Raksta ID: 2482074 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Risin?jums

Ja, instal?jot Microsoft Office for Mac atjaunin?jumu, tiek par?d?ts zi?ojums par lietojumprogrammu aizv?r?anu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets head folding start
(skat?t att?l?)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets head folding end
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2482073
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
, noklik??iniet uz Turpin?t un p?c tam aizveriet zi?ojum? nor?d?t?s lietojumprogrammas. Lai aizv?rtu lietojumprogrammu, izv???u josl? Apple noklik??iniet uz t?s nosaukuma un p?c tam noklik??iniet uz Quit <lietojumprogrammas nosaukums> vai nospiediet tausti?u COMMAND Q. Varat aizv?rt lietojumprogrammu ar? tad, ja sada?? Doks ir redzama t?s ikona, nospie?ot tausti?u CONTROL, noklik??inot uz ikonas un p?c tam noklik??inot uz Aizv?rt.

Vajadz?s izsl?gt ar? Sinhroniz?cijas pakalpojumus programm? Outlook. Lai to izdar?tu, start?jiet programmu Outlook, noklik??iniet uz Outlook > Preferences un p?c tam sada?? Cits atlasiet Sinhroniz?cijas pakalpojumi. No?emiet atz?mi no vis?m izv?les r?ti??m un p?c tam aizveriet programmu Outlook.

Tagad varat instal?t Office atjaunin?jumu.

PIEZ?ME. Zi?ojums par lietojumprogrammu aizv?r?anu var tikt par?d?ts ar? tad, ja tiek instal?ta sist?ma Microsoft Office Mac. Lai aizv?rtu lietojumprogrammas pirms sist?mas Office instal??anas, izpildiet iepriek? aprakst?t?s darb?bas.


Papildindorm?cija

Ir v?l viens veids, k? aizv?rt lietojumprogrammu. Izv???u josl? Apple noklik??iniet uz Aiziet! > Dators, atveriet cieto disku (noklus?juma nosaukums ir Macintosh HD) un p?c tam atveriet Lietojumprogrammas > Util?tas > Darb?bas p?rraudz?ba. Atrodiet lietojumprogrammas nosaukumu, noklik??iniet uz t? un p?c tam atlasiet Beigt procesu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets head folding start
Skatiet att?lu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets head folding end

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2533292
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


T?l?k ir min?tas da?as lietojumprogrammas, kas visbie??k ir ietvertas zi?ojuma sarakst?.
 • Mac paredz?tu programmu Microsoft Word
 • Mac paredz?tu programmu PowerPoint
 • Mac paredz?tu programmu Microsoft Excel
 • Mac paredz?tu programmu Microsoft Entourage
 • Mac paredz?tu programmu Microsoft Outlook
 • MSN Messenger
 • Safari
 • Auto updater (Autom?tiskais atjaunin?t?js)
 • Sync Services (Sinhroniz?cijas pakalpojumi)
 • Database Daemon
 • Sync Services Agent (Sinhroniz?cijas pakalpojumu a?ents)
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2482074 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office Word 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal KB2482074

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com