Mô t? Update Rollup 9 cho lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và c?ng tác 4,5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2492952 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t là ngày tháng 1 năm 2011. C?p Nh?t rollup này ch?a t?t c? các b?n c?p nh?t trư?c đây phát hành t? HMC 4.5. B?n c?p nh?t này gi?i quy?t các v?n đ? trong các thành ph?n sau đây trong Microsoft gi?i pháp lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và nghiên c?u khoa h?c 4,5 (t? HMC 4,5):
 • Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại nhà cung c?p
 • ADCollector
 • BlockRMO nhà cung c?p
 • CategorizerOverrideAgent
 • CoreRMO nhà cung c?p
 • Nhà cung c?p h? th?ng t?p
 • DNSClient.msi
 • Nhà cung c?p DNS
 • Exchange 2007 OAB ngu?n l?c qu?n l? không gian tên
 • Exchange 2007 OAB ngu?n l?c qu?n l? b?n ghi Dịch vụ Web
 • Exchange 2007 ngu?n l?c qu?n l? không gian tên
 • Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange 2007 Resource Manager
 • Exchange 2007 nhà cung c?p
 • T? ch?c không gian tên m?c tin thư thoại đang ho?t đ?ng
 • T? ch?c ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Web b?n ghi d?ch v?
 • Lưu tr? Email 2007 không gian tên
 • Lưu tr? Email 2007 Web b?n ghi d?ch v?
 • Qu?n l? Email 2007 không gian tên
 • Qu?n l? Email 2007 Web b?n ghi d?ch v?
 • Qu?n l? không gian tên 2007 thư thoại tin t?c th?i th?ng nh?t
 • pwdb40ssis
 • RPCHttpConfigTool
 • SmtpDomainCacheTask
 • thư thoại tin t?c th?i th?ng nh?t 2007 nhà cung c?p
 • Qu?n l? không gian tên m?c tin thư thoại đang ho?t đ?ng
 • Qu?n l? ho?t đ?ng Web b?n ghi d?ch v?
 • Categorizer ghi đè Agent
 • ResourceManageDatabase.msi
 • Lưu tr? trên máy SharePoint 2007 Web b?n ghi d?ch v?
 • Lưu tr? trên máy SharePoint 2007 không gian tên
 • CheckFolderGroupsAndRMByPlan.msi
 • KB959196.MSI
 • Nhà cung c?p tính di đ?ng Exchange 2007
 • Chia s? đi?m nhà cung c?p
 • Nhà cung c?p l?i
 • ki?m nh?p nhà cung c?p
 • K?ch b?n nhà cung c?p
 • PowerShell nhà cung c?p
 • SMTP Mail nhà cung c?p
 • Nhà cung c?p t?p tin XML
 • Windows cài đ?t chuyên bi?t nhà cung c?p
 • T? ch?c văn ph?ng liên l?c máy ch? không gian tên
 • Qu?n l? văn ph?ng liên l?c máy ch? không gian tên
 • Văn ph?ng liên l?c máy ch? nhà cung c?p
 • SharedOABUtility
 • Exchdatasetup
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? update rollup:
 • Các v?n đ? c?p nh?t rollup s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup.
 • Cho dù update rollup đư?c thay th? b?i b?t k? update rollup.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t rollup ch?a.

Gi?i thi?u

Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t

Update rollup này gi?i quy?t các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 957583 Mô t? Update Rollup 1 cho lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và c?ng tác 4,5
 • 957584 Mô t? Update Rollup 2 cho lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và c?ng tác 4,5
 • 969820 Mô t? Update Rollup 3 cho lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và c?ng tác 4,5
 • 977174 Mô t? Update Rollup 5 cho lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và c?ng tác 4,5
 • 979704 Mô t? Update Rollup 6 cho lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và c?ng tác 4,5
 • 982215 Mô t? C?p Nh?t Rollup 7 cho lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và c?ng tác 4,5
 • 2444344 Mô t? Update Rollup 8 cho lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và c?ng tác 4,5
Update rollup này c?ng gi?i quy?t m?t v?n đ? mà không đư?c di?n t? trong m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB):
 • Các CreateResourceMailbox th? t?c trong không gian tên Hosted Email 2007 không thành công, và thông tin ngăn x?p l?i ch? ra r?ng các T?p-MailboxCalendarSettings l?nh gây ra v?n đ?. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng cách s? d?ng C?p nh?t này, b?n ph?i thêm các y?u t? XML sau đây đ? các executeData nút ch?n m?t yêu c?u th? t?c:
  <skipMailboxCalendarSetting>1</skipMailboxCalendarSetting>

  N?u b?n đ? thi?t l?p các MailboxCalendarSettings thu?c tính, thêm m?t cu?c g?i đ?n các ModifyResourceMailbox th? t?c sau đó.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin rollup

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có s?n m?t "Hotfix download" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các web site Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và h?p tác phiên b?n 4.5 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. T?t c? các máy ch? Exchange ph?i lúc Exchange 2007 Service Pack 2 ho?c m?i hơn. Ngoài ra, b?n ph?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n.

Lưu ? Công c? tri?n khai t? HMC ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? ph?c v? Microsoft cung c?p máy ch? (MPS) đ?ng cơ đ?u tiên.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u


B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này update rollup. Tuy nhiên, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i m?t s? b?n ghi d?ch v? trong th?i gian cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này thay th? t?t c? các b?n C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Th?i gian Khu v?c th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rpchttpconfigtool.MSIkhông áp d?ng412,67206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Adcollector.MSIkhông áp d?ng419,32806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Exchdatasetup.MSIkhông áp d?ng223,23206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Pwdb40ssis.MSIkhông áp d?ng273,40806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Categorizeroverrideagent-x64.msikhông áp d?ng373,76006-Jan-201111: 34không áp d?ng
Categorizeroverrideagent.MSIkhông áp d?ng373,76006-Jan-201111: 34không áp d?ng
Checkfoldergroupsandrmbyplan.MSIkhông áp d?ng384,51206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Kb959196.MSIkhông áp d?ng756,22406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Sharedoabutility.MSIkhông áp d?ng392,70406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Smtpdomaincachetask-x64.msikhông áp d?ng369,66406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Exchange2007oabresourcemanagerns.MSIkhông áp d?ng253,95206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Exchange2007resourcemanagerns.MSIkhông áp d?ng308,73606-Jan-201111: 34không áp d?ng
Hostedactivedirectoryns.MSIkhông áp d?ng264,19206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Hostedemail2007ns.MSIkhông áp d?ng351,74406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Hostedofficecommunicationsserverns.MSIkhông áp d?ng274,94406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Hostedsharepoint2007ns.MSIkhông áp d?ng260,60806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Managedadns.MSIkhông áp d?ng285,69606-Jan-201111: 34không áp d?ng
Managedemail2007ns.MSIkhông áp d?ng318,46406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Managedofficecommunicationsserverns.MSIkhông áp d?ng267,26406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Managedunifiedmessaging2007ns.MSIkhông áp d?ng247,80806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Activedirectoryprovider.MSIkhông áp d?ng374,78406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Blockrmoprovider.MSIkhông áp d?ng280,57606-Jan-201111: 34không áp d?ng
Corermoprovider.MSIkhông áp d?ng370,68806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Errorprovider.MSIkhông áp d?ng218,11206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Exchange2007mobilityprovider.MSIkhông áp d?ng364,54406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Exchange2007provider.MSIkhông áp d?ng545,79206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Filesystemprovider.MSIkhông áp d?ng406,52806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Officecommunicationsserverprovider.MSIkhông áp d?ng372,73606-Jan-201111: 34không áp d?ng
Powershellprovider.MSIkhông áp d?ng217,08806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Registryprovider.MSIkhông áp d?ng301,56806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Scriptprovider.MSIkhông áp d?ng233,98406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Sharepointprovider.MSIkhông áp d?ng512,00006-Jan-201111: 34không áp d?ng
Smtpmailprovider.MSIkhông áp d?ng210,94406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Unifiedmessaging2007provider.MSIkhông áp d?ng256,51206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Windowsinstallerprovider.MSIkhông áp d?ng217,08806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Xmlfileprovider.MSIkhông áp d?ng223,74406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Dnsclient.MSIkhông áp d?ng682,49606-Jan-201111: 34không áp d?ng
Dnsprovider.MSIkhông áp d?ng357,88806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Resourcemanagedatabase.MSIkhông áp d?ng790,52806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Exchange2007oabresourcemanagerws.MSIkhông áp d?ng445,44006-Jan-201111: 34không áp d?ng
Exchange2007resourcemanagerws.MSIkhông áp d?ng467,96806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Hostedactivedirectoryws.MSIkhông áp d?ng475,64806-Jan-201111: 34không áp d?ng
Hostedemail2007ws.MSIkhông áp d?ng530,43206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Hostedsharepoint2007ws.MSIkhông áp d?ng476,67206-Jan-201111: 34không áp d?ng
Managedactivedirectoryws.MSIkhông áp d?ng472,06406-Jan-201111: 34không áp d?ng
Managedemail2007ws.MSIkhông áp d?ng524,80006-Jan-201111: 34không áp d?ng

Thông tin cài đ?̃t


Lưu ? N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t Rollup 8 cho t? HMC 4.5and t?t c? trư?c đó C?p Nh?t rollups cho t? HMC 4.5, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy ch? (đ?u tiên c?a ngh? s?MPS01) là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n.
 2. Trên máy ch? MPS01, m? công c? tri?n khai ngh? s? và s? d?ng nó đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t các c?u ph?n c? sau:
  • ActiveDirectoryProvider
  • BlockRMOProvider
  • CoreRMOProvider
  • FileSystemProvider
  • DNSProvider
  • Exchange2007OabResourceManagerNS
  • Exchange2007OabResourceManagerWS
  • Exchange2007ResourceManagerNS
  • Exchange2007ResourceManagerWS
  • Exchange2007Provider
  • HostedActiveDirectoryNS
  • HostedActiveDirectoryWS
  • HostedEmail2007NS
  • HostedEmail2007WS
  • ManagedEmail2007NS
  • ManagedEmail2007WS
  • ManagedUnifiedMessaging2007NS
  • UnifiedMessaging2007Provider
  • ManagedADNS
  • ManagedActiveDirectoryWS
  • HostedSharePoint2007WS
  • HostedSharePoint2007NS
  • Exchange2007MobilityProvider
  • SharePointProvider
  • ErrorProvider
  • RegistryProvider
  • ScriptProvider
  • PowerShellProvider
  • SMTPMailProvider
  • XmlFileProvider
  • WindowsInstallerProvider
  • HostedOfficeCommunicationsServerNS
  • ManagedOfficeCommunicationsServerNS
  • OfficeCommunicationsServerProvider
 3. Gi?i nén gói C?p Nh?t rollup đ?n h? ph?c v? MPS t?i m?t đ?a đi?m t?m th?i. Ví d?, gi?i nén nó vào v? trí sau:
  C:\temp\QFERollupPackage
 4. Đ?i tên ho?c làm cho đ?ng g?i c?a các t?p hi?n có trong các C:\MSIShare\ m?c tin thư thoại có t?p đ? đ?t tên tin sau đây, và sau đó sao chép MSI sau t?p tin t? các C:\temp\QFERollupPackage\ m?c tin thư thoại đ? các C:\MSIShare\ thư m?c:
  • ActiveDirectoryProvider.msi
  • ADCollector.msi
  • BlockRMOProvider.msi
  • CategorizerOverrideAgent-x64.msi
  • CoreRMOProvider.msi
  • FileSystemProvider.msi
  • DNSClient.msi
  • DNSProvider.msi
  • Exchange2007OabResourceManagerNS.MSI
  • Exchange2007OabResourceManagerWS.MSI
  • Exchange2007ResourceManagerNS.MSI
  • Exchange2007ResourceManagerWS.MSI
  • Exchange2007Provider.MSI
  • HostedActiveDirectoryNS.msi
  • HostedActiveDirectoryWS.msi
  • HostedEmail2007NS.msi
  • HostedEmail2007WS.msi
  • ManagedEmail2007NS.msi
  • ManagedEmail2007WS.msi
  • ManagedUnifiedMessaging2007NS.msi
  • pwdb40ssis.MSI
  • RPCHttpConfigTool.msi
  • SmtpDomainCacheTask-x64.msi
  • UnifiedMessaging2007Provider.msi
  • ManagedADNS.msi
  • ManagedActiveDirectoryWS.msi
  • CategorizerOverrideAgent.msi
  • ResourceManageDatabase.msi
  • HostedSharePoint2007WS.msi
  • HostedSharePoint2007NS.msi
  • CheckFolderGroupsAndRMByPlan.msi
  • KB959196.MSI
  • Exchange2007MobilityProvider.MSI
  • SharePointProvider.msi
  • ErrorProvider.msi t?
  • RegistryProvider.msi
  • ScriptProvider.msi
  • PowerShellProvider.msi
  • SMTPMailProvider.msi
  • XmlFileProvider.msi
  • WindowsInstallerProvider.msi
  • HostedOfficeCommunicationsServerNS.msi
  • ManagedOfficeCommunicationsServerNS.msi
  • OfficeCommunicationsServerProvider.msi
  • SharedOABUtility.msi
  • Exchdatasetup.MSI
 5. S? d?ng công c? tri?n khai đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i các c?u ph?n sau trên h? ph?c v? MPS công c?:
  • Ho?t đ?ng m?c tin thư thoại nhà cung c?p
  • BlockRMO nhà cung c?p
  • CoreRMO nhà cung c?p
  • Nhà cung c?p h? th?ng t?p
  • Nhà cung c?p DNS
  • Exchange 2007 OAB ngu?n l?c qu?n l? không gian tên
  • Exchange 2007 OAB ngu?n l?c qu?n l? b?n ghi Dịch vụ Web
  • Exchange 2007 ngu?n l?c qu?n l? không gian tên
  • Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange 2007 Resource Manager
  • Exchange 2007 nhà cung c?p
  • T? ch?c không gian tên m?c tin thư thoại đang ho?t đ?ng
  • T? ch?c ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Web b?n ghi d?ch v?
  • Lưu tr? Email 2007 không gian tên
  • Lưu tr? Email 2007 Web b?n ghi d?ch v?
  • Qu?n l? Email 2007 không gian tên
  • Qu?n l? Email 2007 Web b?n ghi d?ch v?
  • Qu?n l? không gian tên 2007 thư thoại tin t?c th?i th?ng nh?t
  • thư thoại tin t?c th?i th?ng nh?t 2007 nhà cung c?p
  • Qu?n l? không gian tên m?c tin thư thoại đang ho?t đ?ng
  • Qu?n l? ho?t đ?ng Web b?n ghi d?ch v?
  • Lưu tr? trên máy SharePoint 2007 Web b?n ghi d?ch v?
  • Lưu tr? trên máy SharePoint 2007 không gian tên
  • Nhà cung c?p tính di đ?ng Exchange 2007
  • Chia s? đi?m nhà cung c?p
  • Nhà cung c?p l?i
  • ki?m nh?p nhà cung c?p
  • K?ch b?n nhà cung c?p
  • PowerShell nhà cung c?p
  • SMTP Mail nhà cung c?p
  • Nhà cung c?p t?p tin XML
  • Windows cài đ?t chuyên bi?t nhà cung c?p
  • T? ch?c văn ph?ng liên l?c máy ch? không gian tên
  • Qu?n l? văn ph?ng liên l?c máy ch? không gian tên
  • Văn ph?ng liên l?c máy ch? nhà cung c?p
  1. Cho phép và B?t đ?u cung c?p cơ trên m?i máy ch? ngh? s?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  2. Trên các máy ch? công c? MPS, B?t đ?u Thành ph?n b?n ghi d?ch v?.
  3. M? r?ng Thành ph?n b?n ghi d?ch v?, m? r?ng Máy vi tính, và sau đó m? r?ng Máy tính c?a tôi.
  4. Nh?p vào COM + các ?ng d?ng.
  5. B?m chu?t ph?i Cung c?p công c?, sau đó b?m t?t máy.
  6. B?m chu?t ph?i Cung c?p công c?, sau đó b?m B?t đ?u.
 6. Trong công c? tri?n khai, m? r?ng T? ch?c Exchange, m? r?ng Exchange cung c?p c?u h?nh, b?m chu?t ph?i vào nút ch?n m?t sau đây, và sau đó ch?y các l?nh kh?i t?o :
  • Qu?n l? Email 2007
  • Exchange 2007 OAB ngu?n l?c qu?n l?
  • Lưu tr? Email 2007
  • Exchange 2007 ngu?n l?c qu?n l?
 7. Trong công c? tri?n khai, b?m chu?t ph?i vào nút ch?n m?t sau đây, và sau đó ch?y các l?nh kh?i t?o :
  • T? ch?c Thư mục Họat động
  • Lưu tr? trên máy SharePoint
  • T? ch?c Office Communications Server
  • Qu?n l? Office Communications Server
 8. Nh?p vào B?t đ?u tri?n khai.
 9. Trên m?i máy ch? b?n ghi Dịch vụ Web, kh?i đ?ng l?i Internet Information Services (IIS).
 10. kí nh?p vào PROV01 b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr? tên mi?n, và sau đó làm theo các bư?c sau:
  1. sao lưu b?t k? t?p nào mà b?n đ? cá nhân hoá trong c?p sau:
   % Chương tr?nh Files%\Microsoft Hosting\Provisioning\RPCHTTPConfig
  2. S? d?ng Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh đ? lo?i b? các RPCHttpConfigTool thành ph?n, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i c?a các RPCHttpConfigTool thành ph?n t? b?n C?p Nh?t.
  3. N?p đơn xin l?i tu? ch?nh c?a b?n.
  4. cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n RPCHttpConfigTool.msi b?ng cách làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "tri?n khai the RPC qua HTTP khách hàng c?u h?nh trang Web", hư?ng d?n tri?n khai t? HMC 4.5 RTM.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai các cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) trên web site c?u h?nh máy tính khách c?a HTTP, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
   Làm th? nào đ? tri?n khai RPC qua HTTP khách hàng h? sơ trang
 11. Trên các OMSQL01h? ph?c v?, sao chép các t?p tin Pwdb40ssis.msi và ADCollector.msi t? b?n C?p Nh?t, và sau đó ch?y Pwdb40ssis.msi hai l?n đ? lo?i b? các thành ph?n Phiên b?n trư?c đó và cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i c?a các thành ph?n.

  Làm theo hư?ng d?n trong ph?n "T?o ra các hi?u su?t Warehouse Database" c?a hư?ng d?n tri?n khai t? HMC 4.5 RTM đ? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n Pwdb40ssis.msi. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra hi?u su?t kho b? máy cơ s? d? li?u, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
  Làm th? nào đ? t?o ra b? máy cơ s? d? li?u kho hi?u su?t
  Làm theo hư?ng d?n trong ph?n "Tri?n khai lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và nghiên c?u khoa h?c ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Collector" c?a hư?ng d?n tri?n khai t? HMC 4.5 RTM đ? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n ADCollector.msi. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và nghiên c?u khoa h?c ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Collector, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet: Làm th? nào đ? tri?n khai lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và nghiên c?u khoa h?c ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Collector
 12. Làm theo hư?ng d?n trong ph?n "Tri?n khai các ngh? s? DNS Client" c?a hư?ng d?n tri?n khai t? HMC 4.5 RTM đ? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n DNSClient.msi. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai các ngh? s? DNS Client, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
  Làm th? nào đ? tri?n khai các ngh? s? DNS Client
 13. cài đ?t chuyên bi?t V?ng m?t (OOF) đ?i l?.

  Làm theo hư?ng d?n trong ph?n "Cài đ?t và c?u h?nh the OOF Agent" hư?ng d?n tri?n khai t? HMC 4.5 RTM cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó c?u h?nh các đ?i l? V?ng m?t (OOF) bao g?m hai ti?n ích sau đây:
  • Categorizer ghi đè Agent
  • Tên mi?n SMTP Cache Task

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh tác nhân OOF, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
  Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh tác nhân OOF
  Lưu ? Đ? h? tr? multi-tenant có kh? năng ch?c năng V?ng m?t cho thuê nhà trong các t? ch?c khác nhau trong cùng m?t tên mi?n, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các đ?i l? OOF trên t?t c? các máy ch? Exchange trung tâm giao thông v?n t?i. b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange giao thông ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a Categorizer ghi đè lên các đ?i l?.
 14. Trên các MPSSQLmáy ch?, cài đ?t chuyên bi?t l?i các thành ph?n sau đây:
  • ResourceManageDatabase.msi
 15. N?u h? th?ng hi?n t?i đang nâng c?p t? lưu tr? trên máy thư thoại tin t?c th?i và nghiên c?u khoa h?c 4.0, làm theo các bư?c sau đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y t?p tin CheckFolderGroupsAndRMByPlan.msi.
  1. Sao chép các t?p tin CheckFolderGroupsAndRMByPlan.msi vào m?t v? trí trên các MPS01 h? ph?c v?.
  2. Ch?y t?p tin CheckFolderGroupsAndRMByPlan.msi.
  3. Xác đ?nh v? trí t?p CheckFolderGroupsAndRMByPlan.exe.config trong c?p sau:
   % chương tr?nh files%\Microsoft Hosting\Provisioning\CheckFolderGroupsAndRMByPlan
  4. Lo?i b? thu?c tính ch? đ?c t?p này và sau đó ch?nh s?a file đ? tr? đ?n v? trí máy ch? SQL c?a các ResourceManagerPlanManager cơ s? d? li?u)MPSSQL01).
  5. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, ch?y CheckFolderGroupsAndRMByPlan.exe file.
 16. kí nh?p vào các MPSSQL máy ch? b?ng cách s? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr? tên mi?n, ch?y file KB959196.msi đ? cài đ?t chuyên bi?t công c? C?p Nh?t ch?c năng b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? tài nguyên MPS.
 17. N?u b?n tin r?ng có th? ch?y vào các gi?i h?n v? s? lư?ng gián s? đ?a ch?, ch?y file SharedOABUtility.msi m?i t? này update rollup trên h? ph?c v? MPS Engine. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích OAB đư?c chia s?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  977990 B?n không th? t?o ra m?t m?i Offline Address Book trong m?t môi trư?ng lưu tr? ?ng d?ng thư và nghiên c?u khoa h?c
 18. Ch?y t?p tin Exchdatasetup.msi m?i t? này update rollup. Làm theo hư?ng d?n trong ph?n "C?u h?nh Exchange 2007 SP1 giám sát và thu" c?a hư?ng d?n tri?n khai t? HMC 4.5 RTM đ? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n Exchdatasetup.msi. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh Exchange Server 2007 SP1 giám sát và thu th?p d? li?u, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
  Làm th? nào đ? c?u h?nh Exchange Server 2007 SP1 giám sát và thu th?p d? li?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 2492952 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Solution for Hosted Messaging and Collaboration 4.5
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2492952 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2492952

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com