Straipsnio ID: 2498069 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu. ?iame straipsnyje pateikiama informacija, kaip kompiuteryje suma?inti saugos lyg? arba i?jungti saugos funkcijas. Galite atlikti ?iuos pakeitimus spr?sdami konkre?i? problem?. Rekomenduojame, kad prie? atlikdami ?iuos pakeitimus ?vertintum?te su tokiu problemos sprendimu susijusi? rizik? dirbant konkre?ioje aplinkoje. Jei taikysite ?? problemos sprendim?, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, kad apsaugotum?te kompiuter?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kliento kompiuteryje ?diegtos ?Microsoft Office for Mac 2011? taikomosios programos. Naudodamiesi tuo kliento kompiuteriu m?ginate pasiekti ?Microsoft Office? fail?, saugom? ?iniatinklio serveryje (pvz., ?SharePoint? serveryje), kuriame sukonfig?ruotas bazinis autentifikavimas. Ry?iui tarp j?s? kompiuterio ir ?iniatinklio serverio nenaudojamas saugi?j? jung?i? lygmuo (SSL). Kai m?ginate atidaryti arba atsisi?sti fail?, pastebite tokius po?ymius: 
 • ?Microsoft Office? failas neatidaromas arba neatsiun?iamas. 
 • Kai m?ginate atidaryti arba atsisi?sti fail?, negaunate u?klausos ?vesti bazinio autentifikavimo slapta?od?. 
 • Kai fail? m?ginate atidaryti, negaunate klaidos prane?imo. Paleid?iama susijusi ?Office for Mac 2011? taikomoji programa. Ta?iau pasirinktas failas neatidaromas.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? ?iniatinklio serveryje ?junkite SSL ?ifravim?. Pagal numatytuosius nustatymus ?Office for Mac 2011? taikomosios programos gali pasiekti ir atsisi?sti failus i? ?iniatinklio serverio, kuriame naudojamas bazinis autentifikavimas per SSL ry??.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?sp?jimas. D?l ?io problemos sprendimo kompiuteris arba tinklas gali tapti pras?iau apsaugoti nuo kenk?ji?k? vartotoj? arba kenk?ji?kos programin?s ?rangos, pvz., virus?. Mes nerekomenduojame ?io sprendimo, bet pateikiame informacij?, kad gal?tum?te j? taikyti savo nuo?i?ra. Naudodamiesi ?iuo sprendimu prisiimate atsakomyb?.

Nor?dami i?vengti ?ios problemos leiskite ?Office for Mac 2011? taikomosioms programoms prisijungti prie ?iniatinklio serverio naudodami bazin? autentifikavim? per ne SSL ry??.
D?mesio. ?jungus bazin? autentifikavim? be saugi?j? jung?i? lygmens (SSL), gali kilti didelis pavojus saugai.

Perduodant tinkle vartotojo kredencialai ne ?ifruojami, o siun?iami kaip paprastasis tekstas, tod?l nerekomenduojame naudoti bazinio autentifikavimo naudojant neapsaugot? HTTP ry??. Daugiau informacijos rasite per?i?r?kite skyri? ?Daugiau informacijos?. Jei norite naudoti bazin? autentifikavim?, rekomenduojame serveryje visada ?jungti SSL ?ifravim?.
Toliau pateiktoje informacijoje apra?oma, kaip ?jungti ?Office for Mac 2011? taikom?sias programas, kad ?Microsoft Office? fail? tipai b?t? atidaryti tiesiai i? serverio, kuris palaiko tik bazin? autentifikavim? per ne SSL ry??. ?is b?das tur?t? b?ti naudojamas tik jei esate ?sitikin?, kad tarp vartotojo ir ?iniatinklio serverio naudojate ?ifruot? kanal?. Saugiems ry?iams optimalu naudoti tiesiogin? kabelin? ry?? arba skirt?j? linij?.

Kliento kompiuteryje ?traukite ?basicauthlevel? registro rakt? ir tinkam? reik?m?.
Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e arba u?duotyje yra veiksm?, nurodan?i?, kaip pakeisti registr?. Ta?iau gali kilti rimt? problem?, jei pakeisite registr? netinkamai. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?.

 1. Meniu Eiti spustel?kite Paslaugos programos.
 2. Paleiskite Terminalas.
 3. Komandos Terminalas eilut?je ?klijuokite toliau nurodyt? komand? ir tada paspauskite klavi?? ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Vietos rezervavimo ?enklo [Autentifikavimas] reik?m? yra viena i? toliau pateikt?:
  • 0 ? bazinis autentifikavimas i?jungtas
  • 1 ? bazinis autentifikavimas ?jungtas tik SSL ry?iams
  • 2 ? bazinis autentifikavimas ?jungtas SSL ir ne SSL ry?iams

DAUGIAU INFORMACIJOS

Bazinis autentifikavimas yra pla?iai pramon?je naudojamas b?das su?inoti vartotojo vard? ir slapta?od?. Bazinio autentifikavimo prana?umas yra tas, kad jis yra HTTP specifikacijos dalis ir j? palaiko dauguma nar?ykli?. Ta?iau bazinis autentifikavimas paragina vartotoj? pateikti vartotojo vard? ir slapta?od?. Tada ?i informacija neu??ifruota siun?iama per tinkl?. Bazinio autentifikavimo b?das nerekomenduojamas, jei nesate tikri, kad ry?ys tarp vartotojo ir ?iniatinklio serverio yra saugus (pavyzd?iui, naudojant SSL arba tiesiogin? ry??). Naudojant bazin? autentifikavim? slapta?odis tinkle siun?iamas kaip paprastasis tekstas. Jei ?? slapta?od? tinkle sulaiko tinklo ?nipukas, leidimo neturintis vartotojas gali nustatyti vartotojo vard? ir slapta?od? ir tada pakartotinai panaudoti ?iuos kredencialus. D?l ?io pavojaus saugai pagal numatytuosius nustatymus ?Microsoft Office? taikomosiose programose bazinis autentifikavimas per ne SSL ry?? yra i?jungtas.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2498069 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gegu??s 21 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
Rakta?od?iai: 
KB2498069

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com