Làm th? nào đ? chuy?n CAL d?ch v? đ?u cu?i t? m?t máy tính khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 248430 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? chuy?n m?t Terminal Services (TS) Client Access License (CAL) n?i b? t? khách hàng m?t thi?t b? khác trong cùng m?t công ty trong Terminal Services c?p gi?y phép.

THÔNG TIN THÊM

TS CAL ngư?i dùng gi?y phép th?a thu?n (EULA) là m?t gi?y phép cho m?i ch? ng?i cho phép cho m?t m?t th?i gian v?nh vi?n chuy?n c?p phép cho m?t khách hàng thi?t b?. Đ? phát hành l?i gi?y phép này, khách hàng nên liên h? v?i m?t Microsoft khách hàng d?ch v? đ?i di?n (CSR) trong Terminal Services Licensing khách hàng d?ch v? trung tâm (CSC) và yêu c?u m?t phát hành l?i s? lư?ng c?n thi?t TS Cal. Cho Windows d?a trên d?ch v? đ?u cu?i, b?n có th? hoàn t?t quá tr?nh phát hành l?i này ch? b?ng cách s? d?ng đi?n tho?i. Khách hàng có th? hoàn t?t quá tr?nh này trên cơ s? đ?nh k?, l?y nhi?u gi?y phép trong m?t cu?c g?i, và làm cho vi?c s? d?ng gi?y phép 90 ngày t?m th?i khách hàng n?u c?n thi?t. M?t b? reissued TS Cal đư?c hi?n th? trong công c? hành chính c?p phép d?ch v? đ?u cu?i như là m?t gi?y phép chính gói cài đ?t. Khác hơn là m?t gi?y phép riêng bi?t ch? ch?t gói cài đ?t, reissued TS CALs không phân bi?t t? m?t cài đ?t g?c. Windows 2000 Professional và Windows 2000 Server không nh?n đư?c m?t TS CAL t? máy ch? TS v? m?t TS CAL đư?c bao g?m t?t c? các phiên b?n c?a Windows 2000. Các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t này là không c?n thi?t cho khách hàng ch?y Windows 2000.

Đ? t?m s? đi?n tho?i cho CSC g?n nh?t b?n và cài đ?t c?p phép reissued c?a b?n:
 1. B?t đ?u công c? c?p phép d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 Server.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Phương th?c k?t n?i tab.
 4. Trong h?p th? xu?ng, h?y nh?p vào Đi?n tho?i và qu?c gia c?a b?n.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Cài đ?t c?p phép kh?i đ?ng thu?t s? c?p phép và có đư?c s? đi?n tho?i.
 7. G?i CSC và mô t? các nhu c?u c?a b?n đ? phát hành l?i gi?y phép.
 8. CSR hư?ng d?n b?n qua ti?n tr?nh.

Th? ch?t lo?i b? TS CAL

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


N?u b?n mu?n th? ch?t lo?i b? TS CAL t? thi?t b? g?c c?a khách hàng, b?n có th? xóa khóa s? đăng k? đ?a phương có gi?y phép. Đi?u này đ?m b?o r?ng khách hàng không th? k?t n?i t?i máy ph?c v? đ?u cu?i trong tương lai mà không đư?c c?p gi?y phép m?i.

Microsoft khuy?n cáo r?ng ch? qu?n tr? h? th?ng nh?ng ngư?i có ki?n th?c v? Windows 2000 registry làm cho s? thay đ?i này. Lưu ? r?ng vi?c xoá phím này ch? lo?i b? gi?y phép t? khách hàng; nó không lo?i b? l?ch s? phát hành ch?a trong các máy ch? c?p phép d?ch v? đ?u cu?i.

T?t c? các gi?y phép dư?i MSLicensing là TS Cal. LICENSE000, LICENSE001, LICENSE002, vv. đư?c s? d?ng trong k? v? cho đ?n khi m?t khe c?m có s?n ph?m nào đư?c t?m th?y. Không có không có b?n đ? c? th? c?a s? gi?y phép đ? lo?i gi?y phép.

Đi?u quan tr?ng đ? xóa là LICENSE000 ho?c LICENSE00x:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing\Store\LICENSE00x
Sau đó, có các khách hàng k?t n?i l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 248430 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB248430 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:248430

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com