Klaidos prane?imas: Prieiga u?drausta: per daug vartotoj? yra prijungti 403.9

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 248074
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai prisijungiate prie interneto informacijos paslaugas (IIS) 5,0 interneto svetain?je, gali atsirasti toks klaidos prane?imas:

Prieigos draud?iama: Per daug vartotoj? yra prijungti

Prie?astis

?is klaidos prane?imas rodomas, kai prijungtas prie serverio vartotoj? skai?ius vir?ija ?iniatinklio serverio administratoriaus nustatyt? ry??.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite pakeisti ry?? riba parametr? svetain?s administratorius.
  1. Atviro interneto paslaug? tvarkytuvo.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite interneto svetain?je ir pasirinkti Ypatyb?s.
  3. Svetain?s nuosavyb?s puslapyje, pasirinkite Jungtys.
  4. Pasirinkti Neribota arba padidinti, Ribojama iki: vert?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 248074 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbhttp4039 kbprb kbprod2web kbmt KB248074 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 248074
Nebegaliojan?i? KB turinio atsakomyb?s atsisakymas
?iame straipsnyje ra?oma apie produktus, kuri? palaikymo ?Microsoft? daugiau neteikia. Tod?l ?is straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com