MS11-004: L? h?ng trong d?ch v? Internet Information Services (IIS) FTP có th? cho phép th?c thi m? t? xa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2489256 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-004. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?i g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada, ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p vào trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho b?o m?t thông tin C?p Nh?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

V?n đ? đ? bi?t

B?n có th? không th? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này ngày m?t cài đ?t máy ch? l?i c?a Windows Server 2008 n?u phiên b?n FTP 7.0 ho?c FTP 7.5 đư?c cài đ?t t? Microsoft Download Center. Đ? d? cài đ?t b?n C?p Nh?t trong k?ch b?n này, b?n ph?i t?m th?i g? cài đ?t FTP 7,0 hay FTP 7.5 hoàn toàn, và sau đó cài đ?t l?i FTP 7.5. Khi b?n làm đi?u này, b?n c?p nh?t b?o m?t c?ng b? lo?i b?.

Chú ý
 • Chúng tôi không khuyên b?n nên b?n g? b? cài đ?t b?t k? C?p Nh?t b?o m?t. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 • C?u h?nh máy ch? FTP c?a b?n s? không b? m?t khi b?n g? b? cài đ?t FTP 7,0 hay FTP 7.5 hoàn toàn và sau đó cài đ?t l?i FTP 7.5.
 • FTP 7,0 không c?n có s?n đ? t?i v?. Khi b?n s? d?ng workaround này, b?n ph?i cài đ?t l?i FTP 7.5. Chúng tôi là không nh?n th?c đư?c v?n đ? tương thích gi?a FTP 7.0 và FTP 7.5.


Đ? g? b? cài đ?t FTP 7,0 hay FTP 7.5, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. G? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh đ? xác đ?nh PackageCode cho phiên b?n FTP b?n đ? cài đ?t:
  s?n ph?m wmic
  Đ? thu?n ti?n, b?n có th? g? l?nh sau đây đ? t?o m?t t?p tin văn b?n notepad li?t kê các chương tr?nh đư?c cài đ?t trên h? th?ng:
  s?n ph?m wmic > c: \đư?ng d?n\list.txt
 2. Sau khi b?n xác đ?nh PackageCode cho phiên b?n FTP b?n đ? cài đ?t, g? l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh nâng lên đ? g? b? cài đ?t chương tr?nh FTP 7,0 hay FTP 7.5:
  msiexec / g? cài đ?t {ProductID}
  Ví d?, tùy thu?c vào phiên b?n FTP b?n đ? cài đ?t, l?nh b?n đ? g? có th? gi?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây:

  FTP 7,0
  msiexec.exe / g? cài đ?t {15ABFD45-B97E-483D-A6C9-28AA751A1C01}
  FTP 7,5
  msiexec.exe / g? cài đ?t {790AE609-3122-4C3E-9EA8-687F7B00ED0E}

Thông tin v? b?n c?p nh?t b?o m?t cho IIS FTP 7.5 cho Windows Vista và Windows Server 2008

Trong m?t s? k?ch b?n, b?n có th? ph?i cài đ?t m?t phiên b?n c? c?a IIS FTP 7.5 cho Windows Vista. Chúng tôi đang cung c?p phiên b?n 7.5.7055 và 7.5.7600 trên trung tâm t?i v? c?a Microsoft.Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Security Update for IIS FTP 7.5.7055 đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista (KB2489256)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? ftp75_en_x86_kb2489256.msp gói bây gi?.

Security Update for IIS FTP 7.5.7055 cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista (KB2489256)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? ftp75_en_x64_kb2489256.msp gói bây gi?.

Security Update for IIS FTP 7.5.7055 cho Windows Server 2008 (KB2489256)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? ftp75_x86_kb2489256.msp gói bây gi?.

Security Update for IIS FTP 7.5.7600 đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 (KB2489256)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? ftp75_x86_kb2489256.msp gói bây gi?.

Security Update for IIS FTP 7.5.7600 đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista (KB2489256)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? ftp75_x86_kb2489256.msp gói bây gi?.

Security Update for IIS FTP 7.5.7600 cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 (KB2489256)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? ftp75_x64_kb2489256.msp gói bây gi?.

Security Update for IIS FTP 7.5.7600 cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista (KB2489256)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? ftp75_x64_kb2489256.msp gói bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng 12, 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Hư?ng d?n cài đ?t

Đ? xác đ?nh các C?p Nh?t b?o m?t đúng đ? cài đ?t trong môi trư?ng c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? thư m?c %system32%\inetsrv, b?m chu?t ph?i vào t?p tin Ftpsvc.dll và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

  Trên m?t 34-bit x 86 d?a trên h? th?ng:
  • Cài đ?t ftp75_en_x86_kb2489256.msp n?u phiên b?n c?a t?p tin Ftpsvc.dll vào thư m?c %system32%\inetsrv gi?a 7.5.7055.14307 và 7.5.7055.14310.
  • Cài đ?t ftp75_x86_kb2489256.msp c?a phiên b?n c?a Ftpsvc.dll t?p tin trong thư m?c %system32%\inetsrv là gi?a 7.5.7055.14445 và 7.5.7600.14978.
  Trên 64-bit, h?:
  • Cài đ?t ftp75_en_x64_kb2489256.msp n?u phiên b?n c?a t?p tin Ftpsvc.dll vào thư m?c %system32%\inetsrv gi?a 7.5.7055.14307 và 7.5.7055.14310.
  • Cài đ?t ftp75_x64_kb2489256.msp c?a phiên b?n c?a Ftpsvc.dll t?p tin trong thư m?c %system32%\inetsrv là gi?a 7.5.7055.14445 và 7.5.7600.14978.
 2. D?a trên bư?c trư?c đó, truy c?p trang trung tâm t?i v? tương ?ng v?i phiên b?n mà b?n c?n. Nh?p vào T?i v?, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau:
  1. Nh?p vào Ch?y đ? b?t đ?u cài đ?t ngay l?p t?c.
  2. Nh?p vào Lưu đ? sao chép t?i v? máy tính c?a b?n đ? cài đ?t m?t th?i gian sau đó.

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t các t?p có thu?c tính đư?c li?t kê trong các b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMĐÔNG Đ?C
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1ĐÔNG Đ?C
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002. 18xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002. 22xxxWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000. xxxxxx s? phiên b?n.
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng. MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

IIS FTP 7.5.7600 cho Windows Vista và Windows Server 2008

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008 v?i FTP 7.5 cài đ?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpsvc.dll7.5.7600.14978419,59207-Jan-201110: 11x64

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008 v?i FTP 7.5 cài đ?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpsvc.dll7.5.7600.14978332,04007-Jan-201110: 11x86

IIS FTP 7.5.7055 cho Windows Vista và Windows Server 2008

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista v?i FTP 7.5 cài đ?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpsvc.dll7.5.7055.14310332,04027-Jan-201123: 49x86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista v?i FTP 7.5 cài đ?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpsvc.dll7.5.7055.14310419,59227-Jan-201123: 49x64

FTP IIS 7.0 cho Windows Vista và Windows Server 2008

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008 v?i 7.0 FTP đư?c cài đ?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpsvc.dll7.0.6545.14979413,44807-Jan-201110: 16x64

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008 v?i 7.0 FTP đư?c cài đ?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpsvc.dll7.0.6545.14979328,45607-Jan-201110: 16x86

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600. 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7600. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674816,38426-Jan-201106: 03x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510.240 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 05x86
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748308,22426-Jan-201106: 03x86
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200921: 05Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088816,38426-Jan-201105: 54x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510.240 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 05x86
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888309,24826-Jan-201105: 54x86
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200921: 05Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755016,38426-Jan-201106: 06x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510.240 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 05x86
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550309,76026-Jan-201106: 06x86
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200921: 05Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164916,38426-Jan-201105: 51x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510.240 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 05x86
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649309,76026-Jan-201105: 51x86
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200921: 05Không áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674818,43226-Jan-201106: 44x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512.80014 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 27x64
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748349,18426-Jan-201106: 44x64
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200920: 50Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088818,43226-Jan-201106: 44x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512.80014 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 27x64
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888349,69626-Jan-201106: 44x64
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200920: 50Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755018,43226-Jan-201111: 38x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512.80014 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 27x64
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550350,72026-Jan-201111: 38x64
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200920: 50Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164918,43226-Jan-201106: 42x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512.80014 Tháng b?y, 200901: 40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 27x64
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649350,72026-Jan-201106: 42x64
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200920: 50Không áp d?ng

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674840,96026-Jan-201105: 40IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748779,77626-Jan-201105: 40IA-64
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200920: 48Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088840,96026-Jan-201105: 38IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888781,31226-Jan-201105: 38IA-64
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200920: 48Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755040,96026-Jan-201105: 26IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550784,38426-Jan-201105: 26IA-64
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200920: 48Không áp d?ng
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164940,96026-Jan-201105: 30IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214 Tháng b?y, 200901: 46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814 Tháng b?y, 200901: 35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649784,38426-Jan-201105: 30IA-64
Ftpsvc.MOFKhông áp d?ng69,25213 Tháng b?y, 200920: 48Không áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPackage_1_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệplà 1.780 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,692
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.745 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,622
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,983
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,485
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.913 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.450
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.873 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,910
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.873 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.909 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,245
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpx86_1daaf41b98662d99eb7a3ded523dc5ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_deca261b924302c4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpx86_3d56d28999e8a48bccde471bcd425092_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_d4d439bfb842ac08.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpx86_d2a0824f035b6d239ac7f36e8e5c0190_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_467b980ac09deff2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpx86_fccfbf773a79c1c7a982bcd793cda99e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_d8d48a9b91a3051f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpx86_Microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_4a6fb4dbf6d14960.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,009
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpx86_Microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_4ace11f7100f58ee.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,009
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpx86_Microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_4c433fa5f4070685.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,009
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpx86_Microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_4ce0aef70d146e6d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,009
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_a63bcc8c1670c58184f1b6cef88de859_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_e74927d2eb060051.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.046
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_b2ef32491384dc9349fa70c304c618c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_3c3fd94ec25bc045.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.046
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_be2b18e525bc562ae2c402c7d1180790_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_be9e0ef0459925ae.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.046
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_ce48944db4e9ca04d4b27a221e907473_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_59f5686168fe97b0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.046
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_a68e505faf2eba96.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,015
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_a6ecad7ac86cca24.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,015
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_a861db29ac6477bb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,015
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_a8ff4a7ac571dfa3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,015
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,206
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,564
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,967
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,078
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.615 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_3_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,143
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,137
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_4_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.900
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,089
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.130 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,089
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.129 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.669 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_b0e2fab1e38f7c91.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp11,616
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)06: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_b14157ccfccd8c1f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp11,616
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)06: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_b2b6857be0c539b6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp11,616
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)06: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_b353f4ccf9d2a19e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp11,616
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)06: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_02d852a82941a92e77fa3b181cc73f60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_5560f2f5ffe25482.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.044 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_73332d6d84ab7914a9f6ab45557e39c7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_5d4e9bca7090d43f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.044 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_d4cf8a50ca2354ee0f86d58770c4c855_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_202786fd4db74272.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.044 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_ff4eb3aa4c2752a7745e493df59d59ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_0012fee45d187efb.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.044 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_4a7158d1f6cf525c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,012
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_4acfb5ed100d61ea.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,012
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_4c44e39bf4050f81.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,012
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_4ce252ed0d127769.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp31,012
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,997
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_1_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,140
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2489256_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.201 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_2_for_kb2489256 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,928
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.445 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.464
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.445 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpPackage_for_kb2489256_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.1.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.464
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.914 ngư?i
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_b0e2fab1e38f7c91.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp11,616
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)06: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_b14157ccfccd8c1f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp11,616
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)06: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_b2b6857be0c539b6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp11,616
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)06: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_b353f4ccf9d2a19e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp11,616
Ngày (UTC)26-Jan-2011
Th?i gian (UTC)06: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2489256 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2489256 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2489256

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com