Ngư?i dùng liên h? h?nh ?nh trong Lync không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2497721 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi b?n k?t n?i v?i Microsoft Lync Online, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:
 • Sự cố 1: B?n không th? xem h?nh ?nh liên h? riêng c?a b?n trong Microsoft Lync 2010 ho?c Microsoft Lync 2013.
 • V?n đ? 2: Liên l?c khác không th? nh?n th?y h?nh ?nh c?a b?n. Đi?u này bao g?m Liên h? Bên ngoài.
 • Sự cố 3: Đ? phân gi?i cao h?nh ?nh liên h? không hi?n th? trong h?i ngh? và các cu?c h?p tr?c tuy?n trong Microsoft Lync 2013.

GI?I PHÁP

Gi?i pháp cho v?n đ? 1

Đ? gi?i quy?t v?n đ? 1, t?i lên m?t b?c ?nh t? c?ng Microsoft Office 365. Tu? thu?c vào phiên b?n nào c?a h?p thư Exchange ngư?i dùng có, có nh?ng l?a ch?n khác nhau t?i lên. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i lên m?t b?c ?nh t? Lync 2010 ho?c Lync 2013, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thay đ?i h?nh ?nh c?a b?n trong Lync

Gi?i pháp cho V?n đ? 2

N?u liên h? bên ngoài báo cáo r?ng h? không th? xem h?nh ?nh liên h? c?a b?n, h?y ch?c ch?n r?ng các b?c ?nh không đư?c xu?t b?n trong ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?ng cách s? d?ng các thu?c tính thumbnailPhoto . Trong trư?ng h?p này, các b?c ?nh không kh? d?ng cho s? liên l?c bên ngoài, b?i v? nh?ng h?nh ?nh đư?c lưu tr? t?i các đ?a phương ho?t đ?ng b?n ghi d?ch v? mi?n Directory (AD DS).

M?t s? liên l?c bên ngoài s? không th? truy xu?t h?nh ?nh t? m?t ngu?n đ?a phương. Ch? ngư?i dùng trong t? ch?c cùng đư?c d? ki?n s? có th? truy xu?t h?nh ?nh trong Lync Online.

Gi?i pháp cho v?n đ? 3

Đ? phân gi?i cao h?nh ?nh đư?c hi?n th? ch? trong Lync 2013 và Microsoft ứng dụng web Lync. N?u ngư?i dùng đư?c kí nh?p vào Lync 2010, h?nh ?nh đ? nét tiêu chu?n s? đư?c hi?n th? thay v? phiên b?n đ? phân gi?i cao. Ho?c, n?u ngư?i dùng đ? kí nh?p Lync 2013, và n?u h?nh ?nh cho m?t s? đ?a ch? liên l?c không ph?i là đ? phân gi?i cao, b?n nên đ?m b?o r?ng các đ?a ch? liên l?c có m?t h?p thư Exchange 2013 và có m?t h?nh ?nh đ? phân gi?i cao t?i lên.

THÊM THÔNG TIN

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau đây:
 • 1 v?n đ? thư?ng x?y ra khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Không có ?nh đư?c t?i lên.
  • Các b?c ?nh không đáp ?ng các yêu c?u kích thư?c ho?c lo?i.
  • H?p thư Exchange c?a ngư?i dùng không có s?n.
 • 2 v?n đ? x?y ra khi các h?nh ?nh là không th? ti?p c?n s? liên l?c. Đi?u này có th? x?y ra v? h?p thư Exchange không có s?n ho?c b?i v? h?nh ?nh đư?c lưu tr? trong Thư mục Họat động và không th? ti?p c?n liên h? bên ngoài.
 • 3 v?n đ? x?y ra khi ngư?i dùng kí nh?p vào Lync 2010 ho?c khi dùng ?nh mà không hi?n th? không có m?t h?p thư Exchange 2013.

Làm th? nào đ? t?i lên h?nh ?nh sang Exchange Online thông qua PowerShell

Đ?u tiên, k?t n?i v?i Exchange Online b?ng cách s? d?ng PowerShell t? xa b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n t?i web site Microsoft sau đây:
K?t n?i v?i Exchange tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng PowerShell t? xa
Ngay sau khi b?n đư?c k?t n?i, s? d?ng l?nh ghép ng?n Set-UserPhoto đ? t?i lên m?t h?nh ?nh tr?c ti?p đ?n h?p thư Exchange c?a ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh ghép ng?n Set-UserPhoto và t?p quán c?a nó, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Đ?i Ngo?i t? 2013 l?nh ghép ng?n - Set-UserPhoto

Làm th? nào đ? đưa các thu?c tính "thumbnailPhoto" trong AD DS

N?u b?n đang ch?y các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại đ?ng b? công c? c?a Microsoft, ch?y m?t script Windows PowerShell đ? cư trú thu?c tínhthumbnailPhoto trong lư?c đ? Thư mục Họat động t?i ch?. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Notepad, và sau đó dán t?p l?nh Windows PowerShell sau vào Notepad:

  $SAMName=Read-Host "Enter a username"
  
  $root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'
  $searcher = new-object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($root)
  $searcher.filter = "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=$SAMName))"
  $user = $searcher.findall()
  $userdn = $user[0].path
  $userdn = $userdn.trim("GC")
  $userdn = "LDAP" + $userdn
  
  function Select-FileDialog
  {
  param([string]$Title,[string]$Directory,[string]$Filter="All Files (*.*)|*.*")
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms") | Out-Null
  $objForm = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
  $objForm.InitialDirectory = $Directory
  $objForm.Filter = $Filter
  $objForm.Title = $Title
  $objForm.ShowHelp = $true
  $Show = $objForm.ShowDialog()
  If ($Show -eq "OK")
  {
  Return $objForm.FileName
  }
  Else 
  {
  Write-Error "Operation canceled by user."
  }
  }
  
  $photo = Select-FileDialog -Title "Select a photo" -Directory "%userprofile%" -Filter "JPG Images (*.jpg)|*.jpg|PNG Images (*.png)|*.png"
  
  $user = [ADSI]($userdn)
  [byte[]]$file = Get-Content $photo -Encoding Byte
  
  # clear previous image if exist 
  $user.Properties["thumbnailPhoto"].Clear()
  
  # write the image to the user's thumbnailPhoto attribute by converting the byte[] to Base64String 
  $result = $user.Properties["thumbnailPhoto"].Add($file)
  
  # commit the changes to AD 
  $user.CommitChanges()
  
  if ($result -eq "0")
  {
  Write-Host "Photo successfully uploaded."
  } 
  else
  {
  Write-Error "Photo was not uploaded."
  }
 2. Trên d?ng 2 c?a k?ch b?n, ch?nh s?a v? trí GC đ? ph?n ánh lư?c đ? Thư mục Họat động đ?a phương. Trong ví d? này, chúng tôi s? d?ng tên mi?n Contoso.local. V? v?y, trong ví d? này, d?ng 2 là như sau:
  $root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'
 3. Trên menu T?p , b?m vào Lưu
 4. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào t?t c? các t?p (*. *).
 5. Trong các t?p tin tên h?p, g?UploadADPhoto.ps1, và sau đó nh?p vào lưu.
 6. B?t đ?u Windows PowerShell, và sau đó di chuy?n đ?n v? trí mà b?n lưu các t?p l?nh.
 7. Ch?y đo?n m?, g? bí danh c?a ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?n Enter. M?t T?p tin-m? hộp thoại s? nh?c b?n cho các t?p tin h?nh ?nh trong m?t đ?nh d?ng JPG ho?c PNG.
 8. Nh?p vào m?. K?t qu? đư?c hi?n th? trên màn h?nh.
 9. N?u h?nh ?nh đư?c t?i lên thành công, có m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
  • Đ? cho công c? ho?t đ?ng Azure Directory Sync đ?ng b? hóa.
  • L?c lư?ng đ?ng b? hóa. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?c lư?ng đ?ng b? hóa, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
   Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại c?a b?n
 10. H?y đ?i 12-24 gi? cho t?t c? nh?ng thay đ?i có hi?u l?c.
Lưu ?: N?u các b?c ?nh đ? đư?c xu?t b?n b?ng cách s? d?ng phương pháp này, các liên l?c bên ngoài như ngư?i dùng Windows Live Hotmail và các t? ch?c khác đ? liên k?t không th? hi?n th? các b?c ?nh. H?nh ?nh không th? hi?n th? đư?c v? các t?p tin không th? đư?c truy c?p t? bên ngoài các đ?a đi?m.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2497721 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2497721 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2497721

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com