Da??m programm?m ir sader?bas probl?mas ar 1. servisa pakotni sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2492938 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c sist?mas Windows 7 vai sist?mas Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotnes (SP1) instal??anas vai p?c programmu instal??anas dator?, kur? jau darbojas Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1, da?as programmas var nefunkcion?t, k? paredz?ts.

IEMESLS

Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 ietver dro??bas, uzticam?bas un l?dzek?u atjaunin?jumus sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2. Da?as programmas var zaud?t funkcionalit?ti p?c sist?mas Windows 7 vai sist?mas Windows Server 2008 R2 SP1 instal??anas. Tom?r liel?k? da?a turpina darboties, k? paredz?ts. ?aj? rakst? nor?d?tas programmas, par kur?m zi?ots, ka p?c instal??anas dator?, kur? darbojas Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1, tiek zaud?ta ?o programmu funkcionalit?te.

Piez?mes
  • Sada?? "Papildinform?cija" eso?os sarakstus nevajadz?tu uzskat?t par piln?giem to programmu sarakstiem, kuru funkcionalit?te tiek zaud?ta, kad ??s programmas tiek izmantotas dator?, kur? darbojas Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1.
  • Ja izmantojat ?ajos sarakstos iek?autu programmu, iesp?jams, b?s j?sazin?s ar programmat?ras izstr?d?t?ju, lai ieg?tu papildinform?ciju.

PAPILDINDORM?CIJA

?aj?s tabul?s nor?d?tas programmas, par kur?m zin?ms, ka p?c instal??anas dator?, kur? darbojas Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1, tiek zaud?ta ?o programmu funkcionalit?te.

Ja programmai, kas nav min?ta ?aj? rakst?, main?s funkcionalit?te p?c sist?mas Windows 7 vai sist?mas Windows Server 2008 R2 SP1 instal??anas, izmantojiet ??s metodes, lai nov?rstu ?o probl?mu:
  • P?c tam, kad konstat?jat, ka programma nedarbojas pareizi, restart?jiet datoru vismaz vienu reizi. ?? r?c?ba, iesp?jams, nov?rs?s probl?mu, liekot pakalpojumiem vai aizkav?t?m funkcij?m pabeigt darb?bu izpildi.
  • Sazinieties ar programmat?ras izstr?d?t?ju. Piem?ram, apmekl?jiet programmat?ras izstr?d?t?ja vietnes atbalsta sada?u. Iesp?jams, var?sit atrast lietojumprogrammas atjaunin?jumu, kur? min?ta Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1. Vai ar?, iesp?jams, atrad?sit jaun?ku programmas versiju, kas izlaista p?c SP1 izlaides datuma.
  • Zi?ojiet par ?o probl?mu programmat?ras izstr?d?t?jam. Iesp?jams, var?sit izmantot sazi?as saiti uz programmat?ras izstr?d?t?ja vietni, lai pazi?otu par probl?mu un piepras?tu atjaunin?tu programmas versiju.

Programmas, kas nedarbojas p?c 1. servisa pakotnes instal??anas

?aj? tabul? nor?d?t?s programmas nedarbojas p?c SP1 sist?mai Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 instal??anas.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Programma
Nosaukums
Programma
Versija
Programmat?ra
Izstr?d?t?js
Papildinform?cijas vai atjaunin?t?s programmat?ras vietne
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/
Ninja Trader 7.0; 6.5Ninja Trader http://www.ninjatrader.com

Programmas, kuras zaud? funkcionalit?ti p?c 1. servisa pakotnes instal??anas

?aj? tabul? nor?d?taj?m programm?m rodas liels vai neliels funkcionalit?tes zudums p?c SP1 sist?mai Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 instal??anas. Ieteicams sazin?ties ar programmat?ras izstr?d?t?ju. Varat ar? apmekl?t programmat?ras izstr?d?t?ja vietni, lai ieg?tu ieteicamu risin?jumu vai programmas atjaunin?jumu.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Programma
Nosaukums
Programma
Versija
Programmat?ra
Izstr?d?t?js
Papildinform?cijas vai atjaunin?t?s programmat?ras vietne
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.com
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloads

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar programmat?ras izstr?d?t?ju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/lv-lv
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Korpor?cija Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2492938 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 14. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbsurveynew kbprb KB2492938

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com