Raksta ID: 2495638 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par jauno Microsoft .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?juma vair?ku m?r?u pakotni (MT pakotni). Izmantojot MT pakotni, izstr?d?t?ji var veidot lietojumprogrammas, kas ir paredz?tas .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?juma izpildlaika atjaunin?jum? ietvertajiem API.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?juma izpildlaika atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:  
2478063  .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?jums ? izpildlaika atjaunin?jums.
MT pakotne ir da?a no Microsoft Visual Studio 2010 1. servisa pakotnes (SP1) noform??anas re??ma atjaunin?juma.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Visual Studio 2010 1. servisa pakotnes (SP1) noform??anas re??ma atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:  
2495593  Ir pieejams programmas Visual Studio 2010 SP1 atjaunin?jums, kas nodro?ina Microsoft .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?jumam paredz?tu lietojumprogrammu noform??anas un izstr?des atbalstu.

PAPILDINDORM?CIJA

MT pakotne ir da?a no Microsoft .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?juma ? Visual Studio 2010 SP1 noform??anas re??ma atjaunin?juma. Instal?jot MT pakotni, tiek pievienotas jaunas atsauces komplekt?cijas, k? ar? jauni IntelliSense faili un citi atbalsta faili.

Piez?mes
  • Kad ir instal?ts Studio 2010 SP1 noform??anas re??ma atjaunin?jums, programm? Visual Studio 2010 k? jauno projektu m?r?a platforma autom?tiski tiek atlas?ts 1. platformas atjaunin?jums. Lai izstr?d?tu jebkurai citai .NET Framework versijai paredz?tas lietojumprogrammas, sarakst? M?r?a platforma ir j?atlasa atbilsto?? .NET Framework versija.
  • Ja k? m?r?a platforma nav pareizi iestat?ts 1. platformas atjaunin?jums, nevar veidot saturu t?d?m lietojumprogramm?m, kuru darb?bas ietvaros tiek izsaukti 1. platformas atjaunin?juma izpildlaika atjaunin?juma jauni publiski API.
  • Ja k? m?r?a platforma tiek iestat?ta jebkura cita .NET Framework versija, nevis 1. platformas atjaunin?jums, netiek r?d?ts r?klodzi?? St?vok?a grafs. T?d?? rodas neatbilst?bas akt?vaj? darbpl?smas projekt?, kura ietvaros tiek izmantots 1. platformas atjaunin?jums.

Inform?cija par atjaunin?jumu

Atjaunin?juma ieg??ana

Atjaunin?jums ir pieejams lejupiel?dei t?l?k nor?d?taj? Microsoft lejupiel?des centra vietn?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila public??anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, dator? ir j?b?t instal?tai programmai Windows Installer 3.1 vai jaun?kai t?s versijai.

Lai ieg?tu jaun?ko programmas Windows Installer versiju, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
Lejupiel?d?t Windows Installer 4.5 izplat?mo versiju

?? atjaunin?juma komandrindas sl?d?i

Lai ieg?tu inform?ciju par da??dajiem ?aj? atjaunin?jum? atbalst?tajiem komandrindas sl?d?iem, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
Visp?r?ga inform?cija par Windows Installer komandrindas sl?d?iem
Lai ieg?tu inform?ciju par programmu Windows Installer, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
Visp?r?ga inform?cija par programmu Windows Installer

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas nav j?restart? dators, ja vien atjaunin?tie faili nav blo??ti vai netiek lietoti.

Zin?m?s ar atjaunin?jumu saist?t?s probl?mas

1. probl?ma
Ja programm? Visual Studio 2010 tiek izveidota vietne vai t?mek?a lietojumprogramma, kas ir paredz?ta .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?jumam, un tiek atk?rtoti izveidots fails Web.config, lietojumprogrammas izveides laik? rodas k??da. 

Iemesls

?? probl?ma rodas t?d??, ka fail? Web.config ir ievietota nepareiza atrib?ta targetFramework v?rt?ba.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atveriet failu Web.config un p?c tam manu?li mainiet atrib?ta targetFramework v?rt?bu uz 4.0.1
2. probl?ma
Ja, veidojot jaunu Visual Studio pievienojumprogrammas projektu, k? m?r?a platforma tiek atlas?ts .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?jums, tiek par?d?ts t?l?k redzamais k??das zi?ojums.  
Visual Studio pievienojumprogrammas vednis: rad?s k??da un vedn? nevar?ja izveidot projektu. P?rbaudiet, vai ir pareizi instal?ta programm??anas valoda.
Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Veidojot Visual Studio pievienojumprogrammas projektu, k? m?r?a platformu atlasiet .NET Framework 4.
  2. Kad pievienojumprogrammas projekts ir izveidots, k? projekta m?r?a platformu iestatiet platformu .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?jums.
3. probl?ma

Ja dator?, kur? tiek darbin?ta programma Visual Studio 2010 SP1 un nav instal?ta MT pakotne (jo nav instal?ts noform??anas re??ma atjaunin?jums KB2495593), tiek atv?rts jebk?ds 1. platformas atjaunin?jumam paredz?ts projekts, tiek par?d?ts t?l?k redzamais k??das zi?ojums.
Nav instal?ta projekta m?r?a platforma
?is zi?ojums nor?da, ka nav instal?ta m?r?a pakotne. 

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, pirms projekta atv?r?anas programm? Visual Studio 2010 SP1 instal?jiet noform??anas re??ma atjaunin?jumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2495593 Ir pieejams Visual Studio 2010 SP1 atjaunin?jums, kas nodro?ina Microsoft .NET Framework 4 1. platformas atjaunin?jumam paredz?tu lietojumprogrammu noform??anas un izstr?des atbalstu.

Inform?cija par atjaunin?juma no?em?anu

Lai no?emtu ?o atjaunin?jumu, izmantojiet vad?bas pane?a sada?u Programmu pievieno?ana vai no?em?ana.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failiem

?? atjaunin?juma glob?lajai versijai ir t?l?k sniegtaj? tabul? nor?d?tie failu atrib?ti (vai jaun?ki failu atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu, k? at??iras UTC un viet?jais laiks, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2495638 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 24. augusts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2495638

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com