Identifikator ?lanka: 2495638 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

U ovom ?lanku opisan je novi vi?enamenski paket (Multi-Targeting Pack ? MT paket) za Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1. Pomo?u MT paketa programeri mogu da kreiraju aplikacije koje su usmerene ka novim API interfejsima iz izvr?ne ispravke za .NET Framework 4 Platform Update 1. 

Da biste dobili vi?e informacija o izvr?noj ispravci za .NET Framework 4 Platform Update 1, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:  
2478063  NET Framework 4 Platform Update 1 - izvr?na ispravka
MT paket je deo ispravke iz faze dizajna za Microsoft Visual Studio 2010 servisni paket 1 (SP1).

Da biste dobili vi?e informacija o ispravci iz faze dizajna za Microsoft Visual Studio 2010 servisni paket 1 (SP1), kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:  
2495593  Dostupna je ispravka za Visual Studio 2010 SP1 koja pru?a ve?u podr?ku pri dizajniranju i kreiranju aplikacija za Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

DODATNE INFORMACIJE

MT paket je deo platforme Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - ispravka iz faze dizajna za Visual Studio 2010 SP1. MT paket dodaje nove referentne asemblere, IntelliSense datoteke i druge datoteke za podr?ku.

Napomene
  • Nakon ?to instalirate dizajnersku ispravku za Visual Studio 2010 SP1, Visual Studio 2010 ?e automatski izabrati stavku Platform Update 1 kao ciljni radni okvir za sve nove projekte. Da biste aplikacije kreirali za bio koju drugu verziju platforme .NET Framework, neophodno je da izaberete odgovaraju?u verziju platforme .NET Framework u listi Ciljni radni okvir.
  • Ako ciljni radni okvir nije ispravno pode?en kao Platform Update 1, ne mo?ete da kreirate aplikacije koje pozivaju nove javne API-eve iz izvr?ne ispravke za Platform Update 1.
  • Ako ciljni radni okvir promenite u neku drugu verziju platforme .NET Framework umesto u Platform Update 1, okvir sa alatkama Ma?ina stanja ne?e biti prikazan. Prema tome, pojavi?e se nedoslednosti u aktivnom toku posla koji koristi Platform Update 1.

Informacije o ispravci

Preuzimanje ispravke

Ispravka se mo?e preuzeti sa slede?e Microsoft Download Center Veb lokacije:  

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??eno uno?enje izmena u datoteku. 

Preduslovi

Da biste instalirali ovu ispravku, neophodan van je program Windows Installer 3.1 ili novija verzija.

Da biste preuzeli najnoviju verziju programa Windows Installer, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Preuzmi Windows Installer 4.5 za ponovnu distribuciju

Parametri komandne linije za ovu ispravku

Da biste dobili vi?e informacija o raznim parametrima komandne linije koje ova ispravka podr?ava, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Op?te informacije o parametrima komandne linije za Windows Installer
Vi?e informacija o programu Windows Installer potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Op?te informacije o programu Windows Installer

Zahtev za ponovno pokretanje

Nije neophodno da ponovo pokrenete ra?unar nakon ?to primenite ispravku osim ako su datoteke koje se a?uriraju zaklju?ane ili u upotrebi.

Poznati problemi u vezi sa ispravkom

Problem 1
Kada kreirate Veb lokaciju ili Veb aplikaciju u programu Visual Studio 2010 koja je predvi?ena za .NET Framework 4 Platform Update 1, a Web.config datoteka je ponovo kreirana, dolazi do gre?ke prilikom kreiranja aplikacije. 

Uzrok

Ovaj problem se javlja kada se neta?na vrednosti za atribut targetFramework doda u Web.config datoteku.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, otvorite Web.config datoteku, a zatim ru?no promenite vrednost za atribut targetFramework u 4.0.1
Problem 2
Kada kreirate novi projekat sa Visual Studio programskim dodatkom, dobijate slede?u poruku o gre?ci ako ste izabrali .NET Framework 4 Platform Update 1 kao ciljni radni okvir:  
?arobnjak za Visual Studio programski dodatak: Do?lo je do gre?ke, ?arobnjak nije uspeo da kreira projekat. Proverite da li je programski jezik pravilno instaliran.
Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, pratite slede?e korake:
  1. Izaberite .NET Framework 4 kao ciljni radni okvir kada kreirate projekat sa Visual Studio programskim dodatkom.
  2. Izaberite .NET Framework 4 Platform Update 1 kao ciljni radni okvir za projekat sa programskim dodatkom nakon kreiranja projekta.
Problem 3

Kada otvorite projekat koji koristi Platform Update 1 na ra?unaru na kojem je pokrenut program Visual Studio 2010 SP1 i na kojem nije instaliran MT paket (budu?i da ispravka iz faze dizajna, ?lanak KB2495593, nije instalirana), dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Ciljni radni okvir za projekat nije instaliran
Ova poruka ukazuje na to da vam nedostaje MT paket. 

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte ispravku iz faze dizajna pre nego ?to otvorite projekat u programu Visual Studio 2010 SP1. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
2495593 Dostupna je ispravka za Visual Studio 2010 SP1 koja pru?a ve?u podr?ku pri dizajniranju i kreiranju aplikacija za Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Informacije o uklanjanju ispravke

Za uklanjanje ove ispravke upotrebite uslu?ni program Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Globalna verzija ove ispravke sadr?i atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2495638 - Poslednji pregled: 24. avgust 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft .NET Framework 4
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2495638

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com