M?t máy tính d?a trên Windows Vista, d?a trên Windows Server 2008, d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên r?ng c? ph?n m?t s? t?p tin và thư m?c m?t s? có th? không đáp ?ng v?i yêu...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2492806 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • B?n chia s? m?t s? t?p ho?c m?t s? thư m?c trên máy tính.
 • M?t s? ngư?i dùng th? truy c?p vào các t?p tin đư?c chia s? ho?c thư m?c đư?c chia s? t? máy tính t? xa.
Trong trư?ng h?p này, máy tính chia s? các t?p tin và thư m?c có th? t?m th?i không đáp ?ng yêu c?u chia s? t?p tin. Khi v?n đ? này x?y ra, ngư?i dùng không th? li?t kê các t?p tin đư?c chia s? ho?c thư m?c đư?c chia s? trên máy tính.

Chú ý Máy tính chia s? các t?p tin và thư m?c h? sơ đáp ?ng yêu c?u cho các ngu?n l?c đư?c chia s? sau 4 phút.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) công nhân thread x? l? SMB yêu c?u không s?n dùng. Đi?u này làm cho máy tính không đáp ?ng yêu c?u SMB. V? v?y, b?n có kinh nghi?m v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 v?i Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791 Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn luôn tham kh?o "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Srvnet.sys6.0.6002.22571102,91217-Jan-201113: 28x86
Srv.sys6.0.6002.22571304,64017-Jan-201113: 29x86
Srv2.sys6.0.6002.22571146,43217-Jan-201113: 28x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Srvnet.sys6.0.6002.22571146,43217-Jan-201113: 46x64
Srv.sys6.0.6002.22571451,07217-Jan-201113: 47x64
Srv2.sys6.0.6002.22571175,61617-Jan-201113: 46x64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Srvnet.sys6.0.6002.22571294,91217-Jan-201113: 17IA-64
Srv.sys6.0.6002.22571965,63217-Jan-201113: 17IA-64
Srv2.sys6.0.6002.22571468,48017-Jan-201113: 17IA-64


Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.760 0. 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.0.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Srv.sys6.1.7600.20899311,29609-Feb-201103: 20x86
Srv.sys6.1.7601.21657311,29609-Feb-201103: 21x86
Srv2.sys6.1.7600.20899310,78409-Feb-201103: 20x86
Srv2.sys6.1.7601.21657310,78409-Feb-201103: 20x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Srv.sys6.1.7600.20899462,33609-Feb-201103: 33x64
Srv.sys6.1.7601.21657468,99209-Feb-201103: 34x64
Srv2.sys6.1.7600.20899401,40809-Feb-201103: 33x64
Srv2.sys6.1.7601.21657411,64809-Feb-201103: 34x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Srv.sys6.1.7600.208991,026,56009-Feb-201102: 52IA-64
Srv.sys6.1.7601.216571,027,58409-Feb-201102: 55IA-64
Srv2.sys6.1.7600.20899788,48009-Feb-201102: 52IA-64
Srv2.sys6.1.7601.21657789,50409-Feb-201102: 55IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,078
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_4c9ac7dfdbeb79ede56f893f4266df98_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_9d92c721d4a77844.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.392 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_05fb9b0726a2d4a4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,227
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)16: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_dc1cd62e0cef55c2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,627
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)16: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_dc1206420cf771b3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4.426 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)16: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_d2885f238d8f8393566475e012830e11_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_38918bd7e6e18ea8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.400
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_621a368adf0045da.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,493
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)16: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_383b71b1c54cc6f8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,891
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)16: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_3830a1c5c554e2e9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,688
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)16: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,102
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_53009fefb99aa5644b2694b299a06665_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_35ab2cec6f2a15e0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,396
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_05fd3efd26a0dda0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4488 ngư?i
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_dc1e7a240ced5ebe.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,885
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22571_none_dc13aa380cf57aaf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,683
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)15: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,255
Ngày (UTC)17-Jan-2011
Th?i gian (UTC)21: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.343
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_040d76565b7f1d193e32d0becdfc64bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_f1b6a77c6d6e403e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_0c70b9db18ca30c9651d50450272b525_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_45db7d176252a2e3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_cfed6ed1c3cb0fa2389e0cfca4f6884d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_a5c1a558d26263c7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_e7279fafea0c3c77c012f5d19562c201_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_be5d17bf8ac91b51.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_da50951d70e942f9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,022
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)07: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_dc60313f6df10c73.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,022
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)08: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_da45c53170f15eea.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,655
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)07: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_dc5561536df92864.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,655
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)08: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_34585140a1336a038034f036db19eebc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_ce1e96e08205149e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_5966c286cdc91b86932f06959050e706_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_330b8117aaaac46a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_7af01a92b72ff1c007ed5ac1bff18b8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_e0f16a60ce4c247c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_94fcde3e504c29008c2ca598877ad642_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_2d887ba881a09155.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_366f30a12946b42f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.026 ngư?i
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)08: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_387eccc3264e7da9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.026 ngư?i
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)09: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_366460b5294ed020.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.657 ngư?i
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)08: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_3873fcd72656999a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.657 ngư?i
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)09: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.781 ngư?i
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_2afd24db5c9d9a1398e083165e8f50bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_b3b8c34e4bb7d395.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_4b9a3389eca7c6e3f93191651033c0a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_8d748fdcada1598f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_acfdf68316cb7bf0b753d4a32423e3a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_b2be716b5de4f752.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_d4bf9a2ce52710a4fe7ce0c662b29216_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_960ada8afc276cf4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_da52391370e74bf5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,024
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)08: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_dc61d5356def156f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,024
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)09: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20899_none_da47692770ef67e6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.656
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)08: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21657_none_dc5705496df73160.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.656
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)09: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.168
Ngày (UTC)09-Feb-2011
Th?i gian (UTC)16: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2492806 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2492806 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2492806

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com