Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 Attendant: tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2496326 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói c?p nh?t Microsoft Lync 2010 Attendant là ngày tháng 6 năm 2012.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? update C?p Nh?t gói:
  • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói C?p Nh?t.
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t gói C?p Nh?t.
  • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? gói C?p Nh?t khác.
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.
  • Các t?p tin C?p Nh?t gói ch?a.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a v?n đ? là tài li?u trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
2702444 MS12-039: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Lync 2010 Attendant: tháng 6/01 / 2012

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói AttendantConsole.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u m?t s? s? ph? thu?c c?a Microsoft Lync 2010 v?n đang ch?y khi b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c áp d?ng. Ví d?, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n có Microsoft Office Outlook ho?c Microsoft Lync 2010 Attendant ch?y khi b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng.

Thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đôi khi, b?n đư?c nh?c nh? cho ngu?n CD khi b?n c? g?ng đ? g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t tích l?y. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a CD ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi t?p ngu?n có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Attendantconsoleexe4.0.7577.40984,631,13616 Tháng 12 năm 201123:01x 86
Attoimdll4.0.7577.409880,51216 Tháng 12 năm 201123:03x 86
Ocapimdll4.0.7577.4098342,63216 Tháng 12 năm 201123:01x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40986,416,97616 Tháng 12 năm 201122:59x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06410 Tháng 2 năm 201111:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.40725,955,34428 Tháng 12 năm 201122:47x 86
Ucdll4.0.7577.407213,306,63228 Tháng 12 năm 201123:06x 86
Ucmapi.exe4.0.7577.4087647,44025 Tháng 3 năm 20122:42x 86
Ucmapi64exe4.0.7577.40872,448,65625 Tháng 3 năm 20123:23x 64
Ucprivatedll4.0.7577.4098412,24016 Tháng 12 năm 201123:08x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 201118:39x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Attendantconsoleexe4.0.7577.40984,631,13616 Tháng 12 năm 201123:01x 86
Attoimdll4.0.7577.409880,51216 Tháng 12 năm 201123:03x 86
Ocapimdll4.0.7577.4098342,63216 Tháng 12 năm 201123:01x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40986,416,97616 Tháng 12 năm 201122:59x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06410 Tháng 2 năm 201111:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.40725,955,34428 Tháng 12 năm 201122:47x 86
Ucdll4.0.7577.407213,306,63228 Tháng 12 năm 201123:06x 86
Ucmapi.exe4.0.7577.4087647,44025 Tháng 3 năm 20122:42x 86
Ucmapi64exe4.0.7577.40872,448,65625 Tháng 3 năm 20123:23x 64
Ucprivatedll4.0.7577.4098412,24016 Tháng 12 năm 201123:08x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 201118:39x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2496326 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010 Attendant
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2496326 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2496326

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com