รูปถ่ายที่ติดต่อผู้ใช้ใน Lync จะไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2497721 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Lync Online คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่ 1: คุณไม่สามารถดูรูปถ่ายของผู้ติดต่อใน Microsoft Lync 2010 หรือ Microsoft Lync 2013
 • ปัญหาที่ 2: ผู้ติดต่ออื่นไม่สามารถเห็นรูปถ่ายของคุณ ซึ่งรวมถึงผู้ติดต่อภายนอก
 • ปัญหาที่ 3: รูปถ่ายที่ติดต่อความละเอียดสูงไม่แสดงในคึกคักและการประชุมแบบออนไลน์ใน Microsoft Lync 2013

โซลูชัน

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาที่ 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา 1 อัปโหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ Microsoft Office 365 ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล่องจดหมาย Exchange ผู้ใช้ได้ มีตัวเลือกการอัพโหลดแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัปโหลดรูปถ่ายจาก Lync 2010 หรือ Lync 2013 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
เปลี่ยนรูปภาพของคุณใน Lync

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาที่ 2

ถ้าผู้ติดต่อภายนอกได้รายงานว่า ไม่สามารถดูรูปถ่ายของผู้ติดต่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า รูปถ่ายที่ไม่ได้ประกาศในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ โดยการใช้แอตทริบิวต์thumbnailPhoto ในกรณีนี้ รูปถ่ายที่ไม่พร้อมใช้งานกับผู้ติดต่อภายนอกได้เนื่องจากรูปถ่ายที่เก็บอยู่ในบริการบนเครื่องที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีโดเมน (AD DS)

ผู้ติดต่อภายนอกจะไม่สามารถเรียกรูปถ่ายจากแหล่งภายในเครื่อง เฉพาะผู้ใช้ภายในองค์กรเดียวกันคาดว่าจะสามารถเรียกคืนรูปภาพใน Lync แบบออนไลน์

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาที่ 3

รูปภาพความละเอียดสูงจะแสดงใน Lync 2013 และแอพลิเคชันเว็บ Lync Microsoft เท่านั้น ถ้าผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Lync 2010 รูปถ่ายที่ความละเอียดมาตรฐานจะแสดงแทนที่เป็นรุ่นที่มีความละเอียดสูง หรือ ถ้าผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Lync 2013 และรูปถ่ายสำหรับที่ติดต่อบางอย่างไม่ได้ความละเอียดสูง คุณควรแน่ใจที่ ผู้ติดต่อได้ในกล่องจดหมาย Exchange 2013 และมีการอัปโหลดรูปถ่ายมีความละเอียดสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:
 • 1 ปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ไม่มีรูปถูกอัปโหลด
  • รูปถ่ายที่ไม่เป็นไปตามความต้องการชนิดหรือขนาด
  • ไม่มีกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้
 • ปัญหา 2รูปถ่ายที่ถูกยกเลิกการติดต่อเกิดขึ้น ปัญหานี้อาจเกิดได้เนื่อง จากกล่องจดหมาย Exchange ไม่พร้อมใช้งาน หรือเนื่อง จากภาพถ่ายเก็บอยู่ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และถูกยกเลิกการติดต่อภายนอก
 • 3 ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบไป ยัง Lync 2010 หรือ เมื่อผู้ใช้ที่ไม่ได้แสดงรูปถ่ายไม่มีในกล่องจดหมาย Exchange 2013

วิธีการอัปโหลดรูปถ่ายการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ผ่านทาง PowerShell

ขั้นแรก เชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ โดยใช้ PowerShell ระยะไกลโดยใช้คำแนะนำในเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ทันทีที่คุณเชื่อมต่อ ใช้ cmdlet UserPhoto ชุดที่จะอัปโหลดรูปถ่ายโดยตรงไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdlet UserPhoto ชุดและของที่สามารถทำได้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
Cmdlet ของ Exchange 2013 - ชุด UserPhoto

วิธีการเติมข้อมูลแอตทริบิวต์ "thumbnailPhoto" ใน AD DS

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Azure Active Directory ซิงค์เครื่องมือ Microsoft รันสคริปต์ Windows PowerShell เพื่อใส่แอตทริบิวต์thumbnailPhotoใน schema ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถาน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มใช้งาน Notepad และวาง Windows PowerShell สคริปต์ต่อไปนี้ใน Notepad:

  $SAMName=Read-Host "Enter a username"
  
  $root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'
  $searcher = new-object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($root)
  $searcher.filter = "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=$SAMName))"
  $user = $searcher.findall()
  $userdn = $user[0].path
  $userdn = $userdn.trim("GC")
  $userdn = "LDAP" + $userdn
  
  function Select-FileDialog
  {
  param([string]$Title,[string]$Directory,[string]$Filter="All Files (*.*)|*.*")
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms") | Out-Null
  $objForm = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
  $objForm.InitialDirectory = $Directory
  $objForm.Filter = $Filter
  $objForm.Title = $Title
  $objForm.ShowHelp = $true
  $Show = $objForm.ShowDialog()
  If ($Show -eq "OK")
  {
  Return $objForm.FileName
  }
  Else 
  {
  Write-Error "Operation canceled by user."
  }
  }
  
  $photo = Select-FileDialog -Title "Select a photo" -Directory "%userprofile%" -Filter "JPG Images (*.jpg)|*.jpg|PNG Images (*.png)|*.png"
  
  $user = [ADSI]($userdn)
  [byte[]]$file = Get-Content $photo -Encoding Byte
  
  # clear previous image if exist 
  $user.Properties["thumbnailPhoto"].Clear()
  
  # write the image to the user's thumbnailPhoto attribute by converting the byte[] to Base64String 
  $result = $user.Properties["thumbnailPhoto"].Add($file)
  
  # commit the changes to AD 
  $user.CommitChanges()
  
  if ($result -eq "0")
  {
  Write-Host "Photo successfully uploaded."
  } 
  else
  {
  Write-Error "Photo was not uploaded."
  }
 2. บนบรรทัดที่ 2 ของสคริปต์ แก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง GC เพื่อสะท้อนแบบแผนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายในเครื่อง ในตัวอย่างนี้ เราใช้โดเมน Contoso.local ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ บรรทัด 2 เป็นดังนี้:
  $root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'
 3. บนเมนู แฟ้ม คลิก บันทึก
 4. ในกล่องเก็บเป็นชนิดคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)
 5. ในการชื่อแฟ้ม กล่อง พิมพ์UploadADPhoto.ps1แล้ว คลิกบันทึก
 6. เริ่ม Windows PowerShell และจากนั้น ย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกสคริปต์
 7. เรียกใช้สคริปต์ พิมพ์นามแฝงของผู้ใช้ และจากนั้น กด Enter กล่องโต้ตอบแฟ้มเปิดพร้อมท์ให้คุณใส่ไฟล์รูปภาพในรูปแบบ JPG หรือ PNG
 8. คลิกเปิด ผลลัพธ์จะปรากฏบนหน้าจอ
 9. ถ้ารูปภาพที่อัพโหลดเรียบร้อยแล้ว ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
  • อนุญาตให้ Azure ใช้งานไดเรกทอรีซิงค์เครื่องมือการทำข้อมูลให้ตรงกัน
  • บังคับการซิงโครไนส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบังคับการซิงโครไนส์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   ซิงโครไนส์ไดเรกทอรีของคุณ
 10. รอ 12 ถึง 24 ชั่วโมงสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้
หมายเหตุ ถ้ามีการเผยแพร่รูปถ่ายด้วยวิธีนี้ ผู้ติดต่อภายนอกเช่นผู้ใช้ Windows Live Hotmail และองค์กรอื่น ๆ ที่ติดต่อกับภายนอกไม่สามารถแสดงรูปถ่าย ไม่สามารถแสดงรูปถ่ายได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มจากตำแหน่งที่ตั้งภายนอก

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2497721 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 กรกฎาคม 2557 - Revision: 25.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2497721 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2497721

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com