Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng Khuôn kh? .NET 4.0 WPF tr? nên không ph?n h?i n?u s? d?ng v?i MSAA ho?c UIA khách hàng ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2484841 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên các.NET Framework 4 Windows Presentation Foundation (WPF).
  • M?t ?ng d?ng s? d?ng Microsoft ho?t đ?ng kh? năng ti?p c?n (MSAA) ho?c t? đ?ng hóa giao di?n ngư?i dùng đ? tương tác v?i các ?ng d?ng WPF.
Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng WPF có th? tiêu th? CPU cao và tr? thành không ph?n h?i trong m?t th?i gian đáng k? th?i gian.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t logic không t?i ưu trong WPF c?a AutomationPeer th?c hi?n.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho ti?p theo có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các.NET Framework 4 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang không đư?c s? d?ng.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix gói này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, và c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Presentationcore.dll4.0.30319.4393,546,97623 Tháng 2 năm 201111:00x 86
Presentationframework.dll4.0.30319.4396,347,62423 Tháng 2 năm 201111:00x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.4391,304,92023 Tháng 2 năm 201111:00x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP, c?a Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Presentationcore.dll4.0.30319.4393,454,81623 Tháng 2 năm 201111:38x 64
Presentationframework.dll4.0.30319.4396,347,62423 Tháng 2 năm 201111:00x 64
Windowsbase.dll4.0.30319.4391,304,92023 Tháng 2 năm 201111:00x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Khi v?n đ? này x?y ra, b?n s? th?y callstack đ? quy sau trên ch? đ? giao di?n chính c?a ?ng d?ng.

PresentationCore_ni! MS.Internal.UIElementHelper.InvalidateAutomationAncestors (System.Windows.DependencyObject) + 0xcf
PresentationCore_ni! MS.Internal.UIElementHelper.InvalidateAutomationAncestors (System.Windows.DependencyObject) + 0xcf
PresentationCore_ni! MS.Internal.UIElementHelper.InvalidateAutomationAncestors (System.Windows.DependencyObject) + 0xcf
PresentationCore_ni! MS.Internal.UIElementHelper.InvalidateAutomationAncestors (System.Windows.DependencyObject) + 0xcf
PresentationCore_ni! MS.Internal.UIElementHelper.InvalidateAutomationAncestors (System.Windows.DependencyObject) + 0xcf
PresentationCore_ni! MS.Internal.UIElementHelper.InvalidateAutomationAncestors (System.Windows.DependencyObject) + 0xcf
PresentationCore_ni! MS.Internal.UIElementHelper.InvalidateAutomationAncestors (System.Windows.DependencyObject) + 0xcf
PresentationCore_ni! MS.Internal.UIElementHelper.InvalidateAutomationAncestors (System.Windows.DependencyObject) + 0xcf


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t? đ?ng hóa giao di?n ngư?i dùng, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? t? đ?ng hóa giao di?n ngư?i dùng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2484841 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.0
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2484841 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2484841

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com