Klaidos prane?imas: HTTP 403.3 ? draud?iama: ra?ymo prieiga u?drausta

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 248072
Pastaba. Patikrinkite, ar norite ?traukti ra?ymo teisi?. Ra?ymo teisi? gali informuoti vartotoj? ?kelti ir vykdyti pavoj? kelian?i? vykdom?j? fail? serveryje.
Primygtinai rekomenduojame visiems vartotojams atnaujinti ?Microsoft? informacini? interneto paslaug? (IIS) versij? ? 7.0 versij? sistemoje ?Microsoft Windows Server 2008?. IIS 7.0 u?tikrina gerokai geresn? ?iniatinklio infrastrukt?ros saug?. Daugiau informacijos apie IIS saug? rasite ?ioje ?Microsoft svetain?je?:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
Jei norite gauti daugiau informacijos apie IIS 7.0, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Bandant pa?tu arba ra?yti duomenis ? fail?, kuris yra ?iniatinklio serveryje, vartotojas gali gauti ?? prane?im? ?iniatinklio nar?ykl?je:
403.3 ? draud?iama HTTP: Ra?ymo prieiga u?drausta

Prie?astis

?i klaida gali ?vykti d?l problem? bandant ?ra?yti tinklalap? ? svetain?. Taip gali nutikti, jei bandote ?kelti ar modifikuoti fail? ? katalog?, kuris neleid?ia ra?ymo prieiga. Tai gali kilti i? registravimo ?rankis (pvz., registravimo vykdytojas) arba ?iniatinklio publikavimo priemon? (pvz., FrontPage).

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, patikrinkite, ar teisi? ? katalog? arba puslap? reikia abonemento, kuris bando pasiekti.

Nor?dami patikrinti, ar teises Windows 2000 (patikrinkite, ar tik jei naudojant NTFS skaidin?):
 1. Raskite aplank? paskirties viet?, kur failai bus paskelbta.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? ir spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Pasirinkite skirtuk? Sauga .
 4. Spustel?kite ?traukti.
 5. Prid?ti abonement?, kur? reikia teis?s.
 6. Spustel?kite Gerai.
 7. Pasirinkite atitinkam? teisi? ?is vartotojas gal?t? ra?yti ? ?? katalog? (skaityti/ra?yti arba skaityti/ra?yti/pakeisti).
 8. Spustel?kite Gerai.
Taip pat patikrinkite, ar virtualiojo katalogo yra dar vartotojams suteikiama ra?ymo prieiga.

Nor?dami patikrinti, ar teises pagal interneto informacijos serverio 5.0:
 1. Atidarykite interneto paslaug? tvarkytuvo.
 2. I?pl?skite kompiuterio pavadinim?.
 3. I?pl?skite kai ?kelti kataloge yra svetain?je.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?kelti katalog?.
 5. Spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Virtualiojo katalogo skirtuk?, spustel?kite ?ra?yti.
 7. Spustel?kite Gerai.
Interneto informacijos serverio dabar tur?s ra?ymo prieiga prie ?kelti katalog?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 248072 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. rugpj??io 20 d. - Per?i?ra: 4.0
Rakta?od?iai: 
kbprb kbmt KB248072 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 248072

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com