Thông báo l?i khi ngư?i dùng c? g?ng đi offline trong Microsoft Dynamics CRM Client cho Outlook: "xu?t hi?n l?i trong xóa b? cơ s? d? li?u"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2496443 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t máy tính khách hàng đư?c s? d?ng b?i nhi?u ngư?i dùng ho?c đư?c s? d?ng trong m?t môi trư?ng máy ch? đ?u cu?i ho?c Citrix.
 • M?t ngư?i s? d?ng đi ngo?i tuy?n. Sau đó, ngư?i dùng th? hai nh?p Đi Offline.

Trong trư?ng h?p này, ngư?i s? d?ng th? hai không th? đi ngo?i tuy?n. Trong th?c t?, không có ngư?i khác có th? đi ngo?i tuy?n. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Xu?t hi?n l?i trong xóa b? b? máy cơ s? d? li?u. Liên h? v?i qu?n tr? Microsoft Dynamics CRM đ? đư?c h? tr? và c? g?ng đi offline m?t l?n n?a.

NGUYÊN NHÂN

Ch? có m?t ngư?i s? d?ng có th? đư?c c?u h?nh đ? đi offline trong Microsoft Dynamics CRM Client cho Microsoft Office Outlook.

GI?I PHÁP

Hành vi này là do thi?t k?. Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó c?u h?nh Microsoft Dynamics CRM Client cho Outlook. Sau đó, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n gián tuy?n b?ng cách nh?p vào các Đi Offline nút ch?n m?t.

N?u b?n không mu?n ngư?i dùng có th? nh?p vào các Đi Offline nút ch?n m?t, b?n có th? s? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau.

L?a ch?n 1


Lo?i b? quy?n đi Offline cho nh?ng ngư?i s? d?ng ngư?i mà b?n không mu?n đ? có th? xem các Đi Offline nút ch?n m?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cho m?t ngư?i dùng có quy?n đ? thay đ?i m?t vai tr? an ninh CRM, nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào qu?n l?, và sau đó nh?p vào Vai tr? an ninh.
 2. B?m đ? m? b?o m?t vai tr? mà b?n có th? thay đ?i. (Ví d?, b?m Qu?n l? bán hàng)
 3. Nh?p vào tab Qu?n tr? kinh doanh , và sau đó b?m Xóa Đi Offline hộp kiểm ? ph?n Linh tinh đ?c quy?n .
 4. Nh?p vào Ti?t ki?m, và sau đó nh?p vào Đóng.

  Lưu ? Có th? m?t 5 phút ho?c hơn trư?c khi bi?n m?t vào nút ch?n m?t trên thanh công c? c?a khách hàng n?u khách hàng đ? đư?c c?u h?nh.

Tùy ch?n 2


Vô hi?u hóa các Đi Offline nút ch?n m?t cho t?t c? ngư?i dùng trên m?i máy tính, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics CRM Client cho Outlook v?i nhau b?ng cách s? d?ng các chuy?n đ?i disableofflinecapability . Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó g? đư?ng d?n c?a t?p Setupclient.exe.
 2. SE /disableofflinecapability chuy?n đ?i đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics CRM Client cho Outlook. (Ví d?, s? d?ng c:\Client\i386\SetupClient.exe /disableofflinecapability l?nh.)
 3. B?m cài đ?t chuyên bi?t ngay ho?c s? d?ng các chuy?n đ?i /q cài đ?t chuyên bi?t yên t?nh mà không thông báo ngư?i dùng.

Tùy ch?n 3


C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics CRM Client cho Outlook, b?n có th? thay đ?i khóa registry LightClient do đó b?t k? m?i ngư?i dùng ch?y các c?u h?nh không th?y các Đi Offline nút ch?n m?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Regeditvà sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 3. B?m chu?t ph?i vào LightClient ki?m nh?p khóa, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 4. Thay đ?i các Giá tr? 1, ch?n th?p phân, và sau đó b?m OK.
 5. B?t đ?u Microsoft Dynamics CRM Client cho Outlook.

  Lưu ? Có th? m?t 5 phút ho?c hơn trư?c khi bi?n m?t vào nút ch?n m?t trên thanh công c? c?a khách hàng n?u khách hàng đ? đư?c c?u h?nh.
 6. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient

  Lưu ?N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính khách hàng 64-bit và có m?t phiên b?n 3-bit c?a Microsoft Office đư?c cài đ?t chuyên bi?t, thích h?p registry subkey là như sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\MSCRMClient
 7. B?m chu?t ph?i vào LightClient ki?m nh?p khóa, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 8. Thay đ?i các Giá tr? 1, ch?n th?p phân, và sau đó b?m OK. Khi m?t c?u h?nh m?i đư?c đi?u hành, các Đi Offline nút ch?n m?t s? đư?c g? b?.

Lưu ?Khi b?n thay đ?i các m?c nh?p registry trong HKEY_CURRENT_USER, s? thay đ?i s? ?nh hư?ng đ?n ch? ngư?i dùng đ? kí nh?p vào. Áp d?ng thay đ?i cho nhi?u ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí h? sơ c?a h? theo HKEY_Users\. Ho?c, áp d?ng các khóa b?ng cách s? d?ng m?t chính sách nhóm cho ngư?i dùng nhi?u/khác.

THÔNG TIN THÊM

N?u m?t ngư?i s? d?ng đ? đi ngo?i tuy?n và ngư?i dùng khác nhau ph?i có kh? năng đi ngo?i tuy?n trên cùng m?t máy tính, b?n ph?i th? b? máy cơ s? d? li?u t? ngư?i s? d?ng trư?c đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th? m?t b? máy cơ s? d? li?u SQL Express, truy c?p vào web site m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:

http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms178613.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2496443 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics Live CRM Professional Edition
 • Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook with Offline Access
T? khóa: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB2496443 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2496443

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com