Straipsnio ID: 2495638 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?iame straipsnyje apra?omas naujas keli? paskirties viet? paketas (MT paketas), skirtas ?Microsoft .NET Framework 4? 1 platformos naujinimui. MT paketas leid?ia programuotojams sukurti taikom?j? program?, kurios nukreipia naujas API i? vykdymo aplinkos, skirtos ?.NET Framework 4? 1 platformos naujinimui. 

Daugiau informacijos apie vykdymo aplink?, skirt? ?.NET Framework 4? 1 platformos naujinimui, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? j? ?Microsoft? ?ini? baz?je:  
2478063  ?.NET Framework 4? 1 platformos naujinimas ?- vykdymo aplinkos naujinimas
MT paketas yra numatytojo laiko naujinimo, skirto ?Microsoft Visual Studio 2010? 1 pakeitim? paketui (SP1), dalis.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie skirtojo laiko naujinim?, skirt? ?Microsoft Visual Studio 2010? 1 pakeitim? paketui (SP1), spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:  
2495593  Jau yra naujinimas, skirtas ?Visual Studio 2010? SP1, kuris padeda projektuojant ir kuriant taikom?sias programas, skirtas ?Microsoft .NET Framework 4? 1 platformos naujinimui

DAUGIAU INFORMACIJOS

MT paketas yra ?Microsoft .NET Framework 4? 1 platformos naujinimo, skirtojo laiko naujinimo, skirto ?Visual Studio 2010? SP1, dalis. ? MT paket? ?traukta nauj? nuorod? rinkini?, ?IntelliSense? fail? ir kit? palaikymo fail?.

Pastabos.
  • ?diegus skirtojo laiko naujinim?, skirt? ?Visual Studio 2010? SP1, ?Visual Studio 2010? automati?kai pasirenka 1 platformos naujinimas kaip vis? nauj? projekt? paskirties vietos sistem?. Nor?dami kurti taikom?sias programas, skirtas bet kuriai kitai ?.NET Framework? versijai, s?ra?e Paskirties vietos sistema turite pasirinkti atitinkam? ?.NET Framework? versij?.
  • Jei paskirties vietos sistema tinkamai nenustatyta kaip 1 platformos naujinimas, negalite kurti pagal j? jokios taikomosios programos, kuri i?kvie?ia nauj? vie??j? API i? vykdymo aplinkos naujinimo, skirto 1 platformos naujinimui.
  • Jei pakei?iate paskirties vietos sistem? ? bet kuri? kit? ?.NET Framework? versij?, o ne ? 1 platformos naujinimas, nerodomas ?ranki? komplektas B?senos kompiuteris. Tod?l aktyviame darbo eigos projekte, kuriame naudojamas 1 platformos naujinimas, atsiranda nenuoseklum?.

Naujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?? naujinim? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro ?iniatinklio svetain?s

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami. 

B?tinieji komponentai

Norint ?diegti ?? naujinim?, kompiuteryje turi b?ti ?diegta ?Windows Installer 3.1? arba naujesn? ?Windows Installer? versija.

Nor?dami gauti naujausi? ?Windows Installer? versij? apsilankykite ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
?Windows Installer 4.5? perskirstomojo paketo atsisiuntimas

?io naujinimo komand? eilut?s raktai

Daugiau informacijos apie ?vairius komand? eilut?s raktus, kuriuos palaiko ?is naujinimas, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
Bendroji informacija apie ?Windows Installer? komand? eilut?s raktus
Daugiau informacijos apie ?Windows Installer? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
Bendroji informacija apie ?Windows Installer?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? kompiuterio nereikia paleisti i? naujo, nebent atnaujinti failai yra u?rakinti arba naudojami.

?inomos naujinimo problemos

1 problema
Jei sukuriate ?iniatinklio svetain?s arba ?iniatinklio taikom?j? program? ?Visual Studio 2010?, kuri nukreipia ? ?.NET Framework 4? 1 platformos naujinim?, ir jei i? naujo sukuriamas Web.config failas, komponuojant taikom?j? program? ?vyksta klaida.

Prie?astis

?i problema i?kyla d?l neteisingos atributo targetFramework reik?m?s, ?trauktos ? Web.config fail?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atidarykite Web.config fail? ir rankiniu b?du pakeiskite atributo targetFramework reik?m? ? 4.0.1
2 problema
Kai sukuriate nauj? ?Visual Studio? papildinio projekt?, gaunate toliau nurodyt? klaidos prane?im?, jei pasirenkate ?.NET Framework 4? 1 platformos naujinimas kaip paskirties vietos sistem?:  
?Visual Studio? papildinio vedlys: ?vyko klaida ir vedliui nepavyko sugeneruoti projekto. Patikrinkite, ar tinkamai ?diegta programavimo kalba.?
Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Pa?ym?kite .NET Framework 4 kaip paskirties vietos sistem?, kai kuriate ?Visual Studio? papildinio projekt?.
  2. Papildinyje suk?r? projekt? nustatykite ?.NET Framework 4? 1 platformos naujinimas kaip paskirties vietos sistem?.
3 problema

Jei atidarote bet kok? projekt?, kuris nukreipia ? 1 platformos naujinim? kompiuteryje, kuriame vykdoma ?Visual Studio 2010? SP1 ir kuriame ne?diegtas MT paketas (nes ne?diegtas skirtojo laiko naujinimas KB2495593), gaunate tok? klaidos parne?im?:
?Ne?diegta projekto paskirties vietos sistema.?
?is prane?imas rei?kia, kad tr?ksta ? paskirties viet? nukreipian?iojo paketo. 

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite skirtojo laiko naujinim?, prie? atidarydami projekt? ?Visual Studio 2010? SP1. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? j? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
2495593 Jau yra naujinimas, skirtas ?Visual Studio 2010? SP1, kuris padeda projektuojant ir kuriant taikom?sias programas, skirtas ?Microsoft .NET Framework 4? 1 platformos naujinimui

Naujinimo pa?alinimo informacija

Nor?dami pa?alinti ?? naujinim?, naudokite valdymo skydo element? ?traukti arba pa?alinti programas .

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Fail? informacija

Bendrojoje ?io naujinimo versijoje yra fail? atribut? (arba naujesni? fail? atribut?), kurie i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2495638 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugpj??io 24 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2495638

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com