Ban khng th m tp Office cho Mac 2011 trc tip t may chu chi h tr Xac thc c ban thng qua kt ni khng phai la SSL

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2498069 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Quan trong Bai vit nay cung cp thng tin hng dn ban cach giam cac thit t bao mt hoc cach tt cac tinh nng bao mt trn may tinh. Ban co th thc hin nhng thay i nay xung quanh s c cu th. Trc khi ban thc hin nhng thay i nay, chung ti khuyn ban nn anh gia nhng rui ro lin quan n vic ap dung cach nay trong mi trng c bit cua ban. Nu ban ap dung cach nay, hay tin hanh cac bc b sung thich hp giup bao v may tinh.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Ban a cai t ng dung Microsoft Office cho Mac 2011 trn may tinh khach. T may tinh khach, ban th truy cp vao tp Microsoft Office c lu trn May chu web (chng han nh may chu SharePoint) c t cu hinh Xac thc c ban. Kt ni gia may tinh cua ban va May chu web khng s dung Tng Bao mt (SSL). Khi ban c gng m hoc tai tp xung, ban se gp nhng hin tng sau:
 • Tp Microsoft Office khng m c hoc khng tai xung c.
 • Ban khng nhn c yu cu nhp mt khuXac thc c ban khi ban c gng m hoc tai tp xung.
 • Ban khng nhn c thng bao li khi ban c gng m tp. Khi ng ng dung Office c kt hp cho Mac 2011. Tuy nhin, tp a chon khng m c.

GI?I PHP

giai quyt s c nay, cho phep ma hoa SSL trn May chu web. Theo mc inh, cac ng dung Office cho Mac 2011 co th truy cp va tai xung cac tp t May chu web s dung Xac thc c ban thng qua kt ni SSL.

CCH GI?I QUY?T KHC

Canh bao Cach nay co th khin may tinh hoc mang d bi tn cng bi nhng ngi dung nguy him hoc bi phn mm nguy him nh vi-rut. Chung ti khng khuyn nghi s dung cach nay nhng chung ti cung cp thng tin nay ban co th ap dung cach nay theo la chon ring cua ban. B?n t chiu rui ro khi s dung cach nay.

thao tac quanh s c nay, hay ng dung Office cho Mac 2011 kt ni vi May chu web bng cach s dung Xac thc c ban thng qua kt ni khng phai la SSL.
Canh bao Bt Xac thc c ban ma khng co SSL co th la mt rui ro bao mt ln.

Vi uy quyn ngi dung khng c ma hoa truyn mang va c gi thng qua mang trong vn ban thng thng, chung ti khuyn ban khng nn s dung Xac thc c ban thng qua kt ni HTTP khng an toan. bit thm thng tin, hay xem phn "Thm thng tin". Nu ban mun s dung Xac thc c ban, chung ti khuyn ban lun bt ma hoa SSL trn may chu.
Thng tin sau m ta cach kich hoat cac ng dung Office cho Mac 2011 m cac loai tp Microsoft Office trc tip t may chu chi h tr Xac thc c ban thng qua kt ni khng phai la SSL. Phng phap nay chi nn c s dung nu ban t tin rng ban ang s dung knh a c ma hoa gia ngi dung va May chu web. Kt ni cap trc tip hoc ng dy ring se c xem la ti u cho kt ni bao mt.

Trn may tinh khach, hay thm khoa ng ky trinh c ban va gia tri thich hp
Quan trong Phn nay, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc giup ban bit cach thay i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n thay ?i s ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n lam theo cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?.

 1. Trong menu i n , hay bm Tin ich.
 2. Khi ng Thit bi u cui.
 3. Tai du nhc Thit bi u cui , hay dan lnh sau, ri nhn ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Ni gi ch [Authentication] la mt trong cac gia tri sau:
  • 0 - a tt xac thc c ban
  • 1 - a bt xac thc c ban chi cho kt ni SSL
  • 2 - a bt xac thc c ban cho kt ni SSL va khng phai la SSL

THNG TIN THM

Xac thc c ban c s dung rng rai, phng phap chun cng nghip cho vic thu thp thng tin mt khu va tn ngi dung. Li ich cua Xac thc c ban la Xac thc c ban la mt phn cua thng s ky thut HTTP va c hu ht cac trinh duyt h tr. Tuy nhin, Xac thc c ban nhc ngi dung tn ngi dung va mt khu. Sau o, thng tin nay c gi khng c ma hoa thng qua mang. Phng phap Xac thc c ban khng c khuyn nghi tr khi ban chc chn rng vic kt ni ngi dung va May chu web la an toan (chng han nh bng cach s dung SSL hoc kt ni trc tip). Vi Xac thc c ban, mt khu c gi qua mang bng vn ban thun. Nu mt khu nay bi chn trn mang bi cng cu phn tich mang, ngi dung trai phep co th xac inh c tn ngi dung va mt khu va sau o s dung lai uy quyn nay. Vi rui ro bao mt nay, Xac thc c ban qua kt ni khng phai la SSL bi v hiu hoa theo mc inh cho cac ng dung Microsoft Office.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2498069 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Nm 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
T? kha:
KB2498069

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com