đ? xác đ?nh v? trí ch? đ? này:
http://localhost/iishelp/IIS/htm/Core/iihtmat.htm#virtualdirectories
Xem ch? đ? này trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows Server 2003 mà đ? đư?c cài đ?t IIS, dán liên k?t sau vào thanh đ?a ch? c?a tr?nh duy?t c?a b?n, và sau đó nh?n ENTER:
Mk:@MSITStore:C:\WINDOWS\help\iismmc.chm::/htm/qss_wss_troubleshooting.htm
Chú ý C:\Windows đ?i di?n cho h? th?ng g?c. N?u h? đi?u hành Windows đư?c cài đ?t trên m?t ? đ?a khác nhau, b?n ph?i ch?nh s?a liên k?t như là thích h?p.

B?n c?ng có th? truy c?p tài li?u s?n ph?m thông qua b? qu?n l? IIS. Cho bi?t thêm thông tin v? cách ti?p c?n này giúp tính năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815127Làm th? nào đ? truy c?p vào IIS 6.0 giúp tài li?u hư?ng d?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 248033 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Server 1.0
 • Microsoft Internet Information Server 2.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
T? khóa: 
kbresolve kbhttp404 kbprb kbprod2web kbmt KB248033 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:248033

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com