"Thông báo l?i: 403.6 - c?m" l?i khi b?n m? m?t web site IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Lưu ?:Đ?i tư?ng m?c tiêu cho bài vi?t này là ngư?i qu?n tr? web site. N?u b?n là m?t ngư?i dùng, b?n ph?i liên h? v?i ngư?i qu?n tr? web site đ? cho h? bi?t r?ng l?i này đ? x?y ra cho đ?a ch? URL này.

Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p lên Microsoft Internet Information Services (IIS) phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 tăng đáng k? tính b?o m?t cơ s? h? t?ng Web. Đ? bi?t thêm thông tin v? các ch? đ? liên quan đ?n b?o m?t IIS, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1

Trong bài viết này

Show all imageHiển thị tất cảHide all imageẨn tất cả

Tri?u ch?ng

B?n có m?t web site đư?c lưu tr? trên Internet Information Services (IIS). Khi b?n truy c?p vào các web site trong trình duyệt Web, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
HTTP 403.6 - C?m: đ?a ch? IP b? t? ch?i

Nguyên nhân

M?i máy tính khách có m?t đ?a ch? IP duy nh?t. N?u máy ch? xác đ?nh danh sách các đ?a ch? IP không đư?c phép truy c?p vào web site và đ?a ch? IP b?n đang s? d?ng n?m trong danh sách này, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i.

Đây là m?t tính năng cho phép ho?c t? ch?i ngư?i dùng c? th? truy c?p vào web site, m?c tin thư thoại ho?c t?p.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.
  1. S? d?ng Tr?nh qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet (Microsoft Management Console), m? tính năng đính vào Internet Information Server (IIS) và ch?n web site báo l?i 403.6. B?m ph?i chu?t vào web site, m?c tin thư thoại ?o ho?c t?p nơi x?y ra l?i. B?m vào Thu?c tính đ? hi?n th? bảng thuộc tính cho m?c đó.
  2. Ch?n trang tính ch?t, trang thuộc tính B?o m?t m?c tin thư thoại ho?c B?o m?t T?p thích h?p. Theo đ?a ch? IP và tên mi?n tên h?n ch?, nh?p vào ch?nh s?a.
  3. Trong hộp thoại H?n ch? đ?a ch? IP và Tên Mi?n, n?u ch?n tu? ch?n Truy c?p b? T? ch?i, th? thêm các đ?a ch? IP, ID m?ng, ho?c mi?n c?a máy tính yêu c?u quy?n truy c?p vào danh sách ngo?i l?.

    Trong hộp thoại H?n ch? đ?a ch? IP và Tên mi?n , n?u ch?n tùy ch?n C?p quy?n truy c?p , sau đó xóa đ?a ch? IP, ID m?ng ho?c tên mi?n c?a máy tính yêu c?u quy?n truy c?p vào danh sách ngo?i l?.
Quan tr?ng
  • Khi b?n đ?t thu?c tính b?o m?t cho m?t web site c? th?, b?n t? đ?ng đ?t các thu?c tính b?o m?t tương t? cho m?c tin thư thoại và t?p thu?c v? web site đó, tr? khi các thu?c tính b?o m?t c?a các m?c tin thư thoại và t?p cá nhân đ? đư?c đ?t trư?c đó.
  • Máy ch? Web c?a b?n s? nh?c b?n cho phép đ?t l?i các thu?c tính c?a m?c tin thư thoại và t?p cá nhân khi b?n c? g?ng thi?t l?p các thu?c tính b?o m?t cho web site c?a b?n. N?u b?n ch?n đ?t l?i các thu?c tính này, thi?t đ?t b?o m?t trư?c đó c?a b?n s? đư?c thay th? b?ng các thi?t đ?t m?i. Các đi?u ki?n tương t? áp d?ng khi b?n đ?t các thu?c tính b?o m?t cho m?t m?c tin thư thoại có ch?a m?c tin thư thoại con ho?c t?p có thu?c tính b?o m?t đư?c đ?t trư?c đó.
Lưu ý
  • theo m?c đ?nh, m?t s? web site ch? đư?c c?p quy?n truy c?p t? đ?a ch? IP 127.0.0.1, tương ?ng v?i tên máy tính máy ch? c?c b? và đư?c coi là m?t đ?a ch?/tên khác v?i NetBIOS ho?c tên mi?n đ?y đ? đi?u ki?n (FQDN) c?a Máy ch? Web. Đ? truy c?p vào m?t web site b? gi?i h?n cho máy ch? c?c b?, b?n ph?i ? t?i Panel điều khiển c?a máy tính có h?n ch? máy ch? c?c b?.
  • Máy tính truy c?p vào máy ch? c?a b?n trên các hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền s? xu?t hi?n đ? có đ?a ch? IP c?a hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền.
  • H?n ch? theo tên mi?n không đư?c khuy?n khích b?i v? nó làm gi?m hi?u su?t c?a Máy ch? Web b?ng cách bu?c Máy ch? Web th?c hi?n tra c?u DNS đ?o ngư?c m?i l?n k?t n?i đ?n web site đó. Ngoài vi?c tăng t?i trên các Máy ch? Web, tra c?u đ?o ngư?c có th? c?ng d?n đ?n t? ch?i không mong mu?n.

Đ? bi?t thêm thông tin

N?u các tài li?u s?n ph?m đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i IIS, m?t trong nh?ng liên k?t sau đây s? kh? d?ng khi đư?c xem trên máy ch? IIS:
Tài li?u b?n ghi d?ch v? thông tin Internet 5.0
http://localhost/iishelp/iis/misc/default.asp?jumpurl=../htm/core/iigdasc.htm

Tài li?u Máy ch? Thông tin Internet 4.0
http://localhost/iishelp/IIS/htm/Core/igdasc.htm

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
172218 Th? t? đ? phân gi?i tên máy (ứng dụng) phục vụ Microsoft TCP/IP
163391 X? l? s? c? giao ti?p v?i m?t máy ch? trên Internet b?ng k?t n?i n?i m?ng quay s? trong Windows 2000, Windows NT 4.0 hay Windows NT

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 248043
Đánh giá cu?i cùng: 21 Tháng Sáu 2014
Áp d?ng: Microsoft Internet Information Services 6.0
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 248043
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.