Raksta ID: 2483232 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?tas programmu komplekta Microsoft Office 2010 probl?mas, kas ir nov?rstas 2011. gada 22. febru?r? izlaistaj? labojumfailu pakotn?.

IEVADS

Probl?mas, ko nov?r? ?? labojumfailu pakotne

 • Apsveriet ??du situ?ciju:
  • Izveidojat Microsoft Office 2010 dokumentu.
  • Tekstu format?jat k? Portug??u (Portug?le).
  • Lent? P?rskat??ana noklik??iniet uz Pareizrakst?ba un gramatikavai nospiediet F7, lai s?ktu teksta p?rbaudi.
  ??d? gad?jum? nepareizi uzrakst?tais teksts atbilsto?i jaunajiem portug??u valodas pareizrakst?bas noteikumiem netiks noteikts.
 • Apsveriet ??du situ?ciju:
  • Izveidojat Microsoft Office 2010 dokumentu.
  • K? noklus?juma valodu ciln? Redi???anas valoda iestat?t Ang?u (Kan?da).
  • Dokument? rakst?t Kan?das ang?u valodas format?juma tekstu.
  • Noklik??in?t uz Pareizrakst?ba un gramatika.
  ??d? gad?jum? nepareizi uzrakst?tie v?rdi atbilsto?i jaunajiem Kan?das ang?u valodas pareizrakst?bas noteikumiem netiks noteikti.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Form? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja form? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

?im labojumfailam nav instal??anas priek?nosac?jumu.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila instal??anas datoru restart?t nav nepiecie?ams.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ??s pakotnes labojumfailu, re?istr? nav j?veic nek?das izmai?as.

Inform?cija par failu

?aj? labojumfail?, iesp?jams, nav iek?auti visi faili, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?aj? labojumfail? ir ietverti tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu ?aj? rakst? nor?d?to probl?mu.

??s labojumfaila pakotnes glob?l? versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni, lai instal?tu labojumfaila pakotni. ?o failu datumi un laiki t?l?k redzamaj? tabul? ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, datums tiek p?rv?rsts atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

x86

Inform?cija par Microsoft Windows Installer .msp failu

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Proof-en-us.mspNot Applicable8,523,7763-Feb-115:13Not Applicable

proof-en-us.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Css7data0009.dll14.0.5132.5000495,0248-Dec-102:24Not Applicable
Mshy7en.dll14.0.5129.5000182,1523-Nov-102:30Not Applicable
Mshy7en.lex14.0.5129.5000475,1363-Nov-101:17Not Applicable
Mssp7en.dll14.0.5132.5000536,9608-Dec-102:24Not Applicable
Mssp7en.lex14.0.5132.50001,334,2728-Dec-101:26Not Applicable
Msth7en.dll14.0.5129.5000341,8883-Nov-102:30Not Applicable
Msth7en.lex14.0.5129.50004,250,6243-Nov-101:17Not Applicable
Nl7models0009.dll14.0.5132.50005,806,5128-Dec-102:24Not Applicable


x64

Inform?cija par Microsoft Windows Installer .msp failu

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Proof-en-us.mspNot Applicable8,665,6003-Feb-115:55Not Applicable

proof-en-us.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Css7data0009.dll14.0.5132.5000594,3528-Dec-102:39Not Applicable
Mshy7en.dll14.0.5129.5000223,6242-Nov-1016:56Not Applicable
Mshy7en.lex14.0.5129.5000475,6482-Nov-1015:31Not Applicable
Mssp7en.dll14.0.5132.5000974,2088-Dec-102:39Not Applicable
Mssp7en.lex14.0.5132.50001,334,7848-Dec-101:43Not Applicable
Msth7en.dll14.0.5129.5000454,5282-Nov-1016:56Not Applicable
Msth7en.lex14.0.5129.50004,251,1362-Nov-1015:30Not Applicable
Nl7models0009.dll14.0.5132.50005,807,0248-Dec-102:39Not Applicable

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2483232 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix KB2483232

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com