Mô t? v? C?p Nh?t cho Microsoft Silverlight: Tháng hai 14, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2495644 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft Silverlight là m?t cross-tr?nh duy?t, môi trư?ng đa plug-in mà cung c?p các th? h? ti?p theo c?a Microsoft .NET-d?a trên phương ti?n truy?n thông kinh nghi?m và phong phú các ?ng d?ng tương tác cho web site. Bài vi?t này mô t? Silverlight 4 phiên b?n phát hành chung phân ph?i 4.0.60129.0. B?n c?p nh?t này đ? đư?c phát hành vào ngày 14, 2011.

Silverlight C?p nh?t thông tin

M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Silverlight. B?n c?p nh?t này cung c?p m?t xây d?ng m?i (Phiên b?n 4.0.60129.0) mà là m?t nâng c?p lên phiên b?n trư?c c?a Silverlight. B?n c?p nh?t này đư?c bao g?m trong chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Silverlight hi?n t?i. N?u máy tính c?a b?n không có cài đ?t chuyên bi?t Silverlight, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? đư?c cung c?p cho b?n b?i Microsoft Update ho?c b?ng Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) Gói tính năng WSUS s? có m?t s?m.

Thông tin cài đặt

B?n c?p nh?t này có s?n t? các ngu?n sau đây.

Silverlight web site

Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Silverlight bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t trư?c đó ngoài b?n c?p nh?t này. Đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Silverlight trên máy tính c?a b?n, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:

Microsoft Update

B?n c?p nh?t này là c?ng có s?n cho ngư?i dùng c?a Microsoft Update. N?u b?n có m?t phiên b?n trư?c đó c?a Silverlight đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n c?p nh?t này s? đư?c cung c?p dư?i d?ng "C?p Nh?t cho Microsoft Silverlight (KB 2495644)."

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t Silverlight

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Làm th? nào đ? ?n b?n c?p nh?t này đ? nó xu?t hi?n m?t l?n n?a

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin thêm

V?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n c?p nh?t này

Sự cố 1Khi b?n chơi n?i dung cho Silverlight b?ng cách s? d?ng các codec VC-1, th?i gian đóng d?u thay đ?i m?t giá tr? không chính xác. V?n đ? này x?y ra khi th?i gian đóng d?u n?i dung l?n hơn 2 đ? s?c m?nh c?a 4.8nanoseconds. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n chơi n?i dung, video không phát đúng. Tuy nhiên, nh?ng âm thanh chơi m?t cách chính xác.
 • Khi b?n chơi n?i dung trong c?a s? Internet Explorer, m?t thông báo "L?i trên trang" đư?c hi?n th? trên leftcorner th?p hơn c?a c?a s?. N?u b?n b?m đúp vào thông báo này, m?tSystem.OverflowException ngo?i l? và ngăn x?p cu?c g?i sau sau đư?c t?o ra:
  mscorlib.dll!System.TimeSpan.Interval(double value, int scale) 
  System.Windows.dll!MS.Internal.XcpImports.ConvertCValueForManagedWithType(System.
  Type propertyType, ref MS.Internal.CValue outVal, int outDOType, bool 
  releaseObjectReference, bool deleteBuffer, MS.Internal.IManagedPeerBase fromObject 
  System.Windows.dll!MS.Internal.XcpImports.GetValue(MS.Internal.IManagedPeerBase 
  managedPeer, System.Windows.DependencyProperty property)         

Sự cố 2Microsoft Visual Studio IDE đ? v? khi b?n m? m?t ?ng d?ng Silverlight có hi?u ?ng đ? bóng Pixel trong m?t h? sơ hi?u su?t.

Sự cố 3Silverlight 4 không ch?y trên 64-bit phiên b?n c?a Mozilla Firefox cho Mac OS X. B?n c?p nh?t này thay đ?i plug-in lưu tr? behavious. B?n c?p nh?t này cho phép Silverlight đ? ch?y như là m?t quá tr?nh 32-bit trong 64-bit phiên b?n c?a Firefox cho Mac OS X.

Sự cố 4M?t l?i DRM "6207" x?y ra sau khi b?n nâng c?p Silverlight.

Sự cố 5M?t r? r? b? nh? x?y ra n?u m?t ?ng d?ng Silverlight 4 có m?t m?u d? li?u n?i tuy?n trong m?t đi?u khi?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
V?n đ? r? r? b? nh? v?i n?i tuy?n DataTemplates ? XAML

Sự cố 6B?n không th? nâng c?p m?t Silverlight 4 out c?a tr?nh duy?t ?ng d?ng n?u ?ng d?ng tên đư?c đ?i thành.

Sự cố 7L?i phương ti?n truy?n thông cho lu?ng phương ti?n đ? đ?i hư?ng thông tin trong d? li?u c?a h? không đư?c đi?u tr? m?t cách chính xác. V?n đ? này x?y ra trong các c?u h?nh nh?t đ?nh c?a các phiên b?n trư?c c?a Silverlight 4.

Tính năng đư?c thêm vào b?i b?n c?p nh?t nàyB?n c?p nh?t này cho bi?t thêm m?t tính năng c?i thi?n đ? tr? m?ng Silverlight lên đ?n 90 ph?n trăm. Các tính năng đư?c thi?t k? cho các ?ng d?ng Silverlight đư?c xây d?ng b?ng cách s? d?ng phiên b?n Silverlight 4.0.60129.0 ho?c phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng tính năng này trong các ?ng d?ng c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2505882 Làm th? nào đ? hư?ng l?i t? c?i ti?n đ? tr? ngăn x?p HTTP trong Silverlight 4 phiên b?n 4.0.60129.0

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Silverlight, h?y truy c?p trang web Microsoft sau đây:
Silverlight qu?n tr?
Microsoft Silverlight
Silverlight phát tri?n ngu?n l?c
Đ? báo cáo v?n đ? v? b?n c?p nh?t này, ho?c g?i b?t k? thông tin ph?n h?i cho nhóm phát tri?n Microsoft Silverlight, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Microsoft k?t n?i
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2495644 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Silverlight 4
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbinfo kbcip kbsurveynew kbmt KB2495644 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2495644

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com