ID c?a bi: 2495638 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Bai vit nay m ta Goi a muc tiu (Goi MT) mi cho Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1. Goi MT cho phep nha phat trin tao cac ng dung nhm muc tiu cac API mi t Ban cp nht Runtime cho .NET Framework 4 Platform Update 1.

bit thm thng tin v Ban cp nht Runtime cho .NET Framework 4 Platform Update 1,hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2478063 .NET Framework 4 Platform Update 1 Ban cp nht Runtime
Goi MT la mt phn cua Ban cp nht Design-Time cho Microsoft Visual Studio 2010 Goi Dich vu 1 (SP1).

bit thm thng tin v Ban cp nht Design-Time cho Microsoft Visual Studio 2010 Goi Dich vu 1 (SP1), hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2495593 Hin a co ban cp nht cho Visual Studio 2010 SP1 giup thm h tr cho vic thit k va phat trin cac ng dung danh cho Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

THNG TIN THM

Goi MT la mt phn cua Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - Ban cp nht Design-Time choVisual Studio 2010 SP1. Goi MT thm h thng tham chiu mi, tp IntelliSense va cac tp h tr khac.

Chu y
  • Sau khi ban cai t Ban cp nht Design-Time cho Visual Studio 2010 SP1, Visual Studio 2010 se t ng chon Platform Update 1 lam khung muc tiu cho bt ky d an mi nao. phat trin cac ng dung cho bt ky phin ban khac nao cua .NET Framework, ban phai chon phin ban .NET Framework thich hp trong danh sach Khung Muc tiu.
  • Nu khung muc tiu khng c t la Platform Update 1 chinh xac, ban khng th xy dng theo bt ky ng dung nao goi API cng khai mi t Ban cp nht Runtime cho Platform Update 1.
  • Nu ban i khung muc tiu sang bt ky phin ban nao khac cua .NET Framework thay vi Platform Update 1, hp cng cu May Trang thai khng c hin thi. Do o, xay ra s khng nht quan trong d an lung cng vic hoat ng s dung Platform Update 1.

Thng tin cp nht

Cach tai xung ban cp nht

Hin a co ban cp nht tai xung t website Trung tm Tai xung cua Microsoft sau:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch tai xung cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay c lu tr trn may chu tng cng bao mt giup ngn chn bt ky thay i trai phep nao i vi tp.

iu kin tin quyt

cai t ban cp nht nay, ban phai cai t Windows Installer 3.1 hoc phin ban Windows Installer mi hn.

tai xung phin ban mi nht cua Windows Installer, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
Tai xung Windows Installer 4.5 Redistributable

Khoa chuyn i dong lnh cho ban cp nht nay

bit thm thng tin v khoa chuyn i dong lnh khac nhau c h tr bi ban cp nht nay, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
Thng tin chung v khoa chuyn i dong lnh cua Windows Installer
bit thm thng tin v Windows Installer, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
Thng tin chung v Windows Installer

Yu cu khi ng lai

Ban cp nht nay khng yu cu ban khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht tr khi cac tp ang c cp nht bi khoa hoc ang c s dung.

Cac vn a xac inh v ban cp nht

Vn 1
Nu ban tao website hoc ng dung web trong Visual Studio 2010 nhm muc tiu .NET Framework 4 Platform Update 1 va nu tp Web.config c tao lai, thi se xay ra li khi ban xy dng ng dung.

Nguyn nhn

Vn nay xay ra do gia tri khng chinh xac cho thuc tinh targetFramework c chen vao tp Web.config.

Giai phap

giai quyt vn nay, hay m tp Web.config, sau o i thu cng gia tri cho thuc tinh targetFrameworkthanh 4.0.1.
Vn 2
Khi ban tao d an trinh b sung Visual Studio mi, ban nhn c thng bao li sau nu ban chon .NET Framework 4 Platform Update 1 lam khung muc tiu:
Thut si Trinh b sung Visual Studio: a xay ra li va thut si khng th tao d an. Xac minh rng ngn ng lp trinh c cai t ung cach.
Giai phap

giai quyt vn nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Chon .NET Framework 4 lam khung muc tiu khi ban tao d an trinh b sung Visual Studio.
  2. t .NET Framework 4 Platform Update 1 lam khung muc tiu cho d an trinh b sung sau khi tao d an.
Vn 3

Nu ban m bt ky d an nao nhm muc tiu Platform Update 1 trn may tinh ang chay Visual Studio 2010 SP1 va khng cai t Goi MT (do ban cp nht design-time KB2495593 khng c cai t), ban nhn c thng bao li sau:
Khung Muc tiu D an khng c Cai t
Thng bao nay cho bit rng ban thiu goi nhm muc tiu.

Giai phap

giai quyt vn nay, hay cai t ban cp nht design-time trc khi m d an trong Visual Studio 2010 SP1. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2495593 Hin a co ban cp nht cho Visual Studio 2010 SP1 thm h tr cho vic thit k va phat trin cac ng dung danh cho Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Thng tin g bo ban cp nht

g bo ban cp nht nay, s dung Thm hoc G bo Chng trinhtrong Pa-nen iu khin.

Thng tin thay th hotfix

Hotfix nay khng thay th hotfix a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban toan cuc cua ban cp nht nay cha cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp sau o) c lit k trong bang sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo Gi? Chu?n Qu?c t? (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, t?p ? ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? xem s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab Mi Gi? trong muc Ngy v Gi? trong Pa-nen iu khin.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2495638 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.0
T? kha:
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2495638

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com