Làm th? nào đ? s?a đ?i các thu?c tính nhân r?ng vào c?a hàng toàn c?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 248717 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Danh m?c toàn c?u (GC) ch?a m?t b?n sao m?t ph?n c?a m?i đ?i tư?ng trong các doanh nghi?p. Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? thao tác các thu?c tính đó làm tăng các giá tr? đ?t nhân r?ng đ? các GC. Vi?c quy?t đ?nh nh?ng thu?c tính s? nhân r?ng (thêm vào thu?c tính m?c đ?nh) đ?i h?i ph?i l?p k? ho?ch c?n th?n v?i vi?c xem xét cho m?ng lư?i giao thông và không gian đ?a c?n thi?t.

THÔNG TIN THÊM

Trư?c khi mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p m?t thu?c tính đ? nhân r?ng trong GC, đi?u quan tr?ng là c?n lưu ? các hi?u ?ng này có trên m?ng nhân r?ng lưu lư?ng truy c?p.

Sau khi m?t attributeSchema đ?i tư?ng đư?c t?o ra, đánh d?u m?t thu?c tính b? sung đ? nhân r?ng đ? các GC gây ra m?t b?n sao đ?y đ? đ?ng (c?ng đư?c g?i là m?t "toàn b?") c?a t?t c? các đ?i tư?ng đ? các GC như mô t? dư?i đây. Hành vi này x?y ra trên các phiên b?n Windows 2000 đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

M?i máy ch? có m?t b?n sao đ?y đ? và có kh? năng ghi c?a tên mi?n riêng c?a m?nh. N?u máy ch? đó là m?t GC, tên mi?n c?n l?i trong r?ng đư?c t? ch?c như là b?n sao ch?-đ?c, m?t ph?n. "M?t ph?n" có ngh?a r?ng ch? là m?t t?p h?p con c?a các thu?c tính đư?c gi?.

Khi m?t thu?c tính đư?c thêm vào các GC, nó s? đư?c thêm vào t?p con sao chép m?t ph?n (m?t ph?n thu?c tính b?). Đi?u này gây ra các GC đ? th?c hi?n m?t "toàn b?" c?a t?t c? các ch? đ?c b?n m?t l?n n?a đ? repopulate chính nó v?i các thu?c tính ch? m?t ph?n mà nó c?n đ? gi?. Đ?ng b? đ?y đ? này x?y ra ngay c? khi tài s?n thu?c tính isMemberOfPartialAttributeSet đư?c thi?t l?p đ? "Đúng." Do đó, nó ch? làm m?t đ?ng b? đ?y đ? trên tên mi?n ch? đ?c b?n sao m?t ph?n và không tên mi?n th? vi?t riêng c?a m?nh, các thư m?c c?u h?nh phân vùng ho?c lư?c đ? phân vùng thư m?c.

Chú ý:

"Thư m?c phân vùng" đ? đư?c trư?c đó đư?c g?i là "ng? c?nh đ?t tên." G? b? t? GC đư?c x? l? t?i đ?a phương mà không có nhân r?ng.

Đ? s?a đ?i các thu?c tính nhân r?ng đ? ho?t đ?ng thư m?c GC, b?n ph?i s?a đ?i các gi?n đ?. Đ? s?a đ?i các gi?n đ?, ngư?i qu?n tr? ph?i đư?c th?c hi?n m?t thành viên c?a nhóm "qu?n tr? viên lư?c đ?". Thêm vào là m?t thành viên c?a nhóm này, m?t khóa registry ph?i đư?c đ?t vào gi?n đ? master. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216060 Đăng k? s?a đ?i c?n thi?t đ? cho phép b?ng văn b?n đ? Schema
Bài vi?t này c?ng mô t? các bư?c đư?c th?c hi?n trong các ho?t đ?ng thư m?c Schema Microsoft Management Console (MMC). B?n có th? có đư?c này-theo thông qua m?t cài đ?t đ?y đ? các công c? qu?n tr? Windows 2000 ho?c b?ng cách đăng k? Schmmgmt.dll trong thư m?c g?c h? th?ng trên m?t máy ch? Windows 2000.

Đ? kích ho?t Schema MMC snap-in theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các MMC Console tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo....
 3. Nh?p vào Thêm, và sau đó nh?p vào Lư?c đ? Active Directory.
 4. Nh?p vào Thêm, b?m Đóng, và sau đó nh?p vào Ok.
B?n c?ng có th? làm theo các bư?c sau đ? thi?t l?p khóa registry th?o lu?n trong bài vi?t nêu trên theo cách c?a lư?c đ? MMC snap-in:
 1. Đi?m n?i b?t Lư?c đ? Active Directory
 2. Ch?n Hành đ?ng | Ho?t đ?ng kinh doanh Master....
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p có tiêu đ? Gi?n đ? có th? đư?c s?a đ?i vào đi?u khi?n vùng.
 4. Nh?p vào Ok.
T?i th?i đi?m này, m?t qu?n tr? viên gi?n đ? có th? thêm thu?c tính b? sung đ? các GC. Có m?t s? phương pháp đ? thêm thu?c tính b? sung đ? các GC bao g?m Schema MMC snap-in và k?ch b?n ADSI.

Đ? làm cho s?a đ?i b?ng cách s? d?ng lư?c đ? Active Directory MMC Snap-trong

 1. B?m vào thu?c tính c?p snap-in.
 2. Trong ngăn bên ph?i, di chuy?n xu?ng đ?n các thu?c tính b?n mu?n, b?m chu?t ph?i vào nó và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Nhân r?ng thu?c tính này vào c?a hàng toàn c?u h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ok.
N?u thay đ?i đăng k? ? trên không đư?c th?c hi?n, l?i sau x?y ra khi c? thay đ?i t?nh tr?ng c?a nhân r?ng đ? các GC:
Không th? thay đ?i cho dù thu?c tính này nên đư?c nhân r?ng các h? ph?c v? toàn c?u danh m?c.

Đ? s?a đ?i b?ng cách s? d?ng ADSI k?ch b?n

Ho?t đ?ng d?ch v? thư m?c giao di?n (ADSI) có th? làm cho s?a đ?i lư?c đ? thông qua c?a nó Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà nhà cung c?p. M? dư?i đây s? xác đ?nh v? trí c?a gi?n đ?, liên k?t v?i các thu?c tính trong gi?n đ? và th?c hi?n các thay đ?i c?n thi?t đ? bu?c nó đ? nhân r?ng đ? các GC.
Const ADS_PROPERTY_CLEAR = 1
' Declarations are commented for use with VBScript
Dim oRootDSE 'As IADs
Dim oConn 'As ADODB.Connection
Dim oRecordset 'As ADODB.Recordset
Dim strAttribute 'As String
Dim strADsPath 'As String
Dim oAttribute 'As IADs
Dim bReplicate 'As Boolean

strAttribute = "Department" 'Replace with the name of the attribute to change replication
bReplicate = True      'Replicate to GC True/False

Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")

oConn.Provider = "ADsDSOObject"
oConn.Open "ADs Provider"

strQuery = "<LDAP://" & oRootDSE.Get("schemaNamingContext")
& ">;(&(objectClass=attributeSchema)(cn=" & strAttribute & "));cn,adspath;subtree"
Set oRecordset = oConn.Execute(strQuery)
oRecordset.MoveFirst
strADsPath = oRecordset.Fields("ADsPath") 'store the path of the object in the schema

Set oAttribute = GetObject(strADsPath) 'Get the object in the schema
If bReplicate Then
 oAttribute.Put "isMemberOfPartialAttributeSet", True  'Set the property to true
Else
 oAttribute.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "isMemberOfPartialAttributeSet", 0  'Clear the property
End If

'Write to schema
oAttribute.SetInfo

'Clean Up
Set oAttribute = Nothing
Set oRootDSE = Nothing
oRecordset.Close
oConn.Close
Set oConn = Nothing
Set oRecordset = Nothing
				
N?u thay đ?i đăng k? ? trên không đư?c th?c hi?n, l?i sau x?y ra khi c? g?ng ch?y script:
L?i-2147016651 (80072035): T? đ?ng hóa l?i. H? ph?c v? là không mu?n đ? x? l? yêu c?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232517 Toàn c?u danh m?c thu?c tính và nhân r?ng thu?c tính
230663 Làm th? nào đ? li?t kê thu?c tính nhân r?ng vào c?a hàng toàn c?u
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADSI, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/Library/aa772170.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 248717 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbglobalcatalog kbhowto kbmsg kbmt KB248717 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:248717

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com