Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cài đ?t Windows đ? h?nh ph?n c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 249694 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Trong v?ng đ?i c?a m?t h? đi?u hành Microsoft Windows, b?n có th? ph?i khôi ph?c l?i m?t h? th?ng nhà nư?c đư?c cài đ?t trên máy tính cùng m?t máy tính v?t l? hay th?m chí m?t máy tính v?t l? khác nhau. Ph?c h?i t? các s? ki?n sau đây có th? yêu c?u m?t thao tác khôi ph?c:
 • h?ng hóc ph?n c?ng
 • s? th?t b?i ph?n m?m
 • tr?m c?p máy tính
 • Thiên tai
 • ngư?i dùng l?i
B?n có th? khôi ph?c b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng t? m?t v?t l? máy tính đ? cùng m?t v?t l? máy tính ho?c máy tính khác có cùng m?t th?c hi?n, mô h?nh, và c?u h?nh (ph?n c?ng gi?ng h?t nhau).

Microsoft hi?n không h? tr? khôi ph?c b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng t? m?t máy tính đ? m?t l?n th? hai máy tính c?a m?t c?u h?nh th?c hi?n, mô h?nh, ho?c ph?n c?ng khác nhau. Microsoft s? ch? cung c?p nh?ng n? l?c thương m?i h?p l? đ? h? tr? quá tr?nh này. Ngay c? khi ngu?n và máy tính đích dư?ng như là làm cho gi?ng h?t nhau và các mô h?nh, có th? có tr?nh đi?u khi?n, ph?n c?ng ho?c ph?n m?m khác bi?t gi?a các ngu?n và đi?m đ?n máy vi tính.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t sao lưu tr?ng thái h? th?ng trên m?t máy tính và khôi ph?c l?i nó đ? cùng m?t máy tính ho?c m?t v?t l? khác nhau máy tính c?a cùng m?t th?c hi?n và mô h?nh. N?u b?n không làm theo các bư?c trong bài vi?t này, b?n s? làm gi?m xác su?t c?a s? thành công khi b?n khôi ph?c l?i ph?n c?ng khác nhau.

Windows Server 2003 và Windows XP

Đ? khôi ph?c máy tính d?a trên Windows Server 2003 và Windows XP máy vi tính, phương pháp ưa thích c?a ph?c h?i là s? d?ng các T? đ?ng h? th?ng Recovery (ASR) tính năng. ASR t? đ?ng khôi ph?c toàn b? quá tr?nh. Quá tr?nh này t?o ra k?t qu? đáng tin c?y nh?t.

Ngu?n máy tính đư?c đ?nh ngh?a là máy tính mà b?n đ? s? d?ng đ? t?o ra tr?ng thái h? th?ng sao lưu. Máy tính đích là máy tính nơi b?n s? khôi ph?c l?i các sao lưu.

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista và Windows 7

Đ? khôi ph?c Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista và Windows 7-d?a máy tính, phương pháp ưa thích là m?t khôi ph?c đ?y đ? h? th?ng. C? th?, mà không c?n s? d?ng ASR, b?n có th? th?c hi?n m?t Bare Metal khôi ph?c (BMR) kh?i tin kh?i đ?ng đư?c đ?nh d?ng tươi và h? th?ng t?p trên cùng m?t máy ch? d? ph?ng ban đ?u đư?c l?y t?. Trong trư?ng h?p này, kh?i lư?ng b? trí và đ?nh danh đư?c gi?ng như nh?ng ngư?i s? d?ng trong b?n sao lưu c?a máy tính ban đ?u. Ngoài ra, b?n có th? th?c hi?n m?t BMR s? d?ng ASR sang máy tính có ph?n c?ng khác nhau vào máy tính ban đ?u.

Chú ý BMRs có th? đư?c th?c hi?n ch? khi h? th?ng đang gián tuy?n.

K?ch b?n có th? ph?c h?i

 • K?ch b?n unbootable/máy ch?-di chuy?n máy ch? (k? ho?ch và có k? ho?ch)

  Trong trư?ng h?p này, b?n có th? b?o v? các máy ch? b?ng cách th?c hi?n sao lưu BMR c?a t?t c? các quan tr?ng t?p trên máy ch?. B?n sau đó s? khôi ph?c l?i máy ch? b?ng cách th?c hi?n m?t ph?c h?i BMR thông qua Windows ph?c h?i. Trong trư?ng h?p này, BMR đư?c h? tr? ph?n c?ng khác nhau.
 • H? ph?c v? tr?c tr?c k?ch b?n (kh?i đ?ng) ho?c cu?n sau c?a vai tr? máy ch?

  Trong trư?ng h?p này, b?n có th? b?o v? các máy ch? b?ng cách th?c hi?n m?t h? th?ng nhà nư?c sao lưu ho?c b?ng cách th?c hi?n m?t sao lưu BMR. B?n sau đó s? khôi ph?c l?i máy ch? b?ng cách th?c hi?n m?t ph?c h?i h? th?ng nhà nư?c t? h? đi?u hành b?t đ?u.
 • Tr?ng thái h? th?ng ph?c h?i sau khi m?t cài đ?t m?i c?a Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 trên ph?n c?ng m?i ho?c cùng m?t ph?n c?ng
  Ki?u này ph?c h?i không đư?c h? tr?.

  Windows Server Backup không ch?n ph?c h?i trên m?t h? đi?u hành m?i đư?c cài đ?t. Thay vào đó, nó c?nh báo r?ng thao tác này không đư?c h? tr?. Tính năng này đư?c s? d?ng ch? như là m?t n? l?c h? tr? last-ditch đ? đ?i l?i d? li?u t? m?t máy ch? th?t b?i và không ph?i là m?t tính năng sao lưu đư?c h? tr?

  Khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng ch? đư?c h? tr? trên cùng m?t trư?ng h?p h? đi?u hành. Nó không đư?c h? tr? trên m?t h? đi?u hành reinstalled trên ph?n c?ng tương t? ho?c khác nhau.
B?ng sau v?ch ra k?ch b?n ph?c h?i h? th?ng đư?c h? tr? và không đư?c h? tr?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
K?ch b?nĐược hỗ trợ
Tr?ng thái h? th?ng ph?c h?i cho trư?ng h?p cùng m?t Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2Có
Tr?ng thái h? th?ng ph?c h?i sau khi BMR / máy ch? toàn khôi ph?c vào cùng m?t ph?n c?ngCó
Tr?ng thái h? th?ng ph?c h?i sau khi BMR / máy ch? toàn khôi ph?c vào h?nh ph?n c?ngKhông
Tr?ng thái h? th?ng ph?c h?i sau khi khôi ph?c máy ch? đ?y đ? (không có BMR) đ? cùng ho?c khác nhau ph?n c?ngKhông
Tr?ng thái h? th?ng ph?c h?i sau khi m?t cài đ?t m?i c?a Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 trên ph?n c?ng m?i ho?c cùng m?t ph?n c?ngKhông

Chú ý Windows Server Backup s? đ?m b?o r?ng h? th?ng s? kh?i đ?ng thành công sau khi quá tr?nh khôi ph?c BMR. Các ?ng d?ng/vai tr? mà d?a trên ph?n c?ng c? th? đ?nh danh như NIC đ?a ch?, vv... có th? yêu c?u b? sung tr?nh ho?c ph?c h?i đ? làm cho h? ch?c năng.

THÔNG TIN THÊM

Các nguyên t?c sau đây ph?i đư?c theo sau cho thao tác khôi ph?c thành công.

L?p tr?u tư?ng ph?n c?ng (HAL)

Ngu?n và đích máy tính ph?i s? d?ng cùng lo?i HAL. Đó là m?t ngo?i l? cho quy t?c này. N?u m?t trong các máy tính có các c?u h?nh nâng cao and Power giao di?n (ACPI) s? HAL, máy tính khác có th? có đơn ACPI HAL. Các quy t?c tương t? áp d?ng cho MPS s? và ngh? s? đơn HALs.

Ví d?, n?u ngu?n s? d?ng ngh? s? s? HAL, b?n có th? khôi ph?c d? li?u vào m?t máy tính đích s? d?ng đơn MPS HAL. Tuy nhiên, b?n không th? khôi ph?c d? li?u vào m?t máy tính đích s? d?ng các ACPI s? HAL.

Chú ý N?u máy tính đích HAL tương thích, nhưng không ph?i gi?ng h?t nhau, đ? máy tính ngu?n HAL, b?n ph?i C?p Nh?t HAL ngày các máy tính đích sau khi b?n hoàn t?t khôi ph?c. Ví d?, n?u ngu?n máy tính có m?t b? x? l? duy nh?t và b?ng cách s? d?ng đơn ACPI HAL, b?n có th? khôi ph?c b?n sao lưu t? máy tính đ?n m?t đi?m đ?n s? máy tính. Tuy nhiên, máy tính đích s? không s? d?ng nhi?u hơn m?t b? vi x? l? cho đ?n khi b?n C?p Nh?t HAL đ? m?t ACPI s? HAL.

Đ? xác đ?nh máy tính HAL lo?i mà b?n đang s? d?ng trên m?i máy tính, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó nh?p vàoCác vấn đề.
 2. Trên các Ph?n c?ng tab, b?m vào Thi?t b? Qu?n l?, và sau đó m? r?ng các Máy tính chi nhánh.
  • Máy tính s? ACPI = Halmacpi.dll
  • Máy tính đơn ACPI = Halaacpi.dll
  • Nâng cao máy tính c?u h?nh và quy?n l?c giao di?n (ACPI) = Halacpi.dll
  • Máy tính s? MPS = Halmps.dll
  • MPS đơn máy tính Halapic.dll máy tính chu?n = Hal.dll
  • Compaq SystemPro multiprocessor ho?c 100% tương thích = Halsp.dll

Phiên b?n h? đi?u hành

Ngu?n và đích máy tính ph?i s? d?ng ho?t đ?ng gi?ng h?t nhau các phiên b?n h? th?ng và gi?ng h?t nhau Windows c? ph?n gi? đơn v? (SKUs). Ví d?, b?n không th? sao lưu Microsoft Windows 2000 Server và sau đó khôi ph?c nó vào m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Advanced Server. Ngoài ra, ngu?n và máy tính đích nên c? hai s? d?ng phiên b?n bán l? c?a Windows ho?c nên c? hai s? d?ng cùng m?t phiên b?n OEM c?a Windows. Các th?c hành t?t nh?t là đ? cài đ?t Windows trên máy tính đích b?ng cách s? d?ng phương ti?n cài đ?t tương t? mà b?n s? d?ng đ? cài đ?t máy tính ngu?n.

L?c tr?nh đi?u khi?n

G? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n bên th? ba l?c trên máy tính ngu?n trư?c khi b?n th?c hi?n sao lưu. Nh?ng lo?i tr?nh đi?u khi?n có th? gây ra v?n đ? khi các sao lưu đư?c khôi ph?c vào m?t máy tính khác nhau.

Windows thư m?c và đ?a b? trí

Máy tính đích ph?i s? d?ng k? t? ? đ?a logic cùng (% systemdrive %) và đư?ng d?n (% systemroot %) như máy tính ngu?n. Cho tên mi?n b? đi?u khi?n, các v? trí c?a thư m?c Active Directory d?ch v? cơ s? d? li?u, Ho?t đ?ng thư m?c t?p tin đăng nh?p, FRS cơ s? d? li?u và t?p tin đăng nh?p FRS c?ng ph?i gi?ng h?t nhau cho các máy tính ngu?n và đi?m đ?n. Ví d?, n?u ho?t đ?ng Thư m?c cơ s? d? li?u đăng nh?p t?p tin trên máy tính ngu?n đ? đư?c cài đ?t trên C:\WINNT\NTDS, máy tính đích c?ng ph?i s? d?ng đư?ng d?n C:\WINNT\NTDS.

Ph?n c?ng

N?u b?n lo?i b? b?t k? ph?n c?ng nào trên máy tính đích không yêu c?u đ? hoàn t?t quá tr?nh khôi ph?c, b?n tăng xác su?t c?a m?t thao tác khôi ph?c thành công. Ví d?, cơ th? lo?i b? ho?c vô hi?u hoá t?t c? ngo?i tr? b? đi?u h?p m?t m?ng. Cài đ?t ho?c cho phép các adapter b? sung sau khi b?n kh?i đ?ng l?i h? đi?u hành sau khi thao tác khôi ph?c.

Hotfix và d?ch v? gói c?p

Các máy tính, hotfix 810161 Windows 2000 ho?c Windows 2000 Service Gói 4 ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính ngu?n trư?c khi b?n sao lưu d? li?u. Đây kho?n m?c ph?i c?ng đư?c cài đ?t trên máy tính đích, trư?c khi b?n khôi ph?c l?i các sao lưu. Windows Server 2003 và Windows XP không có hotfix ho?c d?ch v? gói c?p yêu c?u cho lo?i thao tác khôi ph?c.

Ngư?i dùng không c?n ph?i mang theo máy tính đích đ?n d?ch v? gói và hotfix m?c đ? tương t? cho Windows Server 2003 ho?c cho Windows XP. Tuy nhiên, khôi ph?c l?i máy tính d?a trên Windows Server 2003 SP1 đ?i h?i b?n ph?i khôi ph?c l?i máy tính đích đ?n Windows Server 2003 SP1. N?u b?n không làm đi?u này, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thông báo l?i khi b?n khôi ph?c b?n sao lưu Windows Server 2003 Service Pack 1-d?a trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003: Windows không th? kh?i đ?ng v? c?a l?i trong ph?n m?m
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c khi b?n khôi ph?c b?n sao lưu Windows Server 2003 Service Pack 1-d?a trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
914049Thông báo l?i khi b?n khôi ph?c b?n sao lưu Windows Server 2003 Service Pack 1-d?a trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003: "Windows không th? ch?y v? c?a l?i trong ph?n m?m"

Di chuy?n m?t c?a s? ?ng d?ng khách ho?c thành viên server cài đ?t

Cho Windows Vista và Windows Server 2008

Cho khách hàng và tài kho?n c?a máy ch? máy tính, làm theo các bư?c sau đ? tr? l?i lên cài đ?t Windows Vista ho?c Windows Server 2008 và khôi ph?c nó vào m?t máy tính khác nhau.

Chú ý Thành viên máy ch? là b?t k? máy ch? đó không ph?i là đi?u khi?n vùng.

Chú ý Các yêu c?u sau đây ph?i đư?c đáp ?ng đ? di chuy?n Windows Vista ho?c Windows Server 2008 v?i m?t máy tính khác nhau.
 • Đ?a c?ng:
  • Dung lư?ng đ?a c?ng kh?i đ?ng nên có kích thư?c l?n hơn ho?c tương t?. Ngay c? khi nó là nh? hơn b?i m?t byte đơn, BMR s? b? ch?n.
  • BMR h? tr? đ?a c?ng IDE, SATA hay SCSI. B?n có th? làm cho b?n sao lưu trên m?t trong nh?ng lo?i đ?a c?ng và ph?c h?i trên m?t lo?i đ?a c?ng. Ví d?, IDE đ? SCSI đư?c h? tr?.
  • B?n nên đ?m b?o r?ng thi?t l?p RAID c?a b?n trên máy tính đích không can thi?p v?i th? t? kh?i đ?ng đ?a c?ng.
 • Các ki?n trúc h? đi?u hành và b? vi x? l? ki?n trúc ph?i phù h?p v?i. Ba ki?n trúc, x 86, x 64, và IA64 h? tr? các k?ch b?n sau đây:
  • Sao lưu c?a m?t x 86 Phiên b?n h? đi?u hành:
   B?n sao lưu này có th? đư?c khôi ph?c vào m?t x 86 b? vi x? l? máy tính ho?c m?t b? x? l? 64 x máy tính.
  • Sao lưu c?a m?t x 64 Phiên b?n h? đi?u hành:
   B?n sao lưu này có th? đư?c khôi ph?c ch? m?t x 64 b? vi x? l? máy tính.
  • Sao lưu c?a m?t phiên b?n h? đi?u hành IA-64 (Itanium):
   B?n sao lưu này có th? đư?c khôi ph?c ch? m?t máy tính IA-64.
  Ngoài ra, ki?n trúc c?a WinRE hay đ?a CD cài đ?t ph?i phù h?p v?i các ki?n trúc h? đi?u hành đó đang đư?c ph?c h?i. Ví d?, b?n s? s? d?ng m?t phiên b?n x 86 WinRE CD đ? khôi ph?c l?i m?t x 86 đi?u hành h? th?ng trên m?t máy tính x 86.

  B?n có th? x? l? b? vi x? l? AMD ho?c Intel là như v?y n?u h? th?c hi?n theo các ki?n trúc tương t?. Sao lưu c?a AMD x 64 máy tính h? đi?u hành có th? đư?c ph?c h?i trên m?t máy tính Intel x 64, ho?c phó versa m?t.
 • Ph?c h?i đ? kh?i đ?ng đ?a ch?:
  Quá tr?nh ph?c h?i s? khôi ph?c l?i các sao lưu vào đ?a c?ng đ?u tiên trong th? t? kh?i đ?ng BIOS. B?n không th? thay đ?i m?t đ?a c?ng đ? khôi ph?c l?i h? đi?u hành.
Đối với Windows Vista
Đ? sao lưu và khôi ph?c Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính ngu?n, đăng nh?p vào b?ng cách s? d?ng các qu?n tr? viên tài kho?n, và sau đó ng?ng t?t c? các d?ch v? noncritical và d?ch v? mà qu? thư?ng d?ng l?i trư?c khi b?n th?c hi?n m?t sao lưu. Đi?u này có th? bao g?m b?t k? d?ch v? mà đ?t ? khóa trên các t?p tin. Đi?u này bao g?m ch?ng virus, đ?a quét và l?p ch? m?c d?ch v?.
 2. Trên máy tính ngu?n, xác minh r?ng TCP/IP b?t đ?u giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1. Giá tr? này đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tên giá trịB?t đ?u
  Lo?i giá tr?REG_DWORD
  Dữ liệu giá trị1
 3. Trên máy tính ngu?n, t?o m?t sao lưu đ?y đ? c?a máy tính.

  Chú ý N?u b?n sao lưu máy tính vào đ?a c?ng, b?n s? ph?i ho?c là di chuy?n đ?a đó ph?c v? đi?m đ?n, ho?c b?n s? c?n ph?i chia s? r?ng đ?a c?ng trên m?ng n?u có th? làm như v?y.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, lo?i Sao lưu và khôi ph?c Center, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Nh?p vào Sao lưu máy tính.
  3. Trong các Nơi b?n có mu?n lưu b?n sao lưu c?a b?n c?a s?, b?m M?t hay nhi?u DVD, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. Trong các Các lo?i t?p mà b?n có mu?n sao lưu c?a s?, b?m đ? ch?n t?t c? các h?p ki?m tra, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Nh?p vào B?t đ?u sao lưu.
 4. Kh?i đ?ng máy tính đích t? đ?a cài đ?t vào môi trư?ng ph?c h?i Windows (WinRE). B?n ph?i s? d?ng m?t cài đ?t đ?a có ch?a Windows Vista Service Pack 1 b?i v? phiên b?n Windows Vista phiên b?n không h? tr? k?ch b?n này.
 5. Khôi ph?c b?n sao lưu vào máy tính đích.
  • Đ? khôi ph?c l?i t? m?t đ?a DVD sao lưu, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B?t đ?u máy tính t? Windows Vista cài đ?t DVD.
   2. Nh?p vào S?a ch?a máy tính c?a b?n.
   3. Nh?p vào Hoàn t?t khôi ph?c PC.
   4. Ch?n h? đi?u hành mà b?n mu?n s?a ch?a. N?u b?n khôi ph?c vào m?t đ?a c?ng tr?ng, không có h? đi?u hành đư?c li?t kê.
   5. H?y b? Windows Vista cài đ?t DVD, và sau đó chèn đ?a DVD sao lưu đ?u tiên.
   6. Nh?p vào Khôi ph?c Windows Complete PC, và sau đó làm theo các hư?ng d?n.
  • Khôi ph?c t? m?t ? đ?a c?ng, làm theo các bư?c sau:
   1. Cài đ?t đ?a c?ng trên máy tính đích.
   2. B?t đ?u máy tính t? Windows Vista cài đ?t DVD.
   3. Nh?p vào S?a ch?a máy tính c?a b?n.
   4. Ch?n h? đi?u hành mà b?n mu?n s?a ch?a. N?u b?n khôi ph?c vào m?t đ?a c?ng tr?ng, không có h? đi?u hành đư?c li?t kê.
   5. Nh?p vào Khôi ph?c Windows Complete PC, và sau đó làm theo các hư?ng d?n.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó xác nh?n r?ng nó có ho?t đ?ng đúng.

  N?u máy tính ph?c h?i là m?t máy tính thành viên c?a m?t tên mi?n, ki?m tra các kênh b?o m?t b?ng cách s? d?ng các NLTEST l?nh:
  NLTEST /SC_QUERY:DomainName
  N?u SC_QUERY báo cáo m?t t?nh tr?ng th?t b?i, đ?t l?i kênh b?o m?t b?ng b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
  NLTEST /SC_RESET:DomainName
  N?u máy tính đích là m?t thành viên máy tính, b?n có th? ph?i đ?t l?i kênh b?o m?t c?a nó v?i các tên mi?n, tùy thu?c vào cách g?n đây đ? sao lưu đ? x?y ra. Khi b?n ch?y các netdom truy v?n tin tư?ng / xác minh l?nh, bài ki?m tra an ninh kênh m?i quan h? s? th?t b?i n?u các an ninh kênh là b? h?ng. Cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng các netdom công c?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc772217.aspx
  N?u không ki?m tra m?i quan h? tin tư?ng và ch? ra m?t kênh an ninh không thành công, b?n có th? ch?y các netdom l?nh trên các máy tính đích đ? thi?t l?p l?i các kênh. Các netdom l?nh này c?ng có s?n trong nh?ng công c? h? tr?. Đ? thi?t l?p l?i các kênh an ninh, s? d?ng sau đây netdom l?nh:
  netdom đ?t l?i Máy tính đích /Domain:domain_name usero:admin_user /passwordo:admin_user_password
  Chú ý Trong l?nh này, Máy tính đích đ?i di?n cho các đi?m đ?n máy tính, domain_nameđ?i di?n cho tên mi?n, admin_user đ?i di?n cho s? d?ng là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên, và admin_user_password đ?i di?n cho m?t kh?u c?a ngư?i dùng tài kho?n.
Cho Windows Server 2008
Ph?c h?i m?t cài đ?t Windows Server 2008, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet:
Khôi ph?c h? đi?u hành
Ph?c h?i m?t cài đ?t Windows Server 2008 R2, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet:
Khôi ph?c h? đi?u hành ho?c h? ph?c v? đ?y đ?
Chú ý Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Server Backup, xem bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau:
Sao lưu máy ch? c?a b?n

Cho Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000

Cho khách hàng và tài kho?n c?a máy ch? máy tính, làm theo các bư?c sau đ? tr? l?i lên cài đ?t Windows và khôi ph?c nó vào m?t máy tính khác nhau. (M?t thành viên máy ch? là b?t k? máy ch? đó không ph?i là đi?u khi?n vùng.)
 1. Trên máy tính ngu?n, đăng nh?p vào b?ng cách s? d?ng các qu?n tr? viên tài kho?n, và sau đó ng?ng t?t c? các d?ch v? noncritical và d?ch v? mà qu? thư?ng d?ng l?i trư?c khi b?n th?c hi?n m?t sao lưu. Đi?u này có th? bao g?m b?t k? d?ch v? mà đ?t ? khóa trên các t?p tin. Đi?u này bao g?m ch?ng virus, đ?a quét và l?p ch? m?c d?ch v?.
 2. Trên máy tính ngu?n, xác minh r?ng TCP/IP b?t đ?u giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1. Giá tr? này đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Giá tr? tênB?t đ?u
  Lo?i giá tr?REG_DWORD
  D? li?u giá tr?1
 3. Trên máy tính ngu?n, s? d?ng Windows Backup đ? sao lưu các h? th?ng ?, c?p con ? đ?a h? th?ng và tr?ng thái h? th?ng.
 4. Trên máy tính đích, th?c hi?n m?t cài đ?t m?i c?a Windows b?ng cách s? d?ng các phiên b?n h? đi?u hành tương t? như máy tính ngu?n. Làm cho ch?c ch?n r?ng b?n cài đ?t h? đi?u hành trong cùng m?t ? đ?a và đư?ng d?n đư?c s? d?ng trên máy tính ngu?n. Ví d?, n?u Windows đư?c cài đ?t đ? C:\WINNT trên các ngu?n, b?n ph?i cài đ?t vào cùng m?t v? trí trên máy tính đích.
 5. Sau khi hoàn t?t vi?c cài đ?t m?i, đăng nh?p vào đ? các đi?m đ?n máy tính như ngư?i qu?n tr?. B?ng cách s? d?ng qu?n l? đ?a, t?o ra, đ?nh d?ng, và ch? đ?nh k? t? ? đ?a cho b?t k? kh?i lư?ng b? sung mà có th? đư?c yêu c?u gi? m?t thành ph?n nhà nư?c h? th?ng. Đ?m b?o r?ng t?t c? các k? t? ? đ?a phù h?p v?i nh?ng ngư?i máy tính ngu?n. Không gian đ?a cho t?p trên máy tính đích nên có ít nh?t là l?n như kh?i lư?ng tương ?ng trên ngu?n.
 6. Trên máy tính đích, t?o ra m?t thư m?c C:\Backup. Đ?t m?t b?n sao c?a C:\Boot.ini t?p tin và thư m?c toàn b? %systemroot%\Repair, bao g?m t?t c? các c?p con c?a nó, trong thư m?c C:\Backup đ? s? d?ng trong bư?c 8. T?p Boot.ini là ? g?c c?a h? th?ng phân vùng (thông thư?ng, C:\Boot.ini). Thư m?c s?a ch?a là nói chung trong các Thư m?c C:\WINNT\Repair ho?c trong thư m?c C:\WINDOWS\Repair.
 7. Đ? khôi ph?c b?n sao lưu trên máy tính đích, làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i NTBackup, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, b?m các Khôi phục tab, và sau đó Nh?p vào Luôn thay th? t?p trên máy tính c?a tôi.
  3. Khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng t? b?n sao lưu mà b?n th?c hi?n trư?c đó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n ch?n tùy ch?n đ? khôi ph?c các v? trí g?c.

   Chú ý Truy c?p vào t?t c? các phương ti?n lưu đ?ng (băng ho?c quang manhêtô đ?a) máy tính ngu?n sau khi thao tác khôi ph?c hoàn thành, b?n ph?i click Khôi ph?c cơ s? d? li?u lưu tr? lưu đ?ng theo các Nâng cao nút trư?c khi b?n b?t đ?u thao tác khôi ph?c.
 8. Sau khi khôi ph?c thao tác là hoàn thành, nhưng trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính đích, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Sao chép các t?p tin Boot.ini t? c:\Backup thư m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 6. Sao chép thư m?c s?a ch?a và c?p con c?a nó t? C:\Backup thư m?c vào thư m?c %systemroot%\Repair.
  2. Cài đ?t l?i ? đ?a c?ng máy tính đích đi?u khi?n tr?nh đi?u khi?n n?u tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đang đư?c s? d?ng.
  3. Ki?m ch?ng r?ng máy tính ngu?n đ? b? t?t, ng?t k?t n?i t? m?ng, ho?c đ? đư?c cài đ?t l?i b?ng cách s? d?ng m?t khác nhau tên máy tính và đ?a ch? IP. (N?u máy tính ngu?n có m?t đ?a ch? IP t?nh, máy tính đích s? có mà cùng m?t đ?a ch? IP t?nh sau khi các Khôi ph?c l?i ho?t đ?ng.)
 9. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó xác nh?n r?ng nó có ho?t đ?ng đúng.

  N?u máy tính ph?c h?i là m?t máy tính viên ho?c thành viên server, ki?m tra các kênh b?o m?t b?ng cách s? d?ng các NLTEST l?nh:
  NLTEST /SC_QUERY:<DomainName>
  N?u SC_QUERY báo cáo m?t t?nh tr?ng th?t b?i, đ?t l?i kênh b?o m?t b?ng b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
  NLTEST /SC_RESET:<DomainName>
  N?u máy tính đích là m?t thành viên máy tính ho?c máy ch? tài kho?n c?a b?n có th? ph?i đ?t l?i kênh b?o m?t c?a nó v?i các tên mi?n, tùy thu?c vào cách g?n đây đ? sao lưu đ? x?y ra. Khi b?n ch?y các netdiag /test:trust l?nh, bài ki?m tra an ninh kênh m?i quan h? s? th?t b?i n?u các an ninh kênh là b? h?ng. Các netdiag l?nh có s?n khi b?n cài đ?t các công c? h? tr? trên các Phương ti?n cài đ?t c?a Windows.

  N?u không ki?m tra m?i quan h? tin tư?ng và ch? ra m?t kênh an ninh không thành công, b?n có th? ch?y các netdom l?nh trên các máy tính đích đ? thi?t l?p l?i các kênh. Các netdom l?nh này c?ng có s?n trong nh?ng công c? h? tr?. Đ? thi?t l?p l?i các kênh an ninh, s? d?ng sau đây netdom l?nh:
  netdom đ?t l?i Máy tính đích /Domain:domain_name usero:admin_user /passwordo:admin_user_password

  Chú ý Máy tính đích là đi?m đ?n máy tính. domain_namelà tên mi?n. admin_user là ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.admin_user_password là m?t kh?u c?a ngư?i dùng tài kho?n.

Di chuy?n m?t tên mi?n Windows controller cài đ?t

C?nh báo Th? t?c sau đây đư?c thi?t k? đ? ph?c h?i s? th?t b?i ho?c ph?n c?ng thay th? c?a m?t tên mi?n duy nh?t khi không có b? đi?u khi?n vùng khác đang có s?n. N?u không có các b? ki?m soát mi?n lành m?nh tr?c tuy?n cho các tên mi?n, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không th?c hi?n m?t ph?c h?i ? t?t c?. Thay vào đó, th?c hi?n m?t m?i cài đ?t Windows vào máy tính đích và ch?y ho?t đ?ng Thu?t s? cài đ?t thư m?c (Dcpromo.exe), đ? làm cho ti?n tr?nh cài đ?t m?t b?n sao trong m?t tên mi?n hi?n có.

Cho Windows Server 2008

Chú ý Các yêu c?u sau đây ph?i đư?c đáp ?ng đ? di chuy?n Windows Server 2008 v?i m?t máy tính khác nhau.
 • Đ?a c?ng:
  • Dung lư?ng đ?a c?ng kh?i đ?ng nên có kích thư?c l?n hơn ho?c tương t?. Ngay c? khi nó là nh? hơn b?i m?t byte đơn, BMR s? b? ch?n.
  • BMR h? tr? đ?a c?ng IDE, SATA hay SCSI. B?n có th? làm cho b?n sao lưu trên m?t trong nh?ng lo?i đ?a c?ng và ph?c h?i trên m?t lo?i đ?a c?ng. Ví d?, IDE đ? SCSI đư?c h? tr?.
  • B?n nên đ?m b?o r?ng thi?t l?p RAID c?a b?n vào máy tính đích không can thi?p v?i th? t? kh?i đ?ng đ?a c?ng.
 • Các ki?n trúc h? đi?u hành và b? vi x? l? ki?n trúc ph?i phù h?p v?i. Ba ki?n trúc, x 86, x 64, và IA64 h? tr? các k?ch b?n sau đây:
  • Sao lưu c?a m?t x 86 Phiên b?n h? đi?u hành:
   B?n sao lưu này có th? đư?c khôi ph?c vào m?t x 86 b? vi x? l? máy tính ho?c m?t b? x? l? 64 x máy tính.
  • Sao lưu c?a m?t x 64 Phiên b?n h? đi?u hành:
   B?n sao lưu này có th? đư?c khôi ph?c ch? m?t x 64 b? vi x? l? máy tính.
  • Sao lưu c?a m?t phiên b?n h? đi?u hành IA-64 (Itanium):
   B?n sao lưu này có th? đư?c khôi ph?c ch? m?t máy tính IA-64.
  Ngoài ra, ki?n trúc c?a WinRE hay đ?a CD cài đ?t ph?i phù h?p v?i ki?n trúc h? đi?u hành đang đư?c ph?c h?i. Ví d?, b?n s? s? d?ng m?t phiên b?n x 86 WinRE CD đ? khôi ph?c l?i m?t x 86 đi?u hành h? th?ng trên m?t máy tính x 86.

  B?n có th? x? l? m?t b? x? l? AMD ho?c Intel như đang là như v?y, n?u h? th?c hi?n theo các ki?n trúc tương t?. Sao lưu c?a AMD x 64 máy tính h? đi?u hành có th? đư?c ph?c h?i trên m?t máy tính Intel x 64 ho?c phó versa m?t.
 • Ph?c h?i đ? kh?i đ?ng đ?a ch?: quá tr?nh ph?c h?i s? khôi ph?c b?n sao lưu đ? là ngư?i đ?u tiên đ? có đ?a theo th? t? kh?i đ?ng BIOS. B?n không th? thay đ?i m?t đ?a c?ng đ? khôi ph?c l?i h? đi?u hành.
Đ? sao lưu và khôi ph?c l?i m?t tên mi?n Windows Server 2008 controller cài đ?t, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t TechNet sau:
Th?c hi?n m?t khôi ph?c máy ch? đ?y đ? c?a đi?u khi?n vùng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Windows Server Backup, truy c?p vào bài vi?t TechNet sau::
Sao lưu máy ch? c?a b?n

Cho Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

 1. Trên máy tính ngu?n, đăng nh?p vào b?ng cách s? d?ng các qu?n tr? viên tài kho?n, và sau đó ng?ng t?t c? các d?ch v? noncritical và d?ch v? mà qu? thư?ng d?ng l?i trư?c khi b?n th?c hi?n m?t sao lưu. Đi?u này có th? bao g?m b?t k? d?ch v? mà đ?t ? khóa trên các t?p tin. Đi?u này bao g?m ch?ng virus, đ?a quét và l?p ch? m?c d?ch v?.
 2. Trên máy tính ngu?n, xác minh r?ng TCP/IP b?t đ?u giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1. Giá tr? này đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Giá tr? tênB?t đ?u
  Lo?i giá tr?REG_DWORD
  D? li?u giá tr?1
 3. S? d?ng công c? sao lưu c?a Windows đ? sao lưu ? đ?a h? th?ng và tr?ng thái h? th?ng. Cho Windows 2000, n?u Sysvol n?m trên m?t ? đ?a khác hơn các ? đ?a h? th?ng, b?n c?ng ph?i sao lưu thư m?c đó và t?t c? các c?p con. Cho Ví d?, n?u Sysvol n?m trong thư m?c D:\Sysvol, b?n ph?i sao lưu các h? th?ng lái, nhà nư?c h? th?ng và thư m?c D:\Sysvol.
 4. Th?c hi?n m?t cài đ?t m?i c?a Windows trên các đi?m đ?n máy tính b?ng cách s? d?ng cùng m?t phiên b?n c?a Windows như máy tính ngu?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n cài đ?t Windows đ? cùng m?t v? trí như trên máy tính ngu?n. Ví d?, N?u Windows đư?c cài đ?t vào thư m?c C:\WINNT vào ngu?n, b?n ph?i cài đ?t Windows đ?n cùng m?t v? trí trên các đi?m đ?n.
 5. Sau khi hoàn t?t vi?c cài đ?t m?i, đăng nh?p vào đ? các đi?m đ?n máy tính như ngư?i qu?n tr?. B?ng cách s? d?ng qu?n l? đ?a, t?o ra, đ?nh d?ng, và ch? đ?nh k? t? ? đ?a cho b?t k? kh?i lư?ng b? sung mà có th? đư?c yêu c?u gi? m?t thành ph?n nhà nư?c h? th?ng ho?c m?t ?ng d?ng. Đ?m b?o r?ng t?t c? các ? đ?a thư kh?p v?i nh?ng máy tính ngu?n.
 6. Trên máy tính đích, t?o ra m?t thư m?c C:\Backup. Đ?t m?t b?n sao c?a t?p tin Boot.ini trong thư m?c đó, trong %systemroot%\Repair thư m?c, và trong t?t c? các thư m?c con trong thư m?c s?a ch?a. Các T?p Boot.ini là ? g?c c?a phân vùng h? th?ng. (Thư m?c này là thư?ng C:\Boot.ini c?p.) Thư m?c s?a ch?a thư?ng là C:\WINNT\Repair thư m?c ho?c trong thư m?c C:\WINDOWS\Repair.

  N?u máy tính ngu?n b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t cho các tên mi?n, cài đ?t l?i Windows trên ngu?n máy tính, ho?c ng?t k?t n?i nó qua m?ng, trư?c khi b?n khôi ph?c b?n sao lưu đ? máy tính đích. Chúng tôi khuyên b?n nên nh?ng bư?c, b?i v? nó là quá d? dàng cho m?t ai đó đ? bi?n máy tính ngu?n tr? l?i. N?u ai đó quay trên máy tính ngu?n, tên cu?c xung đ?t hay khác v?n đ? v?i máy tính đích x?y ra.

  N?u máy tính ngu?n không ph?i là b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t cho các tên mi?n, s? d?ng Active Directory Thu?t s? cài đ?t Active Directory lo?i b? kh?i máy tính ngu?n. Sau đó, m?t trong hai cài đ?t l?i Windows trên máy tính ngu?n, ho?c ng?t k?t n?i t? m?ng.
 7. Khi b?n đ? xác nh?n r?ng máy tính ngu?n và các máy tính đích khôi ph?c không tr?c tuy?n cùng m?t lúc, khôi ph?c l?i các sao lưu b?ng cách làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i NTBackup, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, b?m các Khôi phục tab, và sau đó Nh?p vào Luôn thay th? t?p trên máy tính c?a tôi.
  3. Khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng và ? đ?a h? th?ng t? các sao lưu mà b?n đ? th?c hi?n trư?c đó. Cho Windows 2000, b?n ph?i c?ng b?ng tay ch?n c?p Sysvol đư?c khôi ph?c l?i. Tr?ng thái h? th?ng bao g?m Sysvol. Tuy nhiên, đó là m?t v?n đ? trong Windows 2000 có th? ngăn ch?n giao l? Sysvol đi?m t? đang đư?c ph?c h?i m?t cách chính xác n?u b?n khôi ph?c ch? h? th?ng nhà nư?c. Làm cho ch?c ch?n r?ng b?n ch?n tùy ch?n đ? khôi ph?c Ban đ?u v? trí.
 8. Sau khi khôi ph?c thao tác là hoàn thành, nhưng trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính đích, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Thay th? t?p Boot.ini và %systemroot%\Repair c?p có b?n sao mà b?n đ? th?c hi?n trong bư?c 6.
  2. Cài đ?t l?i ? đ?a c?ng máy tính đích đi?u khi?n tr?nh đi?u khi?n n?u tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đang đư?c s? d?ng.
  3. Trong cài đ?t TCP/IP, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính có c?u h?nh đ? s? d?ng m?t máy ch? h? th?ng tên mi?n (DNS) là đ?c quy?n cho tên mi?n và đó là hi?n nay đang online. Không c?u h?nh máy ch? s? d?ng b?i chính nó cho DNS v? DNS h? sơ trong b?n sao lưu có th? không c?n đư?c h?p l?. Khi thao tác khôi ph?c hoàn thành, và khi b?n đ? xác minh r?ng các máy tính đích ho?t đ?ng đúng, b?n có th? c?u h?nh máy ch? đ? s? d?ng riêng c?a m?nh cho DNS.
 9. N?u máy tính đích s? là ngư?i đ?u tiên ho?c ch? đi?u khi?n vùng cho vùng, h?y làm theo các bư?c sau đ? authoritatively khôi ph?c l?i d?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS). Bư?c này ph?i c?ng đư?c hoàn t?t trư?c khi kh?i đ?ng l?i đ?u tiên sau khi thao tác khôi ph?c hoàn thành.

  C?nh báo Không th?c hi?n theo các bư?c này n?u có hi?n tên mi?n b? đi?u khi?n tên mi?n.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y, lo?i regedit, vaø sau ñoù baám NH?P.
  2. Xác đ?nh v? trí các following registry subkey:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Replica B?
  3. M? r?ng B?n sao Sets, xác đ?nh subkey đó đ? c?p đ?n đ?t b?n sao kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL CHIA S?).
  4. Sau đó t?m subkey subkey tích l?y Replica b? phù h?p v?i tên c?a subkey t? bư?c trư?c.
  5. M? r?ng Tích l?y Replica Sets, b?m subkey đ?i di?n cho các Sysvol b?n sao đ?t, khi b?m đúp BurFlags.
  6. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i, lo?i D4, và sau đó nh?p vào Ok.
  7. Khởi động lại máy tính.
 10. Kh?i đ?ng l?i máy tính và xác minh r?ng nó đang ho?t đ?ng chính xác b?ng cách s? d?ng các dcdiagnetdiag l?nh.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng l?nh dcdiag, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  265706Dcdiag và netdiag trong Windows 2000 t?o thu?n l?i cho tên mi?n tham gia và sáng t?o DC
  N?u có hi?n b? ki?m soát mi?n thu?c v? ph?m vi, b?n có th? ph?i đ?t l?i kênh b?o m?t, tùy thu?c vào cách g?n đây đ? sao lưu đ? x?y ra. N?u các kênh b?o m?t b? h?ng, các netdiag /test:trust l?nh s? ch? ra r?ng ki?m tra m?i quan h? tin c?y th?t b?i. N?u k?t qu? xét nghi?m m?i quan h? tin tư?ng ch? ra r?ng th? nghi?m b? b? qua, b?n có th? m?t cách an toàn b? qua các k?t qu?. K?t qu? này ch? ra r?ng máy tính mà b?n đang ch?y th? nghi?m trên đ? ho?t đ?ng t?ng th? gi? l?p PDC vai tr?.

  Nếu ki?m tra m?i quan h? tin tư?ng không thành công, b?n có m?t kênh an ninh không thành công. Đ? kh?c ph?c đi?u này, ch?y các netdom l?nh trên máy tính đích đ? thi?t l?p l?i an ninh kênh. Đ? thi?t l?p l?i kênh b?o m?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng các netdom l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. D?ng trung tâm phân ph?i khóa Kerberos (KDC) d?ch v?, và đ?t nó đ? kh?i đ?ng hư?ng d?n s? d?ng.
  2. Ch?y l?nh sau đ? thi?t l?p l?i an ninh kênh:
   netdom resetpwd /Server:replication_partner_server_name/userd:domain_name\admin_user/password:admin_user_password
   Chú ý replication_partner_server_name là các tên c?a máy ch? đ?i tác nhân r?ng. L?nh ph?i ch?y c?c b? máy tính đích.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy tính, b?t đ?u KDC, và sau đó đ?t nó là Quay l?i t? đ?ng kh?i đ?ng.
 11. H?y ch?c ch?n r?ng b?n xác minh nhân r?ng mà làm vi?c n?u có hi?n b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác minh sao chép, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  232072B?t đ?u sao nhân b?n gi?a các đ?i tác tr?c ti?p nhân r?ng Active Directory

Khắc phục sự cố

Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính đích, b?n có th? g?p các các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i d?ng sau đây:
  • Ng?ng 0x0000007B Inaccessible_Boot_Device
  • NG?NG: 0X00000079 Hal_Mismatch
 • Máy tính ng?ng đáp ?ng lúc kh?i đ?ng.
 • Máy tính đang ch?y Windows Server 2008 treo trên kh?i đ?ng. Đi?u này x?y ra khi ngu?n HAL và m?c tiêu HAL không kh?p.
 • Máy tính t? kh?i đ?ng khi b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây trên m?t màn h?nh màu đen s?m trong quá tr?nh kh?i đ?ng l?i:
  B?t đ?u t? Windows 2000
 • B?n không th? c?u h?nh các thi?t đ?t hi?n th? c?a b?n.
 • B? đi?u h?p m?ng không ho?t đ?ng chính xác.
Đ? gi?i quy?t các v?n đ? v?i thi?t đ?t hi?n th? ho?c v?i m?t m?ng lư?i b? đi?u h?p, lo?i b? b? đi?u h?p đ? h?a ho?c b? đi?u h?p m?ng t? thi?t b? Qu?n l?, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. Windows s? redetect thi?t b? và có th? nh?c b?n tr?nh đi?u khi?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? khi ngu?n HAL và m?c tiêu HAL dư?i Windows Server 2008, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào D?u nh?c l?nh, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.
 2. Chạy lệnh sau: bcdedit / Set GUID_identifier detecthal có
Đ? gi?i quy?t l?i d?ng ho?c các v?n đ? mà m?t máy tính ng?ng đáp ?ng, th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p c?a Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292175Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p c?a Windows 2000
816579 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p Windows Server 2003
315341 Cách th?c hi?n m?t trong-ch? nâng c?p (cài đ?t l?i) c?a Windows XP
Sau khi b?n đ? k?t thúc trong-ch? nâng c?p, xác minh r?ng các
ClientProtocols
registry subkey t?n t?i và là m?t cách chính xác dân cư. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p chu?t ph?i vào registry subkey sau. Xác minh r?ng các giá tr? trong danh sách sau t?n t?i:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tên giá trịLo?i giá tr?Dữ liệu giá trị
  ncacn_ip_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_ip_udpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_nb_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_npREG_SZrpcrt4.dll
 3. Nếu
  ClientProtocols
  subkey chính nó là thi?u, thêm nó theo các
  RPC
  subkey.
 4. N?u giá tr? là m?t tích trong các
  ClientProtocols
  subkey, làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i ClientProtocols, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị Chuỗi.
  2. G? tên giá tr? c?a các m?c nh?p đó là m?t tích, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào tên giá tr? mà b?n đ? nh?p trong bư?c b, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  4. Lo?i d? li?u giá tr? thích h?p cho giá tr? tên mà b?n đ? nh?p trong bư?c b, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. L?p l?i bư?c 4 cho m?i giá tr? b? thi?u trong các
  ClientProtocols
  subkey.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?t k? cơ quan đăng k? đ? đư?c thay đ?i.
Chú ý N?u máy tính ngu?n đ? đư?c nâng c?p t? Windows NT 4.0, ngư?i s? d?ng h? sơ có th? đư?c lưu tr? trong thư m?c %systemroot%\Profiles thay v? c?a trong các %SystemDrive%\Documents và cài đ?t thư m?c. Sau khi nâng c?p t?i ch? là th?c hi?n, b?n có th? thay đ?i sau đây đăng k? giá tr? tr? l?i % systemroot%\Profiles.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giá tr? tênThư m?c h? sơ
Lo?i giá tr?REG_EXPAND_SZ
D? li?u giá tr?%SystemRoot%\Profiles
Đ? bi?t thêm thông tin v? h? sơ ngư?i dùng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
214653Làm th? nào đ? thi?t l?p đư?ng d?n cho t?t c? ngư?i dùng h? sơ
228445 Lưu tr? h? sơ ngư?i dùng trong Windows 2000
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 249694 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB249694 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:249694

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com