Ci ?t Microsoft Windows 2000 v Windows 2000 Hotfixes

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 249149 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Ch ?
Bi vi?t ny p d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thc vo ngy 13 thng 7 nm 2010. Cc Trung tm gi?i php k?t thc h? tr? Windows 2000 l m?t i?m kh?i ?u ? l?p k? ho?ch chi?n l?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. ? bi?t thm thng tin xem cc Chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

B?n c th? ci ?t Microsoft Windows 2000 v Windows 2000 hotfixes cng m?t lc b?ng cch sao chp cc t?p tin ci ?t Windows 2000 v t?p tin th?c thi hotfix t?i c?p phn ph?i ph? bi?n. Nh?ng t?p tin th?c thi hotfix ny ?c ?t tn q6 ch? s?.exe, ni 6 ch? s? 6 ch? s? ?c gn cho cc hotfix. Sau , b?n c th? thm d?ng l?nh ? cc t?p tin Cmdlines.txt ? ch?y cc hotfix v ci ?t cc hotfixes trong lc thi?t l?p Windows 2000. B?n khng c?n ph?i th?c hi?n ci ?t ring c?a h? i?u hnh Windows 2000 ho?c Windows 2000 hotfixes tr? khi b?n ? ci ?t Windows 2000.

Tr?c khi b?n ch?y thi?t l?p Windows 2000 ? ci ?t h? i?u hnh Windows 2000 v Windows 2000 hotfixes, b?n ph?i hon t?t cc b?c chu?n b? sau:
 1. T?o m?t th m?c phn ph?i.
 2. T?o m?t t?p tr? l?i b?ng cch s? d?ng cng c? qu?n l? thi?t l?p.
 3. Thm d?ng l?nh trong t?p tin Cmdlines.txt ? ch?y cc hotfixes trong lc thi?t l?p Windows 2000.
 4. Sao chp cc t?p tin hotfix ? phn ph?i c?p.

THNG TIN THM

T?o th m?c phn ph?i

? ci ?t h? i?u hnh Windows 2000 v Windows 2000 hotfixes trn nhi?u my tnh trn m?t m?ng, b?n ph?i t?o t nh?t m?t phn ph?i th m?c. M?t phn ph?i c?p th?ng n?m trn m?t my ch? m i?m ?n my tnh ho?c my tnh t?ng th? c?a b?n c th? k?t n?i. B?n c th? s? d?ng cng m?t phn ph?i c?p cho t?t c? cc my tnh v?i b? vi x? l? cng m?t n?n t?ng. ? t?o m?t th m?c phn ph?i:
 1. K?t n?i t?i m?ng ho?c my tnh m b?n mu?n t?o th m?c phn ph?i.
 2. T?o m?t th m?c i386 trn chia s? phn ph?i m?ng.
 3. T?o m?t th m?c $ $OEM trong th m?c i386 b?n th?c hi?n trong b?c 2. $OEM$ c?p ch?a b?t k? th m?c b? sung c?n thi?t ? p ?ng cc yu c?u Microsoft OEM (OEM) v nhu c?u preinstallation ring c?a b?n. ? bi?t thm thng tin v? cc th m?c b? sung, xem h?ng d?n Microsoft Windows 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) c?a ng?i dng, trong c s?n trn CD-ROM cng c? Windows 2000 OPK.
 4. N?u b?n ?nh ci ?t b?t c? t?p b? sung (v d?, tr?nh i?u khi?n thi?t b?, cc chng tr?nh hay thnh ph?n t?p tin) trn my tnh c?a ng?i dng, t?o m?t th m?c $1 trong $OEM$ th m?c b?n ? th?c hi?n trong b?c 3. Th m?c $1 b?n ? ?n % systemdrive %, ? ?a ch cho vi?c ci ?t Windows 2000.

  LU ?: The $OEM$ v phn ph?i th m?c s? b? xa t? my tnh c?a ng?i s? d?ng sau khi ci ?t Windows 2000 k?t thc.

T?o m?t t?p tr? l?i b?ng cch s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p

T?p tr? l?i Unattend.txt xc ?nh cch Windows 2000 thi?t l?p nn tng tc v?i cc phn ph?i th m?c v t?p tin b?n t?o ra v n cung c?p thng tin v? yu c?u preinstallation c?a b?n. T?p tr? l?i c?ng cung c?p cc thi?t l?p v?i t?t c? cc thng tin r?ng ng?i dng nh?c nh? ? cung c?p trong m?t i?n h?nh Windows 2000 ci ?t. V d?, t?p Unattend.txt bao g?m m?t "fullname" m?c trong ph?n [UserData]. M?c ny ch? th? cho Windows 2000 thi?t l?p ? nh?c ng?i dng ph?i cung c?p tn ?y ?.

B?n c th? t?o ra ho?c s?a ?i t?p tr? l?i Unattend.txt b?ng cch s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o vn b?n ho?c b?ng cch s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p. Cng c? qu?n l? thi?t l?p l c s?n trong th m?c cng c? trn Windows 2000 OPK cng c? ?a CD-ROM ho?c trong t?p tin Support\Tools\Deploy.cab trn Windows 2000 CD-ROM. B?ng cch s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p, b?n c th? thm nh?t qun ? qu tr?nh t?o ho?c c?p nh?t t?p tr? l?i, cc t?p tin Cmdlines.txt, ho?c phn ph?i c?p.

Thng tin v? cch s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p ? t?o m?t t?p tr? l?i Unattend.txt, xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ho?c Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Cho m?t tham chi?u ?y ? ? tr? l?i cc thng s? t?p v thi?t ?t, xem Microsoft Windows 2000 h?ng d?n ? t? ?ng thi?t l?p (Unattend.doc), n?m trong th m?c Docs\Unattend trn Windows 2000 OPK cng c? ?a CD-ROM ho?c trong t?p tin Support\Tools\Deploy.cab trn Windows 2000 CD-ROM.

Thm d?ng l?nh trong t?p tin Cmdlines.txt ? ch?y cc hotfix

Cc t?p tin Cmdlines.txt ch?a m?t danh sch cc l?nh ph?i ch?y trong Windows 2000 ng?i dng ? h?a giao di?n (GUI) ch? ? thi?t l?p. Cc l?nh c th? (v d?), ch?y m?t t?p inf, m?t chng tr?nh thi?t l?p l?nh, Sysdiff.exe, ho?c m?t t?p tin th?c thi.

B?n c th? t?o t?p Cmdlines.txt b?ng cch s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o vn b?n ho?c b?ng cch s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p. Cng c? qu?n l? thi?t l?p l c s?n trong th m?c cng c? trn Windows 2000 OPK cng c? ?a CD-ROM ho?c trong t?p tin Support\Tools\Deploy.cab trn Windows 2000 CD-ROM.

? ci ?t cc hotfixes trong lc thi?t l?p Windows 2000, b?n ph?i thm m?t d?ng l?nh cho m?i hotfix ? cc t?p tin Cmdlines.txt. ? thm m?t d?ng l?nh cho m?i hotfix ? cc t?p tin Cmdlines.txt, t?o m?t t?p tin Cmdline.txt c ch?a d?ng l?nh sau cho m?i hotfix:
Q6 ch? s? /q
ni 6 ch? s? 6 ch? s? ?c gn cho r?ng hotfix. V d?, ? ci ?t hotfix Q123456.exe, thm vo d?ng l?nh sau y vo t?p tin Cmdlines.txt:
[L?nh]
"q123456 q"
Thng tin v? cch s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p ? t?o ra m?t t?p tin Cmdlines.txt, xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ho?c Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. ? bi?t thm chi ti?t v? vi?c thm l?nh ? cc t?p tin Cmdlines.txt, xem cc Microsoft Windows 2000 OPK phn ph?i Guide, l c s?n trn CD-ROM cng c? Windows 2000 OPK.

? ci ?t m?t Plug and Play hotfix tr?c khi pht hi?n c?m v ch?y, b?n c th? s? d?ng cc "DetachedProgram =" d?ng trong ph?n [GuiUnattended] Unattend.txt t?p:
[GuiUnattended] DetachedProgram = "c:\Q123456.exe -m"
Cc -m chuy?n ?i ch? ra ch? ? khng gim st.

LU ?: v d? ny gi? ?nh r?ng cc hotfix Q123456 sao chp vo ? c b?ng cch s? d?ng $OEM$ \S1 th m?c trong th m?c I386.

i?u ny ?c n?p tr?c khi thu?t s? kh?i ?ng Windows 2000 ?c hi?n th? v tr?c khi Windows File b?o v? (WFP) danh m?c ?c n?p. ng k? ny v?i danh m?c WFP, b?n ph?i ci ?t c?n l?i i?u ny trong ph?n [GuiRunOnce] hay b?ng cch s? d?ng cc t?p tin Cmdlines.txt.

Sao chp cc t?p tin c?n thi?t ? ci ?t Windows 2000

B?n ph?i sao chp t?t c? cc file c?n thi?t ? ci ?t Windows 2000 phn ph?i th m?c c?a b?n. Phn ph?i c?p ch?a t?p ci ?t Windows 2000, c?ng nh b?t k? tr?nh i?u khi?n thi?t b? ho?c cc t?p khc m b?n mu?n ci ?t. Lu ? r?ng ci ?t Windows 2000 ?i h?i 8.3 ?t tn quy ?c cho t?t c? cc t?p tin v th m?c trong th m?c phn ph?i. ? sao chp cc t?p tin c?n thi?t ? ci ?t Windows 2000:
 1. Sao chp n?i dung c?a th m?c i386 trn ?a CD-ROM 2000 Windows i386 phn ph?i c?p trn chia s? phn ph?i m?ng c?a b?n.
 2. Sao chp cc t?p tin sau y ? th m?c con \i386\$OEM$ ngy c?a b?n chia s? phn ph?i m?ng:

  • Cc t?p tin th?c thi hotfix.
  • Cc t?p tin Unattend.txt v Cmdlines.txt.
  • B?t k? OEM preinstallation t?p b? sung.
  LU ?: Thng tin v? t?p tin ch?a trong th m?c$ i386\$ OEM, xem cc Microsoft Windows 2000 OPK phn ph?i ti li?u h?ng d?n, l c s?n trn CD-ROM cng c? Windows 2000 OPK.
 3. Sao chp b?t k? th m?c ch?a tr?nh i?u khi?n thi?t b? b? sung, cc chng tr?nh, ho?c cc thnh ph?n t?p tin m b?n mu?n ci ?t trn ? ?a h? th?ng ? i386\$ OEM$ \$ 1 th m?c trn m?ng chia s? phn ph?i c?a b?n.

  LU ?: N?u b?n ang s? d?ng th m?c $ $OEM ? ci ?t b?t c? t?p b? sung vo my tnh c?a ng?i dng, t?p tin Unattend.txt cu tr? l?i c?a b?n ph?i c m?t OemPreinstall = Yes tuyn b?. ? bi?t thm chi ti?t v? t?p tr? l?i, h?y xem ph?n "T?o an cu tr? l?i File b?i b?ng cch s? d?ng cc thi?t l?p Manager" tr?c.

Tri?n khai Windows 2000 ci ?t

B?n c th? tri?n khai Windows 2000 v Windows 2000 hotfixes ci ?t vo my tnh c?a ng?i dng c?a b?n t? phn ph?i m?ng dng chung. Trong qu tr?nh ci ?t chu?n, Windows 2000 (Winnt.exe hay Winnt32.exe trong ch? ? khng gim st) ci ?t h? i?u hnh v thi?t l?p p d?ng cc hotfix. Tri?n khai vi?c ci ?t:
 1. Xc minh r?ng cc t?p tin ci ?t Windows 2000 v t?p tin th?c thi hotfix t?n t?i trong th m?c phn ph?i.
 2. Theo yu c?u, lm cho b?t k? tu? ch?nh c?n thi?t ? ci ?t Windows 2000.
 3. Ch?y thi?t l?p Windows 2000 (Winnt.exe hay Winnt32.exe trong ch? ? khng gim st) ? ci ?t Windows 2000 v Windows 2000 hotfixes t? phn ph?i m?ng dng chung.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 249149 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? kha:
kbhowto kbsetup kbmt KB249149 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:249149

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com