Chi?c Phantom, tombstones và Th?c s? cơ s? h? t?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 248047 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? như th? nào nh?ng chi?c Phantom đư?c s? d?ng trong Microsoft Windows 2000 và trong Microsoft Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Các đ?i tư?ng ma có cơ s? d? li?u c?p th?p đ?i tư?ng Active Directory s? d?ng cho các ho?t đ?ng qu?n l? n?i b?. Hai trư?ng h?p ph? bi?n c?a các đ?i tư?ng ma là như sau:
 • M?t đ?i tư?ng đ? b? xóa.

  Tombstone đ?i đ? qua, nhưng tham chi?u đ?n các đ?i tư?ng đư?c v?n c?n hi?n di?n trong cơ s? d? li?u thư m?c.
 • Ho?t đ?ng m?t mi?n đ?a phương có m?t ngư?i s? d?ng tài kho?n c?a t? m?t tên mi?n trong r?ng Active Directory.
Các đ?i tư?ng ma các lo?i đ?c bi?t c?a cơ s? d? li?u n?i b?, theo d?i các đ?i tư?ng và không th? xem đư?c thông qua b?t k? LDAP ho?c Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI).

Xoá b? đ?i tư?ng

Khi m?t đ?i tư?ng s? b? xóa t? thư m?c ho?t đ?ng, đ?i tư?ng sau quá tr?nh sau đây.

Giai đo?n 1: Các đ?i tư?ng b?nh thư?ng

Đ?i tư?ng đ?u tiên t?n t?i như m?t đ?i tư?ng Active Directory đi?n h?nh. B?n có th? xem các đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng Active Directory thích h?p và thông qua giao di?n LDAP.

Các đ?i tư?ng di chuy?n sang giai đo?n 2 khi đ?i tư?ng xóa b? b?i qu?n tr? viên ho?c thông qua m?t phương ti?n.

Giai đo?n 2: Xóa các đ?i tư?ng trư?c khi h?t h?n đ?i tombstone

Đ?i tư?ng bây gi? t?n t?i như m?t đ?i tư?ng Tombstone cho chi?u dài c?a tombstone đ?i kho?ng. Trong khi các đ?i tư?ng duy tr? m?t s? h?nh th?c ban đ?u c?a nó:
 • Đ?i tư?ng v?n c?n là m?t đ?i tư?ng (không chi?c phantom) đi?n h?nh.
 • Thu?c tính objectGUID đ? không thay đ?i.
Các đ?i tư?ng c?ng đ? b? s?a đ?i đáng k? t? các h?nh th?c ban đ?u:
 • Các đ?i tư?ng di chuy?n các container DeletedObjects (tr? khi các đ?i tư?ng đư?c g?n c? là m?t đ?i tư?ng h? th?ng đ?c bi?t)
 • Thu?c tính c?a đ?i tư?ng DN ch?a (esc) DEL:GUID
 • H?u h?t các đ?i tư?ng c?a các thu?c tính đ? đư?c g? b? hoàn toàn.
Gi?n đ? c?a đ?i tư?ng xác đ?nh các thu?c tính đư?c g? b?, và các thu?c tính đư?c lưu gi? sau khi xoá. Tên g?i c?a t?ng thu?c tính cho m?t đ?i tư?ng l?p có th? đư?c thay đ?i.

Các đ?i tư?ng không th? nh?n th?y t? công c? qu?n l? thư m?c ho?t đ?ng b?nh thư?ng. B?n có th? c?u h?nh m?c th?p LDAP giao di?n như LDP đ? xem các đ?i tư?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=kB;EN-US;Q258310
Các đ?i tư?ng di chuy?n đ?n m?t trong hai ti?u bang có th? (giai đo?n 3 ho?c 4) khi đ?i tombstone đ? h?t h?n. Su?t đ?i tombstone m?c đ?nh là 60 ngày.

Cyfnod 3: Đ?i tư?ng (b?nh thư?ng) đư?c l?y ra t? cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng hoàn toàn

N?u có không có tài li?u tham kh?o đ? đ?i tư?ng này v?n c?n trong Active Directory, hàng trong cơ s? d? li?u hoàn toàn b? lo?i b? và không có không có d?u v?t c?a các đ?i tư?ng bên trái.

Giai đo?n 4: (tham kh?o bên ngoài v?n c?n t?n t?i) đ?i tư?ng ma

N?u có b?t k? tài li?u tham kh?o đ? đ?i tư?ng này v?n c?n trong Active Directory, đ?i tư?ng chính nó s? b? xóa và m?t đ?i tư?ng ma đư?c t?o ra t?i ch? c?a nó cho đ?n khi nh?ng tài li?u tham kh?o đư?c g? b?. Đ?i tư?ng ma này s? b? xóa khi t?t c? các tham chi?u đ?n các đ?i tư?ng đư?c g? b?.

B?n không th? xem các đ?i tư?ng ma thông qua b?t k? giao di?n LDAP ho?c ADSI.Chú ý Trong vi?c lo?i b? các danh m?c toàn c?u t? b? ki?m soát mi?n, ch? đ?c các đ?i tư?ng đư?c xóa t? các c?a hàng toàn c?u không đi qua quá tr?nh xóa. H? ngay l?p t?c b? lo?i b? t? cơ s? d? li?u và b?t k? tài li?u tham kh?o đ? chúng đang không b? ?nh hư?ng.

Cross-mi?n tham kh?o và vai tr? ch? cơ s? h? t?ng

M?t s? lo?i c?a các nhóm trong m?t l?nh v?c ho?t đ?ng thư m?c có th? ch?a các tài kho?n t? tên mi?n đáng tin c?y. Đ? đ?m b?o r?ng các tên trong thành viên c?a nhóm đư?c chính xác, đ?i tư?ng ngư?i dùng GUID đư?c tham chi?u trong các thành viên c?a nhóm. Khi ho?t đ?ng thư m?c công c? hi?n th? các nhóm này có ngư?i dùng t? nư?c ngoài tên mi?n, h? ph?i có kh? năng hi?n th? tên chính xác và k?p th?i c?a ngư?i s? d?ng nư?c ngoài mà không d?a vào ngay l?p t?c liên h? v?i b? đi?u khi?n vùng cho vùng nư?c ngoài ho?c m?t c?a hàng toàn c?u.

Thư m?c ho?t đ?ng s? d?ng m?t đ?i tư?ng ma cross-mi?n nhóm đ? s? d?ng tài li?u tham kh?o. Đ?i tư?ng ma này là m?t lo?i đ?c bi?t c?a đ?i tư?ng mà không th? đư?c xem qua b?t k? giao di?n LDAP.

Ma h? sơ có ch?a m?t s? ti?n t?i thi?u c?a thông tin đ? cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n ch? đ?n v? trí trong đó đ?i tư?ng g?c t?n t?i. Ch? s? c?a các đ?i tư?ng ma ch?a các thông tin sau v? đ?i tư?ng cross-referenced:
 • Tên phân bi?t c?a đ?i tư?ng
 • Đ?i tư?ng GUID
 • Đ?i tư?ng SID
Trong th?i gian b? sung thành viên t? m?t tên mi?n khác nhau cho m?t nhóm ngư?i dùng c?c b?, b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương đang th?c hi?n vi?c b? sung vào nhóm t?o ra đ?i tư?ng ma cho ngư?i dùng t? xa.

N?u b?n thay đ?i tên ngư?i dùng nư?c ngoài ho?c xoá ngư?i s? d?ng nư?c ngoài, nh?ng chi?c Phantom ph?i đư?c c?p nh?t hay b? lo?i b? trong tên mi?n c?a nhóm t? m?i b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n. Đi?u khi?n vùng đang n?m gi? vai tr? (IM) ch? cơ s? h? t?ng cho tên mi?n c?a nhóm x? l? b?t k? C?p nh?t các đ?i tư?ng ma.

B?n không th? xem các đ?i tư?ng ma thông qua b?t k? giao di?n LDAP ho?c ADSI.

C?p Nh?t ma và d?n d?p các quá tr?nh

N?u các đ?i tư?ng mà m?t đ?i tư?ng ma ám ch? đ? b? xóa, các đ?i tư?ng ma ph?i đư?c g? b? kh?i mi?n đ?a phương (làm s?ch lên). M?t đ?i tư?ng ma c?ng ph?i đư?c c?p nh?t n?u tên đ?i tư?ng ban đ?u thay đ?i do đó danh sách thành viên nhóm cho nhóm này có m?t danh sách chính xác. Đi?u khi?n vùng đang n?m gi? vai tr? IM trong m?t tên mi?n x? l? c? các ho?t đ?ng cho tên mi?n c?a m?nh.

IM so sánh các thông tin v? các đ?i tư?ng ma ch?ng l?i các phiên b?n m?i nh?t trên m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u và làm cho nh?ng thay đ?i đ?i v?i nh?ng chi?c Phantom khi c?n thi?t. Kho?ng th?i gian có th? đư?c tùy bi?n b?ng cách thêm ngày m?i m?c nh?p registry ma quét cơ s? d? li?u vào registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
Đ? th?c hi?n thay đ?i này, lưu ? nh?ng đi?u sau đây:
 • M?c nh?p Registry: ngày m?i cơ s? d? li?u ma quét
 • Lo?i: DWORD
 • M?c đ?nh giá tr?: 2
 • Ch?c năng: Xác đ?nh kho?ng th?i gian trong ngày IM so sánh các đ?i tư?ng ma ch?ng l?i các phiên b?n m?i nh?t trên m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u.
Chú ý Giá tr? DWORD t?i thi?u là 1 ngày.Sau khi IM s? xác đ?nh r?ng đ?i tư?ng g?c mà các đ?i tư?ng ma tham chi?u t?i đ? thay đ?i ho?c b? xóa:
 • IM t?o ra m?t đ?i tư?ng infrastructureUpdate trong CN = cơ s? h? t?ng, DC = DomainName, DC... = ch?a và ngay l?p t?c xóa nó.
 • Đ?i tư?ng (tombstone) này đư?c nhân r?ng b?i đ?c bi?t proxy đ? b? đi?u khác tên mi?n khi?n trong tên mi?n mà không ph?i là máy ch? toàn c?u danh m?c.

  N?u đ?i tư?ng ban đ?u đư?c đ?i tên thành, giá tr? thu?c tính DNReferenceUpdate infrastructureUpdate ch?a tên m?i. N?u đ?i tư?ng ban đ?u đ? b? xóa b?, b? xóa đ?i tư?ng DN đ?i v? v?y (esc) DEL:GUID đư?c g?n vào DN ban đ?u.
 • B? ki?m soát mi?n sau đó đi theo thông tin trong các đ?i tư?ng infrastructureUpdate và áp d?ng nh?ng thay đ?i cho các b?n sao c?c b? c?a các đ?i tư?ng ma c?a h? cho phù h?p.

  N?u đ?i tư?ng ban đ?u đ? b? xóa, b? đi?u khi?n vùng nh?n xóa các đ?i tư?ng ma đ?a phương và lo?i b? các thu?c tính tương ?ng tham chi?u nó (ví d? như các thành viên thu?c tính trên m?t nhóm).
Chú ý Các máy ch? danh m?c toàn c?u trong tên mi?n c?a nhóm nh?n đư?c nhân r?ng đ?c bi?t ?y quy?n cho các đ?i tư?ng trong CN = cơ s? h? t?ng, DC = DomainName, DC... = ch?a. Tuy nhiên, h? b? qua chúng v? m?t ch? đ?c b?n sao c?a đ?i tư?ng chính nó đ? đư?c instantiated trong cơ s? d? li?u đ?a phương.

C?a hàng toàn c?u và cơ s? h? t?ng n?m v?ng vai tr? xung đ?t

N?u ngư?i gi? vai tr? IM linh ho?t duy nh?t Master ho?t đ?ng (FSMO) là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u, các ch? s? ma không bao gi? t?o ra ho?c C?p Nh?t vào đó đi?u khi?n vùng. (FSMO c?ng đư?c g?i là b?c th?y ho?t đ?ng.) Hành vi này x?y ra v? m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u có m?t b?n sao m?t ph?n c?a m?i đ?i tư?ng trong Active Directory. IM không lưu tr? các phiên b?n ma c?a các v?t th? l? v? nó đ? có m?t b?n sao m?t ph?n c?a các đ?i tư?ng trong các c?a hàng đ?a phương trên toàn c?u.

Cho quá tr?nh này đ? làm vi?c m?t cách chính xác trong m?t môi trư?ng multidomain, cơ s? h? t?ng FSMO vai tr? ch? không th? là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u. Lưu ? r?ng tên mi?n đ?u tiên ? r?ng gi? t?t c? các vai tr? FSMO năm và c?ng là m?t c?a hàng toàn c?u. Do đó, b?n ph?i sang vai tr? ho?c máy tính khác ngay sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c cài đ?t trong tên mi?n n?u b?n có k? ho?ch đ? có nhi?u tên mi?n.

N?u cơ s? h? t?ng FSMO vai tr? và vai tr? toàn c?u danh m?c n?m trên cùng m?t đi?u khi?n vùng, b?n liên t?c nh?n đư?c s? ki?n ID 1419 trong s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
251095T? ch?c s? ki?n ID 1419 đư?c t?o ra trên b? ki?m soát mi?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v? trí FSMO vai tr? trong các tên mi?n và làm th? nào đ? chuy?n m?t vai tr? FSMO đ? đi?u khi?n m?t vùng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223346FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên b? đi?u khi?n vùng Active Directory
223787 Linh ho?t đơn Master ho?t đ?ng chuy?n giao và chi?m gi? quá tr?nh

Thu?c tính

ID c?a bài: 248047 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB248047 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:248047

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com