Thông báo l?i "L?i đ?c t? t?p" khi b?n cài đ?t <product> trên Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition (Me)</product>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 248263 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t m?t trong nh?ng chương tr?nh đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium (Me) b?n có th? nh?n thông báo l?i sau:
L?i 1305. L?i đ?c t? t?p:tên t?p>
L?i đ?c t? t?p:tên t?p>
Tùy thu?c vào s?n ph?m và phiên b?n Tr?nh cài đ?t, "L?i 1305" có th? ho?c có th? không xu?t hi?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Đó là m?t v?n đ? c?u h?nh v?i đ?a CD-ROM ? đ?a.
 • MDAC (Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n) b? h?ng ho?c không đư?c cài đ?t đúng cách.
 • Đó là m?t v?n đ? v?i phương ti?n truy?n thông đ?a CD-ROM. Ví d?, các chương tr?nh đ?a CD-ROM là hư h?ng ho?c b?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây trong các đ?t hàng ? ch? h? xu?t hi?n trong.

Ki?m tra đ?a CD-ROM hay đ?a DVD

Ki?m tra đ?a cho bi?n d?ng có th? nh?n th?y ho?c đáng k? v?t tr?y xư?c.

N?u b?n g?p v?n đ? v?i m?t đ?a DVD, ch?c ch?n r?ng b?n chèn đ?a DVD vào m?t ? đ?a DVD thay v? c?a m?t ? đ?a CD-ROM.

Nếu v?n đ? ti?p t?c x?y ra, ti?n hành v?i phương pháp ti?p theo.

Làm s?ch đ?a CD-ROM chương tr?nh ho?c DVD

Làm s?ch các chương tr?nh đ?a CD-ROM hay DVD. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng đ?a CD-ROM làm s?ch kit, ho?c nh? nhàng lau ph? b?c c?a đ?a CD-ROM v?i m?t m?m, lint-mi?n phí bông v?i t? trung tâm c?a đ?a CD-ROM ra nư?c ngoài.

Chú ý Không s? d?ng gi?y v?i mà có th? cào nh?a và đ? l?i s?c, và làm không s? d?ng m?t v?ng tr?n chuy?n đ?ng khi b?n lau đ?a CD-ROM.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, làm s?ch đ?a CD-ROM v?i m?t mi?ng v?i ?m ho?c m?t thương m?i CD gi?i pháp làm s?ch. Khô đ?a CD-ROM k? lư?ng trư?c khi b?n chèn nó vào ? đ?a CD-ROM.

Ki?m tra đ?a CD-ROM hay DVD trong ? đ?a khác

H?y th? đ?a CD-ROM hay DVD trong ? đ?a khác. Đ?i v?i DVD, h?y ch?c ch?n r?ng các ? đ?a có m?t bi?u tư?ng c?a DVD ? m?t trư?c c?a ? đ?a. N?u đ?a ho?t đ?ng ? đây ki?m tra, sau đó các v?n đ? có th? v?i các ? đ?a g?c không đúng cách đ?c các đ?a. Liên h? v?i máy tính ho?c nhà s?n xu?t ? đ?a. N?u máy tính c?a b?n có nhi?u đ?a CD-ROM, CD-R, CD/RW ho?c ? đ?a DVD, ki?m tra đ?a trong ? đ?a khác.

N?u sau khi b?n làm s?ch đ?a, đ?a không làm vi?c ngày khác máy tính sau đó nó có kh? năng r?ng đ?a là x?u và ph?i đư?c thay th?. N?u b?n xem cùng m?t v?n đ? v?i m?t thay th? đ?a như v?i đ?a g?c ho?c n?u các v?n đ? ti?p t?c x?y ra, ti?n hành v?i phương pháp ti?p theo.

Làm s?ch ? đ?a

N?u làm s?ch đ?a CD-ROM hay DVD không gi?i quy?t v?n đ? này, s?ch ? đ?a b?ng cách s? d?ng m?t đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD làm s?ch đ?a n?u b?n có m?t. N?u b?n không có m?t, có đư?c m?t sau khi t?t c? các bư?c khác trong bài vi?t này đ? th?t b?i trong vi?c gi?i quy?t s? c?. Làm s?ch ? đ?a có s?n trong h?u h?t đi?n t? máy tính hay nhà c?a hàng.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ti?n hành v?i phương pháp ti?p theo.

B? thu?c lá không c?n thi?t ph?n m?m

Các ?ng d?ng có th? can thi?p vào vi?c đ?c đ?a, Ví d?, ch?ng virus, ph?n m?m tư?ng l?a ho?c anti-crash. Đ? thoát kh?i t?t c? có th? nh?n th?y chương tr?nh:
 1. Trên thanh tác v?, nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng m?i, và sau đó nh?p vào L?i ra, B? thu?c lá, Đóng ho?c Vô hi?u hoá (n?u các tùy ch?n có s?n).
 2. B?m CTRL + ALT + DEL đ? hi?n th? c?a s? đóng chương tr?nh. N?u b?t k? chương tr?nh khác v?i Microsoft Explorer đư?c li?t kê, b?m vào chương tr?nh, và sau đó b?m Gỡ bỏ. L?p l?i bư?c này cho đ?n khi t?t c? các chương tr?nh ngo?i tr? Explorer đ? g? b?.Chú ý Explorer là giao di?n ngư?i dùng Windows.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ti?n hành v?i phương pháp ti?p theo.

T?m ki?m các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i các ? đ?a ho?c ph?n m?m ghi âm

T?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho thương hi?u và mô h?nh c?a b?n Đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD. Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i c? th? ? đ?a có th? đư?c t?m th?y trong các Ki?n th?c cơ s?.

N?u máy tính c?a b?n bao g?m đ?a CD-R ho?c CD/RW ghi âm ph?n m?m (đ?t) ho?c gói-vi?t ph?n m?m, t?m ki?m ki?n th?c Microsoft Cơ s? cho các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i ph?n m?m. Đôi khi, có các xung đ?t, mà ph? thu?c vào phiên b?n c?a ph?n m?m ho?c v?i c? th? ? đ?a.

Cơ s? ki?n th?c Microsoft có s?n t?i Web site sau Microsoft:
http://support.microsoft.com

Ki?m tra b?n c?p nh?t ph?n v?ng Drive

Liên h? v?i nhà s?n xu?t ? đ?a máy tính ho?c đ?a c?a b?n đ? xem n?u C?p nh?t ph?n m?m ? đ?a c?a b?n có s?n. Thư?ng chúng đư?c g?i là C?p Nh?t "firmware". Đôi khi b?n C?p Nh?t đư?c ban hành mà có th? gi?i quy?t các v?n đ? nơi mà các ? đ?a có th? đ?c nh?t, nhưng không ph?i t?t c?, đ?a.

H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n đư?c b?o v? ch? đ? đ?a CD-ROM

H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng ch? đ? đư?c b?o v? (32-bit) tr?nh đi?u khi?n cho ? đ?a CD-ROM. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề.
 3. B?m vào các Hiệu suất tab, và sau đó xác nh?n r?ng h? th?ng t?p tin là 32-bit. N?u m?c nh?p t?p tin h? th?ng là M?t s? ? đ?a đang s? d?ng MS-DOS kh? năng tương thích, b?n có th? s? d?ng ch? đ? th?c (16-bit) đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n. N?u như v?y, b?n có th? không th? đ?c m?t s? t?p trên đ?a compact.

  Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a ? đ?a CD đ? có đư?c m?t C?p Nh?t, ch? đ? đư?c b?o v? tr?nh đi?u khi?n cho ? đ?a CD-ROM. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o đ?a CD-ROM, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/vendors
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó đóng b?ng đi?u khi?n.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ti?n hành v?i phương pháp ti?p theo.

Kích ho?t và vô hi?u hoá UDF h? tr?

N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Thiên niên k? (Me), thay đ?i thi?t đ?t đ?nh d?ng đ?a Universal (UDF). Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong h?p Open, g? msconfig, và sau đó b?m Ok.
 3. Nh?p vào Nâng cao, b?m Vô hi?u hoá h? th?ng File UDF, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Có.
Khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i, h? tr? UDF đ? thay đ?i. Nếu không làm cho m?t s? khác bi?t, thay đ?i các thi?t l?p tr? l?i. Chú ý Thông thư?ng, UDF nên có hi?u l?c. Tuy nhiên, m?t s? ? đ?a không làm như th? h? tr? UDF. Đ?i v?i các ? đ?a, UDF nên v?n b? vô hi?u hoá. Các ? đ?a không th? đ?c đ?a mà ch? s? d?ng h? th?ng t?p tin UDF.

Chú ý DVD-ROM yêu c?u h? th?ng t?p tin UDF, tr? khi h? là m?t UDF C?u đ?a (th?o cho ISO 9660 và UDF).

Đ? vô hi?u hóa tr?c ti?p B? nh? truy c?p (DMA) cho đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề, và sau đó vào các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m vào Xem các thi?t b? theo lo?i.
 3. B?m vào các d?u c?ng (+) bên c?nh đ? CDROM đ? m? r?ng các chi nhánh.
 4. Nh?p vào đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó b?m Thu?c tính.
 5. B?m vào các Thiết đặt tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các DMA ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Đóng.
 7. Đóng Control Panel, và sau đó kh?i đ?ng l?i các máy tính.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ti?n hành v?i phương pháp ti?p theo.

Gi?m ? đ?a b? nh? đ?m

Đ? gi?m b?t đ?a CD-ROM hay DVD ? đ?a b? nh? đ?m:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề và sau đó vào các Hiệu suất tab, b?m vào H? th?ng t?p tin .
 3. Trên các Đ?A CD-ROM ho?c DVD tab, di chuy?n con trư?t b? sung kích thư?c b? nh? Cache đ? Nh?.
 4. Trong các T?i ưu hóa truy c?p m?u cho h?p, Nh?p vào Không đ?c-trư?c.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Đóng.
 6. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?p vào Có.
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ti?n hành v?i phương pháp ti?p theo. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chương tr?nh t? đ?a compact trong văn ph?ng năm 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
245226X? l? s? c? cài đ?t t? đ?a phương ti?n truy?n thông

Vô hi?u hoá thông báo t? đ?ng-Insert

Chú ý N?u b?n vô hi?u hoá t? đ?ng chèn thêm thông báo, các chương tr?nh c?a b?n có th? không có c?n t? kh?i.

Đ? vô hi?u hoá t? đ?ng-Insert Thông báo:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó đi?m đ?n Thiết đặt.
 2. Nh?p vào B?ng đi?u khi?n và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 3. Trên các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m vào các D?u c?ng (+) bên c?nh đ? CDROM đ? m? r?ng các chi nhánh.
 4. B?m c?a b?n đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Thiết đặt tab, b?m vào đ? xóa các T? đ?ng chèn thông báoh?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
 7. Đóng Control Panel, và sau đó kh?i đ?ng l?i các máy tính.

Lo?i b? Duplicate Drives

Lo?i b? b?t k? trùng l?p đ?a CD-ROM hay DVD ? đang đư?c t?i b?i Windows. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề.
 3. Trên các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m vào Xem các thi?t b? theo lo?i.B?m đúp vào các chi nhánh CD ho?c DVD đ? m? r?ng nó.
 4. Lưu ? các thu?c tính cho m?i thi?t b? đư?c li?t kê trong các chi nhánh. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. B?m vào thi?t b?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Nh?p vào m?i tab trong h?p tho?i thu?c tính thi?t b?, và sau đó ghi l?i các thông tin thi?t b? và thi?t đ?t.
  3. Nh?p vào Ok.
  4. Nh?p vào Ok, và sau đó đóng b?ng đi?u khi?n.

Kh?i đ?ng l?i Windows trong ch? đ? an toàn

Đ? kh?i đ?ng l?i Windows trong ch? đ? an toàn, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho Phiên b?n c?a Microsoft Windows.

Microsoft Windows 95

Khởi động lại máy tính. Khi b?n nh?n th?y nh?ng "b?t đ?u t? Windows 95" tin nh?n, b?m F8 then ch?t, và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn trên tr?nh đơn kh?i đ?ng.
 1. Khi Windows kh?i đ?ng trong ch? đ? an toàn, h?y nh?p vào Ok.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Các vấn đề.
 4. Trên các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m vào Xem các thi?t b? theo lo?i.
 5. B?m đúp vào các chi nhánh CDROM đ? m? r?ng nó. Xác minh r?ng không có không có thay đ?i trong danh sách thi?t b? thu?c các chi nhánh. N?u b?n th?y m?t thi?t b? đó không ph?i là trong danh sách thi?t b? b?n lưu ? ? bư?c 5, b?m vào thi?t b? m?i, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ. L?p l?i các bư?c này cho m?i thi?t b? t?i các chi nhánh không ph?i là danh sách thi?t b? b?n lưu ? ? bư?c 5.

  Chú ý N?u b?n xem b?n sao m?i c?a thi?t b? đó là trong danh sách thi?t b? mà b?n lưu ? ? bư?c 5, xác minh các tính ch?t c?a m?i b?n sao c?a thi?t b?. N?u thu?c tính cho thi?t b? phù h?p v?i các thu?c tính b?n ghi l?i, gi? cho các thi?t b?. N?u thu?c tính cho thi?t b? phù h?p v?i các thu?c tính b?n thu âm, lo?i b? thi?t b?.

 6. Nh?p vào Ok.
 7. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, b?m Ok.

Windows 98 và Windows Millennium Edition

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, báo chí và gi? xu?ng CTRL chính khi c?a b?n máy tính đ? hoàn t?t các các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra), và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn trên tr?nh đơn kh?i đ?ng.
 1. Khi Windows kh?i đ?ng trong ch? đ? an toàn, h?y nh?p vào Ok.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Các vấn đề.
 4. Trên các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m vào Xem các thi?t b? theo lo?i.
 5. B?m đúp vào các chi nhánh CDROM đ? m? r?ng nó. Xác minh r?ng không có không có thay đ?i trong danh sách thi?t b? thu?c các chi nhánh. N?u b?n th?y m?t thi?t b? đó không ph?i là trong danh sách thi?t b? b?n lưu ? ? bư?c 5, b?m vào thi?t b? m?i, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ. L?p l?i các bư?c này cho m?i thi?t b? t?i các chi nhánh không ph?i là danh sách thi?t b? b?n lưu ? ? bư?c 5.

  Chú ý N?u b?n xem b?n sao m?i c?a thi?t b? đó là trong danh sách thi?t b? mà b?n lưu ? ? bư?c 5, xác minh các tính ch?t c?a m?i b?n sao c?a thi?t b?. N?u thu?c tính cho thi?t b? phù h?p v?i các thu?c tính b?n ghi l?i, gi? cho các thi?t b?. N?u thu?c tính cho thi?t b? phù h?p v?i các thu?c tính b?n thu âm, lo?i b? thi?t b?.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, b?m Ok.

S?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n

S? d?ng m?t kh?i đ?ng s?ch đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và xem n?u v?n đ? v?n t?n t?i. M?t kh?i đ?ng s?ch s? là m?t cách đ? t?o ra m?t môi trư?ng s?ch s?. Khi b?n b?t đ?u máy tính c?a b?n v?i m?t kh?i đ?ng s?ch, Microsoft Windows b?t đ?u và t?i ch? cơ b?n các thi?t b? và d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m?t kh?i đ?ng s?ch, xem ph?n "Tham kh?o" sau này trong bài vi?t này.

Kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính v?i m?t kh?i đ?ng s?ch s?, làm theo các bư?c thích h?p đ? c?a b?n h? đi?u hành.

Microsoft Windows XP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m Ch?n l?c Startup.
 4. Nh?p vào Xoá h?p ki?m sau dư?i Ch?n l?c Startup:
  Ti?n tr?nh h? th?ng.T?p tin này
  Quá tr?nh giành chi?n th?ng.T?p tin này
  T?i kho?n m?c Startup
 5. B?m vào các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các ?n t?t c? Microsoft D?ch v? ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Vô hi?u hoá t?t c?.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
Chú ý Đ? khôi ph?c máy tính dùng m?t kh?i đ?ng b?nh thư?ng, b?m Kh?i đ?ng b?nh thư?ng - t?i t?t c? các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và d?ch v? trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Windows Me

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m Ch?n l?c Startup.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa t?t c? các h?p ki?m dư?i Ch?n l?c Startup.
 5. Trên các Kh?i đ?ng tab, nh?n vào đây đ? ch?n các * StateMgr ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Có khi b?n nh?n đư?c m?t d?u nh?c kh?i đ?ng l?i máy tính.
 6. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
Quan tr?ng H?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m tra b?n xóa trong tab chung v?n là b? xóa. N?u b?n th?y m?t h?p ki?m đ? ch?n nhưng không có s?n (nó m? đi và có m?t d?u trong đó), máy tính c?a b?n không ph?i là làm s?ch-kh?i đ?ng, và b?n có th? yêu c?u s? h? tr? t? các nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh đư?c li?t kê bên c?nh đ? đư?c l?a ch?n, không s?n dùng h?p ki?m.

Chú ý Đ? khôi ph?c máy tính dùng m?t kh?i đ?ng b?nh thư?ng, b?m Kh?i đ?ng b?nh thư?ng trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, b?m Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

Windows 98

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào H? th?ng thông tin.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup, và sau đó nh?p vào Xoá h?p ki?m sau đây:
  Quá tr?nh t?p Config.sys
  Quá tr?nh t?p tin Autoexec.bat
  Quá tr?nh Winstart.bat t?p tin
  (n?u s?n dùng)
  T?p Win.ini quá tr?nh
  T?i kh?i đ?ng nhóm m?c
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
Chú ý Đ? khôi ph?c máy tính dùng m?t kh?i đ?ng b?nh thư?ng, b?m Kh?i đ?ng b?nh thư?ng trên các T?ng quát tab trong h? th?ng c?u h?nh h?u ích, b?m Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. Đ? có thêm thông tin v? cookie và cài đ?t b?o m?t trong Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
282846Cài đ?t b?o m?t ch? ?nh hư?ng đ?n Vùng Internet
283185 Cách qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6
196955 Làm th? nào đ? thi?t l?p và tu? ch?nh cài đ?t cookie trong tr?nh duy?t Internet Explorer

Cài đ?t b?n C?p Nh?t MDAC

Chú ý N?u b?n đang nh?n đư?c các tri?u ch?ng ? trên v?i Encarta s?n ph?m, b?n có th? b? qua ph?n này.

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t MDAC cho t?t c? các s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" ngo?i tr? Office 2000:
 1. Chèn ti?n tr?nh cài đ?t đ?a CD-ROM cho chương tr?nh c?a b?n vào các ? đ?a CD-ROM. B?m và gi? phím SHIFT khi b?n chèn đ?a CD-ROM đ? ngăn ch?n thi?t l?p t? b?t đ?u t? đ?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
 3. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i mdac_typ.exe.
 4. Trong các T?m trong h?p, b?m vào đ?a CD-ROM lái xe, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 5. Trong danh sách t?p tin đư?c t?m th?y, b?m đúp vào các Mdac_typ.exe t?p tin.
 6. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? cài đ?t MDAC 2,1 C?p Nh?t.LƯU ?: Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a MDAC khi b?n cài đ?t Office 2000, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Data/aa937695.aspx
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, ti?n hành v?i phương pháp ti?p theo.

Ki?m tra các cài đ?t thay th? đ?a đi?m

N?u máy tính c?a b?n có nhi?u hơn m?t đ?a CD-ROM tương thích ? đ?a (ví d?, m?t ? CD-ROM, ho?c m?t ? đ?a DVD-ROM, ho?c m?t đ?a CD-RW), và N?u b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i trong ph?n "Tri?u ch?ng", h?y b? thi?t l?p (b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c hi?n th? trong các "N?u the Error Message Is V?n c?n trên màn h?nh"ph?n) và sau đó ch?y thi?t l?p b?ng cách chèn đ?a nh? g?n vào ? đ?a th? c?p. Trong h?u h?t trư?ng h?p, v?n đ? không x?y ra khi b?n ch?y thi?t l?p b?ng cách s? d?ng ? đ?a th? c?p.

Ho?c, n?u máy tính c?a b?n k?t n?i v?i m?t m?ng, b?n có th? chia s? c?a s?n ph?m c?a Microsoft đ?a trong ? CD-ROM máy tính khác. N?u b?n có th? chia s? m?t máy tính khác c?a đ?a CD-ROM ? đ?a, chèn c?a s?n ph?m đ?a vào đó lái xe, và t? máy tr?m c?a b?n, k?t n?i v?i máy tính khác và ch?y cài đ?t.

Ví d?, n?u máy tính khác tên là "máy ch?" và đ?a CD-ROM c?a nó ? đ?a đư?c chia s? như là "cdrom", ch?y cài đ?t t? máy tính c?a b?n. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i \\server\cdrom\setup.exe trong các M?, và sau đó nh?p vào Ok.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n v?n không th? cài đ?t b?t k? c?a các chương tr?nh đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này, h?y b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:

218617 Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? CD-ROM đ?c
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s?ch-kh?i đ?ng trong Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP
267288 Cách th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition
192926 Cách th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98
Đ? có thêm thông tin v? g? r?i các v?n đ? CD-ROM trong Windows năm 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
126380G? r?i v?n đ? CD-ROM trong Windows 2000 và Windows NT
Đ? có thêm thông tin v? g? r?i các v?n đ? CD ROM trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314096Cách g? r?i các v?n đ? ? đ?a CD-ROM trong Windows XP
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? CD-ROM trong Windows 95,98 ho?c Windows Thiên niên k? (Me), nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
218617Làm th? nào đ? g? r?i các đ?a CD-ROM hay DVD-ROM đ?c các v?n đ?
140583 Cách c?u h?nh đ?a CD-ROM b? nh? đ?m cho Windows 95
141368 Nghèo hi?u su?t t? CD-CD-ROM-d?a chương tr?nh
158904 Đ?A CD-ROM chương tr?nh chu?n có th? vô hi?u hóa đ?c trư?c ho?c b? nh? đ?m
321641 Cách g? r?i các v?n đ? v?i đ?c đ?a CD, đ?a CD-R, CD-RW và đ?a DVD

Thu?c tính

ID c?a bài: 248263 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Encarta Africana Third Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2001 Standard Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2001 Deluxe Edition
 • Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2001
 • Microsoft Encarta World English Dictionary 2001
 • Microsoft Greetings 2000 Standard Edition
 • Microsoft Greetings 2001 Standard Edition
 • Microsoft Home Publishing 2000 Standard Edition
 • Microsoft Home Publishing 2000 Express Edition
 • Microsoft MapPoint 2001 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! 2000 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! Express 2001
 • Microsoft Picture It! Express 2002
 • Microsoft Picture It! Photo 2002 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! Photo 2001 Premium Edition
 • Microsoft Picture It! Photo 2002 Premium Edition
 • Microsoft Picture It! Publishing 2001 Gold Edition
 • Microsoft Picture It! Publishing 2002 Gold
 • Microsoft Picture It! Publishing 2001 Platinum Edition
 • Microsoft Picture It! Publishing 2002 Platinum Edition
 • Microsoft Picture It! Express 2000
 • Microsoft Streets & Trips 2001 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Works 7.0
 • Microsoft Works 6.0
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2004
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Works Suite 2000
 • Microsoft Works Suite 2001
 • Microsoft Works Suite 2006
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB248263 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:248263

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com