Setsockopt không th? đánh d?u các lo?i h?nh giao th?c Internet d?ch v? bit trong tiêu đ? gói giao th?c Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 248611 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 không h? tr? đánh d?u c?a giao th?c Internet (IP) lo?i d?ch v? (ToS) bit v?i các setsockopt ch?c năng.

THÔNG TIN THÊM

Windows NT 4.0 và Windows 9 x, Winsock các ?ng d?ng có th? đ?t các bit ToS trong tiêu đ? IP cho UDP và ICMP các gói d? li?u b?ng cách g?i các setsockopt ch?c năng v?i các tùy ch?n IP_TOS. Các ti?n ích ping trên nh?ng n?n t?ng c?ng cho phép các bit ToS đánh d?u trong ICMP echo các gói d? li?u b?ng cách s? d?ng các "-v" tùy ch?n. Xin vui l?ng lưu ? r?ng ToS bit đánh d?u cho các gói tin TCP chưa bao gi? đư?c có s?n đ? Winsock th?m chí m?c dù các setsockopt g?i v?i tùy ch?n IP_TOS vào TCP ? c?m tr? v? 0 (thành công).

Trên Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003, các bit ToS đánh d?u ch?c năng trong các ?ng d?ng Winsock và ti?n ích ping t?t theo m?c đ?nh. C? g?ng thi?t l?p các IP_TOS tùy ch?n v?i các setsockopt ch?c năng trên các phiên b?n c?a Microsoft Windows v?n tr? v? 0 (thành công) đ? cho phép các ?ng d?ng đ? ti?p t?c ch?y; nhưng các ToS bit trong tiêu đ? IP không đư?c đánh d?u.

Thay đ?i thi?t k? này là b?i v? các c?u ToS và ưu tiên bit đư?c ch? r? trong yêu c?u cho b?nh lu?n (RFC) 1349 đ? đư?c th?c hi?n tr? thành l?c h?u b?i RFCs 2474 và 2475. Các RFCs thay th? ToS v?i phân bi?t Services (DiffServ).

DiffServ Code đi?m (DSCP) cho phép các gói d? li?u qua m?ng thi?t b? ho?t đ?ng trên thông tin l?p 3, ch?ng h?n như đ?nh tuy?n, có ưu tiên tương đ?i c?a h? phân bi?t v?i nhau. DSCP đư?c thành l?p b?ng cách thi?t l?p các bit sáu đ?u tiên c?a trư?ng ToS trong tiêu đ? IP. DSCP đ? đ?m nh?n ch?c năng xác đ?nh IP đư?c ưu tiên, nhưng v?n duy tr? tương thích ngư?c. V?i DSCP đánh d?u, l?p 3 thi?t b? có th? thi?t l?p hàng đ?i đư?c ưu tiên d?a trên t?ng h?p và cung c?p d?ch v? t?t hơn cho các gói tin có m?t ưu tiên tương đ?i cao.

Đây là đ?c bi?t có l?i khi gói d?ch v? có th? x?p hàng, như trư?ng h?p dư?i m?ng lư?i đáng k? lưu lư?ng truy c?p t?i liên k?t v?i streaming thuy?t tr?nh truy?n thông và các d?ng d? li?u th?i gian th?c. Cho DSCP là có hi?u qu?, l?p 3 thi?t b? ph?i kích ho?t DSCP.

Trên máy ch? lưu tr? d?a trên Windows 2000, Windows XP d?a trên, ho?c Windows Server 2003 trên thi?t b?, vi?c th?c hi?n chung ch?t lư?ng c?a d?ch v? (GQOS) s? xác đ?nh đánh d?u DSCP. M?t chương tr?nh Winsock GQOS gây nên các nhà cung c?p d?ch v? RSVP đ? g?i các chính sách và tài nguyên ki?m tra đ? xác đ?nh đi?u khi?n chính sách và s? s?n có c?a các ngu?n l?c cùng m?t đư?ng d?n d? li?u m?ng. N?u vi?c s? d?ng tài nguyên d? đ?nh đư?c ch?p thu?n, các d?ch v? QOS Packet Scheduler đánh d?u DSCP ưu tiên trong các ph?n đ?u gói tin IP. Tùy ch?n IP_TOS v?i ch?c năng setsockopt s? b? qua Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003 QOS chính sách ki?m soát, và v? th? b? t?t theo m?c đ?nh trên nh?ng phiên b?n này c?a Windows.

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n th?c hi?n GQOS trong các chương tr?nh Winsock b?n t?n d?ng l?i th? c?a các kh? năng Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003 GQOS. Tuy nhiên, đ? cho phép hành vi tương t? như Windows NT 4.0 IP_TOS trên Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003 cho tương thích ngư?c, m?t khóa registry m?i đ? đư?c thêm vào.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Làm theo các bư?c sau đ? b?t tu? ch?n IP_TOS cho Winsock setsockopt ch?c năng và các tùy ch?n - v cho các ti?n ích ping trên Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Đi đ?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters
 3. N?u b?n đang ch?y Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?.
  2. Trong các Tên giá trị h?p, lo?i DisableUserTOSSetting.
  3. Trong các Ki?u d? li?u danh sách, b?m vào REG_DWORD, và sau đó nh?p vào Ok.
  4. Trong các D? li?u h?p, g? m?t giá tr? c?a 0 (0), và sau đó nh?p vào Ok.
  N?u b?n đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
  2. Lo?i DisableUserTOSSetting như tên m?c, và sau đó nh?n ENTER.

   Khi b?n thêm m?c này, giá tr? đư?c đ?t thành 0 (zero). Không thay đ?i các giá tr?.
 4. Thoát khỏi Registry Editor, rồi khởi động lại máy tính.
Đ? bi?t thông tin v? vi?c s? d?ng và ?ng d?ng c?a giao các ch?t lư?ng d?ch v? (QoS) ?ng d?ng l?p tr?nh di?n (API), mà có hi?u qu? thay th? tùy ch?n IP_ToS, xem MSDN tr?c tuy?n và t?m ki?m cho QoS.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ưu tiên lưu lư?ng truy c?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
222102Ưu tiên lưu lư?ng truy c?p b?ng cách s? d?ng IP đư?c ưu tiên
222020 Mô t? c?a 802.1 p tín hi?u
233039 K? thu?t x?p hàng QoS
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các m?c nh?p registry DisableUserTOSSetting trong Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/823ca085-8b46-4870-a83e-8032637a87c81033.mspx?MFR=True

Thu?c tính

ID c?a bài: 248611 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB248611 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:248611

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com