C?p Nh?t 4.0.1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - C?p Nh?t th?i gian thi?t k? cho Visual Studio 2010 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2495593 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Bài vi?t này c?ng áp d?ng cho các s?n ph?m sau:
 • Microsoft Visual Studio 2010 SP1 Professional

Gi?i thi?u

M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) có thêm h? tr? cho vi?c thi?t k? và phát tri?n ?ng d?ng cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng thông tin 1.

B?n c?p nh?t này ch?a các b?n c?p nh?t cho các Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng Update 1 đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2478063 C?p Nh?t 4.0.1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4-th?i gian ch?y C?p Nh?t
 • 2495593 C?p Nh?t 4.0.1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - C?p Nh?t th?i gian thi?t k? cho Visual Studio 2010 SP1
 • 2495638 Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Khuôn kh? .NET 4.0.1 là có s?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng c? th? đư?c kích ho?t như là m?t ph?n c?a Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng Update 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2478063 C?p Nh?t 4.0.1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4-th?i gian ch?y C?p Nh?t

THÔNG TIN THÊM

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, truy c?p vào web site sau đây:
Tùy ch?n dòng lệnh đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p web site MSDN sau đây:
T?ng h?p thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t Windows

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c m?t phiên b?n sau nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
T?i thông tin cho Windows Installer 4.0 Redistributable

V?n đ? đ? bi?t

B?n g?p ph?i sau đây đư?c bi?t đ?n các v?n đ? n?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? m?t trong nh?ng gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t như là ph?n c?a Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng Update 1:
 • N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2495593, Visual Studio h?p công c? h? tr? cho Nhà nư?c máy mô h?nh đư?c g? b?.
 • N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2495638, n?n t?ng C?p Nh?t m?c tiêu khuôn kh? và tham kh?o h?i đ?ng đư?c g? b?. Khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2495638, các ho?t đ?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t regresses IntelliSense và biên d?ch cho các tính năng n?n t?ng Update 1 và cho công vi?c nhà nư?c máy thi?t k?.
 • N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2478063, các thành ph?n th?i gian ch?y ?ng d?ng cho n?n t?ng Update 1 yêu c?u đư?c g? b?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính, tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c s? d?ng.

Tuy nhiên, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Visual Studio đ? hi?n th? các nút ch?n m?t h?p công c? m?i trong Visual Studio n?u Visual Studio 2010 SP1 đang ch?y khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin lo?i b?

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này hoàn toàn, b?n ph?i g? b? các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t sau riêng b?ng cách s? d?ng Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n:
 • 2478063 C?p Nh?t 4.0.1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4-th?i gian ch?y C?p Nh?t
 • 2495593 C?p Nh?t 4.0.1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - C?p Nh?t th?i gian thi?t k? cho Visual Studio 2010 SP1
 • 2495638 Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Khuôn kh? .NET 4.0.1 là có s?n
Lưu ? Các ba b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t như là m?t ph?n c?a Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng Update 1.

Thông tin v? t?p

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
WorkflowDesigner.pkgdef5,46628-Mar-201118: 15
WorkflowDesigner.extension.vsixmanifest75928-Mar-201118: 15

Thông tin thêm

B?n c?p nh?t này b? sung thêm h? tr? cho vi?c thi?t k? và phát tri?n ?ng d?ng cho các Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng Update 1 b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2010 SP1.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, cài đ?t chuyên bi?t các gói mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
 • 2478063 C?p Nh?t 4.0.1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4-th?i gian ch?y C?p Nh?t
 • 2495593 C?p Nh?t 4.0.1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - C?p Nh?t th?i gian thi?t k? cho Visual Studio 2010 SP1
 • 2495638 Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Khuôn kh? .NET 4.0.1 là có s?n
S? d?ng tính năng m?i đư?c cung c?p b?i Khuôn kh? .NET n?n t?ng Update 1, làm theo các bư?c sau:
 1. Install Microsoft Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng Update 1 - thi?t k?-th?i gian C?p Nh?t.
 2. M? h?nh ?nh Studio 2010 SP1.
 3. T?o m?t Tác v? D? án m?i, và sau đó thi?t l?p khuôn kh? m?c tiêu cho d? án Khuôn kh? .NET 4 h? sơ khách hàng n?n t?ng thông tin 1 ho?c đ?n Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng thông tin 1.

  Lưu ? Các M?c tiêu khuôn kh? danh sách là trong Thu?c tính d? án. B?ng cách s? d?ng danh sách này, b?n có th? ch?n phiên b?n khung đích thích h?p.
 4. Sau khi h?p công c? đư?c làm m?i, m?i Nhà nư?c máy ph?n có ch?a các y?u t? ho?t đ?ng sau đây s? đư?c hi?n th?:
  • Con tr?
  • StateMachine
  • Nhà nư?c
  • FinalState
 5. S? d?ng các Nhà nư?c máy mô h?nh, di chuy?n các ho?t đ?ng cho c?a s? nhà thi?t k? trong m?t ho?t đ?ng kéo và th?.
Ghi chú
 • N?u b?n thi?t l?p khung đích đ? Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng thông tin 1, b?n t?m th?y IntelliSense cho t?t c? các API m?i công c?ng ti?p xúc v?i các Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng Update 1 - th?i gian ch?y C?p Nh?t.
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng quy tr?nh làm vi?c nhà nư?c máy thi?t k?, truy c?p vào các web site Microsoft sau đây:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2495593 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2495593 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2495593

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com