Sist?mas Office for Mac 2011 failus nevar atv?rt tie?i no servera, kuram tiek atbalst?ta tikai pamata autentifik?cija, kurai savienojums tiek veikts, neizmantojot SSL

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2498069 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? iek?auta inform?cija par to, k? dator? samazin?t dro??bas iestat?jumu l?meni vai izsl?gt dro??bas l?dzek?us. ??s izmai?as varat veikt, lai nov?rstu k?du noteiktu probl?mu. Pirms izmai?u veik?anas ieteicams nov?rt?t risku, kas saist?ts ar ??da risin?juma izmanto?anu konkr?t? vid?. Ja izmantojat ?o risin?jumu, veiciet visas atbilsto??s papildu darb?bas, kas pal?dz aizsarg?t datoru.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Klienta dator? ir instal?tas Microsoft Office for Mac 2011 lietojumprogrammas. ?aj? klienta dator? m??in?t piek??t sist?mas Microsoft Office failam, kas ir saglab?ts t?d? t?mek?a server? (piem?ram, SharePoint server?), kuram ir konfigur?ta pamata autentifik?cija. Veidojot datora savienojumu ar t?mek?a serveri, netiek izmantots dro?ligzdu sl?nis (Secure Sockets Layer ? SSL). M??inot atv?rt vai lejupiel?d?t failu, nov?rojat t?l?k aprakst?t?s paz?mes.
 • Microsoft Office failu nevar atv?rt vai lejupiel?d?t. 
 • M??inot atv?rt vai lejupiel?d?t failu, netiek par?d?ts pamata autentifik?cijas paroles ievad??anas piepras?jums.
 • M??inot atv?rt failu, netiek par?d?ts k??das zi?ojums. Tiek palaista saist?t? Office for Mac 2011 lietojumprogramma. Tom?r izv?l?tais fails netiek atv?rts.

RISIN?JUMS

Lai ?o probl?mu atrisin?tu, t?mek?a serverim iesp?jojiet SSL ?ifr??anu. P?c noklus?juma Office for Mac 2011 lietojumprogrammas var piek??t t?mek?a serverim un lejupiel?d?t failus no t?, ja serverim tiek veikta pamata autentifik?cija, kurai tiek izmantots SSL savienojums.

PROFILAKSE

Br?din?jums! ?? metode var padar?t datoru vai t?klu neaizsarg?t?ku pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunprogrammat?ras, piem?ram, v?rusu, uzbrukumiem. Nav ieteicams izmantot ?o probl?mas risin?jumu, bet ?? inform?cija tiek sniegta, lai j?s var?tu pielietot ?o probl?mas risin?jumu, ja uzskat?t to par nepiecie?amu. Izmantojot ?o probl?mas risin?jumu, j?s par to esat atbild?gs.

Lai ?o probl?mu nov?rstu, ?aujiet Office for Mac 2011 lietojumprogramm?m izveidot savienojumu ar t?mek?a serveri, veicot pamata autentifik?ciju, kurai netiek izmantots SSL savienojums.
Uzman?bu! Iesp?jojot pamata autentifik?ciju, kurai netiek izmantots SSL, var rad?t nopietnu dro??bas risku.

Lietot?ja akredit?cijas dati netiek ?ifr?ti p?rs?t??anai t?kl? un tiek nos?t?ti k? vienk?r?s teksts, t?p?c nav ieteicams veikt pamata autentifik?ciju, izmantojot nedro?u HTTP savienojumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?u Papildinform?cija. Ja v?laties izmantot pamata autentifik?ciju, ieteicams serverim vienm?r iesp?jot SSL ?ifr??anu.
T?l?k ir aprakst?ts, k? iesp?jot Office for Mac 2011 lietojumprogrammu at?auju atv?rt Microsoft Office failu veidus tie?i no servera, kam tiek atbalst?ta tikai pamata autentifik?cija, veicot savienojumu, kam netiek izmantots SSL. ?o metodi ieteicams izmantot tikai tad, ja esat p?rliecin?ts, ka starp lietot?ju un t?mek?a serveri tiek izmantots ?ifr?ts kan?ls. Dro?am savienojumam ieteicams izmantot tie?o kabe?savienojumu vai atv?l?to l?niju.

Klienta dator? pievienojiet re?istra atsl?gu ?basicauthlevel? un atbilsto?o v?rt?bu
Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra main??anu. Ja re?istru main?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c r?p?gi iev?rojiet t?l?k sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra main??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot.

 1. Izv?ln? Go (P?riet) noklik??iniet uz Utilities (Util?tas).
 2. Palaidiet util?tu Terminal (Termin?lis).
 3. Uzvedn? Terminal (Termin?lis) iel?m?jiet t?l?k nor?d?to komandu un nospiediet ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Vietturis [Authentication] (Autentifik?cija) apz?m? vienu no ??m v?rt?b?m:
  • 0 ? pamata autentifik?cija ir atsp?jota;
  • 1 ? pamata autentifik?cijai ir iesp?jota savienojuma izveide, tikai izmantojot SSL;
  • 2 ? pamata autentifik?cijai ir iesp?jota savienojuma izveide, gan izmantojot, gan neizmantojot SSL.

PAPILDINDORM?CIJA

Pamata autentifik?cija ir bie?i izmantota nozares standarta metode lietot?jv?rda un paroles inform?cijas ieg??anai. Pamata autentifik?cijas priek?roc?ba ir tas, ka t? ir HTTP specifik?cijas sast?vda?a un to atbalsta liel?kaj? da?? p?rl?kprogrammu. Tom?r pamata autentifik?cijas laik? lietot?jam tiek piepras?ts nor?d?t lietot?jv?rdu un paroli. P?c tam ?? inform?cija ne?ifr?t? veid? tiek nos?t?ta t?kl?. Pamata autentifik?cijas metodi nav ieteicams izmantot, ja vien neesat p?rliecin?ts, ka ar t?mek?a serveri izveidotais savienojums ir dro?s (piem?ram, izmantojot SSL vai tie?o savienojumu). Veicot pamata autentifik?ciju, parole t?kl? tiek nos?t?ta k? vienk?r?s teksts. Ja ?o paroli t?kl? p?rtver t?kla ok??eris, neautoriz?ts lietot?js var noteikt lietot?jv?rdu un paroli un atk?rtoti izmantot ?os akredit?cijas datus. ?? dro??bas riska d?? pamata autentifik?cija, veicot savienojumu, kam netiek izmantots SSL, p?c noklus?juma Microsoft Office lietojumprogramm?m ir atsp?jota.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2498069 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 21. maijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
Atsl?gv?rdi: 
KB2498069

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com